สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตุ้ย  -
 
1. นางสาวกิตติยา  ตุ้ยทัง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - 1. สามเณรสมยศ  แซ่ย่าง
 
1. นายจีรศักดิ์  แสนใส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจีรนันท์  -
 
1. นายพงษ์เทวัญ  สุปรีย์ทวีบูรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายชัยรัตน์  จันสองจัน
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางอารีย์  เอี่ยมฤทธิ์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรสุทธิ  คีรีเพชรรัตน์
 
1. นางสาวยุวฉ้ตร  หมูโพธิ
 
6 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรวรวุฒิ  ฐานกรณ์สกุล
 
1. นางสาวยุวฉ้ตร  หมูโพธิ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรชัยมงคล  -
2. สามเณรสมหวัง  -
3. สามเณรอำพล  -
 
1. นางรำไพ  จันทร์ลอย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรจิตรภณ  จันทร์แก้ว
2. สามเณรณรงค์ศักดิ์  สีพันธ์
3. สามเณรวสันต์  ไพศาล
 
1. นายพิทักสันต์  ปัญญา