สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. สามเณรธนาพงษ์  วนากรทองผกา
2. สามเณรอนุชัย  ขจรเดชวนา
 
1. สิบเอกณัฐพงษ์  ฝายอุบล
2. นางสุปราณี  บัวสาย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 5 1. สามเณรกาละ  นภาก้องเกียรติ
2. สามเณรณัฐภัทร  พงเจริญ
3. สามเณรมอนาเลย์  -
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันน้อย
2. นางสุปราณี  บัวสาย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. สามเณรพนากร  บุญประเสริฐ
2. สามเณรอภิชาติ  อินตา
 
1. นายประยูร  อุปสอด
2. นางสาววิราวรรณ  ศรนารายณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. สามเณรดิ๊ตุ  -
2. สามเณรพันธ์ศักดิ์  เสือลออ
3. สามเณรเสาวภาคย์  แซ่ว่าง
 
1. สิบเอกณัฐพงษ์  ฝายอุบล
2. นางสุปราณี  บัวสาย