งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วกนก
1. นางพรรณี    ดิษฐบรรจง
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวคนึงนิจ    แช่ย้าง
1. นางสาวปาริชาติ    เรือนวิน
3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาษิตา    อิสรินทร์
1. นางสาวพวงพิศ    ทีปะนะ
4 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. สามเณรปฐมพร    สรวงกุดเรือง
1. นายทวีศักดิ์    เพียรภานันท์
5 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิติชัย    -
1. นายเอกลักษณ์    จิตต์จำนงค์
6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภานัน    ปุ๊ดทา
1. นางจิตตราภรณ์    ทองดอนเหมือน
7 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา    วิริยา
1. นางสาวรุ่งรัศมี    ผาสุข
8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์    แสนเล็ก
1. นายเสฏฐวุฒิ    กลิ่นหอม
9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ถาตุ้ย
1. นายนพชัย    สีนวล
10 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวภรณ์ทิพย์    หล้ายอดน้อย
1. นายกวิสสร    แสงท้าว
11 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    เผ่าเสรีชัย
1. นางสาววิรมณ    แก้วศรีสดใส
12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช    วงศ์ภาสิริ
1. นางสาวปภาวดี    เจริญสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................