สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสกสรร  หาญเหี้ยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  อุปการะ
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงพลอย  สุวรรณ
 
1. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  คำภิรมย์
 
1. นายปรีชา  อุปการะ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาลัม  -
2. นายอาลี  -
3. นายเกตุ  -
 
1. นางสาวศรีวรรณา  ธรรมใจ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  -
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อาแมต
3. เด็กหญิงแสงหล้า  -
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟารีดา  -
2. เด็กหญิงวนิดา  -
3. เด็กหญิงวาฮีดา  -
 
1. นางเกษราภรณ์  อุปการะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลย์วิกา  วงศ์มะหมัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
3. เด็กหญิงสุภาพร  -
 
1. นายบุญมี  ผ่องโสภา