สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภณ  ชาญวิริยานนท์
2. เด็กชายจิรภัทร  อรชัยพันธ์ลาภ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  อรุณพรชัยคีรี
 
1. นางประภาศร  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขแจ่ม
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีสกุล  ปิ่นทอง
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  อ้ายจุ้ม
2. นางสาวกินิชา  ใจแก้วทิ
3. นายจิรวุฒิ  ฉายาชวลิต
4. นางสาวม่านไท  นิ่มน้อย
5. นางสาวสุกฤตา  เตชะศิริกฤษ
 
1. นายพศิน  มีศิริ
2. นางสาวเบญจพร  มูลเจริญพร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเซี้ยวหยิ่ง  แซ่หวัง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลสิริ
 
1. นายเจิ้น  แซ่หลิว