สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายทอง
2. เด็กชายรังสิมันต์  จันทา
 
1. นายคมสัน  จินา
2. นายเสนีย์  เวียงดาว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  โอกาส
2. นายกรีระพล  ลิ้มประสพ
3. นายณัฐสันต์  ศรีจันทร์งาม
4. นางสาวพีระฎา  พลอยเพชร
5. นายอัยการ  ชื้อวัฒนาชัย
 
1. นางวัฒนา  ทองรัตน์
2. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ละ
 
1. นางสาวอรอุมา  มังสา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวศศิธร  เขียวชัย
 
1. นางกาญจนา  บุญถนอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. นางสาวอรนุช  ดลจิตรคณาสิน
2. นายอาทิตย์  คีรีอุปธิม
 
1. นางสาวอรอุมา  มังสา
2. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.97 ทอง 6 1. นายวินัย  เวทย์สกุลพูลสุข
2. นางสาวศิริพร  -
 
1. นางสาวอรอุมา  มิ่งก่อ
2. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณธดนย์  เจริญพันธ์จิรา
2. นางสาวสุภิตา  พาซู
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุณยานุช  ย่างแก้วสกุล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีชา  ศรีจินดาวนา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
10 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไวจำปา
2. เด็กหญิงโมวิน  -
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  พลเสน
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติวรา  พงษ์วีระพัฒน์
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงหราช
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัญญา  วิใจลอม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาเตียม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรีชญา  มั่นคง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีจันทร์งาม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรา  รักพ่วง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตรีเพชร  แพทย์เมืองพาน
2. เด็กชายสุภกฤษฎิ์  ชาพรม
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แดดขุนทด
2. เด็กชายธนายุทธ  สายไพสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แสงเมือง
 
1. นายสุริยะ  ดุลยะพันธ์ธรรม
2. นางหรรษา  ทริชาติ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงษ์  -
2. นายพัสดี  สมดี
3. นายสุพงษ์  คงฉลวยวนา
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสบ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวสาวิตรี  คำจุล
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวภูริชญา  สมานไทย
2. นายมาโนช  สารเรือน
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นางสาวสาวิตรี  คำจุล
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อศักดิ์  คีรีการะเกด
2. นางสาวอัมพร  ตุลยาภิบาล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพาดิ๊หนุ  -
2. เด็กชายฤทธิชัย  บึกนันตา
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ
 
26 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีตระกูลคีรี
 
1. นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล
 
27 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพรรณ  ดลจิตรคณาสิน
 
1. นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล
 
28 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหนูแดง  จิตเกษมศิริ
 
1. นางสาวรัตติยา  สุคันธนาค
 
29 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81.34 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐนิช  ดาวเรือง
 
1. นางสาวทองเพียร  เพียรชนะ