สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายมารุต   รักดี
 
1. นายทวีศักดิ์   เพียรภานันท์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 1. สามเณรณรงค์ฤทธิ์   ตำมะ
 
1. นายคมกฤษ   หล้าธิ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 12 1. สามเณรวันชัย   ครองไทย
2. เด็กชายอนุชา  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นายคมกฤษ  หล้าธิ
2. นางสาวรสสุคนธ์  ประทุมทอง