รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรวิภา  ซาหิน
 
1. นางสุมาลี  แสนอุบล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวนราวรรณ  มณีนพ
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีนพ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางยุวดี  หอมไกรลาศ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวฐิติมา  จันดาบุตร
 
1. นางสาวสุนทรี  เลิศสงคราม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายโยธิน    สีใส
 
1. นางสุวลี   โสมศรีแพง
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวบริสุทธิ์  มาตศรี
 
1. นางสาวจินตนา  ศูนย์จันทร์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  คำลือฤทธิ์
 
1. นางประไพศรี  เขจรสัตย์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  บุตรประชา
 
1. นายณัฏฐากร  นิลเขต
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. เด็กชายณัฐพล  โกนจา
2. เด็กชายธานีวัฒน์  ศรีไทย
 
1. นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
2. นางสาวแก้วส่อง  กลยนี
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวออรญา  บุญวิเศษ
2. นายอุกฤษณ์  จันทร์ป้อง
 
1. นางสุรีพร  โฮมวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัตินันต์    ตาทิพย์
 
1. นางกีรติกร  จันทร์วิเศษ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายวชิระ  บุญสาร
 
1. นายมหิดล  วงศ์อินทร์อยู่
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินดา  หน่อแก้ว
2. นางสาวสกุลรัตน์  บุญชำนาญ
3. นางสาวเปรมิกา  เดชะอุ่ม
 
1. นางกาญจนา  รัตนกร
2. นายชัยรัตน์  หารเขมร
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวนพเก้า  ปันแก้ว
2. นางสาวนริศร  อาจเสนา
3. นางสาวพรวิภา  สร้อยสด
 
1. นายณัฐพล  สีโลนตุ้ม
2. นางสมศรี  ไชยชมภู
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงปิยพร  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ไฝดี
 
1. นางนิจรินทร์  ธรรมสมบัติ
2. นางสาววิราวรรณ  เหมะธุลิน
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นายจิรานุวัฒน์  ภูมี
2. นางสาวธาราลักษณ์  พรมสมศรี
 
1. นายบุญเลิศ  ไชยปัญหา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายกฤษดา  เหมะธุลิน
 
1. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายพัลลภ  คำพรมมา
 
1. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกรกนก   สารคำ
2. นายชาญวิทย์   จ้อยจีด
3. นางสาวสุนิสา   ทีนดร
 
1. นางฐปนี   แก้วมะ
2. นางรัชณีย์กร  ผาสุข
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวกุลภัสรา   กฤษสุทธิกุล
2. นายชวลิต  ประครองญาติ
3. นางสาวอชิรญาณ์  สุรินทร์วงศ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  สายตา
2. นางสาวอุทุมพร  ศรีสาคร
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  คำปัง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ราชชมภู
3. เด็กหญิงอารุณรัตน์   โคตะศิล
 
1. นางสาวชนัญญา  โถชัยคำ
2. นางพรสวรรค์  อินทรพานิชย์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายธราเทพ  เพียรสบาย
2. นางสาวปิยวรรณ   อินทรพานิชย์
3. นางสาวรสริน   ผิวบุญเรือง
 
1. นางสรินทิพย์  วงษ์สำราญ
2. นางสุมาลัย  บุญรักษา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงญาณกิตต์  ทวีคูณ
2. เด็กหญิงศศิพร  ทุมมนตรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  รันทศ
 
1. นายวงศ์สุวรรณ  ไชยรบ
2. นางสาวสุวณี  เพียภักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายตะวัน   พันวัตร
2. นายวุฒินัย   มะโข
3. นายอัครพงษ์   โภคารักษ์
 
1. นางสาวประภัสสร   บุญเถิง
2. นายสราวุธ    วิเชียรลม
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  วิเชียรดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กล่อมมิตร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชำนาญกลาง
 
1. นางสาวปิยะนุช  อรรคฮาต
2. นางรัชดา  แสนพวง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวขวัญฤทัย  แสงกล้า
2. นางสาวพรรณิกา  แก้ววงศา
3. นางสาววนิดา  พรมจารีย์
 
1. นางสาวปิยะนุช  อรรคฮาต
2. นางรัชดา  แสนพวง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กชายทัศนัย  ปะสาวะเท
2. เด็กชายรัสชดา  นันทจันทร์
 
1. นายธีระยุทธ  แซวกระโทก
2. นายพิพัฒน์  ขอสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายยุรนันท์  แสนสามารถ
2. นายอนุรักษ์  ปัดถาวะโร
 
1. นายเด็ดเดี่ยว   อุดม
2. นางเบญจวรรณ   จุลดาลัย
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีละวัน
2. เด็กชายพัสกร  กงนา
 
1. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายอดิเทพ  หาวัน
2. นายอนุสรณ์  สายแวว
 
1. นายธีรยุทธ  แซวกระโทก
2. นายพิพัฒน์  ขอสุข
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายชัชพงศ์  พรหมวิชัย
2. นายสมชาย  แพงไธสง
3. นายสหชัย  ศรีสำราญ
 
1. นายวารินทร์   บัวภาคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์ไชย
2. นางสาววิจิตรา  อุปสัย
3. นางสาวศศิธร  สมัย
 
1. นายสมหวัง  รัตนกร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วงษาเวียง
2. เด็กหญิงมุทิตา  ก้อนอินทร์
3. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีสร้อย
4. เด็กชายภัทรกร  ศิริกุล
5. เด็กหญิงลัคณา  ธนพอง
 
1. นางวนิดา  เหมะธุลิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เหลาพรม
2. นางสาวปวริศา  ไพรีรณ
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  ปรางค์แก้ว
4. นางสาวศิริรัตน์  เพตา
5. นางสาวสิรินารถ  ชาติชำนิ
 
1. นางพุทธซ้อน  แก้วก่า
2. นายวิศาสน์  เต็งวัฒนโชติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ทองสุวรรณ
2. นางสาวปภัสสร  บุญอุ้ม
3. นางสาวพรพิมล  บุญอุ้ม
4. เด็กหญิงพรไพลิน  วะนาไชย
5. นางสาววาสินี  บุตรแสน
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  อ่อนฤาชา
2. นางสาวชนสรณ์  ทองสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  สาธุการ
4. นางสาวปิยธิดา  ศรีระกิจ
5. นายศรายุทธ  วรรนวาส
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย
2. เด็กชายธนากร  คิดระเบียบ
3. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
4. นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ
5. นายสุรวงศ์  ศรีงาม
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นางอัจฉรา  วิไลวงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  เกษมสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เพิ่มอาราม
3. เด็กหญิงนิภาพร  พรมโสภา
4. เด็กหญิงปนัดดา  กาละทอน
5. เด็กหญิงประวีณา  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงปิยะดา  ทุมประดิษฐ์
7. เด็กหญิงปิยะดา  ไกรยแสง
8. เด็กชายภาณุพงษ์  วรสุทธิ์
9. เด็กหญิงยุวดี  เพิ่มอาราม
10. เด็กหญิงลลิตา  เหง้าพันธ์
11. เด็กหญิงลำไพ  คุณอุ่น
12. เด็กหญิงวรรณภา  น้อยโสภา
13. นางสาวศิริวรรณ  กิ้วภาวัน
14. เด็กหญิงศิวพร  การบุญ
15. เด็กหญิงสุกัญญา  มาตราช
16. เด็กหญิงสุธิตา  ทะบันหาร
17. เด็กหญิงสุนียา  มุกดาพันธ์
18. เด็กหญิงอรกมล  หินดง
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผิวเหลือง
20. เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรสา
 
1. นางวีณา  กองโพธิ์
2. นางสินีนันท์  อริยเดช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วคำศรี
2. นายธนพล  คำปัง
3. นางสาวนัฐริกา  ฉิมอำพนธ์
4. นายภัททิยะ  โพธิ์ชัย
5. นายมงคล  โฮมวงศ์
6. นางสาวมาลินี  ศิลจักร
7. นายวนัสวี  โพธิ์ชัย
8. นายวรวุฒิ  โพธิ์ชัย
9. นายวรายุทธ  ศรียืน
10. นางสาววิลาวัลย์  เมืองซอง
11. นายสมพร  ไทยเจริญ
12. นายสรสิริ  คำภูแสน
13. นายสุชาติ  ศรีละวัน
14. นางสาวสุภาพร  เหมะธุลิน
15. นางสาวเยาวลักษณ์  จันทะแสน
 
1. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
2. นางสาวทัศนีย์  วารี
3. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
4. นางนาฏยา  สิทธิหาญ
5. นายนิคม  ปัญญาวิภาค
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงมัลธิลา  ศรีโสภา
 
1. นางเยาวลักษณ์   ยุทธพงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  กุละนาม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีวิไล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายศราวุฒิ   นาพังคะบุตร
2. เด็กหญิงศิรดา    บุญมาก
 
1. นางสาววิไลวรรณ   กระจ่างคันถมาตร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายภูสิทธิ   แก้วอุ่นเรือน
2. นางสาวสุพรรษา   ภักดีรักษ์
 
1. นางปิยนุช   เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ใยบัว
2. เด็กหญิงชฎาพร  โสสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนันทร  สวนดอกไม้
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไพศาลธรรม
5. เด็กหญิงปวีณา  สุจริต
6. เด็กหญิงวชิรยา  ปาละวงศ์
7. เด็กหญิงสิรินยา  สมแสน
8. เด็กหญิงสุพัตตรา  จันทะเกษ
9. เด็กหญิงสุรางคนางค์  รูปเงาะ
10. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงทัศน์
 
1. นางวาสนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางเสาวนีย์  สีหนาท
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกชกร   นนฤาชา
2. เด็กหญิงกรวรรณ   สุวรรณเขต
3. เด็กหญิงจตุพร   สีหล้ามละ
4. เด็กชายธนาวิทย์   ขวัญใจ
5. เด็กหญิงนันท์ชพร   แสงลี
6. เด็กหญิงบุษกร   มนต์ไทยสงค์
7. เด็กชายพงศ์พิช   กลองมณี
8. เด็กหญิงพัณณิตา   สายกัน
9. เด็กหญิงพิมพกานต์   วรรณพัฒน์
10. เด็กชายพุฒิพงษ์   นนทะบุตร
11. เด็กหญิงมัชญาณี   พันธะศรี
12. เด็กหญิงวนิดา   มะหาวงศ์
13. เด็กหญิงวรัญญา   เกตุไพบูลย์
14. เด็กหญิงสิริยากร   พูลเพิ่ม
15. เด็กชายเจตรินทร์   นามเดช
 
1. นายนรากร  ธารานุกูล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงกานดาวลี  จิตธรรม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงสี
3. เด็กหญิงนริสรา  วงค์สง่า
 
1. นางสาวพนิดา  หวังผล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวพัชณิการ์   ถาวร
2. นางสาววนิดา   ถาวร
3. นางสาววลาวัณย์    คำชลธาร์
 
1. นายธีรโชติ  สุทธิอาจ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวธนันญา   ล่ำจัน
2. เด็กหญิงสุษิณี   เอี๊ยบทวี
 
1. นางสร้อยสุดา   ทองประกอบ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายวีระกร  ทานัง
2. นางสาวแพรวพรรณ  หันจางสิทธิ์
 
1. นายชาตรี  ยาศิริ
2. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรินณา   ทองจันดา
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา   เภตรา
3. เด็กหญิงอริศ   เคนกุดรัง
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายจำรัส   อำนาจ
2. นายณัฐสิทธิ์  ผาขาวบวช
3. นายปฏิภาณ   สีหารช
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรกานต์  สุขจิตร์
 
1. นายสุเนตร  วรบุตร
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายมนัสวี   มนัสวี บุญเรือง
 
1. นายบุญเลิศศิลป์   สายทวี
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงเอื้อการย์  บุตุธรรม
 
1. นายสุเนตร  วรบุตร
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  จันมาลา
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นางสาววิไลวรรณ  มาลาศรี
 
1. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววราลักษณ์  โยธาทรณ์
 
1. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คำภูแสน
2. เด็กหญิงปณิดา  ไชยรบ
 
1. นายยงยุทธ์  เกษร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เชิดชู
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นายธรรมจักร  ศรีประไหม
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายชนสรณ์  ยอดตา
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีถาน
3. เด็กชายเทียนศรี  ทิพย์มาตร์
 
1. นายยงยุทธ์  เกษร
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ชิวโต
2. นายจิรภัทร  จันทรรังสี
3. นายสุริยา  สาทราช
 
1. นายปฏิวัติ  ไชยวงศ์ษา
2. นายเข็มชาติ  วิศรี
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายพูลสมบัติ   สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สายแวว
 
1. นายธนา  วิไลวงษ์
 
65 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายศิวกร   บัวนาค
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายธนาภรณ์  บำรุง
 
1. นายธนา  วิไลวงษ์
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรยุทธ   กุลชัย
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
68 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายรวิสรา   ศรีสาคร
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"    
70 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   บัวอ่อน
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายกาญจนาพร    อาจหาญ
 
1. นางสาวสุนิสา    แสงสี
 
72 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธนพล   แสงลี
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงลี
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชลนิภา   บิดานารา
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายกรณิการ์   บำรุงหม้อ
 
1. นางสาวสุนิสา   แสงสี
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงประภัสสร  สิทธิผล
 
1. นายจรัล  เจริญชัย
 
76 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  เจริญธรรมกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญหา
3. เด็กชายจิรายุ  เด่นดวง
4. เด็กชายชัยศักดิ์  ธิวะโต
5. เด็กชายธนาธิป  มายูร
6. เด็กชายธนโชติ  ต่ายทอง
7. เด็กหญิงปรียากร  โพธิ์สว่าง
8. เด็กหญิงพรจรัส  แพงดวงแก้ว
9. เด็กชายพานุเดช  ปะคะ
10. เด็กชายวชิราวุธ  นิยมเหลา
11. เด็กชายศุภากร  สอนสุภาพ
12. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ผดากาล
13. เด็กหญิงอภิสรา  หอมแพน
14. เด็กหญิงอรยา  สุนา
15. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สรรพโชติ
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
77 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์อินทรีย์
2. นางสาวกมลทิพย์  ผิวหูม
3. นางสาวกาญจนาพร  ไชยรา
4. นายก้องเกียรติ  จงรัก
5. นายจตุรงค์  มายูร
6. นายจิรวัฒน์  ตั้งวาณิชกพงษ์
7. เด็กหญิงจิรัชยา  ฐานพรม
8. นายชนาธิป  แก้วชิงดวง
9. เด็กหญิงชลินทวา  แก้วเสนา
10. นายฐาปนพงศ์  โพธิมนต์
11. เด็กชายณภัทร  นิลนามะ
12. นายณัฐพนธ์  สารสุข
13. นายทวีศักดิ์  คุยบุตร
14. เด็กหญิงปรายฟ้า  เวชกามา
15. นายปริวัฏฏ์  ระพิสุวรรณ
16. นางสาวปวีณา  สืบพันธ์
17. นางสาวปาริตา  ลีทอง
18. นายพงศกร  พรมเมืองคุก
19. นางสาวพรทิพย์  สุรฤทธิ์
20. นางสาวมนัสดา  จันทร์มาลา
21. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ตุลันแก้ว
22. นางสาวลลิตา  แก้วเสนา
23. นางสาววนิดา  ฮาบสุวรรณ
24. เด็กหญิงวรินทร์ดา  สัพโส
25. นายวีรยุทธ์  โกฎค้างพลู
26. เด็กชายศราวุธ  เผื่อนศรี
27. เด็กหญิงศิรินาท  จางวาง
28. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชัยบุตร
29. นางสาวศิริลักษณ์  จางวาง
30. นายสยมภู  รัตนกร
31. นางสาวสาธิดา  สุวรรณชัยรบ
32. นางสาวสุธิดา  ค้ำชู
33. เด็กหญิงสุวิมล  ทองรื่น
34. นางสาวหยกฟ้า  สายหล้า
35. นายอดุลย์  ศรีวิชัย
36. นายอนุพงศ์  อ่อนสุระทุม
37. นายเดชฤทธิ์  บุตรเพ็ง
38. นางสาวเรือนแก้ว  หมวดสูงเนิน
39. นายเอกธวัช  ไขคำ
40. นายโกวิทย์  ลือลาด
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
78 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  คุณทรัพย์
2. นางสาวกาญจนา  หวังเดช
3. นางสาวกิตติยา  จันทร์จำปา
4. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
5. เด็กหญิงกุลสตรี  สัตถาผล
6. นายจักรวรรดิ์  สัตถาผล
7. เด็กหญิงจีรนาฏ  เหมะธุลิน
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาวงค์
9. เด็กหญิงชลิตา  วารีย์
10. เด็กหญิงญาราภรณ์  อินทรพาณิชย์
11. เด็กหญิงทัศนีย์  สังวร
12. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พวงพลา
13. นางสาวนิตยา  หวลสีไทย
14. เด็กหญิงนิภาวัลย์  แก้วคำสอน
15. เด็กหญิงบุษยารัตน์  อุปสรรค
16. เด็กหญิงปนิดา  เหมะธุลิน
17. เด็กชายปพนสรรค์  ใจกลาง
18. นางสาวปานตะวัน  สัตถาผล
19. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  อินนาลม
20. เด็กหญิงละมัย  คงนารา
21. นางสาววงศ์ตะวรรณ  ยางธิสาร
22. นางสาววิวัฒนา  แก้วชนะ
23. เด็กหญิงศิริวิมล  สุทธิอาจ
24. นางสาวศิวพร  ชมเพลิน
25. เด็กหญิงสิริมา  สุทธิอาจ
26. นางสาวสิริรตี  อินทร์ดิษฐษร
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนสุภา
28. เด็กหญิงอาริยา  อุทัยจอม
29. นางสาวอารีรักษ์  ลีทอง
30. เด็กหญิงอินทิรา  แสงชัย
31. เด็กหญิงอินทิรา  มหาโคตร
32. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรวิชา
33. นางสาวแพรวนภา  ไชยบุปผา
34. นายแสนคอย  กันสุพันธ์
35. นายไชยา  ใจกลาง
 
1. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
2. นายบัญชา  คุณทรัพย์
3. นายสุพจน์  สัตถาผล
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม   ไชยศรี
 
1. นายมงคล   สินธนันชัย
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายวิษณุกรณ์   สารมานิตย์
 
1. นายมงคล   สินธนันชัย
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงอัฉราพร  ธรรมสัตย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โคตรปัญญา
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวอารียา  พานวงศ์
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กชายอาทิตย์  นำสุย
 
1. นางอัจฉรา  วิไลวงษ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายอัครเดช  เมืองแทน
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงเพียงบุญ  กลัดสมบูรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โคตรปัญญา
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวณัฏฐา   วิราฑูรย์
 
1. นายมงคล   สินธนันชัย
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก่นท้าว
 
1. นายประจักษ์  วะนาชัย
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายอรรคเดช  เมืองแทน
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ป้องคำสิงห์
 
1. นางสินีนันท์  อริยเดช
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายอัครเดช  เมืองแทน
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงเสาลักษณ์  อุปโคตร
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  บุญเฮ้า
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวฉัฐญา  ปิยวัชรเมธา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ราชหงษ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  แสงปัญญา
 
1. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวอรุณกมล   เสาร์สุเมร
 
1. นายมงคล   สินธนันชัย
 
95 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  กุลเลียบ
2. เด็กชายกาญจนเทพ  ถาโท
3. เด็กชายกิตติชัย  คะสีทอง
4. เด็กชายคัมภีร์  บุญพัฒนศักดิ์
5. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศรีหล้า
7. เด็กหญิงจีรพัช  สุจริต
8. เด็กชายชลสิทธิ์  อินทร์กร่ำ
9. เด็กชายชวรักส์  ประจักษ์วงศ์
10. เด็กชายณัฐนพล  สิปปพัฒนกร
11. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไฝสีทา
12. เด็กชายธีรโชติ  ยอดทอง
13. เด็กหญิงนริศรา  ขันสอน
14. เด็กหญิงนันทนา  มณีนพ
15. เด็กหญิงนิตตยา  บุตรสาร
16. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เกตุวงษา
17. เด็กหญิงปวีณา  โพสาวัง
18. เด็กชายปิยวุฒิ  วงศ์สง่า
19. เด็กหญิงพรธิภา  สัพโส
20. เด็กหญิงพีรยา  จ้อยนุแสง
21. เด็กหญิงพู่กัน  มาลา
22. เด็กชายภานุเกียรติ  จันทร์คำเข้ม
23. เด็กชายภาสกร  บุตรบรรเทิง
24. เด็กหญิงมนันยา  สามัคคีภิรมณ์
25. เด็กหญิงลักขณา  โคตรเครื่อง
26. เด็กหญิงวณิชยา  กุลนาม
27. เด็กชายวรท  จันทร์เสนา
28. เด็กหญิงวรรณภา  ภูสมสาย
29. เด็กชายวรากานต์  โสภา
30. เด็กชายวีรภัทร  ธันยาภิรักษ์
31. เด็กหญิงศรีญยา  หมั่นเสนา
32. เด็กหญิงศศิธร  ผาริวงศ์
33. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสร้อย
34. เด็กหญิงหัทยา  นาสองศรี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีไชยวาลย์
36. เด็กหญิงอรทัย  ชินมาตย์
37. เด็กชายเจษฎา  นาเมืองรักษ์
38. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  หาญคำอุ้ย
39. เด็กหญิงเอมอร  วะนาไชย
40. เด็กชายแดน  จีนนา
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
96 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นายกิตติทัต  สกุลเจริญกิจ
2. นายก้องภพ  ศรีสาคร
3. นางสาวคณิตา  บุญหล้า
4. นายจักรพันธ์  ขันธวิชัย
5. นางสาวจันทกานติ์  สมบูรณ์
6. นายจิรายุ  มหาวัง
7. นายชุติพันธ์  แนบตู้
8. นางสาวณัชชา  ราชโสภา
9. นางสาวณัฎฐณิชา  แสนสาคร
10. นายณัฐวัฒน์  มุลคำเกตุ
11. นายทิตพงษ์  โชติสาย
12. นางสาวธัญญารัตน์  อุปพงษ์
13. นางสาวธัญญเรศ  สุภเสถียร
14. นายนนทวัฒน์  คุณธรรม
15. นางสาวนุชนาฎ  สอนสกุล
16. นางสาวประภาสิริ  แสงมนตรี
17. นางสาวปิชาญา  โสภาบุญ
18. นายพงศกร  ทองบ่อ
19. นางสาวพนิดา  นาคพรมมินทร์
20. นางสาวพัชราภรณ์  วรรณพัฒน์
21. นางสาวพิมพ์พรรณ  ไชยแสง
22. นายภาณุมาศ  มะณี
23. นางสาวมาริสา  โคตรแสง
24. นางสาวยุวพร  หอมไส
25. นางสาวรัชณีกร  วงมิ่ง
26. นางสาววรัญญา  ขาวขันธ์
27. นายวัชระ  สุวรรณหอม
28. นางสาววิลาสิณี  รักษาภักดิ์
29. นายศราวุธ  ชาการี
30. นายสิทธิพงษ์  พรมน้อย
31. นายสิริวัตน์  ลีทอง
32. นางสาวสุทธิดา  อุดมศักดิ์
33. นางสาวสุมินตรา  วรสุทธิ์
34. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดวงธรรมมา
35. นางสาวหัตถกานต์  ภูมี
36. นางสาวอภิญญา  เหิมหอม
37. นางสาวอรดามาศ  แสนสาคร
38. นางสาวอัญวรรณ  ปานเดชา
39. นายเทพพิทักษ์  พาเสน่ห์
40. นางสาวใหม่สิริ  นพคุณ
 
1. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรกนก   คำภูแสน
2. เด็กชายจุฑาวัชร    บรรณทิพย์
3. เด็กชายนิติพงษ์   พรมน้อย
4. เด็กชายพุฒิพงษ์    นนทะบุตร
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สิงห์อนงค์
6. เด็กหญิงรวิสรา   ตองตาสี
7. เด็กหญิงวรรัตน์   ไชยวารี
8. เด็กชายวิทวัส   เพ็ชรพา
9. เด็กชายศุภกฤต   ช่างสอน
10. เด็กหญิงอัณฑิกา    จันทร์เวียง
 
1. นางนิ่มนวล   แสงวงค์
2. นางพรทิพย์   สินธนันชัย
 
98 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นางสาวกมลมาส  ตาสว่าง
2. นายคงเดช  อรรถสาร
3. นายชินกร  วรรณไสย
4. นางสาวทิพวรรณ  โสภาบุตร
5. นายปริญญา  แสนอุบล
6. นางสาวพรทิพา  สมบัติดี
7. นางสาวมนทกาญ   หันเหิน
8. นายวิวัฒน์  รัฐไสย
9. นางสาวสุพัตรา  ยันตะพันธ์
10. นายอานนท์  ทุมประสิทธิ์
 
1. นางสาววจีทิพย์  ภูพาน
 
99 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พรหมกสิกร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศนา
3. เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  รัตนวงค์
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริคุณ
6. เด็กหญิงสุรนันท์  บุญชู
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
100 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  ทิพย์ทอง
2. นางสาววรางคณา  ละดาวัลย์
3. นางสาวสุดาวรรณ  จันทะแสน
4. นางสาวอรอุมา  ภูชะธง
5. นางสาวอริสา  สมผล
6. นางสาวโสรญา  อุบาลี
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรวรรณ   สุวรรณเขต
2. เด็กหญิงกฤติยา   พรหมวิชัย
3. เด็กหญิงกษมา   สุริยไชย
4. เด็กหญิงจุฑามาส    ขุราศี
5. เด็กหญิงธัญญากร   หาญณรงค์
6. เด็กหญิงนิรมล   โคตรพุ้ย
7. เด็กหญิงพิชดา   ชัยวงค์ษา
8. เด็กหญิงสุธิตา   สุริยไชย
 
1. นางพรทิพย์   สินธนันชัย
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   วรินทรา
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทิพย์ทอง
2. นางสาววรางคณา  ละดาวัลย์
3. นางสาววัชรีย์  นวลอึ่ง
4. นางสาววิจิตรา  ลีทอง
5. นางสาวสุดาวรรณ  จันทะเสน
6. นางสาวอรอุมา  ภูชะธง
7. นางสาวอริสา  สมผล
8. นางสาวเพ็ญนภา  พลสีลา
9. นางสาวโสรญา  อุบาลี
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิง ธิดาพร   บุญลี
2. เด็กหญิงฐานนิดา   สุริยันต์
3. เด็กหญิงทิสุดา   พิมพาชัย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   โคตรบัญชา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญลี
6. เด็กหญิงพันยารัตน์    กิติราช
7. เด็กหญิงวรัญญา   สีมี
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ทิพย์มาตร
 
1. นางพรทิพย์   สินธนันชัย
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   วรินทรา
 
104 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกฤติกา   ทุมแสง
2. นางสาวกวินทิพย์   ทุมแสง
3. นางสาวฑิฆัมพร   พันธัง
4. นางสาวรจิตรัตน์   สมบัติดี
5. นางสาวรัตนาพร    เสนสิทธิ์
6. นางสาวศิริพร   แก้วเหล็ก
7. นางสาวสิรินทรา   พลเศษ
8. นางสาวอภิญญา   ปาพรม
 
1. นางพรทิพย์    สินธนันชัย
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   วรินทรา
 
105 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นายกฤษดา  พหูพจน์
2. นายปรัชญา  ปาระพิมพ์
3. นายพิสุทธิ์  ฤทธิธรรม
4. นายอธิยุทธ  อินทรสุวรรณ
5. นายเสกสรร  นะวะสิมมา
 
1. นางทัศนีย์  วงศ์ประทุม
2. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
106 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แพงพฤกษ์ภูมิ
2. นายสินนำโชค  ฤทธิ์นอก
 
1. นายมงคล  หัศกรรจ์
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายปฏิภัทธ์  มูลประสาน
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
 
108 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายอภิสิทธิ์   แสงโรชา
 
1. นายมงคล    สินธนันชัย
 
109 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภานุเดช    แสงแก้ว
 
1. นายมงคล   สินธนันชัย
 
110 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายยุทธศิลป์    เม็งเขียว
 
1. นายมงคล    สินธนันชัย
 
111 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกฤติกา   ทุมแสง
2. นางสาวกวินทิพย์    ทุมแสง
3. เด็กหญิงกษมา   สุริยไชย
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ   พิรุณรัตน์
5. นายจุติธรรม   บุญพา
6. นางสาวฑิฆัมพร   พันธัง
7. นางสาวดาริกา   ยงกุล
8. นายนัทนที  เครือชา
9. นางสาวปภัสรา   ลือชาขันธ์
10. นางสาวปัทมพร    โฮมวงศ์
11. เด็กหญิงพันยารัตน์   กิติราช
12. เด็กชายพิณไพรำ   สินธนันชัย
13. นายภัสสกรณ์   อินทรเกษม
14. เด็กชายภานุเดช   แสงแก้ว
15. นายยุทธศิลป์   เม็งเขียว
16. นางสาวรัตนาพร   เสนสิทธิ์
17. เด็กหญิงวรัญญา   สีมี
18. นางสาววราภรณ์   สายวงศ์
19. นางสาววิภาวี   อรรัฐเสถียร
20. นางสาววิลาสินี   ศรีประทุมวงศ์
21. นายวิษณุกรณ์   สารมานิตย์
22. นายศราวุธ    ภัคดี
23. นางสาวศิริพร   แก้วเหล็ก
24. นางสาวสิรินทรา   พลเศษ
25. นายอนุชา   ธีระพาพงษ์
26. นางสาวอภิญญา   ปาพรม
27. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญหา
28. นายอภิสิทธิ์   แสงโรชา
29. นายเกียรติชัย   นันธานี
30. นางสาวเพลงไพลิน   สินธนันชัย
 
1. นางพรทิพย์   สินธนันชัย
2. นายมงคล   สินธนันชัย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายนายธุวานนท์  คำวงศ์ไทย
2. นายวิเชียร  พัฒคาต
3. นายวีรยุทธ  นิกาญจน์กุล
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นายยุทธศิลป์  ประเคนชัย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤศ  วิชนา
2. เด็กชายชลิน  สุจริต
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีนุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นางสาวกชกร  บุดดีวงศ์
2. นางสาวนิรันตรี  พิจิตร
3. นางสาวอุบลรัตน์  พัดสว่าง
 
1. นางนิภาพร  ศักดิ์แสน
2. นางศิริลักษณ์  ศรีแสง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายคุณภัทร  คลายแสง
2. นายวัชรพล  มัสยุสภ์สุข
3. นางสาวอนุสรา  อานาวัน
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจาตุรนท์  สารีมาตย์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พลเทพ
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
2. นายปริญญา  ศรีโบราณ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐชา  ฮวดชัย
2. เด็กชายอภินัทธ์  อรัญโสตร์
3. เด็กชายอาทิตย์  ทองสง่า
 
1. นายประทวน  ครุฑนอก
2. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไพคำนาม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มะลิทอง
3. เด็กชายอานันท์  ไพคำนาม
 
1. นายบัญชา  โยธายุทธ
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายสุพงค์  ทองเหลือง
2. นายอาทิตย์  ทิสาไต้
3. นายไชยา  จำปาจันทร์
 
1. นายปริวรรต  ฟองอ่อน
2. นายเรืองฤทธิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทพร   อ้นสุนา
2. นางสาวนุชรา  จ้อยจีด
3. นางสาววีชญา  จ้อยจีด
 
1. นายประทวน  ครุฑนอก
2. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  คูณหอม
2. เด็กชายอธิคม  เวียงสงค์
 
1. นายปริญญา  ศรีโบราณ
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวดอกแก้ว  มณี
2. นายพูลศักดิ์  แก้วตา
3. นางสาวลัดดาพร  แต้ศิริ
4. นางสาวสายธาร  กิลาวิทย์
5. นางสาวสุภาวดี  จ่าอ่อน
6. นางสาวเกศรินทร์  อินทนบ
 
1. นางนิ่มอนงค์  เริ่มรักษ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ก้อนอินทร์
2. นายจักรกริช  คำผา
3. นายจารุชัย  กาญจนกัญโห
4. นายวีระพงษ์  ขิมะพันธ์
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายนิรุติ  บรรซอง
2. นายภานุวัฒน์  ไชยมาตร
3. เด็กหญิงศุภนิดา  เค่งเปี่ยม
4. เด็กหญิงศุภลัษณ์  มณีนพ
5. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรวิสัย
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสร้อย
 
1. นางศรีสุธา  ราชชมภู
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายจิตรกร  โหลแก้ว
2. เด็กชายศราวุธ  ฉลาดล้ำ
 
1. นางสาวนิรมล  พลสีลา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1. นางสาวดวงใจ  สุวรรณไชยรบ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยรา
3. นางสาวศิริวิภา  แก้ววิโรจน์
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ไชยบุญตา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนันทภรณ์  คงศิริพาณิชย์
2. เด็กชายวรเมธ  การีชุม
3. นางสาววิภาดา  คำมุงคุณ
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ก้อนอินทร์
2. นายจารุชัย  กาญจนกัญโห
3. นางสาวบุญยวีร์  จารุสิงห์
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายคเชนทร์  อริยชาติ
2. นายพัสดา  สิงห์งาม
 
1. นายกิตติคุณ  ยั่งยืน
2. นายทนงศักดิ์  ภูตาคม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวภานุมาศ  แสนอุบล
2. นางสาวหทัยกาญ  เขตบ้าน
3. นางสาวอรอุมา  นามโคตร
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นางหทัย  พจนา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ราชคำ
2. เด็กหญิงทักษิณานันท์  ทิศจันทร์
 
1. นางสุภาพร  พันธ์สิทธิ์
2. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  ชำนาญ
2. นางสาวสงกรานต์  นาละออง
3. นางสาวหัสดี  สวนโคกกรวด
 
1. นายวิมลศิลป์  เริ่มรักษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายกิตติพงษ์   เริ่มศรีพร
2. นางสาวขวัญภิรมย์    พิมวัน
3. นางสาวสุดารัตน์   ทับโพ
 
1. นางชไมพร   พิพัธนันพร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัยมีนา  โคตรวิชัย
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วลาไสย
3. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมหืด
 
1. นางนวลละออง  ดวงชาทม
2. นางเพียงใจ  ทาบุดดี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวขวัญแก้ว  วงศ์ภาคำ
2. นางสาวลลุตา  อาจทุมมา
3. นางสาววาสนา  ดาวเศรษฐ์
 
1. นายพุท  ภูหาด
2. นางหทัย  พจนา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิโคตร
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ศิริภูธร
3. เด็กหญิงเกศรา  ไชยรบ
 
1. นางชวนพิศ  สุริยภูมิ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวภัคพิมล  ภูกัน
2. นางสาวศิริราช  ฤทธิ์ชัย
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
2. นายทนงศักดิ์  ภูตาคม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวคนิษฐา  บุญมาก
2. นางสาวรัตติกรณ์  บาตดี
3. นางสาวอรญา  วรอินทร์
 
1. นางนวลละออง  ดวงชาทม
2. นางเพียงใจ  ทาบุดดี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โคกยะสุพรม
2. เด็กหญิงนที   พรมา
3. เด็กหญิงรมิดา   ศรีเหรา
 
1. นางสาวจีระวรรณ   ศิริขนธ์
2. นางสาวเพลินจิต   ไชยพันธ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายศุภชัย  นาคอินทร์
2. นางสาวสุพตรา  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะวงค์
2. นางสาวสาีริกา  ศรีแสน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกิติทราย    สารมานิตย์
2. นางสาวสุจิตรา    หันจางสิทธิ์
3. นางสาวสุนิสา   เอสันเทียะ
 
1. นางสาวจีระวรรณ   ศิริขนธ์
2. นางสาวเพลินจิต   ไชยพันธ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรยา  แสงลุน
2. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ธะโวหาร
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  อินหา
 
1. นางพิมพ์ชนก  จรรยาเพศ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสีนวล 1. นางสาวจามจุรีย์  ใจธรรม
2. นางสาวนภัสสร  กัญญารัตน์
 
1. นายจิตกร  คำธิมา
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายธีระวุฒ  สูตรไชย
2. นางสาวนภาพร  ปิยะขาม
3. นางสาวนภาลัย  เลลา
 
1. นางพิมพ์ชนก  จรรยาเพศ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นายธีรพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาววิรชา  เลาหพูนรังษี
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
2. นางปริญญา  ธรรมถาวรสกุล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  แสนชาติ
2. เด็กหญิงประทุมทอง  วิไลย์
3. เด็กชายสุรวงค์  ศรีงาม
 
1. นายธนกฤต  สันทา
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  ไชยวงศา
2. นางสาววราภรณ์  ปากอุตสาห์
3. นางสาวสกาวเดือน  ปัดทอง
 
1. นายกิตติคุณ  ยั่งยืน
2. นายทนงศักดิ์  ภูตาคม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายณัฐสิทธิ์  อิ่มเจริญ
2. นายประมาณ  มูลประสาน
 
1. นายจักริน  สุวรรณกิจ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจตุรนต์  ทาพิมพ์
2. นายพุฒินันท์  เจริญไชย
 
1. นายกิตติคุณ  ยั่งยืน
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
150 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายปริญญา จันดาเขียว  จันดาเขียว
 
1. นางสมศรี    หวันสมัน
 
151 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจริยา   มาลาทอง
 
1. นางสมศรี   หวันสมัน
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรธน์  ไวทยวรรณฐิติ
 
1. นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  โสนานาม
 
1. นางรัชนี  พิลาวรรณ
 
154 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงลัคนา    ราชไชย
 
1. นางสมศรี   หวันสมัน
 
155 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวปณัฎฎา   ไชยรบ
 
1. นางสมศรี   หวันสมัน
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  พลศรีลา
 
1. นางอัญชรี  เวยสาร
 
157 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวเทวิกา  ดำรงค์วงศ์คำพวง
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  อัถศรี
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
159 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  กุลเลียบ
2. เด็กหญิงธัญญา  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงอาภา  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงเต็มศิริ  สีหนาท
5. เด็กหญิงเรณุกา  วรอินทร์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เทศประสิทธิ์
2. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
160 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  คุ้มสึไว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สีพิมสาร
3. นายวัชริศ  อึ้งบุญชู
4. นางสาวสิริกาญจนา  ตัดสืบ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญถาวรวัตน์
 
1. นางจำรูญ   คำแพงอาจ
2. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพิน  ศินิหัด
 
1. MissWang  Yan
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวนภัสชล  สุนารักษ์
 
1. MissZhang  Lin
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มุ่งมาตร
 
1. นางสาวเจียมจิต  สุวรรณเทน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีละวรรณ
 
1. นายกันตวิชญ์   งาสิทธิ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายกรกฏ  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  เพียรเก็บ
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสงส่อง
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ธรรมไหม
5. เด็กชายวัชระพงค์  โพมบุญ
6. เด็กชายวันเฉลิม  หมั่นคูณ
7. เด็กชายวารินทร์  เครือแวงมล
8. เด็กชายเทพบุตร  กองตัน
 
1. นายบุญทอม  พรหมบุญ
2. นายมนู  ภูกองชนะ
3. นางสุภาภรณ์  ภูกองชนะ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  โอนวัง
2. เด็กหญิงนิกษา  สาระขันธ์
3. เด็กชายปัญญา  หนันลี
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  อินสาคร
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุรินทะ
6. เด็กหญิงมัชฌิมา  หัสจันทอง
7. เด็กชายศรวิชัย  ไพคำนาม
8. เด็กหญิงสิดาพร  พลสินธ์
9. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุรินทะ
10. เด็กหญิงโสรญา  สิงหราช
 
1. นางสาวปัญจา  แก้วคำแสน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  อินทรพานิชย์
3. นางสาวสมพร  เชื้อสุภา
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นางสาวกัญญ์วรา  โคตะมา
2. นางสาวจิรภัทร  แสนอุบล
3. นายธนา  ปาระจูม
4. นางสาวนิชุดา  เติมสุธา
5. นางสาวรัตนภรณ์  ยุทธคราม
6. นายวัชรินทร์  ใจดี
7. นางสาวศิรภัสสร  อภัยโส
8. นายสิทธิโชค  ชุมชิต
9. นายอภิชาติ  ศรีสถาน
10. นางสาวเนตรนภิส  เครือวรรณ
 
1. นางธิกานดา  ศรีสาคร
2. นายนพดล  ศรีสาคร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงดุษฎี  จันทะหะ
2. เด็กหญิงนริศรา  เหมันตรา
3. เด็กชายภาคินย์  ปานแก้ว
4. เด็กชายวัชพล  มาตโสภา
5. เด็กชายศุภวิช  มาริชิน
 
1. นางสาวนิตยา  แคนเภา
2. นายวิรัตน์  ขันธวิชัย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
2. นางสาวปรินดา  อินทรพานิชย์
3. นายวัฏจักร  เจริญชัย
4. นางสาววิจิตรา  บุตรสะอาด
5. นางสาวสมฤทัย  แซ่ฉั่ว
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายพรชัย  ศรีพรหมษา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวจีนาพร  สมนึก
2. นางสาวบุษกร  ไชยรักษ์
3. นางสาวปิยฉัตร   ศรีโคตร
 
1. นางฉันทนา  อินทรพาณิชย์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นายจตุพร  บุญแฮด
2. นางสาวดารารัศมี  มุศิริ
3. นางสาวพจนีย์  สีทาราช
 
1. นางยุวดี  หอมไกรลาศ
2. นางสาวเปมิกา  คำเรืองศรี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพัณณิตา   สายกัน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา   แก้วคำแสน
2. นายสุรีย์  หาญคำ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 97.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 1. นายวิมุตตินันทร์  เชื้อสาวัตถี
 
1. นายสุวชล  สุราษฎร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธัชญา  พลบุตร
2. นางสาวมัลลิกา  สมผล
 
1. นางกานดา  โคตรชมพู
2. นางสาวพิจิตรา  ทองนู
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ลีทอง
 
1. นายประภัทร์  กุดหอม
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สายเนตร์
2. นางสาวอรยา  บุญสาร
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายศุภวัฒน์  ไฝเพชร
 
1. นายนรพงษ์ปณต  นรสาร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนธานี
 
1. นายศรีศาสตร์  ศรีแสง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวกรรณิการ์  ประวัติศรี
 
1. นางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม