สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พงษ์เจือเงิน
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมยุรพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาษิตา  อิสรินทร์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวสิรีธร  กุลสินธ์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุญญาพร  สุภีกิตย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - 1. นายสรกานต์  ชอุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. นายไชยภัทร  สตะนีกรรณ
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐจิมนต์  อึ้งตระกูล
2. นายวงศวัฒน์  บุญญา
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นายบุญศรี  ทิวาคำ
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณรงค์กร  กิจนาค
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเพชรพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายบุญศรี  ทิวาคำ
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภณ  ชาญวิริยานนท์
2. เด็กชายจิรภัทร  อรชัยพันธ์ลาภ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  อรุณพรชัยคีรี
 
1. นางประภาศร  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขแจ่ม
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีสกุล  ปิ่นทอง
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  อ้ายจุ้ม
2. นางสาวกินิชา  ใจแก้วทิ
3. นายจิรวุฒิ  ฉายาชวลิต
4. นางสาวม่านไท  นิ่มน้อย
5. นางสาวสุกฤตา  เตชะศิริกฤษ
 
1. นายพศิน  มีศิริ
2. นางสาวเบญจพร  มูลเจริญพร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเซี้ยวหยิ่ง  แซ่หวัง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลสิริ
 
1. นายเจิ้น  แซ่หลิว