หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางบัวเรียน เจริญธรรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ บัวผันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางกันตินันท์ ฤาชัยสาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี ปานสาณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวรกัญญา วงศ์สีดาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
4. นางอุทุมพร รวงโคกสูงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางนันทนา ลีลาชัยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
6. นางสาวรัชนีย์ เครือคำ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางสาวสุภัทตา พรมลาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
8. นางสิทธิภาท์ เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางกันตินันท์ ฤาชัยสาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ นิลจินดาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางพรทิพย์ พลไชยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
3. นายนพรัตน์ อำพลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญกมล จันทรังษีโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นางวิมานทอง จิตปรีชาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
6. นางสุจิตรา อันแสงโรงเรียนธาตุนารยณ์วิทยากรรมการ
7. นายรุ่งชัย ศิริบำรุงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
8. นางอำภา ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
9. นางสมถวิล อนุญาหงษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอิสราภรณ์ ปรีชาญาณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวบุษบา ลือวันคำโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวิริยะ สารทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. ส.ต.อ.เชิญชาติ บุระเนตรโรงเรียนดงมะไฟวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่าโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
7. นางปพนพัชร์ วรราชโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิต ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางพจนา ยงดีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงมณี ชายทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ผิวงามโรงเรียนมัธยมศีึกษาเทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวศิริญญา ดีล้ำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิภา มุ่งนากลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางพจนา ยงดีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ สุนทรสโรงเรียนธาจุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมิองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางอัญจนา ดาบลาอำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางเพ็ญนภา พลไชยโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
7. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ ผิวหอมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธาน
2. นางวรกัญญา วงศ์สีดาโรงเรียนเซยนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ปาพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางศรีวัฒนา สมพงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญ คุณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายมานัส ทอนหามแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางพรพิศ ผิวหอมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทธินันท์ บุตรดีโรงเรียนร่มเกล่้ากรรมการ
5. นางสาวอัญจนา ดาบลาคำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ศิริวัธนนุกูลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายภัทรโชติ ภูหาดโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวรกัญญา วงศ์สีดาโรงเรียนเซยต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
4. นายณัฐธัญ เจริญชัยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ ศิริสานต์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายประยุค วรรณทองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางประกายแก้ว นวลมณีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางจารุวรรณ บุญแสงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายบดินทร์ บุญแสนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3กรรมการ
4. นางนวพร ผลภาษีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
7. นางวราภรณ์ วงศ์กัณหาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางกาญจนา แดนประโคมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายสมเกียรติ เวียนมานะโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวชาลิสา เจริญครโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
4. นางอมรา วีระกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นายปรีชาณัฏฐ์ วัยเหนิดลื้อโรงเรียนเซยต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
6. นางประภาลักษณ์ ขันละโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางวรรณสุดา จันทร์คามคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางมลีวรรณ ผลจันทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
9. นางรัชวรรณ เครือคำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
10. นางพูลศรี แสงพิทยาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเศษ งิ้วศรีดาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางผ่องใสย์ บังบัวบานโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางณัชชา โชติกานต์กุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนงนุช หาไชยโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสายใจ ภูปุยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางชุติมา พวงสำลีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุภา วุธราโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาววาสนา แก้วจันท์เพ็งโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางนิตยา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ลุนจักรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวชาลิสา เจริญครโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
6. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางณัฏฐกานต์ เหลาแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกรกนก คำเพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางวาสนา สุพัฒน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อุปพงษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
4. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายทองพูล พันธ์เลิศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายพรวรรค์ ชาพาโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
7. นางนภาศรี ละม่อมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวาศนา ฤทธิสิทธิ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายวีรพงษ์ วงศรีลาโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
3. นางณิชชา แก้วเสถีรโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
4. นางกิตติพร อาจวิชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเสกสรร จำปาอ่อนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายสินธุ์สุมทร นารีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวนันทิดา ติรโรจน์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางอาทิตยา ธิราชรัมย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสถานโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ชาปากดีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขันทอง คำคลี่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายวรพงษ์ วงศรีลาโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
3. นางนงค์เยาว์ มุลคำเกตโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
4. นางขนิษฐา ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นางชลาวา แสงมณีโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
6. นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาววารุณี วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ จันทร์อุไรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางรื่นฤทัย มันตะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สมพงษ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางรัชนีกร จันทฤาไชยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมนันยา คำมุลตรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสุพัตรา อินธิราชโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
3. นางสุวพร พาวินิจโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
4. นางดวงฤดี แก้วเสถียรโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฏฐมน วงศ์วันดีโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
6. นางอิศราง ปัตตาโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
7. นางสังวาลย์ สิทธิวงค์โรงเรียนโพธืแสนวิทยากรรมการ
8. นางจุฑามาศ โพธิ์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเมฆา ดีสงครามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางอุไรวรรณ ไชยนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นายนาวา มาตราชโรงเรียนด่านม่วงคำกรรมการ
4. นางวัชรียา พรหมพันธ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชบาไพร มนต์อินทร์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ดาลุนพันโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
7. นางวรกัญญา วงศ์สีดาโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
8. นายกรีฑา ภูผาดแร่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางนาีรี จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
10. นางกัลยารัตน์ ทองดวงโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
11. นางทัศวรรณ ภูผาดแร่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายสกล ศรีมุกดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
4. นางสาวจีราพร มามิมินโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี ไชยบุญโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
6. นายสารัช บุญเมืองแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดอกไม้ ตติยะรัตน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวอภิรดี พรหมพันธ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายประครอง เปลี่ยนเอกโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
4. นายประเวศ มหามิตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสายแจง วงศ์เครือศรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสาวอาทิตรยา ไตรธิเลนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสิรินทร์ยา ศิริพงศ์สินโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
8. นายพนมยงค์ จันทรัตนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ผิวหอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสุวพัชร อุปพงศ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลพร โทนแก้วโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ จักษุจินดาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพงศกร หล้ามุงคุณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางวารุณี บุรีมาตโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางณัฐชลิดา ประกิ่งโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร ครสายโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางรัตนา ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา พัดไธสงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาววรรณิกา ทีสุกระโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร ศิริพันธ์โรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
4. นางพรสินี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวกัณธิมา กระเดาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางจินตหรา ภูรัพพาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายสุวิตร เหล่าใหญ่โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางแก้วตา วรโชติโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ ทองดวงโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัยโรงเรียนกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวศิริธร อ่างแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชวาลา ฤทธื์ฤาชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสายแจง วงศ์เครือศรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายพรศิลป์ กาแก้วโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. สิบเอก ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ปะกิระคังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายสิทธิ์ จันทมาตย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายดาวิล สาขามุละโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางจินตหรา ภูรัพพาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสังคม พรมลังกาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เสียงเพราะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวนงคลักษณ์ คำชมภูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุระศักดิ์ เชียรพลแสนโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
4. นางสาวสุภาำภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางวิภาดา โทษาธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเตือนตา ศรีอัจฉริยากุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางชบาพรรณ นรินทร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางสาวพรหมลิขิต กุลยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางดารณี หมวกกุลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายสุภิญโญ ทันสีโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางประภาภรณ์ สมบูรณ์ธนากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาท ศุภวิทยะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายธีระนัน พิรุณสุนทรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางสาวจันทร ประเสริฐหล้าโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาพร ศรีหารักษาโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางลักขณา ศรีมามาศโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
7. นางเพ็ญสุภา ผาใต้โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาคร ทินบุตรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสาท พ่อคำจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวศศินันท์ จันทร์ดีโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางวาสนา ตันมูลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศตพร ทอนฮามแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเอื้ออารีย์ สนิทนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ มโนธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายบรรลุพร นามโนรินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายสุรพล ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายณัฐพล หล้าชาญโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางตติญา กาญจนะกันโหโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวรรณพร ภูมีโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธาน
2. นางสมพิศ บุญเสนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางอรพิน พานพินิจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอังคนา นพคุณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายศักดิ์ดา สินธุรวิทย์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวรพิศ อินธิราชโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายสมพร วิทยาขาวโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุ่มนวล แสนสำแดงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสุดารัตน์ พบจันอัดโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
3. นางวราภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ เชียรพลแสนโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ กุมภักดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางฉลาด วงศ์เตรือศรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางเมธินี แพงดวงแก้วโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
8. นางรัชนียา ดวงมาลาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนิวาส บุตรธนูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางวราภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา มาหรินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรัฐา ไนยราษฎร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 กรรมการ
5. นางดีลาวรรณ์ พรหมจอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสมพิศ บุญเสนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางผ่องนภา เครือกนกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
8. นางประภากร พหรมโสภาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสิริลักษณ์ แว่นแรืองรองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นางประวิณ ขาวประภาโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นางประภาพร ศรีหารักษาโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟสกลนครกรรมการ
6. นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
8. นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาววนิดา ศิริขันธ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
10. นางลาวัลย์ คุณแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทรงศรี จันทร์อ่อนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวพรรณทิพย์ ศิติจันทร์พันธุ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ อรุณกมลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ วุฒิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุพรรณ พรหมเชษฐาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นางราตรี ศิลารักษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางรุ่งทิวา วิริยะสถิตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางเกษมณี เรืองเพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวอรุณจิต บัตจัตุรัสโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณอร ศรีสำราญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางโยทะกา พันทาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว พลหาญโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายตะวัน ศรีอาจโรงเรียนนิรมลวิทยาประธาน
2. นายเด่นดนัย ชัยหมื่นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นางขวัญกมล จันทรังสีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นายสิทธา แสงมณีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ทินบุตรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธาน
2. นายอุร ศรีอิสาณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คำตันโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจำลอง คนชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธาน
2. นางละมุลศรี บุญตาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายสมคิด กองจันทร์ดีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเด่นดนัย ชัยหมื่นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครประธาน
2. นางเสาวณีย์ ศรีอาจโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางละมุลศรี บุญตาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ยอดภูผาโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
5. นางสมชิต เที่ยงตรงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประวัติ คุณแสนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประธาน
2. นางจำลอง คนชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางละมุลศรี บุญตาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายอัศวิน ถันชมนางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทร์วีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมูล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทร์วีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมูลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายสำเริงฤทธิ์ บุตรแสง โรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทร์วีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายสำเริงฤทธิ์ บุตรแสง โรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทร์วีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สุริยะศรี โรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธาน
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้วโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
3. นายพรสวรรค์ วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สุริยะศรี โรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธาน
2. นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรสวรรค์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่านผู้หญิงฯ กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ ประจักษ์วงศ์โรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายสุวิทย์ จันทร์สว่างโรงเรียนท่านผู้หญิงฯกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิตโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทองม้วน พันธุ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธาน
2. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายภูมินทร์ ขันเงิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายเข็มเพชร ศรีทอง โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นายธานินทร์ โล่อุทัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายรัตนพล คำเพชร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอดุลย์ เชิญบ่อแก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายเข็มเพชร ศรีทอง โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นายธานินทร์ โล่อุทัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายรัตนพล คำเพชร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทร์วีรกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทร์วีรกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิด โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิด โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิด โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางกรกนก ศรียามาตย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิด โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางกรกนก ศรียามาตย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิด โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวิภารัตน์ คู่คิด โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางกรกนก ศรียามาตย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษาเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางกรกนก ศรียามาตย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางนันทนา มิตรสุภาพ ครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางนันทนา มิตรสุภาพโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางกาญจนา คิง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายประจักษ์ อุ่นใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางยุพาพร บุญใบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายประเสริฐ แสนสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางคุนัญญา พาชอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายอรรถพล พิมพา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
5. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางกาญจนา คิงโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางยุภาภาภรณ์ บุญใบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายประเสริฐ แสนสิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางคุนัญญา พาชอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายอรรถพล พิมพาโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
5. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอดุลย์ เชิญบ่อแก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
4. นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯกรรมการ
5. นางทองม้วน พันธ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯกรรมการ
4. นายอดุลย์ เชิญบ่อแก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางทองม้วน พันธ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้า กรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทร์วีรกุล โรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทร์วีรกุล โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายอดุลย์ เชิญบ่อแก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯกรรมการ
5. นางทองม้วน พันธ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายอดุลย์ เชิญบ่อแก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯกรรมการ
5. นางทองม้วน พันธ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทร์วีรกุล โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายวิทยา บุตรดาดวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทร์วีรกุล โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนทีธร วงษ์นารี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา พารา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางสาวจันทร์จิรา พารา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. นายนทีธร วงษ์นารี โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนทีธร วงษ์นารี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา พารา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนทีธร วงษ์นารี โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา พารา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายทณาสิทธิ์ บัณฑิตวรภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางอรัญญา แสงสิริวิชโย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ ตรงต่อกิจ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ ตรงต่อกิจ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ ตรงต่อกิจโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ ตรงต่อกิจโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางนันทนา มิตรสุภาพ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางนันทนา มิตรสุภาพ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเลขานุการ
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขำคีรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพนมไพร ใยวังหน้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนฤชิต ไชยพิมพ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นายนุชิต ปัญญาประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพนมไพร ใยวังหน้าโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนฤชิต ไชยพิมพ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นายนุชิต ปัญญาประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลประธาน
2. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
3. นายพิเชษฐ หารมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายทองพูน พันธ์เลิศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
7. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธาน
2. นางศศิภัสสร ศรีวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
3. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธาน
2. นางศศิภัสสร ศรีวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
3. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประธาน
2. นายธนายุทธ ผายป้อนนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพิเชษฐ หารมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางปัญญา แก้วกิ่งโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการ
4. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒศึกษากรรมการ
5. นางจีราภรณ์ นารถโคษา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
6. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางสุรางคณา งามเจริญโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละคร โรงเรียนโพนพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เพชรพรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธาน
2. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางปัญญา แก้วกิ่งโรงเรียนเต่างอยพัฒศึกษากรรมการ
4. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒศึกษากรรมการ
5. นางจีราภรณ์ นารถโคษา โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการ
6. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางสุรางคณา งามเจริญโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคม เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาสกร ยะไชยศรีโรงเรียนกุสุมาลย์วิยาคมประธาน
2. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจริญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภาสกร ยะไชยศรีโรงเรียนกุสุมาลย์วิยาคมประธาน
2. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจริญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ ราชกรม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ประธาน
2. นางธนพร ขอนยางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
3. นางปัญญา แก้วกิ่งโรงเรียนกรรมการ
4. นายปัญญา ศรีผายวงศ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้าเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายไสว วะสารโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการ
4. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลประธาน
2. นายศราวุธ แจ้งสุข โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
4. นางบรรดล บุญพาเกิดโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางอรวรรณ ไชยสุระ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
7. นางสุพราว หาญมนตรีเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
9. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เนตรวงศ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร ไตรพิษโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม โรงเรียนสกลราชพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายนุชิต ปัญญาประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธาน
2. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เนตรวงศ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร ไตรพิษโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม โรงเรียนสกลราชพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุปราณี กอบเกิดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายนุชิต ปัญญาประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทองใบ ยางงามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทองใบ ยางงามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
3. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายวิทยาประธาน
2. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
4. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธาน
2. นางสำลี คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธาน
2. นางสำลี คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลประธาน
2. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
3. นายนุรักษ์ บุญร่วม โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายจักรินทร์ ชื่นค้าคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นางแพรวพรรณ ภูผาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา กรรมการ
3. นางนวพร ผลภาษีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี เพ็งธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา กรรมการ
3. นางนวพร ผลภาษีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี เพ็งธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายร้อบรู้ ด่านเกสีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
5. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นายนุรักษ์ บุญร่วมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการ
3. นางนคร ไชยทองศรีโรงเรียนโพนแพง กรรมการ
4. นางพรทิพย์ พงษ์พันนาโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นายนุรักษ์ บุญร่วม โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางนคร ไชยทองศรีโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
4. นางสาวสาทอง ฮาดปากดีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางพรทิพย์ พงษ์พันนาโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมานิชย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลประธาน
2. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
3. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
4. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุลดงมะไฟวิทยาประธาน
2. นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการ
3. นายรอบรู้ ด่านเกษีธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายมานิชย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลประธาน
2. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
3. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
4. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายทองพูล พันธ์เลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธาน
2. นายกฤษณะ สุกุมาลย์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายวรพจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุลกรรมการ
5. นายธนายุทร ฝายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
7. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายเอกภพ ตรุณพิมพ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายรอบรู้ ด่านเกศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
6. นางแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัมนศึกษาเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเอนก สังฆะมณีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางรัติกร สุทธิชัยตระกูลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ จันลาวงค์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
4. นายพิทยา ทิพวัจนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวประจิม มนต์อินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางนุชนารถ จรูญธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิราพร ทันอินทรอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุลโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. Mr.Joseph Mirandaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสุขพรรณ พลวิชิตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ศรีริทาราโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางวิไลลักษณ์ กุศลสูงเนินโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา พันธุรักษ์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นางอาทิตยา สกนธวัฒน์โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นายสุวิทย์ บุษมาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
6. นางสาวอรนุช กัลยาเรือนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Todd Paul Derchโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางเพลินพิศ กัลยาเรือนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนงนุช บุตรพิมพ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางกัลยา ทองเถาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสมจิตร อินธิแสงโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายภุชงค์ วงค์กัณหาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. Mr.Todd Paul Derchโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสกุลศรี บำรุงศิลป์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา มิตรแสงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางนิภา พรหมเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นางกรรณิกา วิภาคะโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นางสกลรัตน์ นามเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายมีชัย ตันเสนาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
6. Mr.David Du Preezโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางปิยนารถ ภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางกิติยา มุกดาประเสริฐโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางทัศนาภรณ์ เหิรเมฆโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอมรวัลย์ มุ่งกั้นกลางโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ ราชชมภูโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นางวรัตดา ศรีนครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. สิบเอกคุณวุฒิ ภิรมย์ลาภโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นายภานุพงศ์ ศรีวรกุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ตันเสนาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
5. นางรัตนา วรรณขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ มุ่งภู่กลางโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางทิมาภรณ์ กองทรัพย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว จรุญธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวปาริชาติ พืชสิงห์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา วรรณขาวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. Mr.Devon Rosenโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายชัยทวี มีไกรราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางจารุณี นิลจินดาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวณัฎฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิภาจิตต์ วงษ์ทนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารากุล ชุมปัญญาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางจามจุรี สุตะโคตรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นายอัครพล พรมมสาขาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
4. นางพรรณอร ศรีสำราญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. Mr.Robert McMahonโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. นางคตินันท์ วิทยาขาวโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา จามน้อยพรหมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายณรงค์ วินทะชัยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางจารุวรรณ มโนมัยกิจโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา โทษาธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเชวง แซ่เตียโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. MissZhang Jianhuaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. MissQi Yiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. Missเหยียน ซีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. Mr.Darong Liuโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายพงศธร วชิโดมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางปุณยพัทธิ์ โถชาลีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ชโรธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวลลิดา งิ้วสุภาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเชวง แซ่เตียโรงเรียนร่มเกล้าประธาน
2. MissZhang Jianhuaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. MissQi Yiโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. Missเหยียน ซีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. Mr.Darong Liuโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายพงศธร วชิโดมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางปุณยพัทธิ์ โถชาลีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ชโรธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวลลิดา งิ้วสุภาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวไพริน เปรมกมลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. Mr.Sasaki Kuzoโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายธรรมศาสตร์ วรสารโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธรรมศาสตร์ วรสารโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธาน
2. นางสาวไพลิน เปรมกมลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. MissSasaki Kuzoโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร์ แสงสุริยวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายปรีชานัฎฐ์ วัยเหนิดลื้อโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นายนิยม สมบัติดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายพงเทพ สารนอกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายบรรจง มณีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายลาภยศ ผงงอยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมานมิตร์ แสงสุริยวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายปรีชานัฎฐ์ วัยเหนิดลื้อโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นายนิยม สมบัติดีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายพงเทพ สารนอกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายบรรจง มณีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายลาภยศ ผงงอยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธนงศักดิ์ ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธาน
2. นายศุภชัย ยศตะโคตร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
3. นายประกาษิต สีแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายธนงศักดิ์ ทินบุตรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธาน
2. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงฯกรรมการ
3. นายประกาษิต สีแดงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพูนสวัสดิ์ วะสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายคันที โสมชัยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา ผ่านชมพูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกภรณ์ แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ภาวะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางนวรพร ผลภาษีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางไพวัล เหมะธุลินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวกนกภรณ์ แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายธีรเชษฐ์ ปาสาณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นายสุวิทย์ บุษบาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ราชราชาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาววรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางวรรณคนา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนิรุต หารเขมรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางณิชชา แก้วเสถียรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครประธาน
2. นางเยาวเรศ ใจอ่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นางพิสมัย แว่นพิมายโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางนิชาภา อึ้งสกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวณัฐฌา ไกยะฝ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธาน
2. นางศุภมิตรา ปริญญาพล ปริญาพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอริสา อรัญมาลาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางวนิดา คณะพลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางเจียมจันทร์ สืบสวนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางกัญจนา ธัญญะอุดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายสรนรินทร์ สิมสินโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เมืองรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา สุพัฒน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางณัฐฌา ไกยะฝ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ แซ่เอียโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ ณีรัตน์ชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สุพัฒน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธาน
2. นางสาวศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางณัฐฌา ไกยะฝ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ แซ่เอียโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ ณีรัตน์ชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]