สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายทอง
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรณกร  คำหล้า
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายฤทธิพงษ์  ฟั่นสาย
2. เด็กชายวัชระ  สีทา
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
2. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวปุณยวีร์  ศรีดวงแปง
 
1. นายอนุชิต  เชษฐตระกูล