สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวภูริยา  วชิรมรกต
2. นางสาวลดาวัลย์  พลพงศ์เจริญ
3. นางสาวสมใจ  รัศมียิ่งมงคล
4. นางสาวสายสุรี  ศรีจินดาคีรี
5. นางสาวอัญทนา  ฉ่วยนู
6. นางสาวอโนทัย  ลาภมีศรีสุข
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
2. นางสาวพิชญาภัค  อ่อนตาจันทร์
3. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.75 เงิน 4 1. นางสาวมารตี  ทายาทกวิน
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์