สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55.8 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  สารรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวิมล  รุ่งรัตน์อาชา
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกนกพร  ขัตติยะ
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสายรุ้ง  มณีศิลาวงค์
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญญามณี  เทพคำอ้าย
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทักกุยะ  ซัมเป
2. เด็กชายอรรถชัย  ใหม่โม่ง
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเกศวลี  คร้ามสมอ
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอาภากร  อดุลย์พรหทัย
 
1. นางอภิญญา  วงค์ชัย