สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุญญาพร  สุภีกิตย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐจิมนต์  อึ้งตระกูล
2. นายวงศวัฒน์  บุญญา
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นายบุญศรี  ทิวาคำ