สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เทพคำอ้าย
2. เด็กหญิงนาน่า  ธำรงคุณธรรม
3. เด็กชายพิชชากร  ใจลังกา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  ขันใจ
2. นายธนพล  ขลุ่ยนาค
3. นางสาวปวริศา  ปีนตาฟุ่น
4. นายมนตรี  สิงห์ศาสตรา
5. นายวุฒิชัย  มนต์ชัยวิศาล
 
1. นายศรายุทธ  จำนงค์รัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุณี  โกมลโรจน์รัศมี
2. นายดำรง  เพิ่มอุตส่าห์
3. นายรณภพ  กวีสุขเจริญพร
4. นางสาวรัตติกาล  วาจาไพเราะ
5. นางสาววิลัยพร  ศรีวนาตระกูล
 
1. นายอภินันท์  ปริษาวงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุศรา  ขวัญใจชาวไกรลาศ
2. เด็กชายออมสิน  เรืองเนตร
 
1. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวมะลิวัลย์  งามงอนคีรี
2. นายสุเทพ  ประทับใจ
 
1. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชารีย์  ประลองผล
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลิขิต  รณวิชาญ
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรินชัย  รักษาชลธาร
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาริณี  แซ่ม้า
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
11 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีวัฒน์  เกษตรนพกุล
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุริยา  กมลาศกวีภานุ
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญา  กันยารอง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ผกานต์  คำลำปาง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงค์  เบทูกู่
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  คำลำปาง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  ฝายหิน
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตพรหม
2. เด็กหญิงอนันตญา  ใจยาเก๋
3. เด็กหญิงอริสา  พันธ์ปัญญากรกุล
 
1. นายพีรพัฒน์  ภัทรวริทธินันท์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงยศ  พิมานครองคีรี
2. เด็กชายยสินทร  อุดมศรีมงคล
3. เด็กหญิงวัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริ  แซ่มี
2. นายสิทธิศักดิ์  วาจารักษา
3. นายไพศาล  บริบูรณ์ขวัญข้าว
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุดา  มโนทิพย์เจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อาจนรากิจ
 
1. นางสาววิจิตรา  ก่ำใจ
 
22 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุณี  ฐิติพนาวัลย์
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
 
23 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวเจนจิรา  พิชิตยอดพนม
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนื้อเงินดี
 
1. นางสาวจิราธร  สิงห์ก๋า
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงศ์  การังใจ
2. นายสันติ  เปลา
3. นางสาวอัญชลี  ดอยสะอาด
 
1. นางเจณจิรา  พรมเทพ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชวาล  คีรีราษฎร์ตระกูล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วิรัตนาโชค
 
1. นางอภิญญา  วงค์ชัย
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชิต  เหลืองเงิน
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ย่าง
 
1. นางอภิญญา  วงค์ชัย