สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  วิใจลอม
2. นายขวัญฤทัย  พรมวิหาร
3. นางสาวจันทร์จิรา  มีคำ
4. นางสาวจินตหรา  ธิศรี
5. นางสาวจีราภรณ์  เฮิงโม
6. นางสาวณัฐธิดา  สุยะตุ่น
7. นางสาวนันทิชา  ราศรี
8. นางสาวปริญญารัตน์  เจริญวงศ์
9. นางสาวพิชญา  พรมเสน
10. นางสาวสุทธาภรณ์  เขียวน้อย
 
1. นายธีรโชติ  คงคำ
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายโรจนศักดิ์  บุญทะวงศ์
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายปฏิภาน  เหมือนเสมอ
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายอัษฎาวุธ  สุภเสน
 
1. นางสาวนพวรรณ  สีหะอำไพ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายกฤตนัย  น้อยทะนะ
 
1. นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์ประเสริฐ