สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. สามเณรปฐมพร   สรวงกุดเรือง
 
1. นายทวีศักดิ์   เพียรภานันท์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. สามเณรอนุชัย   นันตา
 
1. นายคมกฤษ  หล้าธิ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นายภิวัฒน์   แซ่กือ
2. นายสิริภาส  แซ่ม้า
 
1. นางสาวนฤมล  วงษ์ไทย
2. นายศุภชัย  ตาละสา