สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวรัตติยากร  สอนคำ
2. นางสาวเกศแก้ว  ตระการดลชัย
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุภา  นทีฤทธิรงค์
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นายสุเทศ  ถนอมพหล
 
1. นางสาวณาตยา  อินทสิน