สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกพร  คำปัญญา
2. เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  มาท้าว
3. เด็กหญิงวรวรรณ  พิทักษ์พิบูลศรี
 
1. นางสุพันณี  สุนันต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราวัฒน์  แซ่กือ
2. นางสาวนิสา  อาชาบำรุง
3. นายสุพจน์  เกษตรนพกุล
 
1. นายศราวุฒิ  ใสทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจารุนันท์  ใจกว้าง
2. นายนรากร  ก๋าระ
3. นางสาวบังอร  อาชาป้องไพร
4. นางสาวพิชชากร  ดวงดุษฎี
5. นางสาวสุชาดา  สูงเนินคีรี
 
1. นายอภินันท์  ปริษาวงค์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตวาภา  เชี่ยวชาญคีรี
2. เด็กหญิงพัชลิตา  หม่อนกันทา
 
1. นายเจตนัย  มีหน้า