หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 709 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 708 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 704 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 , 212 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 , 216 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 , 218 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 , 112 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหน้าอาคาร 1 ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.30-12.00
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
2 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องสัมนาคาร 11 ต.ค. 2555 09.30-14.00
4 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
5 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
6 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2555 09.30-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง หน้าห้องกิจกรรมสหกรณ์ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 205 ติดห้องกิจกรรมสหกรณ์ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
2 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.00
3 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
4 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
5 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
6 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
7 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
8 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
9 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
10 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
11 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
12 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
13 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
14 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
15 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
16 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
17 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
18 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
19 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
20 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
21 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
22 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
23 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
24 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
25 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
26 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
27 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
28 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับรายการแข่งขันต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
29 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับรายการแข่งขันต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
30 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับรายการแข่งขันต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
31 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับรายการแข่งขันต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
32 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับรายการแข่งขันต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
33 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับรายการแข่งขันต่าง ๆ 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com3 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
6 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
7 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
8 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
9 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
10 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com1 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
11 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
12 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
13 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com 5 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
14 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com4 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 814 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 816 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
6 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2555 13.00-16.30
7 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
8 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 817 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ลานด้านทิศตะวันตก อาคาร 1 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที ที่จอดรถยนต์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00
3 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที ที่จอดรถยนต์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2555 11.00-13.00
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
6 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
7 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
8 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]