หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเชวงศักดิ์ เมืองรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ติดต่อประสานงานอาคารสถานที่
2 นายโสพจน์ มิตรแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุล ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางวาสนา โทษาธรรม ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นางนภาศรี ละม่อม ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นายสมพร วิทยาขาว ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
7 นางอุทัยวรรณ อินทรพาณิชย์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นายอัศวิน ถันชมนาง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
9 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น
10 นางสาวอังคณา นพคุณ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นายจรัญ คะศรีทอง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]