สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นางสาวคนึงนิจ  แช่ย้าง
 
1. นางสาวปาริชาติ  เรือนวิน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวนวลศิริ  ตีคำ
 
1. นางวาสนา  มัคนา
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรัตติยา  อุ่นต๋อง
 
1. นายวิทยา  อินอยู่
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปภาวดี  ทั่งทอง
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายทอง
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.1 เงิน 4 1. นางสาวมินตรา  สมดี
 
1. นายวิทยา  อินอยู่
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญใจ  จันทะภักดิ์
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  กาญจนสตางค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  เรือนวิน
2. นายไพทูลย์  พะยอม
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรณกร  คำหล้า
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอำพร  ย่างแก้วสกุล
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายทอง
2. เด็กชายรังสิมันต์  จันทา
 
1. นายคมสัน  จินา
2. นายเสนีย์  เวียงดาว
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐศรา  วงศ์ศรีสุมโนทัย
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายอรรถพล  กันเกตุ
 
1. นายสุรพงษ์  โนนน้อย
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมจิตร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงเอื้อย
3. เด็กหญิงธีรพัทธ์  พระศิระ
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
2. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นางสาวทัชชา  เทอดโยธิน
2. นายสิงห์หาญ  จันใย
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ใจเสียสุ
 
1. นางสาวภัทฐิกรณ์  พรมเมือง
2. นายอลงกต  เทอดโยธิน
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.2 เงิน 7 1. นางสาวพัชรา  รักชาติ
2. นางสาวพีระฎา  พลอยเพชร
3. นายรัตนชัย  ระรื่น
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
2. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  โอกาส
2. นายกรีระพล  ลิ้มประสพ
3. นายณัฐสันต์  ศรีจันทร์งาม
4. นางสาวพีระฎา  พลอยเพชร
5. นายอัยการ  ชื้อวัฒนาชัย
 
1. นางวัฒนา  ทองรัตน์
2. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ละ
 
1. นางสาวอรอุมา  มังสา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวศศิธร  เขียวชัย
 
1. นางกาญจนา  บุญถนอม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. นางสาวอรนุช  ดลจิตรคณาสิน
2. นายอาทิตย์  คีรีอุปธิม
 
1. นางสาวอรอุมา  มังสา
2. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.97 ทอง 6 1. นายวินัย  เวทย์สกุลพูลสุข
2. นางสาวศิริพร  -
 
1. นางสาวอรอุมา  มิ่งก่อ
2. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณธดนย์  เจริญพันธ์จิรา
2. นางสาวสุภิตา  พาซู
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  ยศปัญญา
2. นางสาวสุพิน  ดลจิตรคณาสิน
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายดำรง  -
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปันธิ
3. เด็กชายปวีณ์กร  ต๊ะมูล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษมศรีบุปผา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุณยานุช  ย่างแก้วสกุล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
26 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีชา  ศรีจินดาวนา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
27 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุญยานุช  ย่างแก้วสกุล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
28 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน่อพอทู  -
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
29 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไวจำปา
2. เด็กหญิงโมวิน  -
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  สายชลศรีดสภา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
31 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจีวร  ดลจิตรคลองศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  พลเสน
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติวรา  พงษ์วีระพัฒน์
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงหราช
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 1. นางสาวจารุวรรณ  พนาศรีสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัญญา  วิใจลอม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาเตียม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรีชญา  มั่นคง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีจันทร์งาม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรา  รักพ่วง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตรีเพชร  แพทย์เมืองพาน
2. เด็กชายสุภกฤษฎิ์  ชาพรม
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐวัฒน์  ยอดเมือง
2. นายปรัชญา  มณีรัตน์
3. นางสาววนิดา  พินิจกุล
4. นางสาววัลลภา  ปัญญาน้อง
5. นางสาววิภา  พรมมาเตียม
6. นางสาวศศิธร  ทูมอย
 
1. นางกาญจนา  บุญถนอม
2. นางจำลอง  เทอดโยธิน
3. นายชัยมงคล  ตาทิพย์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แดดขุนทด
2. เด็กชายธนายุทธ  สายไพสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แสงเมือง
 
1. นายสุริยะ  ดุลยะพันธ์ธรรม
2. นางหรรษา  ทริชาติ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงษ์  -
2. นายพัสดี  สมดี
3. นายสุพงษ์  คงฉลวยวนา
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสบ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวสาวิตรี  คำจุล
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวภูริชญา  สมานไทย
2. นายมาโนช  สารเรือน
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นางสาวสาวิตรี  คำจุล
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อศักดิ์  คีรีการะเกด
2. นางสาวอัมพร  ตุลยาภิบาล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพาดิ๊หนุ  -
2. เด็กชายฤทธิชัย  บึกนันตา
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ
 
49 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีตระกูลคีรี
 
1. นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล
 
50 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพรรณ  ดลจิตรคณาสิน
 
1. นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล
 
51 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชานันท์  รินคำ
 
1. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ
 
52 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 11 1. นายภูริเดช  บุรีเทพ
 
1. นางสาวเสาวลักษ์  กองเงิน
 
53 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหนูแดง  จิตเกษมศิริ
 
1. นางสาวรัตติยา  สุคันธนาค
 
54 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81.34 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐนิช  ดาวเรือง
 
1. นางสาวทองเพียร  เพียรชนะ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายฤทธิพงษ์  ฟั่นสาย
2. เด็กชายวัชระ  สีทา
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
2. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวปุณยวีร์  ศรีดวงแปง
 
1. นายอนุชิต  เชษฐตระกูล