สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวมนตรา  ตระเวนชลธี
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวรัตติยากร  สอนคำ
2. นางสาวเกศแก้ว  ตระการดลชัย
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวอุทัยวรรณ  ถกลกวิน
 
1. นายนิกร  ประชานันท์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 10 1. นางสาวพรทิพย์  เชิงผาวารีสงบ
2. นางสาวรจนา  ฉลองชัยกานต์
3. นางสาวสุพร  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวปราณี  คำมาปัน
2. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลยา  ตระกูลพงไพร
2. นายทราย  สันติ
3. นางสาวหมด  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
4. นายเสาร์จันทร์  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
5. นางสาวใหม่  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางธีรภรณ์  สอนเทศ
2. นายสมบูรณ์  เป็งงา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นางสาวทราย  สันติ
2. นางสาววนิดา  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
3. นางสาวศศิวิมล  ทัศนีย์พานิช
4. นางสาวเสาร์จันทร์  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
5. นางสาวใหม่  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางธีรภรณ์  สอนเทศ
2. นายสมบูรณ์  เป็งงา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมื่อเจ่  ชัยนทีนาวิน
2. นายอังคาร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตอ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
2. นายบุญหลง  กระสานติ์คีรี
3. นายสุรจิตต์  อิทธิพรชัยกุล
 
1. นายธงชาติ  สอนคำ
2. นายบุญส่ง  หงษ์อร่าม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวภูริยา  วชิรมรกต
2. นางสาวลดาวัลย์  พลพงศ์เจริญ
3. นางสาวสมใจ  รัศมียิ่งมงคล
4. นางสาวสายสุรี  ศรีจินดาคีรี
5. นางสาวอัญทนา  ฉ่วยนู
6. นางสาวอโนทัย  ลาภมีศรีสุข
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
2. นางสาวพิชญาภัค  อ่อนตาจันทร์
3. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.75 เงิน 4 1. นางสาวมารตี  ทายาทกวิน
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุภา  นทีฤทธิรงค์
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - 1. นายพาชะวา  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวพิชญาภัค  ระดาดาษ
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นายสุเทศ  ถนอมพหล
 
1. นางสาวณาตยา  อินทสิน