สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายอภิชาติ   ดีทองขาว
 
1. นายเตือง  ตาคำสุก
 
2 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. สามเณรกอบเงิน  บุญหลง
2. สามเณรสุวิทย์  ไพรประกายจิต
 
1. นางอ้อมรัก  ตาคำสุก
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. สามเณรพุทธิมากร   ดาบุตร
 
1. นายเตือง  ตาคำสุก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรจักรี   สิงห์ทอง
2. สามเณรทวีศักดิ์   เที่ยงธรรม
3. สามเณรอะดือ  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวกิตติยา  กาวิน
2. นายจันทร์คำ  ชุมภู