งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 000280
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปทิตตา    เทศฉาย
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์    มะป้อ
1. นางสุนีย์    ยะสุกิม
2. นางกัลยา    ปาหา
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียารัตน์    กาญจนสตางค์
2. เด็กหญิงขวัญใจ    จันทะภักดิ์
1. นายไพทูลย์    พะยอม
2. นางสาวปาริชาติ    เรือนวิน
3 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอามิดา    -
2. เด็กหญิงวิราวรรณ    -
1. นายเอกลักษณ์    จิตต์จำนงค์
4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวิตา    ฉิมยง
2. เด็กหญิงปรีชญา    ทวีทรัพย์มนตรี
1. นางจิตตราภรณ์    ทองดอนเหมือน
5 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์    ศรีภูมิธนวงศ์
2. เด็กหญิงนิชนันท์    กุลาสะทึง
1. นางสาวธนวรรณ    อินอ่อน
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวจีรนันท์    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงจันทรัสม์    ตาคำ
1. นางพัชราภรณ์    นาละต๊ะ
7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    อินต๊ะ
2. เด็กหญิงนุชจรี    คำอ้าย
1. นางสกาวรัตน์    พินิจการ
2. นายกวิสสร    แสงท้าว
8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชกานต์    มากจุ้ย
2. นางสาวอำพร    พนาโกเมศ
1. นางสาวชุติปัญญ์    ล่อกา
2. นางสาววิรมณ    แก้วศรีสดใส
9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ถาปัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา    อินจับ
1. นางเรณู    กิจวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................