หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145-146 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143-144 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 10 ต.ค. 2555 09.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 10 ต.ค. 2555 09.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 10 ต.ค. 2555 09.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 2 ชั้น 1 ห้อง พ21 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 2 ชั้น 1 ห้อง พ22 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ห้อง สนามกีฬา 10 ต.ค. 2555 09.00
6 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ห้อง สนามกีฬา 10 ต.ค. 2555 09.00
7 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ห้อง สนามกีฬา 10 ต.ค. 2555 09.00
8 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ห้อง สนามกีฬา 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง หน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง หน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามหน้าเสาธง 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
6 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
7 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
8 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
9 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
10 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
11 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
12 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
13 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
14 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
15 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
16 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
17 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
18 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
19 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
20 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์1(ครูมะลิวรรณ) 10 ต.ค. 2555 09.00
21 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00
22 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00
23 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00
24 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00
25 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เวทีหลังอาคาร 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
26 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เวทีหลังอาคาร 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
27 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
28 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 13.00
29 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
30 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
31 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
32 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
33 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เวทีหอประชุม 10 ต.ค. 2555 09.00
34 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เวทีหอประชุม 10 ต.ค. 2555 09.00
35 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้า อาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
36 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้า อาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
37 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เวทีหอประชุม 10 ต.ค. 2555 09.00
38 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เวทีหอประชุม 10 ต.ค. 2555 09.00
39 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้า อาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
40 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้า อาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000616 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง เวทีพิเศษ 3 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000617 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง เวทีพิเศษ 3 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000618 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง เวทีพิเศษ 3 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000615 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง เวทีพิเศษ 3 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000619 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง เวทีพิเศษ 3 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 1 ห้อง เกษตร2 (ครูสุปราณี) 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 1 ห้อง เกษตร2 (ครูสุปราณี) 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-com1 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 1 ห้อง เกษตร2 (ครูสุปราณี) 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารศิลป์/เกษตร ชั้น 1 ห้อง เกษตร2 (ครูสุปราณี) 10 ต.ค. 2555 09.00
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 1(ครูกัลยา) 10 ต.ค. 2555 09.00
7 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-com1 10 ต.ค. 2555 09.00
8 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-com3 10 ต.ค. 2555 09.00
9 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 10 ต.ค. 2555 09.00
10 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 10 ต.ค. 2555 09.00
11 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 10 ต.ค. 2555 09.00
12 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 2(ครูเพ็ญศิริ) 10 ต.ค. 2555 09.00
13 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211-com2 10 ต.ค. 2555 09.00
14 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้า อาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
15 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง เต็นท์หน้า อาคาร 3 10 ต.ค. 2555 09.00
16 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง com1 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 336 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00
6 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 10 ต.ค. 2555 09.00
7 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 10 ต.ค. 2555 09.00
8 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามบาส สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร 10 ต.ค. 2555 09.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามบาส สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร 10 ต.ค. 2555 09.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2555 09.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2555 09.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2555 09.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2555 09.00
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 ชั้น 1 ห้อง พ114-115 10 ต.ค. 2555 09.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 ชั้น 1 ห้อง พ112-113 10 ต.ค. 2555 09.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 10 ต.ค. 2555 09.00
10 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2555 09.00
11 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 10 ต.ค. 2555 09.00
12 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2555 09.00
13 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2555 09.00
14 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 ต.ค. 2555 09.00
15 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]