สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายมารุต   รักดี
 
1. นายทวีศักดิ์   เพียรภานันท์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. สามเณรปฐมพร   สรวงกุดเรือง
 
1. นายทวีศักดิ์   เพียรภานันท์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. สามเณรอนุชัย   นันตา
 
1. นายคมกฤษ  หล้าธิ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 1. สามเณรณรงค์ฤทธิ์   ตำมะ
 
1. นายคมกฤษ   หล้าธิ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 12 1. สามเณรวันชัย   ครองไทย
2. เด็กชายอนุชา  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นายคมกฤษ  หล้าธิ
2. นางสาวรสสุคนธ์  ประทุมทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. สามเณรไพบูลย์   โอฬารทรัพย์สิน
 
1. นายจันทร์คำ   ชุมภู
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นายภิวัฒน์   แซ่กือ
2. นายสิริภาส  แซ่ม้า
 
1. นางสาวนฤมล  วงษ์ไทย
2. นายศุภชัย  ตาละสา
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลัช   แซ่ม้า
2. สามเณรมนตรี   นภาสว่างไพร
3. นายศิวกร   กลิ่นหอม
 
1. นายสิฎฐิวุฒิ  เปี้ยสุ
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายอภิชาติ   ดีทองขาว
 
1. นายเตือง  ตาคำสุก
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพดล   แซ่โซ้ง
 
1. นายเตือง  ตาคำสุก
 
11 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. สามเณรกอบเงิน  บุญหลง
2. สามเณรสุวิทย์  ไพรประกายจิต
 
1. นางอ้อมรัก  ตาคำสุก
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
12 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. สามเณรพุทธิมากร   ดาบุตร
 
1. นายเตือง  ตาคำสุก
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรชูศักดิ์   แซ่ม้า
2. สามเณรรักษิต   แซ่ม้า
3. สามเณรโกจิ๊   ธนาไพร
 
1. นางอ้อมรัก  ตาคำสุก
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรจักรี   สิงห์ทอง
2. สามเณรทวีศักดิ์   เที่ยงธรรม
3. สามเณรอะดือ  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวกิตติยา  กาวิน
2. นายจันทร์คำ  ชุมภู
 
15 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 - 1. นายศรชัย   (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นายศุภชัย  ตาละสา
 
16 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปกรณ์  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นายศุภชัย  ตาละสา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 - 1. สามเณรอาทิตย์  อภิรมย์ทอง
 
1. นางศิริพร  จงจรูญกิจ