สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปภาวดี  ทั่งทอง
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอำพร  ย่างแก้วสกุล
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐศรา  วงศ์ศรีสุมโนทัย
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายอรรถพล  กันเกตุ
 
1. นายสุรพงษ์  โนนน้อย
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชานันท์  รินคำ
 
1. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 11 1. นายภูริเดช  บุรีเทพ
 
1. นางสาวเสาวลักษ์  กองเงิน