สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงโรฮาน่า  -
 
1. นางธินิดา  กันทะวงค์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิติชัย  -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  -
2. นางสาวอามิดา  -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฮาซัน  -
 
1. นางสาวอัมภิรา  ชมใจ
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัญญา  วรรณศรี
2. เด็กหญิงสุพิศ  ศิริจิรัศยา
3. นางสาวโซมายา  -
 
1. นางสาววารุณี  ถนอมมานะกิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสกสรร  หาญเหี้ยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  อุปการะ
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงพลอย  สุวรรณ
 
1. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. นางสาวจันทร์เจ้า  -
2. เด็กหญิงวริษา  เปี่ยมวานิช
 
1. นายสันติ  เกิดมูล
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  -
2. เด็กหญิงพรวลัย  ปู่มณี
3. เด็กหญิงมนัสชนก  -
 
1. นายปรีชา  อุปการะ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  คำภิรมย์
 
1. นายปรีชา  อุปการะ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาลัม  -
2. นายอาลี  -
3. นายเกตุ  -
 
1. นางสาวศรีวรรณา  ธรรมใจ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  -
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อาแมต
3. เด็กหญิงแสงหล้า  -
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟารีดา  -
2. เด็กหญิงวนิดา  -
3. เด็กหญิงวาฮีดา  -
 
1. นางเกษราภรณ์  อุปการะ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลย์วิกา  วงศ์มะหมัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
3. เด็กหญิงสุภาพร  -
 
1. นายบุญมี  ผ่องโสภา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายธีรพัทธ์  มณีรุ่งเพชร
2. นายสุทัศน์  โชชชัยรัตน์
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฝนทิพย์  -
2. นางสาวพรทิพย์   -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์