สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 10 1. นางสาวพรทิพย์  เชิงผาวารีสงบ
2. นางสาวรจนา  ฉลองชัยกานต์
3. นางสาวสุพร  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวปราณี  คำมาปัน
2. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลยา  ตระกูลพงไพร
2. นายทราย  สันติ
3. นางสาวหมด  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
4. นายเสาร์จันทร์  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
5. นางสาวใหม่  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางธีรภรณ์  สอนเทศ
2. นายสมบูรณ์  เป็งงา