สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พงษ์เจือเงิน
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมยุรพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาษิตา  อิสรินทร์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวสิรีธร  กุลสินธ์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ