สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงโรฮาน่า  -
 
1. นางธินิดา  กันทะวงค์
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  -
2. นางสาวอามิดา  -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัญญา  วรรณศรี
2. เด็กหญิงสุพิศ  ศิริจิรัศยา
3. นางสาวโซมายา  -
 
1. นางสาววารุณี  ถนอมมานะกิจ
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  -
2. เด็กหญิงพรวลัย  ปู่มณี
3. เด็กหญิงมนัสชนก  -
 
1. นายปรีชา  อุปการะ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นายธีรพัทธ์  มณีรุ่งเพชร
2. นายสุทัศน์  โชชชัยรัตน์
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฝนทิพย์  -
2. นางสาวพรทิพย์   -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์