รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  อินทาน
 
1. นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  บุรีรักษ์
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ชัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจารุตา  เขน่วม
 
1. นางเพลินจิตร  ชำนาญผา
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มินตร์  บุญสุข
 
1. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา   หนองใหญ่
2. เด็กหญิงโกลัญญา  มณีพันธ์
 
1. นางภิญโญ   มาอ่อน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงรมิตา  เครือเทพ
 
1. นางพัชรีดา  ใยระย้า
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคณิน  จำนงไทย
 
1. นางสันต์ธนันท์  วีรวัฒน์
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สาโรจน์
2. นายธนากร  นิลขลัง
3. นายไชยทัต  สายปาน
 
1. นางสาวสุภาพร  รักอ่อน
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายชยานนท์  เอี่ยมใส
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คงศรี
 
1. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปารีนาถ  ครุธโม
2. นายวรากร  บุญชู
 
1. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  ไกรสมเดช
 
1. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวขจีวรรณ  บัวกอ
2. นางสาวบวรลักษณ์  ดาราน้อย
3. นายพาสิน  ธิติสุทธิ
 
1. นายวีระกุล  สุขสบาย
2. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เครือแก้ว
2. นางสาวพิชญาภรณ์  ฮวบน้อย
3. นางสาวรันชณา  โพธิ์คำ
 
1. นายกุศล  มนตรี
2. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  ทับชัย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเดชา
 
1. นายนรินทร์  เงินดี
2. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาอุด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  เจือจันทร์
2. นางสาวจิดาภา  ต้นปิง
3. เด็กชายตะวัน  ละครจุ่น
4. เด็กชายธิษนิน  พิพิชกชกร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์
 
1. นางฐิติพร  ทองมูล
2. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายคณพศ  หลำคำ
3. เด็กชายชญช์  อามระดิษฐ์
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒนาชวนชม
5. เด็กหญิงนริสา  มิ่งทองโต
6. เด็กหญิงนาฬิกา  ศรีสุโพธิ์
7. เด็กหญิงบุษริน  พรกิตติเจริญ
8. เด็กชายปฏิกาณ  จิ๋วปัญญา
9. เด็กชายพรรษวัฏ  หาญอินทร์
10. เด็กหญิงพิชญา  เกียรติสิน
11. เด็กชายภัคพร  สมจิโน
12. เด็กหญิงมัสยา  จอมแพง
13. เด็กหญิงมุทิตา  เหล็กเพชร
14. เด็กหญิงรินรดา  จารี
15. เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองเดช
16. เด็กชายสุทธวีร์  แหงมงาม
17. เด็กชายสุภกิณห์  หมูจุล
18. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ธรรมลังกา
19. เด็กหญิงอภิชญาดา  จันทร์พวง
20. เด็กชายไชยภัทร  เกียรติรวี
 
1. นางกาญจนา  สาระนิตย์
2. นายฉัตรมงคล  มูลศรี
3. นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน
4. นางพิมพิรา  สกุลไทย
5. นายเกียรติยศ  ตันแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกิริยา  ธรรมรัตนาภรณ์
2. นายปองภพ  พรพิมล
 
1. นางชนิดา  นาคประเสริฐ
2. นางสาวนงนุช  แหมา
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวัชนันท์  จันทร์แก้ว
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
 
20 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  พลไธสง
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
21 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  ดาวงษ์
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  อารยิกานนท์
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญมา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งวุฒิชัยเจริญ
3. นางสาวเข็มรัตน์  สิงค์แก้ว
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนภดล  รอดคุ้ม
2. นางสาวบุรัสกร  ศรีสุข
3. นายฤทธิเดช  อินทฤทธิ์
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนชิกานต์  เชียงงาม
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคำแสง  ศิริยั่งยืน
2. นางสาวจิรนันท์  รัตนวิเศษรัตน์
3. นายวิชาญ  แสงท้าว
 
1. นายสันทัศน์  ตันยา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงฮิโรมิ  คาเนคุมิ
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ปัญญาอ่อง
2. นางสาวฑิฆัมพร  สิทธิวงศ์
3. นางสาวณิชากร  จันทรา
4. นางสาวนพวรรณ  จูมาส
5. นางสาวบุณยานุช  คำหมี
6. นางสาวปนัดดา   มาปัน
 
1. นางสุนันทา  แสงจันทร์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โพธิ์แจ่ม
2. นายวิริทธิ์พล  โกศล
3. นายสาธิต  ทนปั่น
4. นายอรรถชัย  แหงมปาน
 
1. นายบุญทาน   สารเพ็ชร
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ละครจุ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกช  อามระดิษฐ์
2. นางสาวจิดาภา  ตันปิง
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมาศ  แม่นยำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดินดำ
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมไผ่
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคชสีห์  เชียงคำ
2. นางสาวปาริดา  ไชยทนุ
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายวทัญญู  ดำรงโภคภัณฑ์
2. นายไชยทัต  สายปาน
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนวินท์   วิภามณีโรจน์
2. นายวทัญญู  ดำรงโภคภัณฑ์
3. นางสาวโชษิตา  สายโรจน์
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
2. นางสาวสุภาพร  รักอ่อน
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรษสินี  วรวณิชชานันท์
2. เด็กหญิงวราพร  ตั่นแก้ว
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
38 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ปัญญาอุด
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  สันติพนารักษ์
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
40 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตันจันทร์
 
1. MissVanessa   Leigh Oclarit
 
41 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปันชู
2. เด็กหญิงจุฑามาส  อุทรสังข์
3. เด็กชายพชรพล  วิเชียรสาร
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  อักษรสวาสดิ์
5. เด็กหญิงสิริยากร  หมอเพชร
 
1. MissVanessa  Leigh Oclarit
 
42 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ขัติวงษ์
2. นางสาวคิสุตา  ตาบุญถึง
3. นางสาวธาวิดา  ม่วงไตรรัตน์
4. นายภานุวัฒน์  มงคลคีรี
5. นางสาวเกษณี  ตันเต
 
1. นางสาวจำเนียร  น้ำสังข์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หลีตา
 
1. นางจารุรัตน์  ราชประสิทธิ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววราธิษณ์  ปานปราภากร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชำนิจ
 
45 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech กลุ่มที่ 3 MEP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพา   พินศิริ
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาวงษ์
2. เด็กหญิงจิตรเลขา  ทับสุริ
 
1. นางอรพิณ  ศริพันธุ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอริยา   โพธิ์โต
 
1. นางอรพิณ  ศริพันธุ์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฐมพร  กาน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวเรือนแก้ว  ศรีจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญา  มีนา
2. นายพงศกร  แซ่ม้า
3. นางสาววิภาพร  จินะ
 
1. นายเดชา  บุญธรรม
2. นางแน่งน้อย  ทิพย์สุทะ
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายจักรกฤต  วัชรวนา
2. นายชีวิน  แซ่ย่าง
3. นายวัชระ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจมูล
2. เด็กหญิงนฤมล  ภูงาม
3. เด็กหญิงรัตมณี  สังข์ทอง
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุเสาะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวบาล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมสอน
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
54 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  คุ้มวงศ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชุ่มคา
3. เด็กชายศุภชัย  สีเทา
 
1. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
2. นายนพดล  คงป้อม
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายปาง  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  โตสาตร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤษตา  พัฒนา
2. นางสาวพรนิภา  ทองสอาด
3. นางสาวอภิญญา  ภูครองหิน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นางมุกดา  พลนาค
 
58 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
1. นางอรุณพรรณ  การกล้า
 
59 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเนติพงษ์  ตาลาย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
60 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายธนาตย์  ลือโสภา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บึกนันตา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิรัมย์
3. เด็กหญิงสุวรรณณี  ชมนาวี
4. เด็กชายอมรินทร์  เสนาลา
5. เด็กหญิงอาลิษา  พรหมน้อย
 
1. นางชลอ  พิมพรม
2. นางสาวพจนารถ  ปัญญาไว
 
62 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงภัทราภา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวศินี  เขียวไสว
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
63 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกรรณิกา  ยาดิบ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาใจ
3. นางสาวกานต์พิชชา  แรมนิล
4. นายจตุพล  คงโพธิ์
5. เด็กชายชัยวุฒิ  ตุ่นภักดี
6. นางสาวชิดชนก  พรมเจียม
7. นางสาวณัฐธิดา  มั่นเมือง
8. นายณัฐนันท์  น้อยเครือ
9. นางสาวณัดดาภรณ์  ประจันทร์ทัง
10. นายนิติกร  ทิพย์เกษร
11. เด็กชายปิยเวช  สุภามงคล
12. นายพงศธร  ปักเขทานัง
13. นายพงศ์ศิริ  กาจา
14. เด็กหญิงพรรณภา  อ้วนตุ้ย
15. นางสาวพัชนิดา  ภาชนะ
16. นางสาวพิชชาอร  เขียวอ้าย
17. นายฤทธิเกียรติ  สังห้อ
18. นายวรัญญู  โพธิ์ลา
19. นางสาววริศรา  ทิพย์สอน
20. นายศักดิ์สิทธิ์  นันใจยะ
21. นายสหรัฐ  สุมาลี
22. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อินสอน
23. นายอนันต์  คลับคล้าย
24. นายอัษฎาวุฒิ  นินบุรี
25. นางสาวอุมา  ภูศรีเทศ
26. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
2. นายจาตุรงค์  พัฒนกุล
3. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
64 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกรรณิกา  ยาดิบ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาใจ
3. นางสาวกานต์พิชชา  แรมนิล
4. นายจตุพล  คงโพธิ์
5. เด็กชายชัยวุฒิ  ตุ่นภักดี
6. นางสาวชิดชนก  พรมเจียม
7. นางสาวณัฐธิดา  มั่นเมือง
8. นายณัฐนันท์  น้อยเครือ
9. นางสาวณัดดาภรณ์  ประจันทร์ทัง
10. นายนิติกร  ทิพย์เกษร
11. เด็กชายปิยเวช  สุภามงคล
12. นายพงศธร  ปักเขทานัง
13. นายพงศ์ศิริ  กาจา
14. เด็กหญิงพรรณภา  อ้วนตุ้ย
15. นางสาวพัชนิดา  ภาชนะ
16. นางสาวพิชชาอร  เขียวอ้าย
17. นายฤทธิเกียรติ  สังห้อ
18. นายวรัญญู  โพธิ์ลา
19. นางสาววริศรา  ทิพย์สอน
20. นายศักดิ์สิทธิ์  นันใจยะ
21. นายสหรัฐ  สุมาลี
22. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อินสอน
23. เด็กหญิงสุธิมา  จันทร์อ้น
24. นายอนันต์  คลับคล้าย
25. นายอัษฎาวุฒิ  นินบุรี
26. นางสาวอุมา  ภูศรีเทศ
27. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
2. นายจาตุรงค์  พัฒนกุล
3. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
65 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายสหรัฐ  สุมาลี
2. เด็กชายสหัสวรรษ  พุ่มสลิด
3. เด็กชายสุจินดา  ปันเหมือย
4. นายอัษฎาวุฒิ  นินบุรี
5. เด็กชายเมธา  โอบอ้อม
 
1. นายจาตุรงค์  พัฒนกุล
2. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายนัฐวัฒ  น่านอูบ
2. นายศุภชัย  เกตุคุ้ม
3. นายสุทธิชัย  ปัญญานาค
 
1. นางนิตยา  นวลนิ่ม
2. นายสรวิชญ์  เครือตา
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธุ์พืช
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ผลชัย
3. เด็กหญิงประไพพิมพ์  ฉวี
4. เด็กหญิงปิยะนัด  คงเมือง
5. เด็กชายสุธากร  แสนเปา
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายขจรศักดิ์  ตามูล
2. นายธนารักษ์  เขียวไสว
3. นางสาวนภาพร  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชลลดา  มวลแก้ว
2. เด็กชายศราวุฒิ  พรมชมพู
3. นางสาวศศินิภา  วิลัยขาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจษฎากร  ม่านเขียว
 
1. นายชาญ  แซ่ม้า
 
71 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  จันทรี
 
1. นางสาวเมทินี  หลักคำ
 
72 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวพรพิมล  เกียรติสิน
 
1. นางรัชนี  สวยสม
 
73 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชลธิชา  ปานเกิด
2. นางสาวณิชกานต์  สุวรรณบริรักษ์
 
1. นางชุติมา  ภู่พุกก์
2. นางลักขณา  ศิลาคุปต์
 
74 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เณรจ่าพี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินทุโศภน
3. เด็กชายภัทรพล  นาครัตน์
 
1. นางมาลินี  สุยะวงศ์
2. นางสาวสาลี่  เชียงทอง
 
75 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวฐิติมา  ทาระวา
2. นางสาวดลพร  เผือกทอง
3. นางสาวสุรีมนต์  เขียวสีทอง
 
1. นางสุดารัตน์  กำเงิน
 
76 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจิราธิป  ตุ่นภักดี
2. นายศุภกร  หนูบ้านยาง
3. นายอัครวินทร์  ตันจิตวนิช
 
1. นายจิระศักดิ์  เกษร
2. นายพงศธร  ประเพชร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงนลินี  ยิ้มทัด
2. เด็กชายพัชร  จักพัด
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
 
78 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจักรพงษ์  โชติศิริ
2. นายณัฐพงศ์  สมงาม
3. นายณัฐวุฒิ  ใยบัว
4. นายทวีสุข  ร้อยลา
5. นายธนคุณ  นิ่มภักดี
6. นายธนาสิน  รุณมอญ
7. นายธีรภัทร์  กันอินต๊ะ
8. นางสาวพรนิภา  พงษ์เม่น
9. นายภาณุพงษ์  มุ่ยทุม
10. นางสาวยศศิริ  ปันนา
11. นายเจษฎาพงษ์  กาญจนคงคา
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชุลิตา  หนูแดง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอริสรา  จันทร์สกุนต์
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
82 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกชกร  คชรักษ์
2. นางสาวจิลลาภัทร  ต่ำจันทร์
3. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้อเพชร
4. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์น้อย
5. นายณัฐวัตร  อ้ายแก้ว
6. นางสาวดวงพร  กาวรรณ
7. นายนวภัทร์  สัญยวิชัย
8. นายพงศธร  ต่ายทอง
9. นางสาวศิริรักษ์  เทียมชัยภูมิ
10. นายอนุชิต  สอนไวย์
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายธีรดนย์  ศิริมงคล
2. เด็กชายศุภกร  จันทร์เกิด
3. เด็กชายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์กล่ำ
2. นางสาวรัชนีกร  รินทมาตย์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพล  ศุภพิมล
 
1. นางศศิธร  ขวัญเมือง
 
86 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายชูศักดิ์  ตั้งสติ
 
1. นางพัชนีย์  วิจารณ์พล
 
87 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงปรัชญาธรณ์  รัศมี
 
1. นางวันทนา  หมวดเมือง
 
88 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนน้อม
 
1. นางวันทนา  ขวัญเมือง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายดาวิน  ราชแผน
 
1. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง
 
90 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech กลุ่มที่ 2 นักเรียนต่างชาติ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอิซาเบล  ว้อยท์ซิก
 
1. นางหทัยชนก  ทองประศรี
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุฑาพัชร  รัตนมณเทียร
2. นายจุตพร  ผึ้งทอง
3. นายธนากรณ์  คุ้มเครือ
4. นายพิสิฐ  โทนสังอินทร์
5. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงสี
6. นายวงศกร  ระวังภัย
7. นางสาววิภารัตน์  ชูกุศล
8. นายศรัญย์  เจ็กสมบัติ
9. นางสาวศิริลักษณ์  ด้วงนา
10. นางสาวอริศรา  ธนัทร่งเรือง
 
1. นางปราณี  อินทฉิม
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  กันทะลอม
2. นางสาวสุกานดา  มะหลีแก้ว
3. นางสาวอัญชลี  ทองนวม
 
1. นางยาใจ  เอี่ยมใส
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  ใจใส
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  มลิวัลย์
3. เด็กชายรุ่งทิวา  ตองเต
 
1. นางธฤตพร  ต่ายโพธิ์
2. นายเอกพงษ์   มูลแก้ว
 
94 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  ธรรมสอน
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ธังดิน
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อิ่มเอี่ยม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  บัวจันทร์
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวุฒิ  วงษ์กล่ำ
2. เด็กหญิงนลัทพร  ด้วงคำ
 
1. นางสาวสุขิตา  ไชยบัง
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ราชแผน
2. นางสาวปวีณา  เขน่วม
 
1. นางสาวสุขิตา  ไชยบัง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จั่นมาก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลกล้า
3. เด็กชายไชยยา  อ่วมปิ่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  เอมอยู่
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อิ่มเอี่ยม
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวสกุณา  นาดี
2. นายสุชาติ  เพ็ชรพูล
3. นางสาวเกวลิน  เพ็งอำไพ
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายคุณาธิป  บุญเปรื่อง
2. เด็กชายจิณวัตร  อู่ทอง
3. เด็กชายณัชพล  สิทธิกรรณ์
4. เด็กชายพงศกร  ทองมาก
5. เด็กชายวิรัช  ไคร้เครือ
6. เด็กชายวีระชัย  บุญเสริมพนา
7. เด็กชายอภิวัฒน์  เอี่ยมใจ
8. เด็กชายไกรสิทธ์ิ  เถาแก้ว
 
1. นางการเวก  ไชยโอชะ
2. นายณัฐพงษ์  คำเพชร
3. นายมนต์ศักดิ์  จิตต์จริง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  กลางบุญเรือง
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  เสากุล
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  บั้งเงิน
2. เด็กชายณัฐพล  จอมแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางกฤษณา  โฉมงาม
2. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐธัญ  ชละธาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวาทนุช
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
 
106 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวธิดา  คีรีบำรุง
2. นางสาววิภาภรณ์  มันตาธรรม
3. นางสาวสุภาพร  รังสิบรรพต
 
1. นางสาวนิตยา  ยิ้มแย้ม
2. นางสารินี  บุญยะทิม
 
107 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงพินทุสร  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงสายพิน  ย่างแสนเจริญกุล
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สกุลวิรองรุ่ง
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
 
108 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวกาญจนา  พญาวงษ์
2. นางสาววิสา  พฤกษาดำรงกาย
3. นางสาวศิริกานดา  เอกจีน
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
 
109 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงนันทวัน  กฤตวิโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาภัทร  สืบวัฒนกุล
3. เด็กหญิงอรณิชา  พันธ์เจดีย์
 
1. นางสาวณัฏฐธิญา  นันทิพัฒนธนกุล
2. นางสาวธวัลรัตน์  สุจิตรา
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวชลิตา  พูลเลิศ
 
1. นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวดวงดาว  กีรตินันทกุล
 
1. นางวลัยรัตน์  ใจจุ้ม
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงชง  แซ่จ๊ะ
2. นางสาวดวงใจ  แซ่กือ
3. นางสาวดาว  อริยะวิวัฒนกุล
4. เด็กหญิงนารี  -
5. เด็กหญิงปภาวดี  พุฒิไชยจรรยา
6. เด็กหญิงพิมพา  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงมนธิชา  เมืองอินทร์
8. เด็กหญิงรัชนีกร   แสงว่าง
9. เด็กหญิงรัศมี  อาชาวัฒนกุล
10. นางสาวสุจิตรา  ตาลกนกธารา
11. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่กือ
12. เด็กหญิงอุไร  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงเบญจา  ธงชัยพัชรกุล
14. นางสาวเพ็ญนภา  สิงขรตระกุล
15. เด็กหญิงเมษา  เจือแก้ว
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
 
113 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายโซโม่หน่าย  -
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
114 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โชตนา
2. นางสาวกุลนิภา  ย่างพัฒนาพิชัย
3. นางสาวจันจิรา  แสนยะ
4. เด็กหญิงนิสา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ม้า
6. นางสาววราลี  แซ่หลี
7. นางสาวศุภารัตน์  ไพโรจน์ส่องแสง
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นายนพดล  แสงช้าง
2. นายอติชาต  ดุรงฤทธิ์กุล
3. นายอาทิตย์  แซกือ
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นายธีรศักดิ์  วนามั่นคง
2. นายสุวินัย  แสงแก้ว
3. นายไพโรจน์  ไกวัลนาโรจน์
 
1. นายชัยพร  นังคัล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายปิยวุฒิ  ผ่องกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา  บัวเรียน
 
1. นางสาวกฤติยา  เรือนใจดี
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ธารินทร์
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่กือ
3. นางสาวอรทัย  คีรีบำรุง
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวพิมชนก  คีรีมาลี
2. นางสาวยุวนันท์  แซ่โซ้ง
3. นางสาวศดานันท์  แซ่ย่าง
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวกุสุมา  ไพรประชา
2. นางสาวดารา  พนาคีรีโชติ
3. นางสาววันทนา  ชัยวัชรกร
 
1. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
2. นางสาวรัชนี  บุญยะทิม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวัลลภา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิลป์ดำรงศรี
 
1. นางสาวกฤติยา  เรือนใจดี
2. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวดวงกมล  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้อพอพอ  -
3. นางสาวอ่อนนุช  แซ่กือ
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นายบรรจง  -
2. นายพงศกร  -
3. นางสาวพัสวี  แซ่เกอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวจันทร์ตา  วงษ์คำ
2. นายชูชาติ  อาชานำรัก
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวพุดตา  วงษ์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
126 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิวากุล  พุ่มสลิด
 
1. นางพรทิพา  วงษ์ทิม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอ่วม
2. เด็กชายศุภชัย  คำพรหม
3. เด็กหญิงสุภาพร  เชียงปา
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ปัญเงิน
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เจาะดำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ทำมาตา
2. นางสาวนลินี  อินทร์อยู่
3. นางสาวพรพิมล  จันปาลี
4. นางสาววรรณวิภา  โตเฟือง
5. นางสาวสุวิภา  ปัญเงิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  เพ็ชรคำ
2. นางสาวปพิชญา  เอี่ยมรอด
3. นางสาวพิมวดี  โม้ใบ
4. นายฤทธิชัย  พลมั่น
5. นางสาวอัจฉรา  พุทธิมา
 
1. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  คุ้มน้อย
2. เด็กหญิงจิตสุภา  จักษุ
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  วังสินธร
4. นางสาวณัฐธิดา  สักลอ
5. เด็กหญิงทักษพร  ทามะศิริ
6. เด็กหญิงนฤมล  เจ๊กคำ
7. เด็กหญิงมลฑิรา  ทิพย์มาตร
8. เด็กหญิงวารุณี  ปามา
9. เด็กหญิงวิราพร  ตั้งน้อย
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ยองเปง
 
1. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
 
131 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  ระมั่ง
2. เด็กชายฐนา  คำมาฟุ่น
3. เด็กชายพงษกร  ทาแว่น
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
132 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขอ่วม
2. นายจิรศักดิ์  ใจชื้น
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาโย
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
133 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวศิริขวีญ  ปัญญะ
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
134 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวสุรัตนา  ชุ่มเย็น
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
135 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ฐกร  บกแก้ว
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
136 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ปัญญาพูน
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
137 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  อิงเมือง
2. นางสาวนฤมล  วันต๊ะ
3. นางสาวพรพิมล  อินอยู่
4. นางสาวมัทนา  มิตรสานุช
5. นางสาวศศิประภา  ทิมให้ผล
6. นางสาวสุวิมล  แถบสิงห์
 
1. นางสาววารี  มหาวัน
 
138 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวนัฐศิกานต์  คำอินต๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  สุธัมโม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  พุ่มสลิด
2. เด็กชายพิรุณ  มูลกัณฑา
 
1. นายวสันต์  สิระใจ