งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์    ทาแก้ว
1. นางสุมาลี    บุญมาก
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พงษ์เจือเงิน
1. นางสาวพวงพิศ    ทีปะนะ
3 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายมารุต    รักดี
1. นายทวีศักดิ์    เพียรภานันท์
4 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโรฮาน่า    -
1. นางธินิดา    กันทะวงค์
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงช่อผกา    ก้อนนคร
1. นายอภิชาติ    ใจทะเล
6 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หาญวิชัยวัฒนา
1. นางสาวรุ่งรัศมี    ผาสุข
7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนา    นราวิทูรภัทร
1. นางผกาวดี    ทำลี้
8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินาฏฐ์    ก๋าคำต๊ะ
1. นางอรทัย    ยาโนยะ
9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา    สาบุ่ง
1. นางสาวชุติปัญญ์    ล่อกา
10 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติพร    เมืองมา
1. นางดอกรัก    รักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................