สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัมพร  แซ่ซ้ง
2. นายวิวัฒน์  ธันยาปภานิจ
3. นางสาวสุมาลี  ท้าวแสงสุข
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดุล  สมบัติยั่งยืน
2. นางสาวนลัทพร  สินไพบูลย์เลิศ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  สาระ
2. นางสาวขนิษฐา  แซ่หมี
3. นายณัฐพล  แซ่ลี
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นายนำโชค  มั่นพัฒนาการ
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรุทธ์  แซ่ม้า
2. นายสมศักดิ์  ภัณนิรามัย
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 9 1. นายธีรัตน์  สินไพบูลย์เลิศ
2. นางสาวบูรณิมา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
2. นางอัญชลี  ธำรงรัฐกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกันติยา  แซ่ม้า
2. นางสาวจิตตรา  พยุงวนา
3. นางสาวอังสุมาลินทร์  วิทยากว้างไกล
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
2. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายทศพร  แซ่ม้า
2. นางสาวนารากร  ทรงติสายโชค
3. นางสาวเกวลิน  แซ่หวื้อ
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประนอม  นิธิกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  ขวัญใจชาวไกรลาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
10 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
2. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ว่าง
3. นางสาวปิยนุช  แซ่ย่าง
4. นางสาวรักษณาลี  แซ่ย้าง
5. นางสาวรักษิณา  แซ่ม้า
6. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
7. นางสาวเบญจพรรณ  แซ่ม้า
8. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทภา  โชติคัคนานต์
2. นางสาวพรนภา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาววรดา  เหล่ายั่งสกุล
4. นางสาวสุธา  สว่างประจิม
5. นางสาวอัมพร  สมบูรณ์ศรีสกุล
6. นางสาวเพ็ญพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ปัญญาคำ
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถนิต  แซ่ย่าง
2. นายพสุธร  แซ่ย้าง
3. นายพีรพัฒน์  วงศ์ธิพงศ์
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  แซ่กือ
2. นางสาวบุษบา  แซ่กือ
3. นางสาวมาลี  แซ่ย้าง
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมา  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวปุษาบุล  แซ่ย้าง
3. นางสาวอังศุมาลี  แซ่ซ้ง
 
1. นางปาริฉัตร  ขอบบัวคลี่
2. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี