สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์  ทาแก้ว
 
1. นางสุมาลี  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดกมล  ตองอ่อน
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วกนก
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมรรัตน์  คุ้มแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  ศรีสมุทร
 
1. นางจรวยพร  คงมี
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรี  บุญนายืน
 
1. นางอลิสา  ปัญญาเทพ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงดาว  พูลทิพย์
 
1. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  มะป้อ
2. เด็กหญิงปทิตตา  เทศฉาย
 
1. นางกัลยา  ปาหา
2. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาพร  แป๊ะสมัน
2. นางสาวศศิธร  ทิหวาย
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
2. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูริต  แก้วเจริญเนตร
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนสรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  แก้วเจริญเนตร
3. นางสาวปานตะวัน  ตาแปลง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยา  เกษรมาลี
2. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
3. นายฟาอีส  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุทธิชา  จอมประเสริฐ
2. เด็กหญิงโชติกานต์  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นายกันตภณ  นุชวิจิตร
2. นายโกฏธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชญานิน  วุฒินนทนันท์ชัย
2. นายธัชนนท์  กอบฝั้น
 
1. นายกันตภณ  นุชวิจิตร
2. นายศรชัย  หนุ่มคำ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ทรรศนะวารี
 
1. นางทิพยา  สิริสุวัณณ์
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 12 1. นายพิศาล  ขัติครุฑ
 
1. นายวินัย  หาญพรม
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อยู่ทอง
2. เด็กชายปิตกานต์  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงภารดี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพร  สอนนา
2. นางประดับ  เดือนจันทร์ฉาย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทกาญจน์  หาญพรม
2. นายพีรวิชญ์  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญพรม
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้ววังปวน
2. เด็กชายธีรนัยน์  ใจยาเก๋
3. เด็กหญิงยุวดี  ถาแก้ว
 
1. นางชลธิชา  นุชารัมย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิสสุตา  วุฒิเสน
2. นางสาวศุภสุตา  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวสุพรรษา  กันยารอง
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นายประดับ  เบ็ญมาตร์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เวียงดาว
2. เด็กหญิงทัตพร  ประทีป ณ ถลาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  บัวลอย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
2. นางสาวสายชล  ประพันธุ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภัทร  นอแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  ภูเวียง
3. นางสาวเบญจพร  บุตรแก้ว
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางอำไพ  พรมมา
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภาวัลย์  ลีประเสริฐสุนทร
2. นางสาววิลาสินี  ปัญญาธนิต
3. เด็กหญิงสาลินี  ทาตระกูล
 
1. นางสาวณัฐพร  สอนนา
2. นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์กิจ
2. นางสาวจันทกร  แจ้งชัด
3. นางสาวพิมพ์ชุฎา  เดชชิด
 
1. นางนลินี  ผาแสนเถิน
2. นางเพ็ญพิมล  ปานคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกานต์  สิงห์ก๋า
2. เด็กชายสุรพศ  ใบยา
 
1. นางเพ็ญพิมล  ปานคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุสรณ์  สละเต็ม
2. นายอนุรักษ์  เมืองมา
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรศักดิ์  ใจครัว
2. นายชยากร  ใจรักษ์
3. นายธนกร  เครือวีระ
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  จ๊ะสุนา
2. นายกุลธวัช  คำแมน
3. นายอรรถวิทย์  สุดบอนิด
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  กันสุยะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมณรงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษโวหาร
4. เด็กหญิงสกุนา  กันสุยะ
5. เด็กหญิงอดามาส   ใจเถิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  สุภามณี
2. นางสาวจิราพร  กำธรเดชะ
3. นางสาวนันทวัน  ตาคำ
4. นางสาววิภา  สกุลกสิกร
5. นางสาวอวัสดาภรณ์  พุทธิวงศ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สมแสง
2. เด็กหญิงณัฐพร  เข็มนิมิตร
3. เด็กหญิงนิปัทม์  สุจินดา
4. เด็กหญิงภิญญาภัค  โสมเสน
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  บางขาว
 
1. นายลัญฉกร  แก้วคำปัน
2. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลนิชา  สร้างสมสกุล
2. นางสาวมัณฑิตา  ทิน้อยสกุล
3. นางสาววารินทร์  เกมอ
4. นางสาวสุภาธินี  จันตะบุตร
5. นางสาวอุทัยวรรณ  มหาวิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายวินัย  หาญพรม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ศรีสุวรรณภัทร
2. นางสาวธนัญญา  มัทธุ
3. นายวชิรวิทย์  ชาญเชี่ยว
4. นายอนุรักษ์  วุฒิใจ
5. นายอุดมศักดิ์  ศรีน้อย
 
1. นางทิพยา  สิริสุวัณณ์
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัตพงศ์  มณีวรรณ์
 
1. นางสาวจิตรา  อยู่เจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 1. นางสาวสุกันยา  พิมสาร
 
1. นางแสงเดือน  แก้วสุริยะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จ่อมจีน
2. เด็กชายธัญธรณ์   คำวรรณ
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
2. นางสุจิตรา  เนตรใส
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  อินต๊ะมอย
2. นายอาทิตย์  ทานุเมาะ
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
2. นางสาวอรปภา  บูรณะฉัตรบวร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  วิใจลอม
2. นายขวัญฤทัย  พรมวิหาร
3. นางสาวจันทร์จิรา  มีคำ
4. นางสาวจินตหรา  ธิศรี
5. นางสาวจีราภรณ์  เฮิงโม
6. นางสาวณัฐธิดา  สุยะตุ่น
7. นางสาวนันทิชา  ราศรี
8. นางสาวปริญญารัตน์  เจริญวงศ์
9. นางสาวพิชญา  พรมเสน
10. นางสาวสุทธาภรณ์  เขียวน้อย
 
1. นายธีรโชติ  คงคำ
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์  ใจนิ่ม
2. นางสาวณัฐสิริ  ละน้อย
3. นางสาวพิมพกานต์  คำพลอย
 
1. นางผาสุข  ชาวไร่
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายพงศกร  วงษ์กิจ
2. เด็กหญิงศิขริน  พวงทองดี
 
1. นายลำแคน  คงกัน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริกานต์  มุ่ยจันตา
2. นางสาวสุภนิตา  เนียมทอง
 
1. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
44 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  นันทะใจ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พิพัฒน์คุปติกุล
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  สุนันต๊ะ
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
2. นายสมาน  โตสิงห์
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  สิมาจารย์
2. นายธนันท์  สกุลท่าสาย
3. นางสาวสุวรรณี  ขวัญวารี
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
2. นายสมาน  โตสิงห์
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปานวณี  ทุ่งเจ็ด
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอโนทัย  อินต๊ะวงค์
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายโรจนศักดิ์  บุญทะวงศ์
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์  เผากิติเนตร
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายปฏิภาน  เหมือนเสมอ
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
51 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินาถ  การะยม
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงใจ
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
2. นายสมาน  โตสิงห์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายนวศิลป์  เป็งงา
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
53 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายวุฒิ  มีขำ
2. เด็กชายสารินทร์  มูลสา
3. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สีจันทร์
 
1. นายรักษ์สุมล  โกศล
2. นายสมาน  โตสิงห์
 
54 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 0 - 1. นายกิตติศักดิ์  เรือนมาวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์  เรือนใจดี
3. นายพีรพล  นาพันธ์
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
2. นายสมาน  โตสิงห์
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
57 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวสุนันท์  นาต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
58 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานนท์  ชูช่วย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
59 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพอตา  จินดาหลวง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
60 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
61 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิปัศย์  ชาวไร่
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
62 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
63 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญญา  เตจามิตร
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
65 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทักษ์ดนัย  ปาหา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
66 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
2. นายจิรศักดิ์  ใจครัว
3. เด็กหญิงฐานิตา  วุธประดิษฐ์
4. นางสาวฐิติพร  นิตย์แสวง
5. นายทักษ์ดนัย  ปาหา
6. นางสาวธนพร  ต้าวเต็บ
7. นางสาวธีรานุช  ทัพเกาะกริก
8. นางสาววรรณนรี  บุญนายืน
9. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชนันท์  รวมเขียน
2. นางสาวกมลชนก  เซ็นแก้ว
3. เด็กหญิงกรชนก  บูลย์ประมุข
4. เด็กหญิงกัญญภัค  ใจปาน
5. นางสาวจุฑาทิพย์  นารถสิงห์
6. นางสาวฉัตรชนก  แก้วประดิษฐ์
7. นายฉัตรชัย  เดือนแก้ว
8. นางสาวชนัญธิดา  คำเน่น
9. นายฐิติพงศ์  จินะการ
10. นายณัฐฐินันท์  เดชนภาพร
11. นางสาวณิชากร  เรือนใจดี
12. นายธนากร  ทนันชัย
13. นายธนารักษ์  ทนันชัย
14. นายนวพล  ใบเตย
15. นางสาวนันทนา  สุนันต๊ะ
16. นายปฏิภาน  ศรีทองเจิม
17. นายประรัย  ท่าพริก
18. นายประวัติชัย  ไพโรจน์วิรุฬห์
19. นางสาวประวีณา  ติ๊บหล้า
20. เด็กหญิงปานิสา  มาเปิง
21. นางสาวปาริชาติ  เชื้อเชียง
22. นางสาวพรรณี   จันที
23. นายพูนลาภ  กรรขำ
24. นายภาณุวัฒน์  อุดแก้ว
25. นายรัฐพงษ์  บุญเถาว์
26. นางสาวลลิตา  ทิสี
27. นายวริศ  อิสแมน
28. นางสาววารินทร์  เกมอ
29. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ทอง
30. นางสาวสาธวี  คำภีระ
31. นายสารินทร์  แก้วกลม
32. เด็กหญิงสิรภพ  ชำนาญการ
33. นางสาวสุนันทินี  ศิริมนทกาน
34. นายสุพศิน  เด่นเป้า
35. นางสาวอริยภรณ์  ทองพูล
36. นางสาวอิสริยะ  ยอดพฤกษา
37. นางสาวอุทุมพร  คำภักดี
38. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
39. นางสาวเปรมกมล  เดชะ
40. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
4. นายบัญชา  กรรขำ
5. นางรักษ์สุมล  โกศล
6. นายสมาน  โตสิงห์
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ติต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุริยา  ต๊ะสุ
 
1. นายบรรชา  กรรขำ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงพลอยดาว  พรมชาติ
 
1. นายณรงค์  ขอสุข
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายภัคพงศ์  พรมกลิ้ง
 
1. นายณรงค์  ขอสุข
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสารินทร์  แก้วกลม
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงอัมรินทร์  เกมอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  นุ้ยจาด
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวทันธิกร  แก้วทันคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเศรษฐศิลป์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาน  ศรีทองเจิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาลัญญา  วงศ์แพทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  อินต๊ะ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงเกสร  กำธรเดชะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศา  คำดำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  บุญคำเรือง
2. เด็กชายธนชาต  หาญสาริกิจ
3. เด็กชายภานุพันธ์  ฟูมั่น
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมใจ
2. เด็กชายวรวิทย์  คำตัน
3. เด็กชายสันติราษฎร์  เกษศรี
 
1. นายพนัส  รามสูต
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชต์พงศ์  สร้อยสุวรรณ
2. นายวุฒิชัย  ถ๋าแก่น
3. นายอาทิตย์  ถาตุ่ม
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดานิส  จิตต์จำนงค์
2. เด็กชายต้นตระกูล  บุญทา
3. เด็กชายสุรพัศ  ใบยา
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวสายชล  ประพันธุ์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรรณชาติ   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุธิมา   วัฒนะ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนะ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกำธร  ใจวงษ์สี
2. นายธฤติพันธุ์  ตระกูลแห
3. นายศุภโชค  สันวติกุล
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มประเกียรธรรม
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนตรี  พันดร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พัทยาวรรณ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  สุจาจริง
2. นายชนภัทร  จิรกุลธรวณิช
3. นายพฤฒิพงษ์  ดงห้วยม่วง
4. นายไกรวิทย์  ทองประวิทย์
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงปริญญาพรรณ  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงมุจลินท์พร  พลงาม
 
1. นายพนัส  รามสูต
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธีรเมธ  จังก๋า
2. เด็กชายปุริมปรัชญ์  ปวรวงศ์วัฒน์
3. เด็กชายอนุเทพ  หลวงจันทร์
 
1. นางนลินี  ผาแสนเถิน
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิจักษณ์   ศรีอรุณกิจจา
2. เด็กชายไกรวิชญ์    เบี้ยวน้อย
 
1. นายวิชัย   ใจยาสุนะ
2. นายสาธิต   พรมทับ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 - - - 1. นายกฤตพล  พรลาภเลิศสุข
2. นายณัฐพล  ศิลพร
3. นายอิสระพงษ์  ถนอมมานะกิจ
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยากร  ใจรักษ์
2. นางสาวอรไท  สันตวะกุล
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายวิชัย  ใจยาสุนะ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุภา  แซ่หวาง
2. เด็กชายประกาย  คำเอี่ยม
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นางนิตยา  เคลือบวัง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงปานวาด  หมีแป้น
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาวดี  ติต๊ะ
2. นางสาวสุวิภา  นันทหาร
3. นางสาวอรณี  ปันเขียว
 
1. นางผดุงภรณ์  แหงมงาม
2. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  หาญณรงค์
2. นางสาววรมนพรรณ  เคลือบวัง
 
1. Mr.Kingsley  s.Mbah
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงชวัลวรี  ศรีทะแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณยา  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวนัสรินทร์  การไชนา
2. นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลีภรณ์  ดังขุนทด
2. นายธรนวัฒน์  รัตนธัมม์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
104 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ใจยอด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
105 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวณีย์  กุลจิรัชยา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
106 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรภาณี  สิทธิโสภณ
 
1. นางสาวรัตนากรณ์  สอนสมฤทธิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรา  วัชรโภคิน
 
1. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญา  วงษ์อำนาจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
109 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมาลี  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
110 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  อาจารย์ยากุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
111 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวมธุรดา  ไพบูลย์ผล
 
1. นางสาวรัตนากรณ์  สอนสมฤทธิ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  วิวัฒนากันตัง
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กชายธนวัฒน์  จันน้อย
4. เด็กหญิงสุมาลี  เพชรนภาพร
5. เด็กหญิงอำนะ  -
 
1. นางแสงเดือน  ศิริสานต์
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรกัณญา  จำปาเกศาศรี
2. นางสาวณิชกุล  ช่วยแท่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีพวงมาลัย
4. นายอลงกรณ์  กาวงษ์
5. นางสาวฮูไอนา  รุ่งจำรัสรัศมี
 
1. นางกัลยา  พัทยาวรรณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  ธนวัฒน์จิรกุล
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ป้าดีเหนือ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกริษฐา  วังหอม
2. นายกฤตภาส  สิงห์จันทร์
3. นายบุลากร  ทิน้อย
4. นายพัทธดลย์  เวียงดาว
5. นางสาววลัยกร  ศิลาเงิน
6. นายสมศักดิ์  ลือใจ
7. นางสาวสุวนันท์  นุรังษี
8. นางสาวหทัยกาญจน์  หาญเมือง
9. นายอุดมศักดิ์  ศรีน้อย
10. นางสาวเจนจิรา  กันดา
 
1. นายบุญธรรม  บูญนายืน
2. นายอชิระ  ปัญญาเทพ
3. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  รัตนะวัน
2. เด็กหญิงวราพรรณ  ต๊ะเฉียง
3. เด็กหญิงอรวรา  ยะดอนใจ
4. เด็กหญิงอักษราภัค  เป็งอิน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลูกปัญญา
 
1. นางสาวนริศรา   ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานดา  ปรัตเถ
2. นางสาวธนาภรณ์  ภิระบรรณ์
3. นางสาวรินรดา  สิงหราช
4. นางสาวเหมยเชียง  จองป้อ
5. นางสาวโชติกา  จันมา
 
1. นางสาวนริศรา   ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อำไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอี๊ยะเผ่าพันธ์
3. เด็กชายเอกชัย  ชลดาวารี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
2. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ก้อนดิน
2. นางสาวทิพวรรณ  หม่อนกันทา
3. นางสาวอารียา  มากวงษ์
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงอินทร์ฑิณัฐตา  บุตรพรหม
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทักษ์ดนัย   อิ่มคำ
 
1. นางสาวกนกนาถ  สุขเจริญ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เก่งธัญการ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมาก
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นายศรชัย  หนุ่มคำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายอัษฎาวุธ  สุภเสน
 
1. นางสาวนพวรรณ  สีหะอำไพ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภนต์  เทพคำอ้าย
 
1. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายกฤตนัย  น้อยทะนะ
 
1. นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
127 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
 
1. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล