สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ก้อนนคร
 
1. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55.8 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  สารรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวิมล  รุ่งรัตน์อาชา
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกนกพร  ขัตติยะ
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกพร  คำปัญญา
2. เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  มาท้าว
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พิทักษ์พิบูลศรี
 
1. นางสุพันณี  สุนันต๊ะ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราวัฒน์  แซ่กือ
2. นางสาวนิสา  อาชาบำรุง
3. นายสุพจน์  เกษตรนพกุล
 
1. นายศราวุฒิ  ใสทา
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจยา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จาดคำ
3. เด็กชายไตรภพ  มีสวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เทพคำอ้าย
2. เด็กหญิงนาน่า  ธำรงคุณธรรม
3. เด็กชายพิชชากร  ใจลังกา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 1. นางสาวพัชรี  วาสีมีศักด์
2. นายรัชนิกร  พรมประดิษฐ์
3. นางสาววาสนา  พิณนา
 
1. นายศราวุฒิ  ใสทา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  ขันใจ
2. นายธนพล  ขลุ่ยนาค
3. นางสาวปวริศา  ปีนตาฟุ่น
4. นายมนตรี  สิงห์ศาสตรา
5. นายวุฒิชัย  มนต์ชัยวิศาล
 
1. นายศรายุทธ  จำนงค์รัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุณี  โกมลโรจน์รัศมี
2. นายดำรง  เพิ่มอุตส่าห์
3. นายรณภพ  กวีสุขเจริญพร
4. นางสาวรัตติกาล  วาจาไพเราะ
5. นางสาววิลัยพร  ศรีวนาตระกูล
 
1. นายอภินันท์  ปริษาวงค์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจารุนันท์  ใจกว้าง
2. นายนรากร  ก๋าระ
3. นางสาวบังอร  อาชาป้องไพร
4. นางสาวพิชชากร  ดวงดุษฎี
5. นางสาวสุชาดา  สูงเนินคีรี
 
1. นายอภินันท์  ปริษาวงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุศรา  ขวัญใจชาวไกรลาศ
2. เด็กชายออมสิน  เรืองเนตร
 
1. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวมะลิวัลย์  งามงอนคีรี
2. นายสุเทพ  ประทับใจ
 
1. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตวาภา  เชี่ยวชาญคีรี
2. เด็กหญิงพัชลิตา  หม่อนกันทา
 
1. นายเจตนัย  มีหน้า
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุสบา  เอาหานัด
2. นายภูมิเดช  ผาบจันแก้ว
 
1. นายเจตนัย  มีหน้า
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชารีย์  ประลองผล
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลิขิต  รณวิชาญ
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
20 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรินชัย  รักษาชลธาร
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาริณี  แซ่ม้า
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
22 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีวัฒน์  เกษตรนพกุล
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุริยา  กมลาศกวีภานุ
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญา  กันยารอง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ผกานต์  คำลำปาง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงค์  เบทูกู่
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คำลำปาง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  ฝายหิน
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายอภิชาติ  มรุตบริสุทธ์
2. เด็กชายอิสระ  สันโดษวนาไพร
3. นายไกรวิชญ์  สินหมี่
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์วิไล  หนูสิงห์
2. นางสาววรรณวิไล  แซ่กือ
3. นายสมพักตร์  ปางท้องทุ่ง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตพรหม
2. เด็กหญิงอนันตญา  ใจยาเก๋
3. เด็กหญิงอริสา  พันธ์ปัญญากรกุล
 
1. นายพีรพัฒน์  ภัทรวริทธินันท์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงยศ  พิมานครองคีรี
2. เด็กชายยสินทร  อุดมศรีมงคล
3. เด็กหญิงวัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริ  แซ่มี
2. นายสิทธิศักดิ์  วาจารักษา
3. นายไพศาล  บริบูรณ์ขวัญข้าว
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 8 1. นางสาวยุพเรศ  คำพลอย
2. นางสาวเอมิกา  แก้วซ้อย
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุดา  มโนทิพย์เจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อาจนรากิจ
 
1. นางสาววิจิตรา  ก่ำใจ
 
36 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปิงเมือง
 
1. นายอนุรักษ์  อรรถการยุทธ
 
37 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสายรุ้ง  มณีศิลาวงค์
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญญามณี  เทพคำอ้าย
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
39 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
40 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุณี  ฐิติพนาวัลย์
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวเจนจิรา  พิชิตยอดพนม
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนื้อเงินดี
 
1. นางสาวจิราธร  สิงห์ก๋า
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเยาวรัตน์  เกษตรนพคุณ
 
1. นางจุรณี  อ้นคง
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงศ์  การังใจ
2. นายสันติ  เปลา
3. นางสาวอัญชลี  ดอยสะอาด
 
1. นางเจณจิรา  พรมเทพ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทักกุยะ  ซัมเป
2. เด็กชายอรรถชัย  ใหม่โม่ง
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเกศวลี  คร้ามสมอ
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวาล  คีรีราษฎร์ตระกูล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วิรัตนาโชค
 
1. นางอภิญญา  วงค์ชัย
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชิต  เหลืองเงิน
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ย่าง
 
1. นางอภิญญา  วงค์ชัย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอาภากร  อดุลย์พรหทัย
 
1. นางอภิญญา  วงค์ชัย