สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. สามเณรไพบูลย์   โอฬารทรัพย์สิน
 
1. นายจันทร์คำ   ชุมภู
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลัช   แซ่ม้า
2. สามเณรมนตรี   นภาสว่างไพร
3. นายศิวกร   กลิ่นหอม
 
1. นายสิฎฐิวุฒิ  เปี้ยสุ
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรชูศักดิ์   แซ่ม้า
2. สามเณรรักษิต   แซ่ม้า
3. สามเณรโกจิ๊   ธนาไพร
 
1. นางอ้อมรัก  ตาคำสุก
2. นายเตือง  ตาคำสุก