สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นางสาวทราย  สันติ
2. นางสาววนิดา  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
3. นางสาวศศิวิมล  ทัศนีย์พานิช
4. นางสาวเสาร์จันทร์  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
5. นางสาวใหม่  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางธีรภรณ์  สอนเทศ
2. นายสมบูรณ์  เป็งงา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตอ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
2. นายบุญหลง  กระสานติ์คีรี
3. นายสุรจิตต์  อิทธิพรชัยกุล
 
1. นายธงชาติ  สอนคำ
2. นายบุญส่ง  หงษ์อร่าม