สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ก้อนนคร
 
1. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจยา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จาดคำ
3. เด็กชายไตรภพ  มีสวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 1. นางสาวพัชรี  วาสีมีศักด์
2. นายรัชนิกร  พรมประดิษฐ์
3. นางสาววาสนา  พิณนา
 
1. นายศราวุฒิ  ใสทา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุสบา  เอาหานัด
2. นายภูมิเดช  ผาบจันแก้ว
 
1. นายเจตนัย  มีหน้า
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายอภิชาติ  มรุตบริสุทธ์
2. เด็กชายอิสระ  สันโดษวนาไพร
3. นายไกรวิชญ์  สินหมี่
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์วิไล  หนูสิงห์
2. นางสาววรรณวิไล  แซ่กือ
3. นายสมพักตร์  ปางท้องทุ่ง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 8 1. นางสาวยุพเรศ  คำพลอย
2. นางสาวเอมิกา  แก้วซ้อย
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปิงเมือง
 
1. นายอนุรักษ์  อรรถการยุทธ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเยาวรัตน์  เกษตรนพคุณ
 
1. นางจุรณี  อ้นคง