สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรลุน
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจารุวัฒน์  นาคะไชย
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรวิมล
 
1. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  นัยจิต
 
1. นายสุพรชัย  วิลัยหอม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพพิมล  สุทธิประภา
 
1. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาพร  สินภักดี
 
1. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงแพรวนภา  บัวสะอาด
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 1. นางสาวพนิดา  ปิ่นนิวงษ์
 
1. นางอุทัย  วิลัยหอม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีกกโพธิ์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐติยาภรณ์  ศรีมงคล
2. นายภูวดล  สร้อยสิงห์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    ล้ำเลิศ
 
1. นางสุภารัตน์  ศรีบุญรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวสายสมร  บำรุงรส
 
1. นางพนมพร  ชมผา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.625 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  ปะมาโย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลาดสุด
3. เด็กหญิงอาจารีย์  พิมพ์บูลย์
 
1. นายชิตพล  อุลมาร
2. นางวิภารัตน์  อุปเนตร
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรภาส  หาญฉวะ
2. นางสาววิชญาพร  ศรีจันทร์
3. นางสาวอรทัย  วรรณวุฒิ
 
1. นางพนมพร  ชมผา
2. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงนาขวัญ  โพธิราช
 
1. นางธิดารัตน์  กาวี
2. นางสุภารัตน์  ศรีบุญรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยภักดิ์  ศรีสุข
2. นายณรงค์เลิศ  ศรีไชยบาล
 
1. นายสุพร  มูลศรี
2. นายอำนวย  หกพันนา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปิยะนุช  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวศรีประไพร  พลเยี่ยม
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  คำมาดี
 
1. นางดาราวรรณ  อรัญมิ่ง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจามจุรี  ศักดิวงศ์
2. เด็กหญิงพรรษชล   มูลสาร
3. เด็กหญิงวาริชล  บุรวัฒน์
 
1. นางวิรัลฐิตา  บุณยนันท์สิริ
2. นางสุวรรณทอง  วรสิงห์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  ไชยโคตร
2. นายธีระชัย  แก้วกิติ
3. นายวัชระ  มีหนองใหญ่
 
1. นางวีระวรรณ  นาควัน
2. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร   ทานะเวช
2. เด็กหญิงศิริพร  ไกยสินธุ์
3. เด็กหญิงอินทร์ชุอรณ์  บุญเจิม
 
1. นางสาวนิลบล  สุโพธิ์
2. นายวันที  บุญพรม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์อรัญ
2. นายธรรศฌ์ปกรณ์  แสงภักดี
3. นางสาวบังอร  ปิ่นนิวงค์
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสาวไพจิตรา  แสงบุญมี
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  อาจชุมชัย
2. เด็กหญิงลลิตา  ปาระวงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธาพรม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บวรพศวัตกุล
2. นายวันที  บุญพรม
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  จันทร์ทอง
2. นายศุภลักษณ์  โกศลสันติธรรม
3. นายเสถียร  นามบุตร
 
1. นางพิริยา  นีลเซ่น
2. นายสุริยดล  เพลงอินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  ราชรี
2. เด็กหญิงวนิดา  สว่างชุม
3. เด็กหญิงอารยา  เผ่าเพ็ง
 
1. นางสาวดวงใจ  น้อยมณี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กัลยา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธุระชัย
2. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นจังหาญ
3. เด็กหญิงปานดารา  ชอบบุญ
4. เด็กหญิงศรวณีย์  ทุมโนน้อย
5. เด็กหญิงองศุมาลี  สิงห์วงค์
 
1. นางวีรยา  แก่นมณี
2. นางแพงมา   หัวโนนม่วง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  พงษ์ชู
2. นางสาววาวริน  แก้วศรีโท
3. นางสาวอรทัย  บุตรพรม
4. นางสาวอุลัยวรรณ  แดงอาจ
5. นางสาวเบญญาภา  อนุมาตย์
 
1. นายชัชวาลย์  แก่นมณี
2. นางแพงมา  หัวโนนม่วง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายชนานัย   พลใบ
2. เด็กหญิงชนิตา   คำจริง
3. เด็กหญิงวนาลี   บุญภา
4. เด็กชายสหรัฐ   ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงสุภาวดี   อัญญโพธิ์
 
1. นางสุภาพร  อุลมาร
2. นางสาวเยาวภา   อาทิตย์ตั้ง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญธิดา  ใสสะอาด
2. นางสาวชนากานต์  บรรจมาตย์
3. นางสาวธัญญรัตน์   พันธุ์ปลาโด
4. นางสาวภรภัทร   สอนสุชล
5. นางสาวรัชนีวรรณ   ไชยโชค
 
1. นางสุภาพร  อุลมาร
2. นายอุดร  หัวโนนม่วง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิตา   ชนะวงศ์
 
1. นางวีรยา  แก่นมณี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 7 1. นางสาวรสริน   ศรีโคตร
 
1. นางวีรยา  แก่นมณี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   ไชยแสง
2. นายโชคชัย   โพธิ์ศรีลา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.44 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร   อ่อนอารี
2. นายธนสาร   บุญศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  เมฆกกตาล
2. นางสาวคัททิยาพร  พันปอบิด
3. นางสาวจุรีรัตน์  นิลประกาศ
4. นางสาวปาริฉัตร  บุญตานันท์
5. นางสาววรรณภา   กล้าหาญ
6. นางสาวศศิวิมล  ศรีกกโพธิ์
7. นางสาวสุนิสา  สูนทอง
8. นางสาวสุภาดา  พันมาต
9. นายอนุชา   การินทร์
10. นางสาวแคทรียา  นารีโภชน์
 
1. นายชัชวาลย์  แก่นมณี
2. นางวีรยา  แก่นมณี
3. นางสาวเยาวภา  อาทิตย์ตั้ง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  ชุมเสน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไกยสินธุ์
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แก่นดี
4. เด็กหญิงธัญรดา  ไชยสัตย์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วทำมา
6. เด็กหญิงปาริณี  อโนนาม
7. เด็กหญิงพิมพร  โอษฐ์พล
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทร์อ่วม
9. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีพยอม
10. เด็กหญิงยศวดี  โพธิ์สุข
11. เด็กหญิงรุ่งรุจี  เฮียงโฮม
12. เด็กหญิงวนิดา  เห็นมะวัน
13. เด็กหญิงวนิดา  ภูครองทุ่ง
14. เด็กหญิงวรรณนิสา  นาคะชัย
15. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วดี
 
1. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
2. นายไพโรจน์  รจพจน์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวณิชากร  บรณะกิติ
2. นางสาวปิยะนุช  เที่ยงตรง
3. นางสาวพัชราภรณ์  โยชน์เมืองไพร
 
1. นายระเด่น  สร้อยผา
2. นายวรพจน์  ชนะวงศ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจินตนา  ทองโสม
2. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโพธิ์
3. นางสาวยุภาพร  นวลเจริญ
 
1. นายระเด่น  สร้อยผา
2. นายไพโรจน์   วรพจน์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงสุกันยา  ทองภาธรรม
 
1. นายระเด่น  สร้อยผา
2. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอรยาณี  ศิวิไลย์
2. นางสาวอริสรา  กนกแก้ว
 
1. นายวรพจน์  ชนะวงศ์
2. นายไพโรจน์  รจพจน์
 
40 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เบ้าอู๋
2. เด็กชายอทิชา  วันทา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เนตรหาญ
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
2. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
41 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
2. นางสาวยุพาภร  พรรณวงศ์
3. นางสาวเสาวภา  สอนลา
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาดา  สิงคเวหน
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
43 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิชาต  ประทุมชัย
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
44 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมชาย  นวลเจริญ
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
45 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชลิดา  วารีศรี
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
46 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ   โสลา
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤดี  การบุญ
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ผ่าโผน
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
49 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิพงศ์   ประเสริฐสังข์
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
50 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกลักษณ์  พรรคพล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวจิราภรณ์  ทองใบ
4. เด็กหญิงชลดา  ใจฉวะ
5. นายณัฎฐกิตติ์  ศรีมงคล
6. นายณัฐพล  นามศักดิ์
7. นายธนพล  พฤกษาสนิท
8. นางสาวธนัญญา  พันเพชร
9. นางสาวธัญวรัตน์  แสวงแก้ว
10. นางสาวธิดาเทพ  ศรีแจ่ม
11. นายธเนศพล  หลักคำ
12. เด็กหญิงนุชวรา  ศรีกกโพธิ์
13. นางสาวปณิดา  ไชยมาตย์
14. นางสาวปนิดา  ปาระวงค์
15. นางสาวปรารถนา  โพธิ์มาตร
16. นางสาวปัณฑิตา  เจริญพร
17. นายปิยะพงษ์  สุทธิประภา
18. เด็กชายพงศกร  ขันธวุฒิ
19. นายพชร  แก่นแก้ว
20. เด็กหญิงพรชิตา  โปรดสันเทียะ
21. นายพร้อมพันธ์  การุญญเวทย์
22. เด็กหญิงพัชรพร   บุญประเสริฐ
23. นางสาวพัชราพร  หารโคตร
24. นายวรวุธ  สารบรรณ์
25. นายวัชรินทร์  อัตวิชา
26. นายวิทวัส  ไชยกุฉิน
27. นางสาววิภาดา  ศรีวรมย์
28. นายศตวรรษ  สุจริต
29. นายศักดา  คำบุ่ง
30. นายศิลปศาสตร์  วิเศษดอนหวาย
31. นางสาวศุภวันท์  วงสุเพ็ง
32. เด็กชายสรวิศ  เนตรมณี
33. เด็กหญิงสุพรรนารายณื  ปานสวัสดิ์
34. เด็กหญิงสุพัตรา  บวรโมทย์
35. นายอภิสิทธิ์  ปัจจุโส
36. นายอภิสิทธิ์  เมฆกุดฉิม
37. นางสาวอุไลภรณ์  จันศรีษร
38. นางสาวแก่นนภา  ไกรยบุตร
39. นางสาวแววตา  แสงศิริ
40. เด็กหญิงโยทิกา  บุญสินชัย
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นายนรินทร์  อุดมวินิ
3. นางนริศรา   ไชยกันยา
4. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
5. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
6. นายวันที  บุญพรม
7. นางวีระวรรณ  นาควรรณ
8. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ  เนตรมณี
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงอริญา  รั่นอรัญ
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชร  แก่นแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
54 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
2. นางสาวขนิษฐา  ทองน้อย
3. นางสาวขวัญชนก  พันธุ์ปลาโด
4. นางสาวจริญญารัตน์  นิมแมด
5. นางสาวจารวี  ร่วมธรรม
6. นางสาวจิรัชญา  สุมาลี
7. นายชาญชัย  โอ้อารี
8. นายณัฎฐกิตติ์  ศรีมงคล
9. นายณัฐพล  นามศักดิ์
10. นายทักษ์ดนัย  พลเยี่ยม
11. นายธนพล  พฤกษาสนิท
12. นางสาวธนัชญา  ศิลาขาว
13. นางสาวธิดารัตน์  พลเยี่ยม
14. นายธเนศพล  หลักคำ
15. นายนัฐพงษ์  ธุระชัย
16. นายนัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
17. นายนำโชค  ศรีวะรมย์
18. นางสาวปนิดา  ปาระวงค์
19. นางสาวปริญดา   ฉายประดับ
20. นายพชร  แก่นแก้ว
21. นายพร้อมพันธ์  การุญญเวทย์
22. นางสาวพัชรินทร์  สามาอาพัฒน์
23. นายวงศธร  ชื่นตา
24. นายวรวุธ  เสนภักดี
25. นายวรวุธ  สารบรรณ์
26. นางสาววราภรณ์  มูลสาร
27. นายวัชรชัย  โพธิ์สุข
28. นายวัชรินทร์  อัตวิชา
29. นางสาววาสนา  ใจซื่อ
30. นายวิทวัส  ไชยกุฉิน
31. นางสาววิลาสินี  พลเยี่ยม
32. นายวิเชียร  พงษ์ศาสตร์
33. นายศตวรรษ  สุจริต
34. นายศักดา  คำบุ่ง
35. นายศักดิ์สิทธิ์  เหนือคูเมือง
36. นายศิลปศาสตร์  วิเศษดอนหวาย
37. นางสาวสุมาลี  บุบผาสังข์
38. นายอภิสิทธิ์  เมฆกุดฉิม
39. นายเกรียงไกร  อาจวิชัย
40. นางสาวเบญจพร  ศรีวะรมย์
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
55 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายคณิศร  ทานะเวช
3. เด็กชายทศพร  ศรีหนองพอก
4. เด็กชายพัชระ  ชูคำ
5. นายภานุวัฒน์   ทองเฟื้อง
6. เด็กหญิงมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
7. เด็กหญิงศุภากร  แสงภักดี
8. นายสรวิศ   เนตรมณี
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุ่มมาตย์
10. เด็กหญิงสุภัสสร  ไขระวิ
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
56 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  พลเยี่ยม
2. นายจิรานุวัฒน์  ศิริวรรณ
3. นางสาวนิตติยา  กฤษพฤก
4. นางสาวพรทิวา  วงศ์สวัสดิ์
5. นางสาวพรนภา  ไชยกุฉิน
6. นางสาวฤทัย  สวาทดี
7. นายวรากร  ศรีหนองพอก
8. นายวิทวัฒน์  บุญถนอม
9. นายศุภวัตน์  วิกล
10. นายไชยยา  จันพิพัฒน์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นายรณฤทธิ์  บุดดา
 
57 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุเนตร  พันธ์สีมา
2. เด็กชายทศพร  ศรีหนองพอก
3. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
4. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ร่มศรี
5. นายภานุวัฒน์  ทองเฟื้อง
6. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
7. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
8. นายสรวิศ  เนตรมณี
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
58 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ชนิต  ปรองพิมาย
2. นายจิรานุวัฒน์  ศิริวรรณ
3. นางสาวนิตติยา  กฤษพฤก
4. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
5. นายวรากร  ศรีหนองพอก
6. นายวิทวัส  บุญถนอม
7. นายศุภวัตน์  วิกล
8. นางสาวสุธิดา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายวันที  บุญพรม
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
59 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุเนตร  พันธ์สีมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หกพันนา
3. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
4. นางสาวยุภารัตน์  นาถาบำรุง
5. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
6. เด็กหญิงลลิตา  ไชยดำ
7. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
8. นางสาวสรามล   เสขุนทด
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
3. นางวันที  บุญพรม
4. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
60 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์   เกื้อหนองขุ่น
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แสงโคตร
3. นางสาวพรทิวา  วงศ์สวัสดิ์
4. นางสาวพรนภา  ไชยกุฉิน
5. นางสาวพิศนี  จันทร์หนองฮี
6. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
7. นางสาวสุธิดา  ปิ่นแก้ว
8. นางสาวเจนจิรา  อาจลือไชย์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
61 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  เกื้อหนองขุ่น
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แสงโคตร
3. นางสาวพรนภา  ไชยกุฉิน
4. นางสาวพิศนี  จันทร์หนองฮี
5. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
6. นางสาวฤทัย  สวาทดี
7. นางสาวสุธิดา  ปิ่นแก้ว
8. นางสาวเจนจิรา  อาจลือไชย์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นายวันที  บุญพรม
5. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดนุนัย  สิงห์เรือง
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนาดล  ตั้งใจมงคล
 
1. นายทัศพร  จันทร์มหา
2. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญจิรา  บุตรพรหม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วสะอาด
3. นายจีรวุฒิ  เกตุมาชม
4. นางสาวมาลิณี  สีดี
5. นายวีระชัย  วริชล
6. นางสาวสุพัตรา  สว่างวงษ์
 
1. นายคิดถึง  พระสว่าง
2. นางสาวทัศพร  จันทร์มหา
3. นางอมรา  ไชยดำ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แหลมเสนาม
2. เด็กชายราเชน  สายโรจน์
3. เด็กหญิงหนึ่งนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศพร  จันทร์มหา
2. นางอมรา  ไชยดำ
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญญา  ไชยแสง
2. นายวสุพล  พันธุระ
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายศิริศักดิ์  เนินภู
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  ประทุมสินธ์
 
1. นางสาวปวีณา  เศษจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สุขีวรรณ
2. เด็กหญิงอริสรา  อุบลบาน
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นายสุพร   มูลศรี
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหณรงค์  ถีอาสนา
2. เด็กชายเสริมสวัสดิ์  โป๊ะประนม
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นายศิริศักดิ์  เนินภู
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายณัฐพล  พันธ์สีมา
2. นายนราวิชญ์   พันธ์สีมา
 
1. นางสาวปวีณา  เศษจันทร์
2. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววิชญาลักษณ์  นาคะไชย
2. นายอนุวัตร  มุ่งงาม
 
1. นายวิษณุ  นามเดช
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  สารพัฒน์
2. นายธนพงศ์  ดวงวงษา
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายศิริศักดิ์    เนินภู
 
74 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  ไชยนนท์
 
1. นายอดุลย์  แสงคำ
 
75 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
76 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิชา  พลศรีเมือง
 
1. นางสาวดารณี  อโนราช
 
77 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทศธรรม
 
1. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ
 
78 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิไลพร  บุตรสาร
 
1. นางเอื้ออารี  ดอกไม้แก้ว
 
79 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเจสิตา  สารเสน
 
1. นายอดุลย์  แสงคำ
 
80 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีธรรม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กาหลง
3. เด็กชายนนทวัฒณ์  ทองคำ
4. เด็กหญิงมนฑรัตน์  ชูเกษม
5. เด็กหญิงวิรามร  อาสาคุณ
 
1. นางสาวนภัสสร  รันนันท์
2. นางอักษร  เนินสะท้าน
 
81 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐิกา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาววาลินี  ชนิดนอก
3. นางสาวศิริวรรณ  วิชัย
4. นายสนธยา  วันสีหา
5. นายอนิรุตณ์  ขาวศรี
 
1. นางสาวนภัสสร  รันนันท์
2. นางอักษร  เนินสะท้าน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สว่างวงษ์
 
1. นายอรัญ  โสมาบุตร
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งไพลิน  ยุทธสนอง
 
1. นายอรัญ  โสมาบุตร
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บำรุงรส
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภารัตน์  ปิ่นงาม
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. เด็กชายกิตติโชค  มะโนนึก
3. เด็กหญิงชนิตา  แสงภักดี
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
2. นางสุภัทรา   สร้อยผา
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโพธิ์
2. นางสาวนิรมล  บุระวัฒน์
3. นายวีระชาติ  ประทุมไชย
 
1. นางสุภัทรา   สร้อยผา
2. นางอุทัย  วิลัยหอม
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  มานะที
 
1. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน