งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 000277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายจิตวัฒน์    ปู่อ่อง
1. นางสาวฐานิตา    อิ่มวิมล
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาวดี    ทั่งทอง
1. นายสมเกียรติ    คงกล่อม
3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสรกานต์    ชอุ่มพฤกษ์
1. นางสาวพวงพิศ    ทีปะนะ
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวรัญชนา    แซ่เล่า
1. นายอาทิตย์    ภูมิผล
5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวดอกไม้    มณีศรี
1. นางนฤมล    วิราวรรณ
6 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวนิดา    คีรีรุ่งเรือง
1. นางสาวปารวี    กุศล
7 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    ไชยคำนันท์
1. นางสาวรุ่งรัศมี    ผาสุข
8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิศา    แซ่สระน้อย
1. นางสาววราพร    อินถา
9 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา    ทิลา
1. นางสกาวรัตน์    พินิจการ
10 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    ไชยวงศ์
1. นางสาวชุติปัญญ์    ล่อกา
11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทัตตา    รำวุธ
1. นางสาวณัฐพร    เสาร์แก้วคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................