สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. นายไชยภัทร  สตะนีกรรณ
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณรงค์กร  กิจนาค
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเพชรพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายบุญศรี  ทิวาคำ