สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นางสาวคนึงนิจ  แช่ย้าง
 
1. นางสาวปาริชาติ  เรือนวิน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวนวลศิริ  ตีคำ
 
1. นางวาสนา  มัคนา
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.1 เงิน 4 1. นางสาวมินตรา  สมดี
 
1. นายวิทยา  อินอยู่
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญใจ  จันทะภักดิ์
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  กาญจนสตางค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  เรือนวิน
2. นายไพทูลย์  พะยอม
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมจิตร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงเอื้อย
3. เด็กหญิงธีรพัทธ์  พระศิระ
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
2. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นางสาวทัชชา  เทอดโยธิน
2. นายสิงห์หาญ  จันใย
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ใจเสียสุ
 
1. นางสาวภัทฐิกรณ์  พรมเมือง
2. นายอลงกต  เทอดโยธิน
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.2 เงิน 7 1. นางสาวพัชรา  รักชาติ
2. นางสาวพีระฎา  พลอยเพชร
3. นายรัตนชัย  ระรื่น
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
2. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  ยศปัญญา
2. นางสาวสุพิน  ดลจิตรคณาสิน
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายดำรง  -
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปันธิ
3. เด็กชายปวีณ์กร  ต๊ะมูล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษมศรีบุปผา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน่อพอทู  -
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
12 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  สายชลศรีดสภา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
13 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจีวร  ดลจิตรคลองศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 1. นางสาวจารุวรรณ  พนาศรีสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐวัฒน์  ยอดเมือง
2. นายปรัชญา  มณีรัตน์
3. นางสาววนิดา  พินิจกุล
4. นางสาววัลลภา  ปัญญาน้อง
5. นางสาววิภา  พรมมาเตียม
6. นางสาวศศิธร  ทูมอย
 
1. นางกาญจนา  บุญถนอม
2. นางจำลอง  เทอดโยธิน
3. นายชัยมงคล  ตาทิพย์