งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 000281
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ทิหวาย
2. นางสาวธิดาพร    แป๊ะสมัน
1. นางอภิญญา    เกื้อกูลประชา
2. นางสาวปทุมวดี    วงษ์สุธรรม
2 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศแก้ว    ตระการดลชัย
2. นางสาวรัตติยากร    สอนคำ
1. นางสาวจิราภร    แมลงภู่
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเอกภพ    อุไรรุ่งโรจน์
2. นางสาวสุพัตรา    ทินปาน
1. นายอาทิตย์    ภูมิผล
2. นางวณิสา    ถิ่นทัพไทย
4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายชิตณรงค์    วงษ์ปางมูล
2. นางสาวภัทรวรรณ    นำปุ๊ด
1. นางจิตตราภรณ์    ทองดอนเหมือน
5 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวชนกานต์    ชูกลิ่น
2. นางสาวกฤติยากรณ์    มั่งมูลมี
1. นางสาวธนวรรณ    อินอ่อน
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศนีย์    สีสำราญ
2. นางสาวจิตสุภา    เถื่อนสุข
1. นางสาวรานี    บัวเรือง
7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณ์นิภา    วงษ์อำนาจ
2. นางสาวอรนันท์    ฟูตุ้ย
1. นางสาววราพร    อินถา
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริชาติ    หมูทิ
2. นางสาวณัฐริกา    ใจหล้า
1. นางสกาวรัตน์    พินิจการ
2. นางอรทัย    ยาโนยะ
9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสายใจ    ลั่นอัสดร
2. นางสาววัลนิภา    การะเกตคีรี
1. นางสาวชุติปัญญ์    ล่อกา
2. นางสาววิรมณ    แก้วศรีสดใส
10 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสุเมธ    วุฒิชัยปัญญา
2. นางสาวจิราวรรณ    ใจถา
1. นางเรณู    กิจวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................