สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76.14 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายปณิธาน  เวโรจน์
 
1. นางปราณี  วงศ์หนองหวัา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชรา  วงศิลา
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สวัสดี
 
1. นางวีรนันท์  เทียนธนาทิพย์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  โต่นวุธ
 
1. นางวิลาวัลย์  ชินหัวดง
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนัญทิยา  บุญชม
 
1. นางจิรวดี  พวงพี่
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66.42 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ตรีเสียง
 
1. นางยุพวรรณ  คำแฝง
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65.28 ทองแดง 7 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลดา  แก้วคำ
 
1. นางสาวจงใจ  กองสุข
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61.71 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรินแคน
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 9 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  น้ำคำ
 
1. นางนันทพร  ประทุมชนนกูล
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60.14 ทองแดง 10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง   มีศรี
 
1. นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57.57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  ผามอินทร์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วรศิริ
 
1. นางสุรัตน์  แสงจันทร์
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54.7 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิชากร  กาญจนศร
 
1. นางสาวโฉมเฉลา  แสวงผล
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53.28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  มณีฉาย
 
1. นางสาวสาคร  ทุมพร
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46.7 เข้าร่วม 15 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวชลรส  โคตวงษ์
 
1. นายคมกริช  มิรัตนไพร
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันทะนา
 
1. นางรัฐพร  วาพันสุ
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงเกษณีย์  ศรีภูงา
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายสุรชัย   แสนกระจาย
 
1. นางรัตนา  อวิรุทธพาณิชย์
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวบุษกร  บุตรเจริญ
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวมนทกานต์  ศรีโคตร
 
1. นางดอกไม้  ธรศรี
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ปทุมทอง
 
1. นางเรณู  มีแวว
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวพรนิภา  ปรากฏรัฐ
 
1. นางเตือน  สร้อยจิต
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ   เชาว์ชาญ
 
1. นางรัตนา  อวิรุทธพาณิชย์
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายกรีฑา  แจ้งสนาม
 
1. นางสาวนงเยาว์  สวนงาม
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวศิริวิมล  สุขสุวรรณ
 
1. นายพีรพัฒน์  เมธีจริยาพร
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวอรอนงค์  แซ่ก๊วย
 
1. นางสาวโฉมเฉลา  แสวงผล
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีมาน
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอนุชิต  ไตยะมะณี
 
1. นางจิรวดี  พวงพี่
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวพิจิตรา  พรหมเอาะ
 
1. นางสาวจงใจ  กองสุข
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวพวงผกา  พวงพันธ์
 
1. นางยุพวรรณ  คำแฝง
 
31 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  มหาวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
32 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวพัชรี  ซุยน้ำเที่ยง
 
1. นางนันทพร  ประทุมชนนกูล
 
33 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวณัฐวรา  คำสงค์
 
1. นางสาวธนิตา  สิทธิหาโคตร
 
34 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวธนาภรณ์  ศรีวงษา
 
1. นางสุนีรัตน์  ห้วยจันทร์
 
35 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  โลหะพรม
 
1. นางจันทรา  คำอินทร์
 
36 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เสนารินทร์
 
1. นางปาริชาติ  สาลี
 
37 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พลางไธสง
 
1. นางบรรจง  กลางคาร
 
38 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เวโรจน์
 
1. นางวัลยา  เชิงหอม
 
39 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ชิมโพธิ์คลัง
 
1. นางสาวจงใจ  กองสุข
 
40 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หาญชัย
 
1. นางดวงจันทร์  รัตนอุดม
 
41 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงแคทรียา  กมลเลิศ
 
1. นางสวรรค์  ศิลาเหลือง
 
42 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พลราช
 
1. นางเอมอร  มิรัตนไพร
 
43 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กลิ่นสว่าง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
44 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  รศภา
 
1. นายคมกริช  มิรัตนไพร
 
45 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงกุญรัตน์  โถทอง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
46 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทคล้าย
 
1. นางสาวสาคร  ทุมพร
 
47 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอาธิติยา  ฤกษ์ยาม
 
1. นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์
 
48 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปรางมณี  สืบวัน
 
1. นางรัฐพร  วาพันสุ
 
49 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววิภูสนา  ขุณิกากรณ์
 
1. นางสาวเกษสุดา  พิมพ์พา
 
50 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีนาม
 
1. นางสุรัตน์  แสงจันทร์
 
51 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ยมนัตถ์
 
1. นางทักษิณา  ใจกล้า
 
52 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  โสสีสุข
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
53 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  อวนศรี
 
1. นางเดือนฉาย  พรสวัสดิ์
 
54 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกพรมลา
 
1. นางสาวพูนสิน  เทียมตรี
 
55 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงบังอร  พิงภูงา
 
1. นางดินฎากร  แซ่โง้ว
 
56 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คำประวัตร
 
1. นางมนธกานต์  สุดาเดช
 
57 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายพลวัฒน์  เจริญภักดิ์
 
1. นางจินดา  ศรีเที่ยง
 
58 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงจันทิราทิพย์   หินซุย
 
1. นางอนุรัชนี   สาภูเมือง
 
59 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อิ่มเสถียร
 
1. นางเตือน  สร้อยจิต
 
60 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา   คำมา
 
1. นางพิมณภัทร์   เหลาเกิ้มฮุ้ง
 
61 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายภัคพล  อันสงคราม
 
1. นางพรวิไล  ไชยสงค์
 
62 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอารียา  แจ่มพงษ์
 
1. นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย
 
63 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวศิลามณี  นาดี
 
1. นางสาวจงใจ  กองสุข
 
64 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤทัย  น้อยบาท
 
1. นางทักษิณา  ใจกล้า
 
65 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวเปรมฤทัย  บุญดี
 
1. นางสาวพูนสิน  เทียมตรี
 
66 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวสุกัญญา  พาเสน่ห์
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
67 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญนภา  โยธี
 
1. นางนวพร  ทองนาเมือง
 
68 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาววันวิสา  ศุภะสร
 
1. นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์
 
69 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวดารุณี  บัวแดง
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
70 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวกาญจนา  อุดใส
 
1. นางสุรัตน์  แสงจันทร์
 
71 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงทองคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
72 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายคมสันต์  พนมใส
 
1. นางจันทรา  คำอินทร์
 
73 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวลลิภัทร   บัวภา
 
1. นางเอมอร  มิรัตนไพร
 
74 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวปาณิศา  วิหาร
 
1. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
75 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นางสาวสุฑาทิพย์  พานทอง
 
1. นางศิริญญา  เนตรวงษ์
 
76 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวอนันทิพย์  ผายตากแดด
 
1. นางรองรัตน์  คำสีเขียว
 
77 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุุภาพร  จำปาจันทร์
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
78 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวรัชนีกร    สีมนตรี
 
1. นางอนุรัชนี   สาภูเมือง
 
79 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวสุรีวรรณ  เมืองแพน
 
1. นางเตือน  สร้อยจิต
 
80 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวบุษบา  แก้วพิลา
 
1. นางมนธกานต์  สุดาเดช
 
81 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวทิพวรรณ  นุ่นไทย
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
82 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายวิสุทธิ์  วิลาจันทร์
 
1. นางเกษกิตติ  ปัญญาไวย์
 
83 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภาวดี  เหนือโท
 
1. นางสาวนงเยาว์  สวนงาม
 
84 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  สมภักดี
 
1. นางเดือนฉาย  พรสวัสดิ์
 
85 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายรณชัย  นาคศรี
 
1. นางปาริชาต  สาลี
 
86 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายปิยวัฒน์  อึ่งชื่น
 
1. นายปัญจพล   ธิดา
 
87 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายพฤทธิ์  สอนโพนงาม
 
1. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
88 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอภิศิษฏ์  สุพิพงศกร
 
1. นายชุมพร  ดิษฐ์ภักดี
 
89 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พวงจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ลาร่องคำ
 
90 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาลินี  สีมาร
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
91 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวสาคร  ทุมพร
 
92 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  มะณีแสง
 
1. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
93 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  คำวิโส
 
1. นางยุพาวดี  เสนาภักดี
 
94 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  ดวงพายัพ
 
1. นางนิตยา  พูลลาภ
 
95 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บัวนาค
 
1. นางปราณี  เวชกามา
 
96 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงศ์มะโรง
 
1. นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์
 
97 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีเรืองสม
 
1. นางปาริชาต  สาลี
 
98 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกิฤติยา  แสนศรี
 
1. นางลัดดา  บุญมี
 
99 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปอสูงเนิน
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
100 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลมอญ
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
 
101 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงศุธิชา  เทพราช
 
1. นางดินฎากร  แซ่โง้ว
 
102 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาดา   พาที
 
1. นางพิมณภัทร์   เหลาเกิ้มฮุ้ง
 
103 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงแก้ว
 
1. นางวิไลพร  เหมือนทอง
 
104 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  โคตนุกุล
 
1. นางสุกันญา  อรังศรี
 
105 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธนารัฐ  อ่องสา
 
1. นางวิริยาพร  หะโท
 
106 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  เมยมงคล
 
1. นางกาญจนา  อโนนาม
 
107 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวจริยาภรณ์  น้ำกระจาย
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ
 
108 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาววราภรณ์  พลสงคราม
 
1. นางรัตนาภรณ์  อิงค์ประเสริฐ
 
109 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นายประชัน  มหาอุด
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
110 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวบุษราคำ  สิงห์พลงาม
 
1. นางวิไลพร  เหมือนทอง
 
111 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาววิเมเลือง  สิงห์ทองห้าว
 
1. นายปัญจพล  ธิดา
 
112 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  ทุยนำเที่ยง
 
1. นางพรวิไล  ไชยสงค์
 
113 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  สุดพังยาง
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
114 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวนิรมล  กองปาน
 
1. นางสุนีรัตน์  ห้วยจันทร์
 
115 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวเอิญธิวา  แสงศร
 
1. นางสาวพรพรรณ  ลาร่องคำ
 
116 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายสุทธิพงษ์   ตรีบุญเมือง
 
1. นางนิตยา  พูลลาภ
 
117 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวนิธิรา  ชมเชย
 
1. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
118 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวจินดา  แก้วโสภา
 
1. นางเตือน  สร้อยจิต
 
119 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายเกิดกฤษ  สวนงาม
 
120 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุชัญญา  วลัยศรี
 
1. นางรัศมี  นตะ
 
121 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  นางาม
 
1. นางพิลัยรมย์  นามเพ็ง
 
122 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอุมาลัย  ผิวจันทรา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
123 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวศิริญา  บัวหลวง
 
1. นางกาญจนา  อโนนาม
 
124 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดาริน  ติวไธสง
 
1. นางวราภรณ์  โยวะผุย
 
125 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมา  สุวรรณ
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
126 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  พรมสอน
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ
 
127 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 9 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดำดี
 
1. นางพิมณภัทร์   เหล่ากิมชุ้ง
 
128 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คชรักษ์
 
1. นางมาเรียม  นิลขำ
 
129 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 11 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สีลาโล้
 
130 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  พิมพ์โพขา
 
1. นางพรศรี  พันธุวงศ์
 
131 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  หนองนา
 
1. นางพรวิไล  ไชยสงค์
 
132 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  จันทร์ดอกรัก
 
1. นายสุรชัย  โคตะยันต์
 
133 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงนริศรา  มังศรี
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
 
134 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุวิภา  แก้วดวง
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
135 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีเครือ
 
1. นางอุทัยวรรณ์  สุขขา
 
136 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  เนื้อจันทรา
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
137 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวภัธราพร  ลือชา
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
138 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหนองหว้า
 
1. นางสาวไพวัลย์  สระคำจันทร์
 
139 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปลัดศรี
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
140 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  โชติบุญ
 
1. นายเกิดกฤษ  สวนงาม
 
141 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวผุสดี  อาจอำนวย
 
1. นางเกษกิตติ  ปัญญาไวย
 
142 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสไบแพร  ปุตามา
 
1. นางกาญจนา  อโนนาม
 
143 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวเดือนนภา  พอกพูล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
144 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวธัญญา  ทิชา
 
1. นายคำไพร  สิงห์พันธ์
 
145 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวพรพิไล  ลือชา
 
1. นางสาวจินตนา  ก้อนผา
 
146 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เชียงศรี
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
147 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวอนุธิดา  โพนนาแค
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ
 
148 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวนิทราทิพย์  พลสามารถ
 
1. นางยุพวรรณ  คำแฝง
 
149 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวพรพิมล   เชิดสังวาลย์
 
1. นางพรศรี  พันธุวงศ์
 
150 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  หมอนสม
 
1. นางภานิดา  สิทธิหาโคตร
 
151 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสุพรทิพย์  เภชัยภูมิ
 
1. นางสุรัตน์  แสงจันทร์
 
152 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาติ  บรรเทา
 
1. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
 
153 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวเพชรหทัย  วงศ์จีน
 
1. นางสุนีรัตน์  ห้วยจันทร์
 
154 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวสุพรรณิกา  ทอนทม
 
1. นางสาวปรียดา  วรรณสิโรตม์
 
155 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีมา
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  จันพิมพา
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
156 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีพลงาม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายเรืองศักดิ์  โชติขันธ์
 
157 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา   ศิลปักษา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  คมจิตร
 
1. นางพรศรี  พันธุวงศ์
2. นางสาวเข็มพร  พุดมี
 
158 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นามนัย
2. เด็กหญิงเพียงดาว  หมายถมกลาง
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
2. นางสุรัตน์  แสงจันทร์
 
159 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  คำชาย
2. เด็กหญิงศศิตา  แสนสิงห์
 
1. นางทิพย์  รุ่งบรรเทา
2. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
160 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จันทะสอน
2. เด็กหญิงเอมอร  หอโอกาส
 
1. นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์
2. นางอุทัยวรรณ์  สุขขา
 
161 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อ่อนบุญมา
2. เด็กหญิงอัมพร  แพงสิม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พระสุรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  สีลาโล้
 
162 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัจฉาจริยา  มาศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิบุญ
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
163 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรัมณียา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พานิชย์
 
1. นางประกอบ  สิงห์โตทกง
2. นายสุวิทย์  ศรีนิล
 
164 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ดีปราสัย
2. เด็กชายวสันต์  ตุลาใคร
 
1. นายคมกริช  มิรัตนไพร
2. นางจันทรา  คำอินทร์
 
165 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แบ่งเพชร
2. เด็กหญิงพฤทัย  ผาตากแดด
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ
2. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
166 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  วิสีปัตย์
2. นางสาววารุณี  บุญทูล
 
1. นางกาญจนา  อโนนาม
2. นางสาววชิราภรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
167 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปราณี  แพงศรี
2. เด็กหญิงศิราณี  จันทร์สา
 
1. นางวรพันธุ์  บุตรรนาแพง
 
168 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์   พรมพิลา
2. เด็กหญิงวิกานดา  ลาวัณย์
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นางแววดาว   ใจเสือ
 
169 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วรวัฒน์
2. เด็กชายปรีชา  นันทเสนา
 
1. นายคำไพร  สิงห์พันธ์
2. นางปาริชาติ  สาลี
 
170 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชิณวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ลาร่องคำ
 
171 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เสี้ยวทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   กองกัญญา
 
1. นางอนุรัชนี   สาภูเมือง
 
172 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพัตรา  เหล่าจั่น
2. นางสาวอัญชญา  ทารินทา
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
 
173 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายปฏิวัติ  บุญปก
2. นายวงตะวัน  กะตะโท
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นางแววดาว   ใจเสือ
 
174 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจิตติญาภรณ์  สร้างพล
2. นางสาวปัญจพร  มะโนมัย
 
1. นางนวพร  ทองนาเมือง
2. นางเอื้อมพร  วงษ์ไกร
 
175 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ชนะพันธ์
2. นางสาวอาริยา  จารัตน์
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนิล
2. นางเกษกิตติ  ปัญญาไวย์
 
176 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวอัญชลี  พลแก้ว
2. นางสาวอินทิรา  บุญทันใจ
 
1. นายคมกริช  มิรัตนไพร
2. นางจันทรา  คำอินทร์
 
177 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แสงชาลี
2. นายสุทธิพงศ์  ตรีบุญเมือง
 
1. นางพรศรี  พันธุวงศ์
2. นางสาวเข็มพร  พุดมี
 
178 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวปวีณา  รัตนวงศ์
2. นายสุริยะ  น้อยโพนทัน
 
1. นางภานิดา  สิทธิหาโคตร
2. นางสาวสุภาพร  สีลาโล้
 
179 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายธนรัตน์  ทองเฉลิม
2. นางสาวพรรณธิภา  เสาร์สูงยาง
 
1. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
180 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวจิตรา  สารการ
2. นางสาวปาจรีย์  โอภาส
 
1. นางสุนีรัตน์  ห้วยจันทร์
2. นางอุทัยวรรณ์  สุขขา
 
181 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ไม้แก้ว
2. นางสาวชนิตตรา  เรียงครุฑ
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
182 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวชารินนา  แก้วกล้า
2. นางสาวพัชรี  จ่าภา
 
1. นายทองม้วน  สิงห์ทองห้าว
 
183 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  เสนารินทร์
2. นางสาวปองดาว  อันสงคราม
 
1. นายคำไพร  สิงห์พันธ์
2. นางพรวิไล  ไชยสงค์
 
184 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายธวัชชัย  โกวาปี
2. นางสาวสไบทิพย์  สุดสังข์
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ
2. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
185 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวพรทิภา  สุขขุ่ย
2. นายเกียรติยศ  ทนสิงห์
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
2. นางสุรัตน์  แสงจันทร์
 
186 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวพรินภา  เชียงศรี
2. นางสาวศุทธินี  สีิงห์โค
 
1. นางทิพย์  รุ่งบรรเทา
2. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
187 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  พรหมเอาะ
2. นายอดิศักดิ์  สันโสภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  ลาร่องคำ
 
188 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นนตะพันธ์
 
1. นายสมชาย  อิงค์ประเสริฐ
 
189 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายพีรวิชญ์  นามมูลตรี
 
1. นายจักรทิพย์  ก้านจักร
 
190 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี  วิฉายะโรจน์
 
1. นางเพียงฤทัย  สายเชื้อ
 
191 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  เวียงสิมมา
 
1. นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ
 
192 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  สีดาคำ
 
1. นางสาวไพรจิตร  อักษร
 
193 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สามาลา
 
1. นางสาวยลลดา  ปุรณะ
 
194 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ขอนแก่น
 
1. นายสุภาพ  คำหาญพล
 
195 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยานันท์  น้อยบาท
 
1. นางอภิญญา  กิ่งแก้ว
 
196 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงสริตา  กุลสุวรรณ์
 
1. นายอานนท์  คนขยัน
 
197 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภาวรินทร์  ดอนใหญ่
 
1. นางสุมาลี  บุญมี
 
198 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายจีรพงศ์  นาวา
 
1. นายนันทพงศ์  นานวน
 
199 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ผิวแดง
 
1. นางพวงเพชร  ดีหนองแวง
 
200 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิมา  สาสุข
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
 
201 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายสมรรถพงษ์   จันทรวิมล
 
1. นางจันทร์ศรี  ขันอาษา
 
202 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดพูล
 
1. นายสมบัติ  คาระมาตย์
 
203 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อนุไพร
 
1. นางสาวนภาพร  ภูขุมดิน
 
204 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวิกา  สอนศรี
 
1. นายชูชาติ  โสมีศรี
 
205 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  แจ่มใส
 
1. นางกรองแก้ว  ถนัดค้า
 
206 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทร์หนองสรวง
 
1. นางสุพรรณิกา  ทองมาก
 
207 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กชายเนติวัฒน์  วงศ์เดือน
 
1. นางชลธิชา  กลางบุรัมย์
 
208 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ภักดี
 
1. นายนิตินัย  คำจันทร์
 
209 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กระเบา
 
1. นางสาครรัตน์  กล้าหาญ
 
210 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงปิยะวดี  เทิดวงศ์วิโรจน์
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
 
211 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธีรวัฒน์  สุโทสา
 
1. นายสมยศ  บุญมี
 
212 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวแพรวพรรณ  โทอิ้ง
 
1. นางสาวนิตญา  ราโช
 
213 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชลิตา  สุทธิธรรม
 
1. นางสาวดารุณี  พนมจันทร์
 
214 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวเอกฤทัย  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางพัชรี  มะเสนะ
 
215 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวสมฤดี   คำหลง
 
1. นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน์
 
216 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวสุพรรษา  บ่อใหญ่
 
1. นางจันทรา  คำอินทร์
 
217 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายจตุพล  บุญเบ้า
 
1. นายอนุวัฒน์  ยอดน้ำคำ
 
218 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวรัตติยา  จันทคาม
 
1. นางศรีลักษณ์  สงเคราะห์
 
219 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายปัฐวี  นามสมบัติ
 
1. นายวีระ  ศรีสมุทร
 
220 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวเปรวิการ์  มุสิกะ
 
1. นางสาวศรัญเรศ  บัวสอน
 
221 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวนันทิดา  เบ็ญจมาศ
 
1. นายพิชิตศักดิ์  รากเงิน
 
222 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวอัญมณี  สีเพ็ชร
 
1. นายวัฒนพล  เจริญเขต
 
223 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  นนท์พิทักษ์
 
1. นางพรนิภา  ดีพลงาม
 
224 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายวิทยา  วินิจฉัย
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
 
225 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. นายเมธาวี  โนนสระคู
 
1. นางชลธิชา  กลางบุรัมย์
 
226 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายนิรุตน์  บุญทิน
 
1. นายนันทพงศ์  นานวน
 
227 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายจักรกริช  เกิดศักดิ์
 
1. นายสมบัติ  คาระมาตย์
 
228 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายศิริพงศ์  แสนราษฎร์
 
1. นายศิริพล  สมสูง
 
229 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวปริญญานนท์  ขนเปี้ยม
 
1. นางอภิญญา  กิ่งแก้ว
 
230 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. นายศตวรรษ  พรมศร
 
1. นางสุพรรณิกา  ทองมาก
 
231 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นายอนุสรณ์  โคตา
 
1. นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง
 
232 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวอุมาพร  พิมเภา
 
1. นายสุชาติ  ทวีแสง
 
233 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  จ่าภา
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  นามหงษา
3. เด็กหญิงนภาพร  เที่ยงตรง
 
1. นายนิวัฒน์  อุ่นพิกุล
2. นางสาวปัทมา  พรมหญ้าคา
 
234 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โกศัลวัฒน์
2. เด็กหญิงสิรินันท์  ดวงโสภา
3. เด็กหญิงอารญา  โทปัญจ่า
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายปิยะณัฐ  อุทก
 
235 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วินทไชย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมภักดี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พลแสน
 
1. นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น
2. นายอภิชญา  ชนะบุญ
 
236 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สมุทรล้า
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  กุลฉวะ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทัตสอย
 
1. นางพัชรี  มูลมิรัตน์
2. นางสำราญ  จันทร์พลงาม
 
237 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสรา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงมนชนก  สิทธิศรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญจรัญ
 
1. นางวรฉัตร  ไตรทิพย์
2. นางสุรวรี  โทนหงส์ษา
 
238 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงปราวีณา  เชื้อจิตร
2. เด็กชายพิสัย  สมบัติ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลาดหนองขุ่น
 
1. นางจันทร์ศรี  ขันอาษา
2. นางสาวเนตรฤทัย  ขันอาษา
 
239 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  เหมียดมาลา
2. เด็กหญิงณัฐธยา  ผุดบัวดง
3. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นางสาวกนิษฐา  ไชยดำ
2. นายพยุงค์  ประกอบเลิศ
 
240 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  ดีปราสัย
2. เด็กชายธีรพงษ์  ชุมสงค์
3. เด็กชายวุฒินันท์  สีตา
 
1. นายอรรถพล  สุขประเสริฐ
2. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู
 
241 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนฤมล  นาเมือง
2. เด็กหญิงพรนิภา  ม่วงสาย
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นามสิมมา
 
1. นายจำนง  จิตฤทธิ์
2. นางสาวอรวริญญ์  อยู่ไพร
 
242 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. นางสาวจรูญรัตน์  ศิรินาม
2. นายจักรพงศ์  มีมานะ
3. นางสาวพัชรินทร์  สุบิน
 
1. นางศินีมาศ  ใจเมือง
 
243 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวณัฐนิิชา  กลสัน
2. นางสาวทิตชญา  นิลสมบูรณ์
3. นางสาวปวีณา  โสนนอก
 
1. นางดรินกรณ์  รัตนศรี
2. นางอมรรัตน์  นานวน
 
244 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองบุ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   โพธิ์หอม
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  โภโสภา
 
1. นางอภิญญา  กิ่งแก้ว
2. นายอาทิตย์  จันทร์ภูงา
 
245 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สมบัติหล้า
2. เด็กชายธนัช  มหรรษสุขเจริญ
3. เด็กชายวิชาญพงษ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พันธ์  จันทร์หนองสรวง
2. นายเจริญสุข  แสวง
 
246 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  จาบทอง
2. เด็กหญิงบิววลี  ศรีโคตร
3. เด็กหญิงวิภาดา  ปุยะสันติ
 
1. นายบงกาล  จันทร์หัวโทน
2. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
 
247 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  มูลเซอร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองวงษ์
3. เด็กหญิงศิริประภา  เพชรจำรัส
 
1. นางสาวไพรจิตร  อักษร
 
248 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  แซ่ก๋วย
2. เด็กหญิงนภาพร  ผามอินทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์วิลา
 
1. นายสุชาติ  ทวีแสง
2. นายสุรศักดิ์  ถนัดค้า
 
249 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงมลธิรา  ดงเย็น
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จ้ายนอก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรสมบูรณ์
 
1. นายสภารัฐ  หลักคำ
2. นายสุระชัย  ทับทิมงาม
 
250 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงชุรีภรณ์  ไชยโคตร
2. เด็กชายสาโรจน์  ผาดงยาง
3. เด็กหญิงสุธิดา  เทียนสุวรรณ
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
2. นายเอกนฤน  ทอนทม
 
251 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงภาวินี  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงสมิตา  อินทร์สระคู
3. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  แจ่มใส
 
1. นางกรองแก้ว  ถนัดค้า
 
252 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์หินกอง
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทร์หนองสรวง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์ดำ
 
1. นางสุพรรณิกา  ทองมาก
 
253 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์ทอง  วรรณวงษ์
2. นางสาวเกียรติพร  ยาวไธสง
3. นางสาวเสาวภา  นันทะมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผลาสัย
2. นางอังคณา  อรรคฮาด
 
254 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายกิตติภูมิ  ใบปก
2. นายศักรินทร์  ถวิลผล
3. นางสาวอารดา  ผิวคำ
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีปัญญา
 
255 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวนิรมล  เจริญ
2. นางสาววารุณี   ศรีเจริญ
3. นางสาวสุกัญญา  เรืองศรี
 
1. นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์
2. นางอุมาพร  ธงจันทร์
 
256 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ผอนนอก
2. นางสาวมุกดารินทร์  ชินศรี
3. นางสาวสุลักขณา  หมอยา
 
1. นางณัฐพร  โชติขันธ์
2. นางปริณี  ตระกูลไพบูลย์กิจ
 
257 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายภัทรพล  สุดชารี
2. นางสาวสุจิตรา  อุดแก้ว
3. นางสาวสุวรรณิดา  วิเศษลา
 
1. นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่
2. นายอนุศิษฐ์  เสริมแก้ว
 
258 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  วิชัย
2. นางสาวนิตยา  ดีล้วน
3. นางสาวศิริวรรณ  โมคภา
 
1. นางสาวศิราวรรณ  บุตรลุน
2. นางสาวสุดารัตน์  ป้องสีดา
 
259 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวจตุพร  จันทร์ขอนแก่น
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ชินพรม
3. นางสาววิภาวรรณ  จีนจันทร์
 
1. นางสาวนิตญา  ราโช
2. นางอรวรรณ  ภูกลาง
 
260 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  วรวิเศษ
2. นางสาวบุพชาติ  สิมมะลี
3. นางสาวเบญจวรรณ  เชิดรัมย์
 
1. นายประเศียร  เมืองวงษ์
2. นางสาวอำภา  กำจร
 
261 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญมา
2. นางสาวภัสรา  สมบูรณ์พันธ์
3. นางสาวอุบลวรรณ  กันฮะ
 
1. นางนฤมล  ขันประกอบ
 
262 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาววรรณภรณ์  ปทุมภักดิ์
2. นายอภิฐา  กลิ่นผกา
3. นายโยธิน  โยทะคง
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นายอาทิตย์  จันทร์ภูงา
 
263 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์พลทัน
2. นางสาวขวัญเรือน  อภิเนตร
3. นางสาวบุษบง  นาคศรี
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
2. นายสุพรรณ  สดสา
 
264 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ยงยุทธ
2. นางสาวทรรศยา  สุภาพ
3. นางสาวภัชฬิกา  สอนไชย
 
1. นางสาวกนิษฐา  ไชยดำ
2. นายพยุงค์  ประกอบเลิศ
 
265 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายภูดิน  สิวะโสภา
2. นางสาววรรณภา  ตรีเมฆ
3. นางสาวอลิษา  นารินทร์
 
1. นางพัชรี  มูลมิรัตน์
2. นายอนุวัฒน์  ยอดน้ำคำ
 
266 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวพิชชานันท์  คุมสุข
2. นางสาวสุพรรณี   คุมสุข
3. นางสาวอดิรักษ์  แสงดอกไม้
 
1. นางจันทร์ศรี  ขันอาษา
2. นางสาวเนตรฤทัย   ขันอาษา
 
267 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สืบสำราญ
2. นายปราม  ชมชื่น
3. นางสาวเนตรชนก  ศรีเที่ยง
 
1. นายวุฒิไกร  คำแฝง
 
268 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวปิยรัตน์  สำเริง
2. นางสาวพิมพิไล  ศรีโคตร
3. นางสาววนิดา  เสริมวิเศษ
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
2. นายเอกนฤน  ทอนทม
 
269 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กชายนายศตวรรษ  พรมศร
2. นางสาวปัทมวรรณ  เติมพงษ์
3. สามเณรพูนศักดิ์  สกุลมะลิ
 
1. นางสุพรรณิกา  ทองมาก
 
270 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสุชานารถ  คำแก้ว
2. นายเข็มกล้า  โอฆะพนม
 
1. นางจิราภรณ์  เอราวรรณ
2. นายทูล  วงษ์ไกร
 
271 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ช่างศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทะรี
 
1. นายบงกาล  จันทร์หัวโทน
2. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
 
272 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  พลสูงเนิน
2. เด็กชายยศวรรธน์  โอฆะพนม
 
1. นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์
2. นางสาวภัทรลาภา  มีผิว
 
273 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยมัง
2. เด็กชายอธิปพงศ์  เพียโคตร
 
1. นางพัชรินทร์  สามะณี
2. นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ
 
274 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายนฤเบศร์  น้อยบาท
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ลือจันดา
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางอภิญญา  กิ่งแก้ว
 
275 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันธิมา  ไชยบุญมี
2. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ขาว
 
1. นางปรัศนีย์  แก้วแกมเกษ
2. นายมานะ  ทีคลัง
 
276 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นามสิมมา
2. เด็กหญิงศิริประภา  บุตรฮาด
 
1. นางจิราพร  จันทร์หนองสรวง
2. นายทวี  โฮมพลงาม
 
277 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงภัทรราพร  มาหินกอง
2. เด็กหญิงอรุณพร  ดีพลงาม
 
1. นางจตุพร  บุญรักษา
2. นางสาวนาฏอนงค์  นามหานวล
 
278 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายกฤษดา  ชุปวา
2. เด็กชายเด่นชัย  สีแดงก่ำ
 
1. นายสมเด็จ  ศรีใส
2. นางสาครรัตน์  กล้าหาญ
 
279 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ดวงสี
2. เด็กหญิงอริศรา  เอกคณะสิงห์
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
2. นายเอกนฤน  ทอนทม
 
280 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายปรีชา   มีพร
2. เด็กชายยุทธปรีชา   เปรมมานะ
 
1. นายสุนทร  บุญถ่าน
2. นางสาวเนตรฤทัย  ขันอาษา
 
281 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วหานาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหนือคูเมือง
 
1. นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น
2. นางสาวศิริกุล  ศิริอมรพรรณ
 
282 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ปริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาวิณี  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
 
283 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวหทัยชนก  ผอนนอก
2. เด็กชายโชติธเนศน์  ประสพธนานันท์
 
1. นางดรินกรณ์  รัตนศรี
2. นายนันทพงศ์  นานวน
 
284 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี    
285 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายมณฑล  ศรีสงคราม
2. นายอธิเบศร์  เถาว์ทวี
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
 
286 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนิศากร  ทาโยหา
2. นายวุฒิชัย  สะผาย
 
1. นางจตุพร  บุญรักษา
2. นางสาวนาฏอนงค์  นามหานวล
 
287 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอาภัสษร  หมื่นด้วง
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ภูวิจักร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน
2. นายศุภชัย  ศรีจานเหนือ
 
288 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายวีระพล  ทีน้ำคำ
2. นางสาวสุภาลัย  ไชยฮนิจ
 
1. นายบงกาล  จันทร์หัวโทน
2. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
 
289 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายพีระชัย  สีพลี
2. นางสาวอรพรรณ  วงษ์สถิตย์
 
1. นางจิราภรณ์  เอราวรรณ
2. นายทูล  วงษ์ไกร
 
290 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาววรรณภา  ผารัตน์
2. นางสาวเขมมิกา  พรมวรรณา
 
1. นางปรัศนีย์  แก้วแกมเกษ
2. นายมานะ  ทีคลัง
 
291 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ฮุยอวน
2. นายศุภชัย  บ่อชน
 
1. นางดรินกรณ์  รัตนศรี
2. นายนันทพงศ์  นานวน
 
292 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายภูวดล  โวหาร
2. นางสาวเสาวนีย์  หงส์สามานย์
 
1. นางพัชรินทร์  สามะณี
2. นายวิชัย  โพธิ์ศรี
 
293 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายทักษิณ  คาโส
2. นายศรัณ  ชุมเหมา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บุตรสาทำ
2. นายศรศักดิ์  ศรีตาชัย
 
294 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายบดินทร์  ยมรัตน์
2. นางสาวศิริธร  ต้นลิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มนตรี
2. นางอภิชญา  ชนะบุญ
 
295 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาววรนุช  ไตรทิพย์
2. นายเอกชัย  นิสัยตรง
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
2. นายเอกนฤน  ทอนทม
 
296 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายกรัสนัย  หารคำ
2. นางสาวอังคณา  โทศรี
 
1. นางอภิญญา  กิ่งแก้ว
2. นายอาทิตย์  จันทร์ภูงา
 
297 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวยุพาภรณ์  บัณฑิตพุฒ
2. นางสาวสุรัญญา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางจันทรา  คำอินทร์
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
298 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวศิริพร  แผลงฤทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  วิมลใส
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีปัญญา
 
299 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววิภาวดี  พนมทิพย์
 
1. นางพรพนา  สำราญรื่น
 
300 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญลี
 
1. นางสาวนิภาพร  ทีน้ำคำ
 
301 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงมนลดา  บุญยัสสะ
 
1. นางสาวสิริกัลยา  สิงธิมาตร
 
302 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธารไพลิน  บันเทิงใจ
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีปัญญา
 
303 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถาบุตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มนตรี
 
304 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมประสิทธิ์  แสงอ่อนตา
 
1. นางพัชรี  มูลมิรัตน์
 
305 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ไชยคำ
 
1. นางสุวรีย์  อาจพรม
 
306 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์หนองสรวง
 
307 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงอลิสา    คำหลง
 
1. นางสาวเนตรฤทัย  ขันอาษา
 
308 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  โทนหงศ์ษา
 
1. นายอำนาจ  ก้านจักร
 
309 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสโรชา  จันทะสอน
 
1. นางอภิญญา  กิ่งแก้ว
 
310 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวี  ศรีทอง
 
1. นายบงกาล  จันทร์หัวโทน
 
311 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายสรรเสริญ  สังกะสิงห์
 
1. นางศศิวิมล  ศิริวัฒนานนท์
 
312 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์   จันหล้า
 
1. นางนฤมล  ขันประกอบ
 
313 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงอธิกา  ภักดีวงค์
 
1. นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง
 
314 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ภักดี
 
1. นายนิตินัย  คำจันทร์
 
315 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงรันชนา  พวงสวัสดิ์
 
1. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู
 
316 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วพิลา
 
1. นางจารุวรรณ  รากเงิน
 
317 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายทรงฤทธิ์  มะกอกนา
 
1. นางปริณี  ตระกูลไพบูลย์กิจ
 
318 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อมรชัย
 
1. นายอานนท์  คนขยัน
 
319 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กชายกนกชัย  เจริญชัย
 
1. นายสมบัติ  คาระมาตย์
 
320 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  เพชรวิสัย
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
 
321 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์วิช  สิงนันท์
 
1. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
 
322 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคตะมะ
 
1. นายสุุเทพ  ชมหมื่น
 
323 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์    
324 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายพิทยา  ม่วงอินทร์
 
1. นางสาวจิราพร  นามคำ
 
325 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤษดา  เกตุภูงา
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลย์
 
326 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ส่งเสริม
 
1. นางพรนิภา  ดีพลงาม
 
327 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  พนมจันทร์
 
1. นายนาวา  แก้วกัญญา
 
328 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  มาตย์แก้ว
 
1. นายสราวุธ  สมสา
 
329 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายไพศาล  สังฆมณี
 
1. นางชลธิชา  ประทุม
 
330 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายศรายุทธ  ชุมพรม
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สวนงาม
 
331 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวอมรศรี  แก้วสุวรรณ
 
1. นางอรวรรณ  ภูกลาง
 
332 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นายอิสราวุธ  สาระวิถี
 
1. นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง
 
333 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาววนิดา  เมืองมา
 
1. นายวิชัย  โพธิ์ศรี
 
334 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวประภาศิริ  แม่นสถิตย์
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
 
335 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายรัฐธรรมนูญ  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีปัญญา
 
336 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  ปืนเพชร
 
1. นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน์
 
337 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายสุรพงศ์  พิมโพธิ
 
1. นางปริณี  ตระกูลไพบูลย์กิจ
 
338 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายจักรี   มาศเลิง
 
1. นายศิริพล  สมสูง
 
339 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวประภาพร  จันทะโชติ
 
1. นางจันทรา  คำอินทร์
 
340 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจิรัญวดี  ปะจิรภักดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ถนัดค้า
 
341 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภาวดี  พลสุวรรณ
 
1. นายวุฒิไกร  คำแฝง
 
342 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. นางสาวจตุพร  แจ้งสนาม
 
1. นางชลธิชา  กลางบุรัมย์
 
343 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวเพลินพิศ  โสมนาม
 
1. นางชื่นจิตร  บุตรมาลา
 
344 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวนพมาศ  อุตมะ
 
1. นางสาวจิราพร  นามคำ
 
345 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสกาววัลย์  จันทาทุม
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
 
346 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. นางสาวนิภาพร  บ่อคุ้ม
 
1. นายสุระชัย  ทับทิมงาม
 
347 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายรักยม  โพโสลี
 
1. นายเอกนฤน  ทอนทม
 
348 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายภานุกร  บุญรอด
 
1. นายวิระชัย  อ่ำศรี
 
349 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสันต์
 
1. นายสุเทพ  ชมหมื่น
 
350 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจตุรงค์  ขมิ้นทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์น้ำคำ
3. เด็กชายวรัญญา  พาลา
 
1. นางขวัญใจ  กองมาย
2. นายบรรจง  เชิงหอม
 
351 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นามทะจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะดา  อ่อนดี
3. เด็กหญิงวณิชยา  ไตรทิพย์
 
1. นายชัยพร  พิลาภ
2. นายวีระพันธ์  จิตรมานะ
 
352 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายนายอภิวัฒน์   เนตวงค์
2. เด็กหญิงวริศรา  จะสูงเนิน
3. นางสาวอภิญญา  เสนารักษ์
 
1. นางสาวอารีย์  เผือกไธสง
2. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
353 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมวดี  สิงห์สุพรรณ
2. เด็กหญิงอัยกรณ์  ละเหลา
3. เด็กหญิงอินทราณี  วรรณคำ
 
1. นางคมคาย  สุขเกษม
2. นางทองลักษณ์  สะเดา
 
354 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุบลบาน
2. เด็กหญิงรังษิยา  อยู่ไพร
3. เด็กชายสุรเดช  พันพั้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  ยุติพันธ์
2. นางศิริกาญจณ์  เทศารินทร์
 
355 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐมล  พิมพ์เพชร
2. นางสาววิชุดา  สีดามา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ลำพาย
 
1. นางสาวจุฑาแก้ว  ประสานสุข
2. นางระเบียบ  หนูน้ำคำ
 
356 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  วงษ์สมบัติ
2. เด็กหญิงสโรชา  เย็นศิริ
3. เด็กหญิงเมทินี  สันโส
 
1. นางอนันตา  อินธิสาร
 
357 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มูลโมกข์
2. เด็กหญิงบุษบา  ระวัง
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  คำทา
 
1. นางทิพากร  ทาลุมพุก
2. นางศศิธร  สุขสวาท
 
358 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   แก้วลี
2. เด็กหญิงนุสบา   วนวาที
3. เด็กหญิงสุจิตรา   พันธ์ภูรักษ์
 
1. นางกิ่งจันทร์  เพ็ชรหงษ์
2. นางอัญชลี   ชัฏพลชัย
 
359 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวญาสุมิน  คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงมนทิชา  รินทา
3. นางสาววราพร  ลุนราช
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีปัญญา
2. นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส
 
360 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวณัฐิกานต์  สุทธิธรรม
2. นางสาวสุกัญญา  พานทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  มะกอกนา
 
1. นางวราภรณ์  ไพรศรี
2. นางสวรรค์  ศิลาเหลือง
 
361 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  สมดี
2. เด็กหญิงพัชริดา   สุภาโภชน์
3. เด็กหญิงอารีญาภรณ์   พลสิม
 
1. นายศิริพงษ์   ศรีมีเทียน
2. นางสาวเบญจภรณ์   สีดามาตย์
 
362 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีทุมสุข
2. เด็กชายสุพัฒ  กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ขันธนู
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กางแก้ว
2. นายโณทัย  ชาบุญมี
 
363 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสุชานรี  สมมุ่ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วมะ
3. เด็กหญิงอาทิตยกุล  นุชิตภาพ
 
1. นายสุทิน  ขันแข็ง
 
364 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  สุขขา
2. นางสาวรพีพรรณ  กองสุข
3. เด็กหญิงศริญา  ภาพลงาม
 
1. นายจำลอง  ลายวงษ์
2. นายธนกร  อัฒจักร
 
365 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงพลอย  ตะนุเรือง
2. เด็กหญิงมนัญชญา  โคตวงษ์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  สินสมุทร
 
1. นางช่องมาตร  จันทาเทพ
2. นายบุญมา  ศิริโส
 
366 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิทย์  แพงวงศ์
2. เด็กหญิงปภาวี  บุญเพียร
3. เด็กหญิงอรพิน  สำเหนียก
 
1. นางกฤษณา  ทองบุ
2. นางดวงใจ  มูลพิมพ์
 
367 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประพิมพ์พร  สังกะสิงห์
2. เด็กหญิงปรียาพร  ทองโชติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เวียงคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกี้ยมแสนเมือง
2. นายอดิเรก  วงศ์อาจ
 
368 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษดา  ตอเสนา
2. เด็กหญิงนภาพร  ผามอินทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สีหาฤทธิ์
 
1. นางกุสุมาลย์  คุณแก้ว
2. นายณัฐวรรธน์  สาวิกันย์
 
369 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวนิศากร  นะคะจัด
2. นายพีรยากร  สีสัน
3. นางสาวศศิธร  นครวงศ์
 
1. นางลำดวน  สำลี
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
370 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายประพฤทธิ์  ชมภูไชย
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงคำ
3. นางสาวสุณิสา  มาตะวงษ์
 
1. นางนงเยาว์  วัฒนชัยสิทธิ
2. นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร
 
371 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกมาศ  มุงคุณ
2. นายจักรพงษ์  ชูเสน
3. นายสมพงษ์  สุนทะโร
 
1. นางวีณา  จันทะริมา
2. นายสนั่น  จันทะริมา
 
372 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวจันจิรา  เเผลงฤทธิ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ขาวผ่อง
3. นางสาวศรัญญา  เหล่าลาด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปาโท
2. นางสาวลำพูน  สิงห์ขา
 
373 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายยุทธนา  เสนาโนฤทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  หงษา
3. นายเทียนชัย  สาระคร
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  นินทะสิงห์
2. นางรุ่งนภา  วรรณคำ
 
374 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวกิตติมา   วาระสิทธิ์
2. นางสาวสุวินันท์   วาระสิทธิ์
3. นายเวียงชัย   คาระมาตย์
 
1. นางสาวปัฐมาภรณ์  นทีศิริกุล
2. นางสาวสมควร  อัญญโพธิ์
 
375 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายสรายุทธ  กองแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  บุดดาหวัง
3. นางสาวเบญจรักษ์  วงศ์ท้าว
 
1. นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร
2. นางเพ็ญศิริ  เมืองหนองหว้า
 
376 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวพิมพ์เพชร  พิมพ์ทอง
2. นายวัชรินทร์  สุนทรวัฒน์
3. นายอภิเดช  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาววรา  หาญบัวแก้ว
2. นายโณทัย  ชาบุญมี
 
377 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจริยา  ทำขูรู
2. นางสาวสุพรรณา  อยู่คง
3. นางสาวอลิสา  สีส่อง
 
1. นายณัฐวรรธน์  สาวิกันย์
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
378 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวรัชฎาวรรณ  ใจอ้อม
2. นางสาวศิรพรรณ  สิงห์นันต์
3. นางสาวเจนจิรา  ล้านแสน
 
1. นางสาวนวพร  ชุุมวัน
2. นางสาวภารดี  ชลธี
 
379 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายทวีศักดิ์  เครือสังข์
2. นายอังครชัย  พนัส
3. นายเทพศรินทร์  สีงาม
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์หนองฮี
2. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
380 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวชลิตา  พุทธมี
2. นายชัยวัฒน์  สมเงิน
3. นางสาวอรัญญา  บุญช่วย
 
1. นางธมนวรรณ  มุลาลี
2. นางนวลใย  ทิพย์ทอง
 
381 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวตุลาการ  อุดมประเสริฐ
2. นางสาวรัตนา  ดาลพงษ์
3. นางสาวเยาวภาภรณ์  ทำงาม
 
1. นางกาญจนา  ศรีรินทร์
2. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
 
382 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวมิลาวัลย์  แม่นมาตย์
2. นางสาวสว่างจิตร  รุ่งราม
3. นางสาวอริสา  คุ้มไข่น้ำ
 
1. นางสมฤดี  แสนเภา
2. นางอำพร  วิชัย
 
383 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร   ศรีมนตรี
2. นายวีระพงษ์   สุดทำ
3. นางสาวสุชาดา  บัววัด
 
1. นางยุภาพร   รัตนศรี
2. นางสาวเบญจภรณ์   สีดามาตย์
 
384 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาววาสนา  ประกอบศรี
2. นางสาวสุภัทรตรา  ล่ำสั่น
3. นางสาวเกศสุดา  พิมพ์ทอง
 
1. นายจำนงค์   กรุพิมาย
2. นายไพรสนธิ์  แพงทิพย์
 
385 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายวุฒิเดช  แจ่มจำรัส
2. นายสนธยา  มั่งศรี
3. นางสาวอัญชลี  มูลรัตน์
 
1. นายกิตติศักดิ์  เกี้ยมแสนเมือง
2. นายอดิเรก  วงศ์อาจ
 
386 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุรีพร  สุดชา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลับ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลวงศ์
 
1. นางประกอบ  วัชรไกร
2. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
 
387 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูสังข์
2. เด็กหญิงพรนภา  เกษามา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปาเส
 
1. นางพนิดา  เย็นเพชร
2. นางสาวยุพิน  พาราศรี
 
388 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ชินสอน
2. เด็กหญิงนฤมล  นาเมือง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ตาสืบ
 
1. นางจุลจิรา  ทาสระคู
2. นางสาวผกาทิพย์  ศรีทองคำ
 
389 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิดา  มะโนมัย
2. นางสาวศศิธร  อ่อนสา
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  สังสนา
 
1. นางสาวอารีย์  เผือไธสง
2. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
390 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  ไชยแสน
2. เด็กหญิงวศินี  กาญจนศร
3. เด็กหญิงสิรินารถ  สีลา
 
1. นางบุญญาพร  สีลา
2. นายสมัย  นามชารี
 
391 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ผดุงเวียง
2. เด็กหญิงพัชรี  หาญนุกูล
3. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีโยธี
 
1. นางสาววรา  หาญบัวแก้ว
2. นางสาวอุมาพร  จารย์รัตน์
 
392 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  น้อยบาท
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะเสน
3. เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนเรือง
 
1. นางกาญจนา  ศรีรินทร์
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีปัญญา
 
393 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวธิดารัตน์  กมลเลิศ
2. นางสาวศิริยากรณ์  หงษ์สะพัง
3. นางสาวสุดารัตน์  ส่งศรีโรจน์
 
1. นางนภัสกรณ์  สองสี
2. นายอำนาจ  ชินศรี
 
394 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  สำราญเย็น
2. เด็กหญิงมุกดา  ลาปู้
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พันโนริด
 
1. นางช่องมาตร  จันทาเทพ
2. นายบุญมา  ศิริโส
 
395 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสนใส
2. เด็กหญิงวลีรัตน์   ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงวันนิสา   ไพรพฤกษ์
 
1. นางปิลันธนา   กิตติวงศ์ตระกูล
2. นายอนุวัชช์  สุขประเสริฐ
 
396 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ประทุมภักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงศ์สว่าง
3. เด็กชายพินิจ  สุดาบัน
 
1. นางสาวนิตยา  ชนะดี
2. นางสาวสุภัสสร  ศรีแสง
 
397 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เห็มกอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันขุนทด
3. เด็กหญิงหฤทัย  จันสุธรรม
 
1. นางรุ่งอรุณ  ยุติพันธ์
2. นางศิริกาญจน์  เทศารินทร์
 
398 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เพ็งศรี
2. เด็กหญิงภวดี  โรมศรี
3. เด็กหญิงรัติญาภรณ์  มาลำโกน
 
1. นางดาว  จันทร์หนองสรวง
2. นางศศิธร  สุขสวาท
 
399 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงรัดดา  พิลาแดง
2. เด็กหญิงมาลาตรี  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายศราวุธ   แก้วศิริ
 
1. นางสาวกุลปริยา  เพ็งพลา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำหา
 
400 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกมลลักษณ์  มุมกลาง
2. นางสาวภัสราภรณ์  พรมโครต
3. นายสดายุทธ  ศรีนวล
 
1. นางอภัย  ปาสาใน
2. นางเพ็ญทวี  สุคำภา
 
401 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรทิยาภรณ์  ยี่สุ่นหอม
2. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์หนองหว้า
3. นางสาววศิณี  จอมทอง
 
1. นางปราณี  ชนะชัย
2. นางอรอนงค์  สอนสนาม
 
402 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  สุภาพสุนทร
2. นางสาวจิราภรณ์  หงษ์จันทร์
3. นางสาวรัชฎาพร   ศรีทัศน์
 
1. นายมรกต  ทัพจันทร์
2. นางสาวอารีย์  เผือกไธสง
 
403 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤษณะ  เชิดชู
2. นางสาวประภัสสร  สิมทอง
3. นายเทพพิทักษ์  สังฆะมณี
 
1. นางพัชรี  อุปปะ
2. นางวิภา  สุขประเสริฐ
 
404 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.8 เงิน 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวอรอุมา  พลทิพย์
2. นางสาวเกษณภา  วินทะไชย
3. นางสาวเมวีญา  จันทะบาล
 
1. นางสาววรา  หาญบัวแก้ว
2. นางอุมาพร  จารย์รัตน์
 
405 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีระศักดิ์  ทองบุ
2. นางสาวพัชริดา  ยอดมาลี
3. นายสกล  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  นิลทะสิงห์
2. นางสาวเยาวรัตน์  วงศ์โพนสูง
 
406 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.1 เงิน 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวจิราภรณ์  หินซุย
2. นางสาววลัยรัตน์  หินซุย
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  จุกจันทร์
 
1. นางสาวมลฤดี  กมลภพ
2. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
407 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาววิภาพร  จันทะบัณฑิตย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  หงษา
3. นางสาวเอมอร  อินทะพล
 
1. นางกาญจนา  ศรีรินทร์
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศรีปัญญา
 
408 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.77 เงิน 9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  คำวิสัย
2. นางสาวยุพา   เดชพละ
3. นายวีระพงศ์  พันธุวงศ์
 
1. นางปิลันธนา   กิตติวงศ์ตระกูล
2. นางพัตรวรรณ  ประทาน
 
409 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 10 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวธีราพร  เดชเหลา
2. นางสาวระพีพร  สุดชาติ
3. นางสาววิไลวรรณ  จวงโพนงาม
 
1. นางดาว  จันทร์หนองสรวง
2. นางเพ็ญศิริ  เมืองหนองหว้า
 
410 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.2 เงิน 11 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายวรวุฒิ   แสงดอกไม้
2. นางสาวสุพัตรา  หงษ์สีดา
3. นางสาวสุวนันท์   คงนิล
 
1. นางยุภาพร   รัตนศรี
2. นายศิริพงษ์   ศรีมีเทียน
 
411 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวกชกร  ศรีเสริม
2. นางสาวศิรินยา  พลเชียงขวาง
3. นางสาวศิวพรรณ  อุดมพร
 
1. นางธมนวรรณ  มุลาลี
2. นายสันติพงศ์  ยมรัตน์
 
412 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายทินกร  อ่อนบุญมา
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  จันทงาม
3. เด็กหญิงศุภัทศร  บุตรดา
 
1. นางสมฤดี  แสนเภา
2. นางอำพร  วิชัย
 
413 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายปรีดา  คำมูล
2. นางสาวพิชญานิน  สมพานต์
3. นายพิษณุรัตน์  วงสีทา
 
1. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
2. นางสาวแก้วใจ  มีเทียน
 
414 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสมศรี
2. เด็กชายชำนาญระเบียบกิจ  หอมแช่ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พาสว่าง
 
1. นางทิพากร  ทาลุมพุก
2. นางเพ็ญศิริ  เมืองหนองหว้า
 
415 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุภาษิต
3. เด็กชายปิยะภัทร  จันทร์หอม
 
1. นางถนอม  พิลาภ
2. นางประกอบ  วัชรไกร
 
416 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.43 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นันขุนทด
2. เด็กหญิงจันจิรา  สิงห์มาตย์
3. เด็กชายนนทพัฒน์  ทัพธานี
 
1. นางวัชรา  คำรพ
2. นายสังคม  เทียบผา
 
417 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.13 ทอง 6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายนิวัฒน์  บรรจง
2. เด็กหญิงพนัดดา  หินซุย
3. เด็กหญิงศรันยา  สมอาษา
 
1. นางสาวมลฤดี  กมลภพ
2. นางวราภรณ์  ไพรศรี
 
418 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.71 ทอง 7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  โนภาศ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  อุทชาติ
3. นายสุธี  วิสีปัตน์
 
1. นายสลาตัน  บุญปก
 
419 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.71 ทอง 7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุราญศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เนื้อจันทรา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เลิศสูงเนิน
 
1. นายจิรวัฒน์  ดีสูงเนิน
2. นายอุทัย  สะเดา
 
420 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงธนิดา  เดชภูงา
2. เด็กหญิงนริศรา  อิสรากุล
3. เด็กชายนันทวุฒิ  บุญใบ
 
1. นายสุทิน  พลภักดี
2. นายอัศวิน  อาจเดช
 
421 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ปาติปา
2. นายวิษณุ  สุวัฒน์
3. นายสุทธิเกียรติ  สังฆะ
 
1. นายสมัย  นามชารี
2. นายไสว  วีระพันธ์
 
422 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  สิริชนะ
2. นายศุภชัย  หมื่นรัตน์
3. นางสาวเพ็ญศิริ  สุปิตาชุน
 
1. นายอรรถกร  ภูพวก
2. นางอิสรา   ภูพวก
 
423 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ยอดดี
2. นายทันยานนท์  ศิลชาติ
3. นายอิศเลส  บ่อคุ้ม
 
1. นางดาว  จันทร์หนองสรวง
2. นางเพ็ญศิริ  เมืองหนองหว้า
 
424 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายธีรวัฒน์  มูลจันทร์
2. นางสาวศริษา  เกาะกลาง
3. นายอรรถพล  สุริยา
 
1. นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
425 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายนิวัฒน์  หนองหาญ
2. นายศักดา  นากอก
3. นางสาวเนตรตรีญา  ประชาโชติ
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์หนองฮี
2. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
426 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวชรันดา  วงษ์บ้านดู่
2. นางสาวประวรรณรัตน์  น้อยบาท
3. นายเฉลิมเกียรติ  จิตติวงษ์
 
1. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
2. นางสาวแก้วใจ  มีเทียน
 
427 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายการัณยภาส    โต๊ะสิงห์
2. นายศรายุทธ  ใจดี
3. นายอนุสรณ์   เชื้อไทย
 
1. นายจิระพล   จันทนาม
2. นางยุภาพร   รัตนศรี
 
428 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายขัตติยะ  สระแก้ว
2. นายจิตรกร  ทัศนภักดิ์
3. นายณัฐพล  สระโพนทัน
 
1. นายกาญจนะ  นามสิมมา
2. นายธีรพงศ์  เสนาวงศ์
 
429 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิดาภา  ขานเกตุ
2. นายอัครพล  บุญวิทย์
3. นางสาวไข่มุก  สิมมา
 
1. นายคมกริช  มูลน้ำเที่ยง
2. นางศุภาพิชญ์  หลักคำ
 
430 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  วินทะไชย
2. นายสิทธิพร  สอนภักดี
3. นายอรรถพล  อวนศรี
 
1. นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม
 
431 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายก้องรัฐ  ทาสระคู
2. เด็กหญิงชฎาทอง  สมเพชร
3. เด็กชายปิยนันต์  คำหินกอง
 
1. นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์
2. นางวิภาภรณ์  พลท่ากลาง
 
432 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงดารณี  วิเชียรเครือ
2. เด็กหญิงนลินี  รัตน์วิชัย
3. เด็กหญิงอัยลดา  สามคูเมือง
 
1. นางวัชรา  คำรพ
2. นายสังคม  เทียบผา
 
433 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายพงศกร  พรมทา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยกันหา
3. นางสาวศิริวรรณ  สุดาเดช
 
1. นางสาวอารีย์  เผือกไธสง
2. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
434 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.44 เงิน 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายบวร  หนองสี
2. เด็กหญิงฟ้าลดา  เจริญ
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ภักดีปัญญา
 
1. นางมัทนา  ทีคลัง
2. นางอวยพร  วรศิริ
 
435 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกานต์  ลือคำแผง
2. เด็กหญิงชลิดา  สงครินทร์
3. เด็กหญิงสมจินตนา  ไตรทิพย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  พันธุ์สมศรี
2. นางสุพรรณ์  โมบัณฑิตย์
 
436 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริธร  ฟูมเฟือย
3. เด็กหญิงอัญธิกา  หอมใสย
 
1. นางสาววรา  หาญบัวแก้ว
2. นายโณทัย  ชาบุญมี
 
437 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายทินกร  หาญชุก
2. เด็กหญิงศิวพร  สุขหนองหว้า
 
1. นางสวรรค์  ศิลาเหลือง
2. นายอำนาจ  ชินศรี
 
438 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงวิภาวี  ประทุม
2. เด็กชายสรารัญน์  ทะนารัมย์
3. เด็กหญิงสุนันท์ทิพย์  คุณมาศ
 
1. นางสาวกฤษณา  คุณแก้ว
2. นายพลอย  เชิงโกรย
 
439 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจริยา  ทำขุรู
2. นางสาวสุพรรณา  อยู่คง
3. นายอภิสิทธิ์  ละครลำ
 
1. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
440 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวฐานิดา  ลีลา
2. นายธวัชชัย  พาลาศรี
3. นางสาวอรนภา  กงเพชร
 
1. นางศุภกาญจน์  บุญพา
2. นางอนงค์  พลภักดี
 
441 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปฐมพร  จันวิมล
2. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  อ่อนปุย
3. นางสาวอภิญญา  เเพงศรีรักษา
 
1. นางปรานี  เพชรภักดี
2. นางสัมพันธ์  ช่อรักษ์
 
442 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ธนะโคตร
2. นางสาวประวีณา  โคหนองบึง
3. นางสาวอมินตรา  สัตะโส
 
1. นางบัวไลย์  สิมงาม
2. นางสาวพิกุล  นุริตานนท์
 
443 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายกฤษณะ  พรมจันทร์
2. นางสาวรัชนีกร  ธรรมเกตุ
3. นางสาวอัจฉรา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์หนองฮี
2. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
444 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวจีรภา   พรมมะนา
2. นางสาวรวีวรรณ   กงไทย
3. นายศิริพงษ์   แสนราษฎร์
 
1. นางราตรี  รัตนวงศ์
2. นางสาวสมจิตร  พรมชินวงศ์
 
445 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายวชิระ  มหัน
2. นางสาววลัยพร  ไชยเสนา
3. นางสาวอภืชญา  จงใจจิต
 
1. นายสันติพงศ์  ยมรัตน์
 
446 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวมิรันตรี  ภักดีวงศ์
2. นางสาวอนุสรา  หาหัตถี
3. นางสาวแพรวนภา  หาญนุกูล
 
1. นางสาวอุมาพร  จารย์รัตน์
2. นายโณทัย  ชาบุญมี
 
447 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายจิระพงษ์  นามหงษา
2. เด็กหญิงนุชนก  กะตะโท
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ทอนทม
2. นางสาวสุภัสสร  ศรีแสง
 
448 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายทินธวัธ  ใชชุน
2. เด็กชายพูลสวัสดิ์  วงษา
 
1. นางทิพากร  ทาลุมพุก
2. นางศศิธร  สุขสวาท
 
449 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงพันธการ  สุขประโคน
2. เด็กชายยุทธนากร  อันโน
 
1. นางวราภรณ์  ไพรศรี
2. นายอำนาจ  ชินศรี
 
450 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติโชติ  สุนนท์นาม
2. เด็กชายวิทยา  ลาราษฎ์
 
1. นายชัยพร  พิลาภ
2. นายวิรัตน์  ใจเสือ
 
451 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  สุดชารี
2. เด็กหญิงสุทาธิณี  สมศรีจันทร์
 
1. นายพงศกร  โสรถาวร
2. นางสมควร  พันธ์หินกอง
 
452 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจักรเพชร  พรรณขาม
2. นายสุเมธ  สุธี
 
1. นายการ  คำรัตน์
 
453 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ยวนหมื่น
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สรรพวุฒิ
 
1. นายเทพวุิฒิ  วิทยาวุธ
 
454 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายณัฐพงษ์  อุไชย
2. นายภูชิต  ศรีแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์  ไขแสง
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
455 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจิรพงษ์  วิเศษวงษา
2. นายนัฐวุฒิ  เป็นไทย
 
1. นายวิโรจน์  กองมาย
2. นางเพ็ญศรี  พันธ์หินกอง
 
456 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายขัตติยะ  สระเเก้ว
2. นายจิตรกร  ทัศนภักดิ์
 
1. นางทองไพร  เปรมปรี
2. นางอารี  ช่างยันต์
 
457 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีลำโกน
2. นายทรงพล  โคตุทา
 
1. นายเด่น  อุดม
2. นางเพ็ญศิริ  เมืองหนองหว้า
 
458 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ทิพย์ลคร
2. นางสาวอัญธิกา  จุทารัตน์
 
1. นายบุญมา  ศิริโส
2. นายภควัต  โอวาท
 
459 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวกมลทิพย์  ยี่ขาม
2. นายอนุชา  ยืนยาว
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ทอนทม
2. นางสาวสุภัสสร  ศรีแสง
 
460 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายทักษิณ  รักษา
2. นายธานินทร์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์หนองฮี
2. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
461 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  วินทะไชย
2. นายอรรถพล  อวนศรี
 
1. นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม
 
462 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  พรมท้าว
2. นายวิชประชา  แสนบุญเรือง
 
1. นายอิทธิชัย  อุปริวงค์
 
463 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายยงยุทธ  นามมูลน้อย
2. เด็กชายศักรินทร์  สิทธิกัน
 
1. นางศิริกาญจน์  เทศารินทร์
 
464 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายคงเดช  กัญญาโสภา
2. เด็กชายชัชนนท์  แก้วชนะ
 
1. นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร
2. นายเด่น  อุดม
 
465 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายฤชา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  คำมณี
 
1. นายวัฒนพงษ์  แจ้งสนาม
2. นายสมปอง  ขุมเงิน
 
466 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณพชรพงศ์  พายุหะ
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์หมด
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นายพายุพงศ์  พายุหะ
 
467 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   1. นายการ  คำรัตน์
 
468 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาร   สามารถกุล
2. เด็กชายอานนท์   ไชยวงศ์
 
1. นายปฐากรณ์  มิรัตนไพร
2. นายเจริญ   คำสุขศรี
 
469 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  คูเมือง
2. เด็กชายพนม  รสหอม
 
1. นางศิริกาญจน์  เทศารินทร์
 
470 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณ พชรพงศ์  พายุหะ
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์หมด
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นายพายุพงศ์  พายุหะ
 
471 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายชนะพล  ศรีคำภา
2. เด็กชายรพีพัฒน์  คณามูล
 
1. นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร
2. นายเด่น  อุดม
 
472 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายชัยณรงค์  หนองทุ่ม
2. เด็กชายธนิต  แวนเดียร์
 
1. นางจินตนา  จิตจำนงค์
2. นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร
 
473 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจักรเพชร  พรรณขาม
2. นายสุเมธ  สุธี
 
1. นายการ  คำรัตน์
 
474 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายอัษฎา  พุฒภูงา
2. นายไมตรี  มังสระคู
 
1. นายพลอย  เชิงโกรย
 
475 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เนื่องภักดี
2. เด็กชายเจษฎา   วงศ์สมศรี
 
1. นายบุญชิต  ชัฏพลชัย
2. นางโกศล   ลายวงษ์
 
476 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพงศกร  สลับศรี
2. นายยศพนธ์  สังเขป
3. นายอานนท์  แสนจันดี
 
1. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์
2. นางสัมพันธ์  มาตย์สาลี
 
477 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปิยะธิดา  จันทลา
2. นางสาวยอแสง  กลางราช
3. นางสาวศศิธร  สาระไชย
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นายพายุพงศ์  พายุหะ
 
478 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายตะวัน   ศรีสวาสดิ์
2. นายธนากร   ไชยแสงบุญ
3. เด็กหญิงวิติตรา   วิจิตรขจี
 
1. นายนายสมพร   เบ็ญจะขันธ์
2. นายอนุวัฒน์  สุขประเสริฐ
 
479 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายชนสิษฏ์  เปรียบเหมือน
2. นายประวิทย์  อัคนิจ
3. นายอัครพล  สุดหล้า
 
1. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์
2. นางสิริลักณ์  สุขประเสริฐ
 
480 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกิตติกรณ์  สีสินธุ์
2. นายจิรศักดิ์  ปะดุดง
3. นายวุฒิชัย  นามโสม
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นายพงศ์อินทร์  สงเคราะห์
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ใจหาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกษอรุณศรี
3. เด็กหญิงปะการัง  คล้ายหนองสรวง
4. เด็กหญิงละออง  ยงคะวิสัย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรชนก  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  แลมดุง
3. เด็กหญิงสุธิตา  งามชื่น
4. เด็กหญิงสุภาสินี  ใจวงค์
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  เนื่องสกล
 
1. นายประภากร  กลางคาร
2. นายสมหมาย  แก้วงาม
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  อ่อนฉวี
2. เด็กหญิงนิภาดา  คาดพันโน
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  พิมพ์ภูงา
4. เด็กหญิงยุพิน  ดอนแพง
5. เด็กหญิงเกษณี  จันทร์มี
 
1. นางสาววารุณี  วิเศษสุด
2. นางเจียมจิต  จันทราช
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.71 ทอง 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  พุธอุดร
2. เด็กหญิงพิมวิไล  ฤทธิทักษ์
3. เด็กหญิงศศิธร  โคตรจันทร์
4. เด็กหญิงสาริษฐา  สีหา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ชัยหนองแปน
 
1. นางสาวฎาฏิกาล  สุดาทิพย์
2. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.17 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประทัง
2. เด็กชายปิยพันธ์  ทองชนะ
3. เด็กชายปิยภัทร  ทองชนะ
4. เด็กหญิงวิไรวรรณ  วัฒนวงษ์คีรี
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ชำนาญจันทร์
 
1. นายอนุชิต  เปรมปรี
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.83 เงิน 6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เสน่ห์วงค์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วารีพัฒน์
3. เด็กหญิงบงกชกร  เชียงศรี
4. เด็กหญิงปิ่นประภา  จำลอง
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ผลาผล
 
1. นางอุไรวรรณ  ผลเกิด
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.57 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงคำพันธ์  โพธิ์จิตร
2. เด็กหญิงจันจิรา  คำมี
3. เด็กชายธนาดุล  ขวัญดี
4. เด็กชายธีระพงศ์  จันทะคาม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณศรี
 
1. นายชัยอนันต์  สีส่อง
2. นางปิยะนุช  สีส่อง
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เทียมปาก
2. นางสาวนรินทร  พื้นทะสิม
3. นางสาวรัตนวดี  ศรีเคลือบ
4. นางสาวรัตนาพร  หล้าเนตร
5. นางสาวศิริวิมล  ศรีครั่ง
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  สุดชารี
2. นางสาวสุวนันท์  โสดารัตน์
3. นางสาวหทัยรัตน์  รินรุด
4. นางสาวอรอนุช  บุตรจันดา
5. นางสาวอลิศรา  ศรีนาท
 
1. นายประภากร  กลางคาร
2. นายสมหมาย  แก้วงาม
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  เศษลือ
2. นางสาวจินดารัตน์  ทองบุ
3. นางสาวปภัสรา  ยอดสิงห์
4. นางสาวศศิธร   หนองพล
5. นางสาวอนุสรา  ภูสุวรรณ
 
1. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
2. นายเด่นชัย  เผ่าศิริ
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวทัศนีย์  พลลาภ
2. นางสาวปวีนุช  อัศวภูมิ
3. นางสาวพรพรรณ  ธูปน้ำคำ
4. นางสาวพัชรินทร์  คำนวนสินธ์
5. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์หนองสรวง
 
1. นายฉัตรมงคล  พลภูงา
2. นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  หงษา
2. นางสาวนิสาภรณ์  ศรีทนท์
3. นางสาวปาริชาติ  โต่นวุธ
4. นางสาวสุวนันท์  แก้วกองนอก
5. นางสาวอรอนงค์  ร่องวารี
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายชินวัตร  พันธ์เสาร์
2. นายธนากร   ธุทาแสน
3. นางสาวประทุมพรรณ  พัทชานนท์
4. นางสาวปิยภรณ์  พละวัฒน์
5. นางสาวลลิตา  น้อยวงศ์
 
1. นายเทพพร  ดวงชารี
2. นางเพ็ญศรี  นามตาแสง
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวจิราพร  อ่อนบุญมา
2. นางสาวนุชจรินทร์  คล่องการ
3. นายปรีชา  ผิวงาม
4. นางสาววิกานดา  ฐานหมั่น
5. นางสาววิไลวรรณ  สมนึก
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยพลงาม
2. นางสิริลักษณ์  โกกะพันธ์
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  โสนาคู
2. นางสาวนภัสวรรณ  สารจันทร์
3. นางสาววราภรณ์  วิไชยวงศ์
4. นางสาวอรุณรัตน์  อุ่นเรือน
5. นางสาวแคทลียา  สหัสวาปี
 
1. นางสาวปรีดาพร  แก้วโสภา
2. นางสาวเบญจมาศ  น้อยพึ่ง
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายกมล  แจ้งศรีจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  มหามาตย์
3. นายนพพล  สมภักดี
4. นางสาวปิยธิดา  โสภานา
5. นางสาวรัชนี  สาเกตุ
 
1. นายวสันต์  สวัสดิพาณิชย์
2. นางอุไรวรรณ  ผลเกิด
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  พาลี
2. นางสาวกาญจนา  ขำรอด
3. นางสาวชลลดา  ลำใย
4. นางสาวสุกัญญา  บุญเบ้า
5. นางสาวไพลิน  ใชชุน
 
1. นางสาวปราณี  ปกติ
2. นายสมเกียรติ  นตะ
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนิตา  บัวไถล
2. เด็กหญิงปอรรัตน์  ปัจฉิม
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำมั่น
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ชารี
5. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมั่น
 
1. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
2. นางสุภาวดี  ไชยโย
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิดา  หินซุย
2. เด็กหญิงชไมพร  ไกรกลางดอน
3. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กัญญาเลิศ
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ธิภาศรี
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุทธศรี
 
1. นางอัมพร  ปานจันดี
2. นางอาภรณ์  แสวง
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  น้ำคำ
2. เด็กหญิงธนัชชา   สีสองชั้น
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ปักเคนัง
4. นางสาวพีรพรรณ  พุกพิลา
5. เด็กหญิงสิรินภา  ผารัตน์
 
1. นางพิกุลทอง  สิงห์ทอง
2. นายเสฎฐวุฒิ  จัดสนาม
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.43 ทอง 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลีลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นเรือง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  หาสีสุข
4. เด็กหญิงอรสา  สามสี
5. เด็กหญิงเกศวลี  ศรีจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวปรีดาพร  แก้วโสภา
2. นางสาวเบญจมาศ  น้อยพึ่ง
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.57 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พานคำ
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงศ์แดง
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  ยอดไธสง
4. เด็กหญิงประภาพร  สีตา
5. เด็กหญิงปวีณา  กรรษา
 
1. นางมะณีวรรณ์  เสมียนพิมพ์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ดอกพรมลา
2. นางสาวจิราพร  แก้วสังข์
3. นางสาวจุฑาพัชร์  ทองแดง
4. นางสาวปณิตา  แก้วมา
5. นางสาวอรวราลักษณ์  ดำลี
 
1. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
2. นายสุนทร  สุรวาทกุล
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  มณีวรรณ
2. นางสาวชลธิชา  คุณเเสน
3. นางสาวณัชชากัญญ์  ข่องเเรง
4. นางสาวนริศรา  ยะติน
5. นางสาวปนัดดา  แสงอรุณ
 
1. นายบุญมา  โอชา
2. นางละมัย  จันทลา
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.57 ทอง 8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   กองตุ้น
2. เด็กหญิงสุนิตรา   ศรีมนตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา   สร้อยชด
4. เด็กหญิงสุวรรณี   สอนสิงห์
5. เด็กหญิงอัญญาวิกา  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวนิตยา   บางโท
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.17 ทอง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงศ์  จันทะมนตรี
2. นายณัฐโชติ   สมเนตร
3. นางสาวนริศรา  ชอบบุญ
4. นายยุวบูรณ์  บุญประครอง
5. นางสาววรรณภา  ผังดี
 
1. นางวรางคณา  บรรณาลัย
2. นางเพ็ญศรี  นามตาแสง
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.14 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แวดกลาง
2. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์ศรี
3. เด็กชายวิทยา  โคตุราช
4. เด็กชายสายฟ้า  ศรีวิไล
5. เด็กชายเกรียงไกร  วรรณสิงห์
 
1. นายชัยอนันต์  สีส่อง
2. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ประนัดเท
2. นางสาวมณฑิรา  อินห้างว้า
3. นายวรวัฒน์  บัวกาบ
4. นายอภิวัฒน์  พรมท้าว
5. นางสาวเจนจิรา  อิกะปาน
 
1. นางวรางคณา  บรรณาลัย
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวครัตต์ติกานต์  บุญมาอุด
2. นางสาวทอฝัน  ทับละ
3. นางสาวธันยพร  อนุศรี
4. นางสาวสุภัสศร  แก้วลาญ
5. นางสาวอมินตา  สีทา
 
1. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
2. นายสุนทร  สุรวาทกุล
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกฐิน  ปัททุมมา
2. นางสาวพรพิมล  สิงห์สุข
3. นางสาวศิริกุลวรรณ  จันทร์ผิว
4. นางสาวสกาวฟ้า  โคตรจันทร์
5. นางสาวสุดารัตน์  ลาดเสนา
 
1. นายบุญมา  โอชา
2. นางละมัย  จันทลา
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวจิณณพัต  อาจวงษา
2. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีคำภา
3. นางสาวบงกช  ตั้งกันตยากุล
4. นายพงศธร  แสนคาร
5. นางสาวสกาวเดือน  โหน่งวัน
 
1. นางสุภาวดี  ไชยโย
2. นายอุดมศักดิ์  นาวา
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวคัทลียา  สุดชารี
2. นางสาววิลาสินี  สิทธิศรี
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีสนอง
4. นางสาวอัมรินทร์  หวลคิด
5. นางสาวเบญจวรรณ  คตศรี
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภาสว่าง
2. นายเชษฐ  จันทรสนาม
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.71 ทอง 6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาววรรณภา  คำนิล
2. นายวสันต์  วินทะไชย
3. นางสาววีระยา  วงศ์จำปา
4. นางสาวสุวิมล  กัณหาจันทร์
5. นายอภิชาติ  ตรีสอน
 
1. นางอุดมพร  ปรีชา
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวชุติลาลัย  เกตุรู้
2. นายทยากร  โสรถาวร
3. นางสาวนิศาชล  อาจวงษา
4. นางสาวนุชนาฎ  คพหงษา
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วศรีบุตร
 
1. นายพิภพ  สินธุพงษ์
2. นายอดิศร  อัณโน
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.85 ทอง 8 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจริญญา  ภูปา
2. นางสาวจริยา  ทำขุรู
3. นางสาวจิราพร  จันทร์ผิว
4. นางสาวสุพรรณา  อยู่คง
5. นางสาวอลิสา  สีส่อง
 
1. นางจตุพร  ไขแสง
2. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.12 ทอง 9 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวพรรณี   สามขา
2. นายวรวุฒิ   แสงดอกไม้
3. นางสาวสุพัตรา   หงส์สีดา
4. นายอนันตชัย   พาหา
5. นางสาวอุทัยรัตน์   พุทธเสน
 
1. นางสาวนิตยา   บางโท
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวประกายทิพย์  เยื่องกาย
2. นางสาวศิรินภา  บุญรินทร์
3. นางสาวสุนิสา  จันหนองแห้ว
4. นางสาวอรอนงค์  เย็นประโคม
5. นางสาวอรอุมา  อ่อนหัวโทน
 
1. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย
2. นางสาวเบญจมาศ  น้อยพึ่ง
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวจันจิต  นาแซง
2. นายมงคล  โทสมบูรณ์
3. นายศุภกร  โชติพูล
4. นางสาวสุพัตรา  ลามี
5. นางสาวไพลิน  ใชชุน
 
1. นางสาวปราณี  ปกติ
2. นายสมเกียรติ  นตะ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์สุดา  สังสนา
2. นายฉลาดชาย  สังสนา
3. นายนพรัตน์  พิมสิงห์
4. นายวราวุธ  สุกันยา
5. นายวิชประชา  แสนบุญเรือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุดหอม
2. นายสุพจน์  สวัสดิ์พาณิชย์
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นายจักรกฤษณ์  ลอองเอก
2. นายธีระพงษ์  จอมคำสิงห์
3. นางสาวยุพดี  แก้วผาดี
4. นายศุภกิจ  พรมโสภา
5. นางสาวสินิทธา  บุญญาโพธิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์คำ
2. นายโณทัย  ชาบุญมี
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายชนม์ชนก  ผอนนอก
2. นายนายนิติโชค  ช้อยชด
3. นายพงศธร  ไชยา
4. นายศรุต  พรมภูวงศ์
5. นายเชษฐกร  สีดาว
 
1. นางธนาวดี  โชคกลางเดือน
2. นางวงค์เดือน  เมืองโคตร
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายกฤษณะวงณ์   จันทร์มณี
2. เด็กชายจักรภัทร  พลมะศรี
3. เด็กชายชัยวิทย์  บำรุงชน
4. เด็กชายทัศนุ  ธุระพันธ์
5. เด็กชายศราวุฒิ  กาญจนศร
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
2. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจตุรงค์  ผดุงรัตน์
2. นางสาวทักษพร  รัตน์พยอม
3. นายพงศธร  ขันโมลี
4. นางสาวพลอยพัชรา  มุงฟ้า
5. นางสาวสุทิดา  บุญอะรัญ
 
1. นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหวัา
2. นายอดุลย์ศักดิ์  อาจสม
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมภาพร
2. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทร์ซ้าย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผลไม้
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุดตา
5. นางสาวชนิดาภา  ขุนไชย
6. นางสาวณภัสชญา  สุทาดา
7. นางสาวดวงใจ  จันทริมา
8. นางสาวทัศนีย์  วงษ์ศรีแก้ว
9. นางสาวธัญวรัตน์  ลามี
10. เด็กหญิงปรัญชญาพร  ยืนยั่ง
11. นางสาวพักตร์วิภา  อักษร
12. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ฤกษ์เอี่ยม
13. นางสาวพัชรี  วระหะสังข์
14. นางสาวมาริษา  สมเนตร
15. เด็กหญิงรมย์ธิดา  คำสืบ
16. นางสาววรรณรักษ์  ศรีนวล
17. นางสาววรารัตน์  คำลา
18. เด็กหญิงศิริภาวรรณ์  พนมศักดิ์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  มงกุฎ
20. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ต้นทัพไทย
 
1. นางสาวปทิตตา  ราษฎร์ศิริ
2. นางพัชนี  ถวิลไพร
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  สหะไชย
2. เด็กหญิงจารุนันท์  แก้วลาย
3. เด็กหญิงจินดารินทร์  สาตี
4. เด็กหญิงจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายจิระพงศ์  วันบุญมา
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เวียงศิริ
7. เด็กหญิงฐิติมา  อุปชิต
8. เด็กชายธีระวัฒน์  ภูโคกยาง
9. เด็กชายพงศกร  ศิริสำราญ
10. เด็กชายพัชระ  กอธวัช
11. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปะทัง
12. เด็กหญิงภาวริน  โตนวุธ
13. เด็กหญิงวัลณิภา  มัตนามะ
14. เด็กชายวิทยา  แก้วพันจันทร์
15. เด็กชายศิริศักดิ์  เคนน้ำเที่ยง
16. เด็กหญิงสกุลแก้ว  แก้วล้วน
17. เด็กหญิงสาวดี  ธะนนไชย
18. เด็กชายอภิชัย  สระบัวบาน
19. เด็กหญิงอรยา  โคตทา
20. เด็กหญิงเปรมวดี  ต้นจาน
 
1. นางชญานิศ  ตาลกุล
2. นายณรงค์  สุดชารี
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายต้นตระกาญน์  ดวงคำ
2. นายทวีศักดิ์  ภูนะ
3. นายรุ่งเรือง  โสไธสงค์
4. นางสาวสายฝน  หอมเมือง
5. นายสุพจน์  วงศ์วิลา
6. นางสาวสุวนันท์  ภูมิศรีจันทร์
7. นายอภิสิทธิ์  ละครลำ
8. นางสาวอาภัสรา  จันทะอ่อน
9. นางสาวอำพรรณ  ศิริญาน
10. นางสาวโชติมา  โพธิ์ภักดี
 
1. นางจตุพร  ไขแสง
2. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ    
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  นันโท
2. นายกิตติพงษ์  สิงห์คำ
3. นางสาวจุฑารัตน์  วงษ์ทอง
4. นางสาวจุลนีย์  ภูมิวิเศษ
5. นางสาวชัชธิดา  ลิขิตอัมพร
6. นายชัยณรงค์  ทิพย์ทำมา
7. นายชัยพร  รึผาดำ
8. นายปรีชา  ชาติงาม
9. นายภาคภูมิ  ยักคะฮึม
10. นางสาวมยุรา  ราชแสง
11. นายวรวุฒิ  แสงนอก
12. นายสมใจ  ไชยสนาม
13. นางสาวสุธัญญา  ตาปราบ
14. นางสาวสุธาสินี  น้อยบุดดี
15. นายสุริยัน  แก้วลาญ
16. นายสุรเกียรติ  ปัจจัย
17. นางสาวหทัยชนก  ด้วงคำ
18. นายอภิรักษ์  พงษ์อุทรา
19. นางสาวเกศดา  วงศ์สวัสดิ์
20. นายเจนณรงค์  สีสม
 
1. นางปราณีต  อุดมพันธ์
2. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายรักชาติ  ทองดอนดู่
 
1. นางอาภรณ์  แสวง
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนาถตยา  คำหงศ์สา
 
1. นางยิ้ม  ศรีรัตน์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงลักขณา  คุ้มสรพรหม
 
1. นายชัยอนันต์  สีส่อง
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรัญญา   พาที
 
1. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาริยา  ศรีหนา
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.48 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปนัดดา  โพโสภา
 
1. นางนิจนิรันดิ์  สีสมบา
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  น้อยสำราญ
 
1. นายสมจิตร์  ประทุมทอง
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พรมสำโรง
 
1. นางสาวนิตยา   บางโท
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.41 ทอง 9 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เลิศแสงสิทธิ์
 
1. นางผกาวรรณ  ธุลี
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.15 ทอง 10 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  สุพรม
 
1. นางดวงใจ   สวัสดิ์พาณิชย์
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.73 เงิน 11 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สรรพวุธ
 
1. นายวิรัช  คำแฝง
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  มีตัวตน
 
1. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   1. นายวินัย  สิมสีแก้ว
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงแพรวนภา  โพธิ์สา
 
1. นางสาวปรีดาพร  แก้วโสภา
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวมาลินี  ช้อยชด
 
1. นางศิริพร  วรรณภพ
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายจิรโชติ  ไชยพลงาม
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยพลงาม
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวศันสนีย์  ป้องทับทัย
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายเทพพิทักษ์  พลอาษา
 
1. นางทองลิ้ม  กองอุดม
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจุฑารัตน์  สอนสุภาพ
 
1. นางสมปอง  คำภักดี
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรภร  โสดาคำ
 
1. นายวินัย  สิมสีแก้ว
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาววาสนา   วงต์หงส์
 
1. นางสาวนิตยา   บางโท
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวเพชรรัตน์  ศิริเพชร
 
1. นายกรุงศรี  หันไชยเนาว์
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวชวนิล  แซ่จิว
 
1. นายวิรัช  คำแฝง
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวภัทรธิดา  สืบศรี
 
1. นางผกามาศ  กันยานุช
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวศรัญญา  สักเทวิล
 
1. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวธัญญเรศ  สองสี
 
1. นายสุวรรณ์  สุราอามาตย์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสุดารัตน์  สาริวงษ์
 
1. นายชัยอนันต์  สีส่อง
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวพีระดา  นามเขต
 
1. นางชนกานต์  เครื่องพาที
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 98.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดรุณี  พรหมแจ้ง
2. เด็กชายศุภจิต  ผาลี
 
1. นางดุสิต  ทีบุญมา
2. นางทองลิ้ม  กองอุดม
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  คูเมือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์อินตา
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายวิทยา  คำรวย
2. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์สา
 
1. นางสาวฎาฏิกาล  สุดาทิพย์
2. นายเด่นชัย  เผ่าศิริ
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.11 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิศวงปราการ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ปราหนองบั่ว
 
1. นางสาวปราณี  ปกติ
2. นายสมเกียรติ  นตะ
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.88 ทอง 5 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขันรักษา
2. เด็กชายเนติพงษ์  มีมานะ
 
1. นางนิตยาภรณ์  กิ่งไธสง
2. นายสมสุข  กนกหงษ์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.55 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรามาวดี  รัตนปรีเปรม
2. เด็กชายศิวายุ  ไตรทิพย์
 
1. นางสมพร  ภูภักดี
2. นางอมร  เอกปริญญา
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  พนมเขต
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กลางถิ่น
 
1. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.22 ทอง 8 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  วัชวงค์
2. เด็กชายอัษฏางค์  คาระมาตย์
 
1. นางสาวดอกอ้อ  กางแก้ว
2. นางละมุล  สุขเสมอ
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.11 ทอง 9 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายชัยณรงค์  พลชา
2. เด็กหญิงลิตา  แสงทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์คำ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายธนากร   มาลำโกน
2. เด็กหญิงวิลัย   แก้วแสน
 
1. นางฉวีวรรณ   บุญจวง
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.88 ทอง 11 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมธร  ซอเกียรติจรูญ
2. เด็กหญิงยลรดี  แก้วพรม
 
1. นางสาวปทุุมวรรณ  สิทธิจันทร์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.77 ทอง 12 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายยุทธนา  ลาน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงสกุณี  สัทธศรี
 
1. นางนุธชรีภรณ์  จันทวารี
2. นางยุพาพิน  พวงศรี
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กชายปราโมทย์  สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีพิมพ์
 
1. นายมานพ  คุณมาศ
2. นางอุทัย  บุญมี
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.11 ทอง 14 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายสกุลเกียรติ  ก้านจักร
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ภิบาล
 
1. นางจตุพร  ไขแสง
2. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงสีงาม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุริวงค์
 
1. นางสาวบุญเฮียง  โคตสิน
2. นายสุรชัย  เสนาเพ็ง
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 16 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กชายสุริยา   สุทธารัตน์
2. เด็กหญิงเมรญา   เนตรวงศ์
 
1. นางสมควร  ศรีเจริญ
2. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.77 ทอง 17 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงภิญโญ  บุญวิเศษ
2. เด็กชายวรโชติ  ศัพท์พันธุ์
 
1. นางนันทิยาพร  ขันธวงศ์
2. นางสาววิภาพรรณ  เหลาหอม
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.77 ทอง 17 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาววรรณิภา  บุญเบ้า
2. นายอนันต์  ด่านวันดี
 
1. นางธนาวดี  โชคกลางเดือน
2. นางวงค์เดือน  เมืองโคตร
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.11 ทอง 19 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุงคุณ
2. เด็กชายเอกอมร  นันตะเคน
 
1. นางวิลาวัณย์  ผาริการ์
2. นางสาวสุขใจ  ยกสงวน
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.22 ทอง 20 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  นันทะชาติ
2. เด็กชายวัชรพล  บุญทองโท
 
1. นางอาทิตยา  สุรวาทกุล
2. นางสาวเปรมจิต  สงครินทร์
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.11 ทอง 21 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  ประทุมแพง
2. เด็กชายเกียรติกูล  ผดุงรัตน์
 
1. นางขนิษฐา  สวัสดิพาณิชย์
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  เหมือนนึก
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ป้องทัพไทย
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์สำราญ
2. นางสาวเบญจมาศ  วงค์ท้าว
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.11 ทอง 23 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายศิริเกียรติ  พิมพา
2. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์โสภา
 
1. นางสุจิรา  มะลิรัตน์
2. นางสาวสุริยา  สาลี
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจริยา  ปราบณรงค์
2. เด็กชายภานุกร  โมรา
 
1. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย
2. นายยรรยงค์  โชชัย
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงจำเริญจิต  โซ่พลงาม
2. เด็กชายอนาวิน  รัตนศิลป์
 
1. นางสมพร  ลาสนาม
2. นางสุดารัตน์  ภูวพันธ์
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวสุพัตรา  จุ่นหัวโทน
2. นายโกวิทย์  แพงอ่อน
 
1. นางดุสิต  ทีบุญมา
2. นางอาภรณ์  แสวง
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุวนันตรา  หงษ์โสดา
2. นายอดิเรก  วงสาโท
 
1. นางละมัย  จันทะลา
2. นางสมพร  ภูภักดี
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวชลิตา  ศรีนาทนาวา
2. นายปรีชาพล  จุนทวิเทศ
 
1. นางนุธชรีภรณ์  จันทวารี
2. นางยุพาพิน  พวงศรี
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.85 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายศุภกร  เพชรรักษา
2. นางสาวอารีรัตน์  ศรีใหม่
 
1. นางรุนนี  งอยภูธร
2. นางสุภาวดี  ไชยโย
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง 5 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช  สุขประเสริฐ
2. นายสินชัย  บุตรคาม
 
1. นางสาวปราณี  ปกติ
2. นายสมเกียรติ  นตะ
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.35 ทอง 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายวชิรวิทย์  โชติขันธ์
2. นางสาวเตือนใจ  นาคศรี
 
1. นางสุดารัตน์  จันทร์สำราญ
2. นางสาวเบญจมาศ  วงค์ท้าว
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.72 ทอง 7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจิตติมา  พาพันธ์
2. นายอนุชา  ยินดี
 
1. นางวิลาวัณย์  ผาริการ์
2. นางสาวสุขใจ  ยกสงวน
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.66 ทอง 8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายธีรวัฒน์   อ่องสา
2. นางสาวเบญญา   สมดี
 
1. นางฉวีวรรณ   บุญจวง
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 9 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวธิดาทิพย์  ผิวพรรณ
2. นายเชษฐกร  สีดาว
 
1. นางธนาวดี  โชคกลางเดือน
2. นางวงค์เดือน  เมืองโคตร
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 86.1 ทอง 10 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายสิทธินนท์  ไชยเสนา
2. นางสาวอมรวรรณ  ศรีตะวัน
 
1. นางขนิษฐา  สวัสดิพาณิชย์
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.77 ทอง 11 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจิตติกร  แก้วสังข์
2. นางสาวนวพร  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
1. นางอาทิตยา  สุรวาทกุล
2. นางสาวเปรมจิต  สงครินทร์
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 12 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายภูบดี  มะณีน้อย
2. นางสาวรัตนาพร  โสภา
 
1. นางสาวฎาฏิกาล  สุดาทิพย์
2. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  ปาโส
2. นายศตวรรษ  บุญขันธ์
 
1. นางสาวปทุุมวรรณ  สิทธิจันทร์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.35 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายธันวา  บุญมี
2. นางสาวนัทมน  อินดี
 
1. นายมานพ  คุณมาศ
2. นางอุทัย  บุญมี
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง 15 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. นางสาวจามจุรี   ปุ้งโพธิ์
2. นายวัฒนา   ไชยหานาม
 
1. นางสมควร  ศรีเจริญ
2. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  ไม้แก้ว
2. นายธีีระศักดิ์  สุบิน
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84.35 ทอง 17 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายจิรายุส  โลเกตุ
2. นางสาวอนุชาวดี  สุขเสมอ
 
1. นางพรชนก  แสนกาษา
2. นางละมุล  สุขเสมอ
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวนิภาพร  ขันสิงห์
2. นายสุรศักดิ์  ภาชนะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์คำ
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายนิคม  หนองคูน้อย
2. นางสาวอรพิน  ขัตวงษ์
 
1. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.15 ทอง 20 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวขวัญฤดี  อิ่มขำ
2. นายบุญหลาย  น้อยใย
 
1. นางจตุพร  ไขแสง
2. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82.1 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาววราพร  สาที
2. นายอนุชิต  อ่อนแสน
 
1. นางสาวบุญเฮียง  โคตสิน
2. นายสุรชัย  เสนาเพ็ง
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายทักษิน  อ่างสุวรรณ
2. นางสาวภัสสรา  ผิวคำ
 
1. นายยรรยงค์  โชชัย
2. นางสาวเบญจมาศ  น้อยพึ่ง
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.1 ทอง 23 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายธณัฐชัย  นิลไชย
2. นางสาวสุพัตรา  ผาดโผน
 
1. นางสุจิรา  มะลิรัตน์
2. นางสาวสุริยา  สาลี
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. นางสาวนิตยาภรณ์  กิ่งไธสง
2. นายสมสุข  กนกหวงษ์
 
1. นางนิตยาภรณ์  กิ่งไธสง
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วพลงาม
2. นางสาวจินตนา  สาเสาร์
 
1. นายวุฑฒิพงษ์  หมื่นหาวงศ์
2. นางสมพร  ลาสนาม
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวชุติมา  หาพันธุ์
3. นางสาวบุษรินทร์  หงษ์ศรีแก้ว
4. นางสาวปวีณา  อินทรพันธ์
5. นางสาวปัทมาวดี  ธิทา
6. นางสาวภานุชนาถ  ศรีนวลจันทร์
7. นางสาวศิริกาญจน์  กุลวงษ์
8. นางสาวสรวงสมร  บุญเทพ
9. นางสาวสราญรัตน์  โพนค้อ
10. นางสาวอโณฌา  ปากหาญ
 
1. นางละมัย  จันทลา
2. นายวิชัย  รัตนอุดม
3. นางสมพร  ภูภักดี
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกณสระคู
2. เด็กหญิงทองใส  วรวงษ์
3. เด็กหญิงรจนา  หาญเสนา
4. นางสาวรัชฎาพร  ทีงาม
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โพธิ์ขาว
6. นางสาวศิริลักษณ์  โสพัฒน์
7. นางสาวศุธิดารัตน์  เฉียบแหลม
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  หาญเสนา
9. เด็กหญิงสิริพร  สีทา
10. นางสาวสุธิสา  จ่าพบ
 
1. นายชัยอนันต์  ศรีส่อง
2. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกฤติยา  คำมณี
2. นายจักรพงษ์  ไพรสินธุ์
3. นางสาวจิราภรณ์  พัฒนสระคู
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก่นกระโทก
5. นางสาวดาวประกาย  สายเครือแปง
6. นางสาวนงนุช  ปานสนาม
7. เด็กหญิงวโรดม  หาษชัย
8. นายศุภกิจ  สอนสระคู
9. นางสาวสิรินภา  รังไสย์
10. นางสาวเจนจิรา  วันทา
 
1. นางทัศนียา  ศรีสมุทร
2. นางสาวอำไพ  นามวงค์
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวรัชนก  แสนตลาด
2. นางสาววิริญญา  จันทร์สีทา
3. นายสุรเชษฐ์  ทรงแสง
4. นายอภิวัฒน์  เอกวงษา
5. นางสาวอัษฎาพรรณ  แสงใส
6. นางสาวเบญจพร  รินทา
 
1. นายมิตรชัย  บุญมา
2. นางไพบูลย์  พรหมทา
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาเรศ  เสฏโฐ
2. นางสาวจิดาภา  อิทธิพรม
3. นางสาวชุติลาลัย  เกตุรู้
4. นางสาวธัญสุดา  มูลดับ
5. นางสาวมุฑิตา  ปราบคนชั่ว
6. นางสาวรุ่งทิวา  พลสิม
7. นางสาววิภา  ทวีพจน์
8. นางสาวอนงค์นาถ  มะลิมาตร
9. นางสาวอัตตพร  มณีวรรณ
10. นางสาวแคทรียา  สีนาม
 
1. นางทองลิ้ม  กองอุดม
2. นางสาวพิกุลรัตน์  ผลชม
3. นางอาภรณ์  แสวง
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  มาลำโกน
2. นางสาวขนิษฐา  เยาะเย้ย
3. นางสาวจริยา  วิเศษวงษา
4. นางสาวนุชบา  ไหมน้ำคำ
5. นางสาวพัชรินทร์  มาห้างหว้า
6. นางสาวพิลาพร  บุญมี
7. นางสาวศิรัณญา  ชูรัตน์
8. นางสาวสุวนันท์  สมสุข
9. นางสาวอรพิน  มนิลทิพย์
10. นางสาวอริสรา  ชุมแก้ว
 
1. นางทิชากร  นิลเนตร
2. นางสาวปราณี  ปกติ
3. นายสมเกียรติ  นตะ
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงฐาปนี  ไกรวิเศษ
3. เด็กหญิงนฤมล  มาเลี้ยง
4. เด็กหญิงพีรพรรณ  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงลดาวรรณ  บุญสีสุข
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เต็มใจ
7. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาสุรินทร์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริสำราญ
9. เด็กหญิงอังคนาง  นราราช
10. เด็กหญิงโศรยา  จันทร์บุญมี
 
1. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย
2. นายยรรยงค์  โชชัย
 
614 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชวนละคร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามสมบัติ
3. เด็กชายธนพงศ์  วงศ์ณรัตน์
4. เด็กหญิงนฤมล  สุคำภา
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  พิมพ์ภูงา
6. เด็กหญิงภัทรมน  จอมใจ
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์นันท์
8. เด็กหญิงศิริพร  โต๊ะสิงห์
9. เด็กหญิงสุปราณี  ไสโยธา
10. เด็กหญิงสุปราณี  เศษวงษ์
11. เด็กหญิงสุพัชธิดา  วงคณิน
12. เด็กหญิงสุพัชริดา  ขาวผ่อง
13. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ไทย
14. เด็กชายอริสญา  สุระมณี
15. เด็กหญิงเกศินี  หมองพรหม
 
1. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
2. นางยุวดี  โกสุมาลย์
3. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
615 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  แก่นโมกข์
2. เด็กหญิงกัลยา  ปะริปุณณะ
3. เด็กหญิงจันจิรา  แสงใส
4. เด็กหญิงนิธินันท์  ทะนงอาษา
5. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วใส
6. เด็กหญิงปริศนา  สุมาลี
7. เด็กหญิงพรรณิชา  บุญทศ
8. เด็กชายภานุพล  มาลาศรี
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ส่องแสง
10. เด็กชายวรุตม์  ยามดี
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สงครามภักดี
12. เด็กชายสุธิมนต์  ศรีสุภา
13. เด็กหญิงสุนิษา  ขันธุ์ลา
14. เด็กหญิงสุพรรษา  สารกาญจน์
15. เด็กหญิงอารียา  บุญอุ่นใจ
 
1. นางนันทพร  ธุระพันธ์
2. นายวิวัฒน์  นันทวงษ์
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พลดงนอก
2. นายกิตติพงษ์  ศรีจรัส
3. เด็กชายณภัทร  สิทธิเนตร
4. นางสาวนิลาวัลย์  ลาดดอนเหนือ
5. นางสาวพิมพิลัย  อะโน
6. เด็กหญิงรุ่งจิตต์  จันเต
7. เด็กหญิงลลิตา  บุญศร
8. เด็กหญิงศิรินทร์  ทองแดง
9. เด็กหญิงสุจินดา  ทองจันทร์
10. เด็กหญิงสุภัสรา  ทาดี
11. นางสาวสุภัสศร  โพธิจักร
12. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์เต
13. นางสาวอรพรรณ  พลดงนอก
14. นางสาวเบญจมาศ  ทองแดง
15. นางสาวเบญจมาศ  สมบัติดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภัคดี
2. นางสุพัฒนา  พาดฤทธิ์
3. นายองค์อาจ  กันยานุช
4. นายอดิศักดิ์  โพธิสาขา
 
617 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81.8 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สองวงศ์
2. นางสาวจิราพร  บุญละออง
3. นางสาวนงฤดี  บุญทะวงษ์
4. นางสาวนิภาพร  ศรียันต์
5. นางสาวนิภาพร  ชมสมบัติ
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สีโพด
7. นางสาวพัชรินทร์  สอนไชย
8. เด็กชายพัฒน์สน  พงษ์จันทร์โอ
9. นางสาวรุ่งอรุณ  จันทา
10. นางสาววิลาศินี  ใชบำรุง
11. เด็กหญิงหฤทัย  บุญตจันทร์
12. นางสาวอินทิรา  พบลาภ
13. นางสาวเจนจิรา  มีสวัสดิ์
14. นางสาวเบญจมาศ  หมื่นขันธ์
15. นางสาวเบญจมาศ  สิมลี
 
1. นายชนัสถ์นันท์  นาวา
2. นายรัฐศาสตร์  การรัมย์
 
618 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วสังข์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ติมุลา
3. เด็กหญิงวรธิดา  หลักบึง
 
1. นางสาวมนัสชนก  อุตมา
2. นางสุพัฒนา  พาดฤทธิ์
 
619 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญชีวัน  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นนทะไชย
3. เด็กหญิงปนิตรา  ทุมเทียง
 
1. นายประสงค์  ถนัดค้า
2. นางสาววนิดา  ภูภักดี
 
620 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เฉยไธสง
2. เด็กหญิงธนิดา  เดชภูงา
3. เด็กหญิงวรกมล  เหล็กคำ
 
1. นายราชันย์  สัมฤทธิ์
 
621 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.16 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพลอยลดา  ผาริการ
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุทก
3. นางสาวศรินธร  พรมบุตร
 
1. นางกำไล  หนูมี
 
622 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยา  สีเสน
2. นางสาวพรพิมล  ชอบชาย
3. นางสาวศิริรัตน์  ชูสระคู
 
1. นายพงศทอง  สุดชา
2. นางสาววนิดา  ภูภักดี
 
623 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวพรตะวัน  ไตรยราช
2. นายพิทักษ์ชัย  พรมบุตร
3. นางสาวรุ่งธิวา  พวงมาลัย
 
1. นางนันทพร  ธุระพันธ์
2. นายวิวัฒน์  นันทวงษ์
 
624 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิราภรณ์  จิ๋วนุช
2. นางสาวพรสวรรค์  จันทร์บุญมี
3. นางสาวศิวิมล  พลหินกอง
 
1. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
 
625 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจิระภา  แสนขวา
2. นางสาวสุพรรณี  หารคำ
3. นางสาวเมลิยา  ปาระจูม
 
1. นายมานะ  อะมะมูล
 
626 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงวิชิตา  แก้วพิชัย
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นายศิริศักดิ์  มั่นคง
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายถาวร  จันทร์เพชร
2. เด็กชายพัชรินทร์   พายุพัฒน์
 
1. นายกมลวัทน์  เทียนธนาทิพย์
2. นายสุทัศน์  เนื่อจันทา
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายทินกร  ทาดี
2. เด็กหญิงเรวดี  ศรีสุระ
 
1. นางสมพักตร์  วัชระกวีศิลป์
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวปัญจพร  เนตรวงศ์
2. นางสาวอรไท  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางกำไล  หนูมี
2. นางสมเพชร  สหัสวาปี
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัมมาวดี  ธิทา
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  ศรีนวลจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  ภูภักดี
2. นายวินิต  สิงคะกุล
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนมาตร
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ภูษาแก้ว
 
1. นายชิราวุฒิ  วงศ์จำปา
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีหนองหว้า
2. เด็กหญิงสรินยา  พรมดงมัน
 
1. นางพานิชย์  เรียงอารักษ์กุล
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงภัศรา  สมสา
2. เด็กหญิงสิตา  พิมพ์งาม
 
1. นางวันเพ็ญ  อัฒจักร
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวณัฐมน  ใจดำ
2. นางสาววรรณิศา  เสนาบุตร
 
1. นางนภัสกรณ์  สองสี
2. นายพิทยา  นันทะเสนา
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีฮาด
2. เด็กหญิงอนิตรา  สีมนตรี
 
1. นายฉลองรัตน์  กวยทอง
2. นายทรงศิลป์  รักษาภักดี
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ป้องสนาม
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  พิลา
 
1. นายผาย  เวียงสิมา
2. นายอนัน  แสนคำ
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวซ้อนชบา  สุราราช
2. เด็กหญิงนันศิยา  ศรีขอน
 
1. นายนรินทร์  ประวันนา
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูอุทา
2. เด็กหญิงอรอุทัย  อินทะชัย
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาวสกุณา  พรมเกตุ
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชากร  ชัยวัฒน์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พวกพูนดี
 
1. นายกัมปนาท  เรืองศรี
2. นายถนอม  อุ่นน้ำเที่ยง
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาลาตรี  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ   จำปา
 
1. นายวิเศษ  หลวงสนาม
2. นายสำนอง  บุญภูงา
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายวชิระ  ชินสงคราม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวลอย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิริยะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยวงศ์
 
1. นายอภิชาติ  ดอนกลาง
2. นางสาวอัญชัน  สุวรรณะ
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายวดี  ธาระมนต์
2. เด็กชายอภิชาติ  ช่วงชู
 
1. นายจเร  ไชโยราษฎร์
2. นางนันทพร  ธุระพันธ์
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายสืบศักดิ์  ยมรัตน์
2. เด็กหญิงอภิรดี  สุุภารี
 
1. นางนุชนภา  คำศิริรักษ์
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายสุธินร์  คุณพระรักษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เกาะกิ่ง
 
1. นายบุญมา  ศิริโส
2. นายมนตรี  เกษีสังข์
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายจักรภพ    สีจันดา
2. เด็กหญิงพัชริดา   สุภาโภชน์
 
1. นายอนุศักดิ์   สาภูเมือง
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กชายมนตรี  รัดชำ
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  คำหมื่น
 
1. นายมนตรี  ฉิมงาม
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกานจเนศ  สุขอำนวย
2. นางสาวคนึงนิจ  กิงสีเสียด
 
1. นางกำไล  หนูมี
2. นางสมเพชร  สหัสวาปี
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวบุศรินทร์  บุญเต็ม
2. นางสาวสมฤทัย  แสวงแก้ว
 
1. นายชอบ  เศรฐไตรรัตน์
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวรสสุคนธ์  คู่กระสังข์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพรินทร์
 
1. นายภาราดร  จันทพันธ์
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวนัทฐา  สีหานาม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรมภักดี
 
1. นายผาย  เวียงสิมา
2. นายอนัน  แสนคำ
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายมงคล  จันทร์ดาหงษ์
2. นางสาววรรณภา  นารี
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาวสกุณา  พรมเกตุ
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุพัตรา  จำปาคำ
2. นางสาวอชิรญาณ์  ชมพบ
 
1. นางสาววนิดา  ภูภักดี
2. นายวินิต  สิงคะกุล
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวพิมพิลัย  ภาชะนะ
2. นางสาวรุิจิรา  สีลารัคน์
 
1. นางวันเพ็ญ  อัฒจักร
 
655 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวชลิดา  การิสุข
2. นางสาวสุจิตราภา  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นายฉลองรัตน์  กวยทอง
2. นายทรงศิลป์  รักษาภักดี
 
656 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. นายวัชรินทร์   เมืองศิริ
2. นายสุวินทวงค์   บำรุงเอื้อ
 
1. นายวิเศษ  หลวงสนาม
2. นายสำนอง  บุญภูงา
 
657 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวกันตนา  ใจกล้า
2. นางสาวพัชรินทร์    ต้นสาย
 
1. นายอนุศักดิ์   สาภูเมือง
 
658 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พึงสันเทียะ
2. นางสาวนิติยา  เภาสระคู
 
1. นายกัมปนาท  เรืองศรี
2. นายถนอม  อุ่นน้ำเที่ยง
 
659 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์  สุภรัมย์
2. นางสาวกุลยา  ประทุม
 
1. นายชัยรัตน์  อิสรากุล
2. นายพงศธร  ทาสระคู
 
660 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  สำเนียง
2. นายรังสรรค์  แจ่มใส
 
1. นางนุชนภา  คำศิริรักษ์
 
661 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวพัชรี  มีจันทร์
2. นางสาวพัฒน์นรี  ขันแข็ง
 
1. นางสมพักตร์  วัชระกวีศิลป์
 
662 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  ทองบุ
2. นางสาวสุรีรัตน์  โต่นวุธ
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นายศิริศักดิ์  มั่นคง
 
663 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ชุมโท่โล่
2. นางสาวอันตา  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวีระพงษ์  ลครรำ
 
664 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวมานิตา  ชินบรรเทา
2. นางสาวสุวิมล  ผิวจันทร์
 
1. นายนิติวัฒน์  ปกติ
2. นายอภิชาติ  ดอนกลาง
 
665 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายคชกฤษณ์  ดาหา
2. นายจิตการ  วิเศษวงษา
 
1. นายพิทยา  นันทะเสนา
 
666 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวนพวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. นางสาววดี  ศรีตะวัน
 
1. นางนันทพร  ธุระพันธ์
2. นายมาโนชญ์  ผลเกิด
 
667 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวชุติมา  เชื้อกลางใหญ่
2. นายสุทธิพงศ์  ทุมมี
 
1. นายบุญมา  ศิริโส
2. นายมนตรี  เกษีสังข์
 
668 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวสุวรรณา  นิมาลา
2. นางสาวอรพรรณ  พิมพ์ศร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
669 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. นายอุทัย  แสนศรีจันทร์
2. นายเสรษฐวัฒน์  เกตุเหม
 
1. นายมนตรี  ฉิมงาม
 
670 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพยธิดา  พวงศรีเดน
2. เด็กชายภัคพงษ์  แก้ววิชัย
3. เด็กหญิงสุปรีญา  สีหานาม
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
671 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วบุดดี
2. เด็กชายพงศธร  อุดม
3. เด็กหญิงรัตนาภารณ์  โพธิ์ขาว
 
1. นายสรรเสริญ  สุวาทศิลป์
2. นายสุชาติ  สุวาทศิลป์
 
672 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายฉัตรชัย  แพทย์อุดุม
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  บุญภา
3. เด็กหญิงปะการัง  แสงคุณ
 
1. นายจักรี  เชิงหอม
 
673 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เส้นขาว
2. เด็กหญิงศรวณีย์  เกตุละคร
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
674 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายพีระพงศ์  พรมลี
2. นางสาวสุภาภรณ์  เสนาบุตร
3. นางสาวอรลดา  พันธวงศ์
 
1. นายจีรชัย  พรหมพิทักษ์
2. นายโกศล  เจนสระคู
 
675 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ธุระพันธ์
2. นางสาวจารวี  ศิริอรรถ
3. นางสาวธิดารัตน์  ผุยบัวค้อ
 
1. นางชญาภา  สุพิมพ์
2. นายสืบพงศ์  แต้สกุล
 
676 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงพรประภา  อันโย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ้องแสนคำ
3. เด็กหญิงอริยา  ไชยมาตย์
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
677 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายพัชระพงษ์   อ่องสา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา   เชื้อแก้ว
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
2. นายศิริพงษ์   ศรีมีเทียน
 
678 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุดสัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แพนสี
3. เด็กหญิงอาภานุช  แคนลาด
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
679 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิรัญญา  บัวลอย
2. เด็กชายภานุเดช  บุญศรีทุม
3. เด็กหญิงสุวรรณี  คำชนะ
 
1. นางอนัญญา   พิสุทธิเมธา
 
680 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายคมสันต์  มันดินแดง
2. เด็กหญิงธนัชพร  บังสระคู
3. เด็กหญิงอรทัย  ศรีธร
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
 
681 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวิรัตน์  ภูสอาด
2. นายศราวุฒิ  แสนพล
3. นางสาวอาทรมาศ  ศิลาเณร
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
682 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพันธ์  วงค์วังจันทร์
2. นางสาวรัชนีกุล  สู่สุข
3. นายอำพร  จันทร์เหล่าหลวง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
683 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสุรศักดิ์  พรไทสงค์
2. นายอุดมพงษ์  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวอุษณีย์  ฦาชา
 
1. นายสรรเสริญ  สุวาทศิลป์
2. นายสุชาติ  สุวาทศิลป์
 
684 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิราวิชญ์  เรืองสุวรรณ
2. นางสาวอนัญญา  ตุนาวา
3. นางสาวอภิญญา  แหลมฉลาด
 
1. นายจีรชัย  พรหมพิทักษ์
2. นายโกศล  เจนสระคู
 
685 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายธนากร  แก้วประทุม
2. นายพิทักษ์  วัดวงษา
3. นางสาวสุพรรษา  โสวรรณี
 
1. นายรังสรรค์  สุระมณี
2. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
686 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นายชาญศักดิ์  คงไชยมงคล
2. นายนันทวัฒน์  ตรีวุธ
3. นายเสถียร  นามณ
 
1. นางอนัญญา   พิสุทธิเมธา
 
687 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา    
688 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  แสนคาน
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
689 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชัยลาด
 
 
690 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงนัธนน  นนทศิริ
 
1. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
691 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิลทรา  หาญเสมอ
 
1. นางสุรียรัตต์  พรมเพ็ชร์
 
692 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนันดา  สีหาวงษ์
 
1. นางศศิวิมล  ศิริวัฒนานนท์
 
693 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงอัมพร  จุลหงษ์
 
1. นางสาววิริยาพร   ชูรัตน์
 
694 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวภัศรา  สังเวย์
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
695 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรดี
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
696 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปณิธาน  จำปางาม
 
1. นางภคมน  บุญหินกอง
 
697 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายสามารถ  มหาวงษ์
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
698 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิญา  สีสาวแห
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
 
699 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงพรนภา  ดวนขันธ์
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
700 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  พลเหลา
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
701 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชฎาพร  โตสูงเนิน
 
 
702 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวปริญญา  พฤกษชาติ
 
1. นางสุรียรัตต์  พรมเพ็ชร์
 
703 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายสุพจน์  ควินรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  วิชพล
 
704 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายฤทธิไกร  ไชยรัตน์
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
705 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายสรรเพชร  ตะสนท์
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
706 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายกฤติพงศ์  พรมจารีย์
 
1. นางสาววิริยาพร  ชูรัตน์
 
707 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง
 
1. นางอนัญญา   พิสุทธิเมธา
 
708 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวณิชกานต์  สุขมะณี
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
709 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวนุชจรี  เจริญชัย
 
1. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
710 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายศราวุฒิ  แสนพล
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
 
711 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพัสกร  ยอดพิิจิตร
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
712 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
713 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายพงศธร  อุดม
 
1. นายสุชาติ  สุวาทศิลป์
 
714 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยโย
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
715 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงรัตนา  กัญญาคำ
 
1. นายธนา  สีโกมาตย์
 
716 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เพ็ชรพิสัย
 
1. นางอนัญญา   พิสุทธิเมธา
 
717 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชฎา  สาลำ
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
718 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายนำโชค  วิลาศ
 
1. นายสืบพงศ์  แต้สกุล
 
719 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายนนทกร  แกมกล้า
 
1. นายเฉลิมพร  ชินพร
 
720 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายประเสริฐ  พรหมบุตร
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
721 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวมุกขรินทร์  สามคูเมือง
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
722 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายเทวัญ  ไชยชาติ
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
723 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวพิสมัย  แก้วใส
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
724 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายมณเทียร  ไชยกาศ
 
1. นายสืบพงศ์  แต้สกุล
 
725 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชฏาพร  โตสูงเนิน
 
1. นายสรรเสริญ  สุวาทศิลป์
 
726 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายสุธีรการต์  สีน้ำคำ
 
1. นายธนา  สีโกมาตย์
 
727 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายสุริยพงศ์  สุดที
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
728 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายยศพนธ์   ผลสุข
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
 
729 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แป้นทอง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
730 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิญา  สีสาวแห
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
731 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุยพิมล
 
1. นายพนม  ทวีนันท์
 
732 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สีโคตร
 
 
733 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงสมสมัย  สายศรี
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
734 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  ศรีคำภา
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
735 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กชายนรุต  วิจารย์จันทร์
 
1. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
736 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายเพทาย  อาจศรี
 
1. นายรังสรรค์  สุระมณี
 
737 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงภักดิพร  ชนะพันธ์
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
738 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิดา  กัณหาพิมพ์
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
739 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายสัมฤทธิ์  ตั้นปา
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
740 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  อุทุมพร
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
741 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวแสงจันทร์  กวยทอง
 
1. นายพนม  ทวีนันท์
 
742 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายสหรัก  จันทร์ผิว
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
743 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายพีระพล   จันทร์หา
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
 
744 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายพันฤทธิ์  ประตาทะโย
 
1. นายรังสรรค์  สุระมณี
 
745 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายชัชฤทธิ์  ราตรีสุข
 
1. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
746 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายกรกช  ร่วมจิตร
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
747 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  สีแดง
2. เด็กหญิงแพรใหม   สุริยา
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
748 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มรรครัตโส
2. เด็กชายโยธิน  พิมหนองหว้า
 
1. นายสรรเสริญ  สุวาทศิลป์
2. นายสุชาติ  สุวาทศิลป์
 
749 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กชายกัมปนาท  โพธิ์สุดตา
2. เด็กหญิงทัศนียา   พันจีบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำหา
2. นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี
 
750 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงมติมันต์  มูลดวง
2. เด็กชายเพทาย  อาจศรี
 
1. นางชญาภา  สุพิมพ์
2. นายสืบพงศ์  แต้สกุล
 
751 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา    
752 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายวัฒนา  เสียงใส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสังวาลย์
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
753 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิรัตน์  เขียวสนาม
 
1. นางภคมน  บุญหินกอง
 
754 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงมาวินี  ขอพารา
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
755 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เหล่าพิินิจนันท์ฺ
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
 
756 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายศิริวุธ  มงคลเสถียร
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
757 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทะนวนรัมย์
 
 
758 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  แสมจันทร์
 
 
759 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  นิยม
 
1. นายจีรชัย  พรหมพิทักษ์
 
760 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  บุญญา
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
761 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงอัยลดา   เพชรสังฆาด
 
1. นายสืบพงศ์  แต้สกุล
 
762 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายบัญชา  วงค์เสนา
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
763 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กชายนิวัฒน์  แก้วบุรี
 
1. นางสาววาสนา  แก้วเสน่ห์ใน
 
764 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิวันท์  จันทร์นี
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
765 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายเบญจมินทร์  โง๊ะบุดดา
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
766 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นายอมรเทพ  แวดโส
 
1. นางอนัญญา   พิสุทธิเมธา
 
767 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายทิปภัชกร  คงไหว
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
768 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวนุศรา  หนองเรือง
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
769 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวศุกลภัทร  ศรีสมสุข
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
770 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายสมพร  เสริฐศรี
 
1. นายจีรชัย  พรหมพิทักษ์
 
771 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวอมร  วงศ์จีน
 
1. นายขวัญชัย  วิชพล
 
772 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายพีรพล  จันทร์หา
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
 
773 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นายพงษ์ดนัย  อดทน
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
774 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาววิชุดา  เกตุไธสง
 
1. นายสืบพงศ์  แต้สกุล
 
775 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายสมชาย  พุฒนาวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  แก้วเสน่ห์ใน
 
776 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายบัณฑิต  นามหงษา
2. เด็กชายอนันท์  พรมดวง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีเจียม
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
777 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงรัชนี  วงศ์สระคู
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงสุธาวรรณ  หอมพิทักษ์
 
 
778 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายวิชัย  ทำขุรู
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  อยู่คง
3. เด็กชายอนาวิน  พินโยยิ่ง
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
2. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
779 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประทุมชาติ
2. เด็กชายทานตะวัน  พรมชิณวงศ์
3. เด็กชายธนากร    ระหา
 
1. นายรังสรรค์  สุระมณี
2. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
780 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  พลเหลา
2. เด็กหญิงธวัชชัย  พั่วไธสง
3. เด็กชายภัคพงษ์  แก้วชัย
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
781 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา    
782 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายยุทธนา  บุญทันใจ
2. นายวีระศักดิ์  จันทวี
3. นายเสกสันต์  สีฉายา
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
783 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายดนัย  นามอ่อน
2. นายธิติพงศ์  สงค์กลาง
3. นางสาวสุดารัตน์  สีโนนม่วง
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
784 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  พันธ์ดี
2. นายนิติศักดิ์  โพธิจักร
3. นางสาวปทุมวดี  ประทุมทอง
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
785 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา    
786 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายชัยรัตน์  ผาลี
2. นายอภิสิทธิ์  ศิลาโชติ
3. นายโฆษิต  มาลำโกน
 
1. นายวรากร  จันทร์ศรี
2. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย  บำรุงเอื้อ
 
787 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายคุณากร   เพชรไพร
2. นายธวัชชัย   มณีสาร
3. นายภัทรธร   ศรีเมือง
 
1. นายรังสรรค์  สุระมณี
2. นายวีระพงษ์  ศิลปักษา
 
788 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิศรา  เขวาลำธาร
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
789 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  เทียมจันสร
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
790 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงศศินา  ชาติงาม
 
1. นางปิยนุช  สีส่อง
 
791 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ตรีเสียง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ผ่านจังหาร
 
792 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวทัศนวรรณ  ดีจานเหนือ
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
 
793 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  ไตรวงษ์ตุ้ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ผ่านจังหาร
 
794 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสธิศร  นามจันทร์ดา
 
1. นางปิยนุช  สีส่อง
 
795 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
796 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
797 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนงค์นุช  สงัด
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
798 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
799 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพุธรัตน์  สีสมุทร์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
800 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
801 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายอรรถกร  แก้วนาเหนือ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
802 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุรีภรณ์  สงเคราะห์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
803 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสินธุชา  ภาโคกทม
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
804 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  ชมภู
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
805 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายจตุพล  เวียงซ้าย
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
806 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายภควรรษ  พันธุ์คงดี
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
807 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  เวียงวิเศษ
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
 
808 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศุภาลักษณ์  แซ่เอีย
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
 
809 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรภาพร  ยอดคีรี
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
810 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปลายฟ้า  มีเกษ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
811 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกิตติกร  สีสินธุ์
2. นางสาวจีราภรณ์  เกษตรสิทธุ์
3. นายนายภควรรษ  พันธุ์คงดี
4. เด็กหญิงนิศรา  เขวาลำธาร
5. นางสาวปลายฟ้า  มีเกษ
6. นายวุฒิชัย  นามโสม
7. นายสินธุชา  ภาโคกทม
8. เด็กหญิงอรภาพร  อยดคีรี
9. นางสาวเจนจิรา  มาหาร
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
 
812 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวคัทรียา  หาสนาม
2. เด็กหญิงชไมพร  ก้านจักร
3. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ง
4. นายณัฐวุฒิ  เตจา
5. เด็กหญิงณิชกานต์  สีเคลือบ
6. เด็กชายธวัชชัย  สุทธะพินทุ
7. เด็กหญิงนลธิยา  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงนัฐริกา  หาสาโร
9. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิจักร
10. เด็กหญิงพุธพรัตน์  สีสมุทร์
11. นางสาววิภาดา  ราชพลแสน
12. นายอดิศักดิ์  เจริญสุข
13. นางสาวอรประภา  แนบโนนสูง
14. เด็กหญิงอริสราภรณ์  วิบูลย์ศิลป์
15. นายโกเมนท์  ไชยชาติ
 
1. นายฉัตร  ภาคมฤค
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
4. นายวิริยะ  ทองดี
 
813 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจิรพงศ์  โคตุทา
2. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์สูงยาง
3. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ง
4. เด็กหญิงทิตยา  มาศจันทร์
5. เด็กหญิงพุธพรัตน์  สีสมุทร์
6. เด็กหญิงภัทรศิญาภรณ์  ไกยะฝ่าย
7. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
8. เด็กหญิงอนงค์นุช  สงัด
9. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
10. นางสาวอภิญญา  เทียบแสน
11. เด็กชายอรรถกร  แก้วนาเหนือ
12. เด็กหญิงอสมา  รัตน์สุข
 
1. นายฉัตร  ภาคมฤค
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
4. นายวิริยะ  ทองดี
 
814 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกาญจนาพร  สร้อยสระคู
2. นายจตุรงค์  ผดุงรัตน์
3. นางสาวจิตราภา  แอบจันอัด
4. เด็กชายจเร  สีดาชมพู
5. เด็กชายธนกร  รัตนสังข์
6. นางสาวธารรัตน์  ขาวผ่อง
7. นายนพรัตน์  จันทร์หนองหว้า
8. เด็กหญิงนารถชนก  เจริญศรี
9. นางสาวนิภาพร  พันธ์สระคู
10. นางสาวน้ำฝน  ประตังเวสา
11. นางสาวประภัสรา  วิยทะไชย์
12. นายปิชรวิทย์  วงศ์หินกอง
13. นายมนูญ  จันทร์หนองหว้า
14. นางสาววรรณิษา  สาริกุล
15. นางสาววราภรณ์  คำมีแสง
16. เด็กชายวาทิน  นารีนาถ
17. เด็กชายศุภอรรถ  วิเศษสุด
18. นางสาวสมปราถนา  ทั่งกลาง
19. เด็กชายสิทธิเดช  ปราบหนองบั่ว
20. นางสาวสินาภรณ์  แสวง
21. เด็กชายอดิศักดิ์  สูงพล
22. เด็กชายอังคาร  โกมลเดชาชัย
23. นางสาวเสาวลักษณ์  พิลาวุฒิ
24. เด็กชายเอกณัฏฐ์  วิริตร
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายรักศักดิ์  สุ่มมาตย์
3. นายอรรคพล  ราษฎร์ศิริ
 
815 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกชมน  พรมนิกร
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  เพี้ยก่ำ
3. นายจักราวุธ  อุดมวงค์
4. นางสาวจันทร์วิภา  ศิริเวช
5. นางสาวจิรารักษ์  สอนน้อย
6. นายชัชวาลย์  จำปายศ
7. นายชัยชาญ  อาจหาญ
8. นายณัฐนันท์  ประจุลลา
9. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนเถรา
10. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
11. นายธีระวิทย์  รัตนวัน
12. นายประสิทธิผล  มโนมัย
13. นางสาวปรียานุช  จำปาเทศ
14. นางสาวปวีณา  สุดาเดช
15. นายพงศธร  กุชโร
16. นางสาวพรพิมล  เกตุไธสง
17. นางสาวพัชรภรณ์  คำหว่าน
18. นายรัฐศาสตร์  รัตนวงศ์
19. นายวุฒิวัฒน์  วรชิน
20. นายศตวรรษ  วโรรส
21. นายศราวุธ  อุทโยทา
22. นางสาวศันสนีย์  ผันผาย
23. นางสาวสดับพิณ  นันตะเคน
24. นายสราวุฒิ  ศรีไสเพชร
25. เด็กหญิงอนุธิดา  รุ่งราม
26. นางสาวอนุสรา  สาลี
27. นายอภินันท์  เจริญ
28. นายอานนท์  แสนบัวคำ
29. นางสาวเจนจิรา  บุญหาร
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
2. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
3. นายธีรพัฒน์  เสมัง
4. นายปิยะณัฐ  อุทก
5. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
6. นางอารี  จันทรักษ์
7. นายเอกพงษ์  หุมแพง
8. นายโกศล  เจนสระคู
 
816 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  ฝันสนาม
2. เด็กชายกฤษณะ  แก้วขำ
3. เด็กชายกาญจนา  เมินหา
4. เด็กหญิงกุลสตรี  สอนแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูกันดาร
6. เด็กหญิงฐิติมา  สามี
7. เด็กชายทศพร  ทอนศรี
8. นางสาวธัญญาภรณ์  นวลไทย
9. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนวิจารณ์
10. เด็กชายนัฐพล  ศรีวงศ์
11. เด็กชายปฏิภาณ  ลำเกาะกลาง
12. เด็กชายประสบโชติ  สนิทพจน์
13. นายปราโมทย์  คำสนาม
14. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
15. เด็กหญิงพรนิภา  ม่วงสาย
16. เด็กหญิงมาวิกา  เสดทำ
17. เด็กหญิงวิภาวี  วิเศษสุด
18. เด็กหญิงวิสาชล  เอื้อเฟื้อ
19. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  บุตรมงคล
20. เด็กหญิงสกาวเดือน  พราวแก้ว
21. เด็กหญิงสกุลตลา  จิรังกรู
22. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สุวรรณธาดา
23. เด็กหญิงสไบทิพย์  จันจำเรือน
24. เด็กชายอชิตะ  พนัสอนุสรณ์
25. เด็กชายอภิรักษ์  บุตรสระคู
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์สระคู
27. เด็กชายอลังการ  บุญอินท์
28. เด็กหญิงอัมภาพร  มีหินกอง
 
1. นายณัฐพล  โพธิคลัง
2. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
3. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ
 
817 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เคนแสน
2. เด็กหญิงขัตติยา  หงษ์ลอยลม
3. เด็กชายจตุพงษ์  พนมใหญ่
4. นายจารุวิทย์  วินทะชัย
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุตรัตน์
6. เด็กหญิงฉัตรวลี  ธรรมเกตุ
7. เด็กชายณัฐพล  สีลาโล้
8. เด็กหญิงนภาพร  วินทะชัย
9. เด็กชายปพนสรรค์  จาล้า
10. เด็กชายพรเฉลิม  วงศ์สระคู
11. นางสาวพลอยมณี  จองทอง
12. นางสาวมลิวัลย์  ภูบุญปลูก
13. เด็กหญิงรักษ์สุดา  ไชยวรรณา
14. นางสาววราภรณ์  ต้นทัพไทย
15. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
16. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วินทะชัย
17. นางสาววิไลวรรณ์  จูมพะคำ
18. เด็กหญิงศิริยา  เกตุตากแดด
19. นายศิวกร  ขันธิรัตน์
20. นางสาวสุดารัตน์  พูลผล
21. นายสุพจน์  ทองโพธิ์
22. นางสาวอัญชลี  โพธิ์งาม
23. นางสาวเกศราพร  มณีพงษ์
24. นางสาวเตือนจิต  ยาศรี
25. นางสาวเบญญาภรณ์  วรรณยศ
26. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หงษ์คำมี
27. เด็กชายเอกรัฐ  โคหนองบัว
28. เด็กหญิงโสรยา  วงค์ชาชม
29. นายไพศาล  พนมใหญ่
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
818 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกรกช  ชุมโท่โล่
2. นางสาวกุลธิดา  ภูแสงสิ้น
3. นายคุณาวุฒิ  แม้นศิริ
4. นายจิราณิวัฒน์  ขันโพธิ์น้อย
5. นางสาวฉัตรดาทิพย์  โพธิ์นาแค
6. นายชลิต  เงาะลำดวน
7. นายชวลิต  สืบสิงห์
8. นางสาวณัฐกานต์  มณีแสง
9. นางสาวณัทริกา  วรวิเศษ
10. นางสาวทัศนวรรณ  ดีจานเหนือ
11. นายธวัชชัย  พุททัศน์
12. นายนฤเบศร์  ยอดแก้ว
13. นายนัฐติพงษ์  หัสดร
14. นางสาวปณยา  ปัญญาพรม
15. นางสาวประพิศรา  ศักดาศรี
16. นางสาวปัทมพร  ขยันกลาง
17. นางสาวปาริฉัตร  สุขคำเมส์
18. นางสาวผกามาศ  ปฏิเส
19. นายภาคภูมิ  จันทร์ฝาง
20. นางสาวลัดดาวัลย์  มะโรงมืด
21. นางสาววรพันธ์  บุญละคร
22. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์จำปา
23. นางสาวสุจิตตรา  ภูมิลุน
24. นางสาวสุพัตรา  ไชยลาภ
25. นายอนุทิน  บรรจบพุดซา
26. นางสาวอรทัย  อินทร์ประเคน
27. นางสาวอรยา  แสงบึง
28. นายอลงกรณ์  กะตะโท
29. นางสาวอัจฉรา  รัตนเทพ
30. นายเฉลิมชัย  ศูนย์เจิม
31. นายเฉลิมเกียรติ  ปัดสำราญ
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
2. นายชาญวิทย์  ชุมศรี
3. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
4. นางอำภา  ใสกลาง
 
819 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.5 ทอง 5 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญญา  มูลศรีนวล
2. นายชัยรัตน์  ผาลี
3. เด็กหญิงณัฏฐา  บุรมศรี
4. เด็กชายธนพล  เจริญใจ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กุสุมาลย์
6. นายมงคล  วินทะไชย์
7. นายรณชัย  นาคศรี
8. นายวรรณศักดิ์  ศรีคำ
9. เด็กหญิงศศิธร  สายสุโพธิ์
10. นางสาวศิริวรรณ  หงษ์ลอยลม
11. นายศุภกร  วันแก้ว
12. นางสาวสุปราณี  ทุยน้ำเที่ยง
13. เด็กหญิงสุภาพร  หัวหนองหาญ
14. เด็กหญิงสุวรรณา  ลำใย
15. นายอนุพงษ์  ราสระคู
16. นายอภิสิทธิ์  ศิลาโชติ
17. เด็กหญิงอรวรรณ  สีทาคุณ
18. นายโฆษิต  มาลำโกน
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
2. นายถนอม  อุ่นน้ำเที่ยง
3. นายประภาส  ศรีทอง
4. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
5. นายรัฐพล  นามคำ
6. นายวรากร  จันทร์ศรี
7. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย  บำรุงเอื้อ
8. นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท
 
820 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
821 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กชายพินิจ   ผดุงสันต์
 
1. นางทิพพิชา  สามิบัติ
 
822 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายชาญชัย  ภูชัย
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
823 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
824 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  สรรพวุธ
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
825 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายเสถียรพันธ์  ควรครู
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
826 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  สายจันทร์
 
1. นายวรากร  จันทร์ศรี
 
827 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  พันธ์ชา
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
828 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายภาคินัย  สีวงษา
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
829 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจตุรงค์   ผดุงรัตน์
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
 
830 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายฤทธิศักดิ์  ใสส่อง
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
831 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายวรวุฒิ   แสงดอกไม้
 
1. นายศิริพงษ์   ศรีมีเทียน
 
832 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายจารุวิทย์  วินทะไชย
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
833 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายเดชา  สาริกา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
834 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นายสถาพร  วรรณสิงห์
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
835 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายมงคล  แย้มสรวล
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
836 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  สิงห์นันท์
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
837 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายศรายุทธ  สิมลา
 
1. นายคมสันติ์  ศรีลัย
 
838 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นายธนากร  ยินดี
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
839 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายอัมรินทร์  แสนสิงห์
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
840 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พุดทัศน์
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
841 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายนิกร  ศรีน้ำคำ
 
1. นายวรากร  จันทร์ศรี
 
842 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา
 
1. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
 
843 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนารถชนก   เจริญศรี
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
 
844 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูรัตน์
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
845 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กมลเมือง
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
846 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกศมณี  หัดกันยา
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
847 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุดใจ
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
848 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวศิริยากร  นนท์อ่อน
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
849 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุภีคำ
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
850 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงวาสนา  คำละออง
 
1. นายเสริมศักดิ์  เสนภูงา
 
851 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำผาย
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
852 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิดา   โรจน์น้อย
 
1. นางสาวจันทราพร  คำหา
 
853 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พลชัย
 
1. นายสมัย  สมภูงา
 
854 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาราพร  บัวดี
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
855 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงเกษณีย์  ศรีภูงา
 
1. นางเจนลี่  สีดาว
 
856 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงศศินา  ชาติงาม
 
 
857 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงเกศริณี  บัวแก้ว
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
858 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวพรรณนิภา  ไกรเล็ก
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
 
859 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนทอง
 
1. นางอมรรัตน์ฺ  นวลรักษา
 
860 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลัยพร  สามคูเมือง
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
861 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  พราวแก้ว
 
1. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
 
862 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  รัตนเทพ
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
863 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
864 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
865 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นางสาวอรณี  โชกะตะ
 
1. นายคมสันติ์  ศรีลัย
 
866 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสสิธร  นามจันทร์ดา
 
 
867 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  มาหาญ
 
1. นายสุรพงษ์  ไขแสง
 
868 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะมาศ  สองวงศ์
 
 
869 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวสุชาดา   บัววัด
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
 
870 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวปิยะมาศ  สองวงค์
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
871 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 10 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวอุไรรัตน์  พารา
 
1. นางสาวสุริยา  สาลี
 
872 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวศศินา  ยางเงิน
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
873 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวเสริมพร  จันทะสอน
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
874 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 13 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวกัลยาพร  ชะนะพันธ์
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
875 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 13 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวพจนีย์  เสียมหงส์
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
876 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวอรญา  กิริยาดี
 
1. นายสมัย  สมภูงา
 
877 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวอรพิน  ทองเจริญ
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
878 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวอู่ทอง  แสนสุข
 
1. นางเจนลี่  สีดาว
 
879 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพจน์  จันทยา
 
1. นางอารี  จันทรักษ์
 
880 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายวัชระ  จันทร์ดิษฐ์
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
881 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  แก้วสีไว
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
882 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายอรงกรณ์  ธานีโรจน์
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
883 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายปิยพงษ์  ศรีตะวัน
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
884 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายอนันต์   ชูนานะ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
885 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีระ  คำภาพันธ์
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
886 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายไพศาล  พนมใหญ่
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
887 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นายศุภชัย  โยธาจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
888 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายวสันต์  พันธุ์แก้ว
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
889 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายศตวรรษ  บุญขันธ์
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
890 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธวัชชัย  สีนวนจำปา
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
891 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายวิทวัส  คำหมอน
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
892 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายธาวัลย์  สีน้ำคำ
 
1. นายคมสันติ์  ศรีลัย
 
893 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สิงหาทิพย์
 
1. นางอารี  จันทรักษ์
 
894 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวแดง
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
895 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติยา  แย้มสรวล
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
896 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมโคตร
 
1. นางอมรรัตน์ฺ  นวลรักษา
 
897 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศาชล  อัดกันยา
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
898 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงบุลิน  บุญมี
 
1. นายสมัย  สมภูงา
 
899 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
900 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชลิฎา  อุบลหล้า
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
901 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ธรรมเสนา
 
1. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
 
902 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แก้วกองนอก
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
903 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวสุชานาถ  คำซาว
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
904 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวณัฐพร  กำแก้ว
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
905 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวสมิทธ์กาล  คำสอาด
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
906 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาววีรยา  วันสูง
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
907 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวพรพรรณ  บุญย้อย
 
1. นายสมัย  สมภูงา
 
908 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  สุริปะ
 
1. นายโชควิวัฒน์  โพธิ์ชา
 
909 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระวิทย์  รัตนวัน
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
910 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  ศิระอำพร
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
911 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายไพศาล  พนมใหญ่
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
912 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายกิตติภูมิ  ใบปก
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
913 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกรกช  ชุมโท่โล่
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
914 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายวัชรินทร์  โตจวง
 
1. นางสุธินี  รัตนศรี
 
915 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายเดชา  เอกา
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
916 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพจน์  ธันทยา
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
917 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  แก้วสีไว
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
918 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายคมเพชร  แสนศักดา
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
919 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายสุทธิพงษ์  ตรีบุญเมือง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
920 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีระ  คำภาพันธ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
921 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายณัฐชัย  สิงห์สาวแห
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
922 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายวชิระ  มหัน
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
923 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายไพศาล  พนมใหญ่
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
924 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกรกช  ชุมโท่โล่
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
925 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายสุรีรัตน์  มีหนองหว้า
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ
 
926 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พันไผ่
 
1. นายโชควิวัฒน์  โพธิ์ชา
 
927 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวนุชสรา  บ่าพิมาย
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
928 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สันตานนท์
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
929 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พรมสำโรง
 
1. นายศิริพงษ์   ศรีมีเทียน
 
930 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
931 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ธรรมเสนา
 
 
932 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชลิฎา  อุบลหล้า
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
933 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวสุพัตรา   หงส์สีดา
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
 
934 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวพิลาสลักษณ์  นามเทพ
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
935 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวอารดา  ผิวคำ
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
936 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กมล
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
937 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วินทะไชย
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
938 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงทานตะวัน  กุลสุวรรณ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
939 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สีมาร
 
1. นางชมนารถ  ผดุงรัตน์
 
940 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูรัตน์
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
941 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กมลเมือง
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
942 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวปรียานุช  สิงหาทิพย์
 
 
943 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มะณีแสง
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
944 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
945 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
946 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวอาริยา  วิชาเฟื่อง
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
947 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวสุพัตรา  โสสีสุข
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
948 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 5 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวเมธามิณี  แสนระวัง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
949 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แก้วกองนอก
 
1. นายขนบ  เทียงผดุง
 
950 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีกู่กา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มังศรี
3. เด็กชายพิทยา  นามจันดา
4. เด็กชายภูมิปัญญา   ไชยพิมพา
5. เด็กหญิงรุ่งศิริ  แล่แพ่ง
6. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาญจน์สมจิตต์
7. เด็กหญิงอังกินันท์  จันทร์ผิว
8. เด็กชายเฉลิมพร  เฉนียง
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
3. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
951 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สมภักดี
2. เด็กหญิงนิภากรณ์  ปัสสาสัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ยศหนองทุ่ม
4. เด็กชายปิยพงษ์  ศรีตะวัน
5. เด็กชายมนัสชัย  ทองแสน
6. เด็กหญิงลลิตา  สาโรจน์
7. เด็กหญิงสิรินยา  ศรีโนนยาง
8. เด็กชายอิทธิพล  พนักศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ผ่านจังหาร
2. นายธวัชชัย  สุนา
 
952 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีรนันท์  ไตยะมะณี
2. นายบุตรดี  กันยาเลิศ
3. เด็กหญิงพรนิภา  อ่อนสา
4. เด็กชายยุทธเสรี  ศรีปัญญา
5. นายรัฐนันท์  ศิลาเหลือง
6. เด็กหญิงวิภาดา  จ่าหล้า
7. เด็กหญิงศศิธร  ไตยะมะณี
8. เด็กชายสักรินทร์  มุ่งแสง
9. นางสาวอิสริยะ  สุขเสริม
10. นางสาวเปรมฤทัย  อุทธโยธา
 
1. นายปิยะณัฐ  อุทก
2. นางพัชรินทร์  สังสนา
3. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
953 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ฤกษ์ดี
2. เด็กชายต้นตระกาญน์  ดวงคำ
3. เด็กชายธวัชชัย  วาจาสัตย์
4. เด็กชายปิยวัตร  สีทา
5. เด็กชายวรายุส  สิทธิบุ่น
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ฤทธิยาน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  รอดจุ้ย
8. เด็กหญิงอภิญญา  สีหาฤทธิ์
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
2. นายเชิงชาญ  วงศ์ศรีมี
 
954 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลสุข
2. เด็กชายจิระพันธ์  ดอกพุด
3. เด็กหญิงนิตยา  ศรีอุทัย
4. เด็กชายนิวัฒน์  กิจเอื้อ
5. เด็กหญิงปนัดดา  แสวงชัย
6. เด็กหญิงมาริสา  สุดเสน่ห์
7. เด็กชายยิ่งยง  พงษ์วิเศษ
8. เด็กชายศิริชัย  ชัยรัตน์
9. เด็กชายสุกัญญา  อาจมูลศรี
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สมิทพจน์
 
1. นางสาวนุชรี  สุวรรณพันธ์
2. นางศิรินภา  ภูกลาง
 
955 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา   พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์   นามมณี
3. นายธนัญญู  เลิศล้ำ
4. นายศรราม  คำดำ
5. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
6. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
7. นายอานุภาพ  ข่าทิพย์พาที
8. นายเจตพล  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
3. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
956 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นายกนกพล  สาระพล
2. นางสาวกานติมา  ผักมาลา
3. นายจิรศักดิ์  ศิลปักษา
4. นางสาววรรณภา  หอมกลาง
5. นายวันรบ  เทพกัน
6. นายสมรัก  ขันทวิชัย
7. นางสาวสุกานดา  ขาวรัมย์
8. นางสาวอัมพร  พรมจารีย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีอำนาจ
2. นางนภาพร  พูลลาภ
3. นางประกายเพชร  พวงพี่
 
957 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจันทนิภา  วงละคร
2. นายนัฐนันท์  ปะจุลา
3. นางสาวนัฐวรรณ  อนุไพวรรณ
4. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
5. นางสาวพลอยไพลิน  โคตลุนาม
6. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
7. นายวรพจน์  จันทยา
8. นางสาวสุภาวดี  สีทาน้อย
 
1. นางพัชรินทร์  สังสนา
2. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
3. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
958 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายกฤษณะ  บูรณะกิติ
2. นายกัมปนาท  เย็นศิริ
3. นางสาวดารา  เย็นศิริ
4. นายพงษ์สิทธิ์  สิทธิลัย
5. นางสาวลำพูน  อีสา
6. นางสาวสุชาดา  มานะกิติวิภาต
7. นายสุรชัย  วิเศษสุด
8. นางสาวอัญธิกา  ปาโท
 
1. นางบังอร  แสนหลาบคำ
2. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
959 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  ไม้หอม
2. นางสาวทวิวรรณ  โชติรอด
3. นางสาวพัชริดา  บุญธรรม
4. นายพิทักษ์  มีตน
5. นายภัสกร  บัวแก้ว
6. นางสาวมุกขรินทร์  สามคูเมือง
7. นายวสันต์  วินทะไชย
8. นายวิทวัส  คำหมอน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ผ่านจังหาร
2. นายธวัชชัย  สุนา
 
960 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาวรรณา
4. เด็กหญิงรัตน์อรุณ  ตะสนท์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุมกลาง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงสุธิดา  บุดดาวงศ์
8. เด็กชายอธิวัตร  เงินยวง
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
961 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา    
962 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามมณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
963 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  สง่างาม
2. นางสาวทวิวรรณ  โชติรอด
3. นางสาวมุกขรินทร์  สามคูเมือง
4. นางสาวสุจิตรา  จันทร์ขอนแก่น
5. นางสาวสุรีพร  พรมหงษ์
6. นางสาวไพลิน  แสนบุุดดี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ผ่านจังหาร
2. นายธวัชชัย  สุนา
 
964 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. เด็กหญิงรัตน์อรุณ  ตะสนท์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุมกลาง
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาญจน์สมจิตต์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงสุธิตา  บุดดาวงศ์
8. เด็กหญิงอังกินันท์  จันทร์ผิว
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
965 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนันรัตน์  คงมนต์
2. นางสาวชารารัตน์  แล่ล้อม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มขยาย
4. นางสาวปริชมน  แก้วภู
5. นางสาวพรนภา  วงแหวน
6. นางสาวพัชรา  พิมพ์ไกลดี
7. เด็กหญิงยุวธิดา  คัชรินทร์
8. เด็กหญิงศกุลตลา  จำเริญศรี
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ตัวงาม
10. นางสาวอนุธิดา  รุ่งราม
11. นางสาวอรชร  พรมนิกร
12. นางสาวเบญญาทิพย์  อุทก
 
1. นายปิยะณัฐ  อุทก
2. นางพัชรินทร์  สังสนา
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
966 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ประเสริฐเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐการ  พิมเภา
3. เด็กหญิงนันทิชา  พลโยราช
4. เด็กหญิงพรนภา  แปวประเสริฐ
5. เด็กหญิงวาธินี  ภูนะ
6. เด็กชายวีรยุทธ  สีส่อง
7. เด็กชายสกุลเกียรติ  ก้านจักร
8. เด็กชายสราวุธ  ดวงคำ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองบุรี
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  ก้านจักร
11. เด็กชายสุเมคา  กาบิน
12. เด็กหญิงโสภาวดี  นะคะสอน
 
1. นางจตุพร  ไขแสง
2. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
3. นางนวนจิต  ชินหงษ์
4. นายเชิงชาญ  วงศ์ศรีมี
 
967 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามมณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
968 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  แสงแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  พัดสงค์
3. นางสาวจันจิรา  เกาะน้ำใส
4. นางสาวชุติกาญจน์  จงจำ
5. นางสาวดรุณี  ดลรัศมี
6. นางสาวสบันงา  อาชญาทา
7. นางสาวอัญชลี  สุยคำไฮ
8. นางสาวเกศราพร  ทองปาน
 
1. นายปิยณัฐ  อุทก
2. นางพัชรินทร์  สังสนา
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นายเอกพงษ์  หุมแพง
 
969 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวภัสรา  รักษา
2. นางสาวมะลิดา  จันทร์ภูงา
3. นางสาวสุพรรษา  เสนารินทร์
4. นางสาวอรพรรณ  นากอก
5. นางสาวอลิษา  ศรีบุญลำ
6. นางสาวเกวลิน  ลำนวล
 
1. นางเจนลี่  สีดาว
 
970 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  มหาวงษ์
2. นายจักรพันธ์  จันทร์ดา
3. นายรุ่งเรือง  โสไธสงค์
4. นางสาววิลาวรรณ  หินจำปา
5. นายสมศักดิ์  เทียมภู
6. นางสาวสุจิตรา  อนุแก่นทราย
7. นางสาวสุนิสา  ใสสะอาด
8. นายสุพจน์  วงศ์วิลา
9. นายอภิสิทธิ์  ละครลำ
10. นางสาวอรพรรณ  พิมพ์ศร
 
1. นางจตุพร  ไขแสง
2. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
3. นางนวนจิต  ชินหงษ์
4. นายศรานุพงษ์  ปรินแคน
 
971 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกฤตนัย  ศรีพิลา
2. เด็กหญิงกุสุมา  บุพชาติ
3. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ขันโมลี
4. เด็กหญิงชลิตา  สิทธิศรี
5. เด็กหญิงดวงนภา  เจริญศรี
6. เด็กหญิงทัชวรรณ  เปรียงพรม
7. เด็กชายธนายุทธ  เกตุด้วง
8. เด็กชายธัชชากรณ์  คงวิเชียร
9. เด็กหญิงปรมาภรณ์  แสนศรี
10. เด็กหญิงภรณ์พิชา  ลีลา
11. เด็กหญิงวัชลิตา  สุวรรณพันธ์
12. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีธร
13. เด็กชายสุรศักดิ์  มันดินแดง
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะโพทัง
15. เด็กหญิงเกสินี  บุพชาติ
16. เด็กหญิงแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นางกาญจนา  คำสนาม
2. นายกีรดิต  ผลาผล
3. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
4. นางบุสรินทร์  พาระแพน
5. นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร
 
972 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กชายจิระพันธ์  ดอกพุด
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีอุทัย
3. เด็กชายนิวัฒน์  กิจเอื้อ
4. เด็กหญิงปนัดดา  แสวงชัย
5. เด็กหญิงมาริสา  สุดเสน่ห์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ผลาผล
7. เด็กชายศิริชัย  ชัยรัตน์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วกาง
9. เด็กหญิงสตรรัตน์  คำหมื่น
10. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีปัญญา
11. เด็กชายสุกัญญา  อาจมูลศรี
12. เด็กหญิงสุพรรษา  สมิทพจน์
 
1. นางสาวนุชรี  สุวรรณพันธ์
2. นางศิรินภา  ภูกลาง
 
973 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกชพรรณ  มูลเซอร์
2. นายกฤติกานต์  ศรีอุบล
3. นางสาวกาญจวรรณ  จรรยาศรี
4. นางสาวจตุพร  สิงห์ทอง
5. นางสาวจีรภิญญา  แสนศรี
6. นางสาวปัณฑารีย์  แก้วสุข
7. นางสาวพนิดา  หลักคำ
8. นางสาวระวิวรรณ  พะลัง
9. นายวรวุธ  สุขจันดี
10. นางสาวศศิวิมล  อะสงค์
11. เด็กชายสิทธิพร  บุญพรมอ่อน
12. นางสาวสุธิดา  ศรีอ่อน
13. นายอนุสรณ์  สีปัตตา
14. นายอภิรักษ์  พลอาษา
15. นายเวชพูล  เวชไธสง
 
1. นายกีรดิต  ผลาผล
2. นางจตุพร  บุญรักษา
3. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
4. นางบุสรินทร์  พาระแพน
 
974 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจันจิรา  เกาะน้ำใส
2. นางสาวจันทนิภา  วงละคร
3. นางสาวจันทิมา  โพธาราม
4. นางสาวดวงใจ  โคตะลุนาม
5. นางสาวดารุณี  จันทริมา
6. นางสาวนภัชพร  ปักษี
7. นางสาวนฤมล  คำเรือง
8. นางสาวนัทติยานันท์  พนมจันทร์
9. นางสาวพรรณี  ศรีบุตดี
10. นางสาวพลอยไพลิน  โคตะลุนาม
11. นางสาวพักตร์วิภา  อักษร
12. นางสาววรรณภา  คำเดช
13. นางสาวศศิธร  ชาติชาย
14. นางสาวสบันงา  อาชญาทา
15. นางสาวอัญชลี  สุยคำไฮ
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
3. นางอารี  จันทรักษ์
 
975 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายชัดชน  พิมาย
2. นายณัฐพงษ์  กุชโร
3. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
4. นายสุชาติ  สุวรรณเกิดผล
5. นายอิทธิชัย  สังสนา
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
976 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายฐปกร  สุพรม
2. นายอดิศักดิ์  คงจันทึก
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
977 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอภิชัย  พิมพ์สิงห์
 
1. นางลัดดา   ล้อจรัสศรีกุล
 
978 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พุทธทัศน์
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
979 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายทรงศักดิ์  ยาวศิริ
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
980 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 96.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายคมกฤษณ์   หงษ์จันทร์
 
1. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
981 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายชลิต  เงาะลำดวน
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
982 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายทินกร  บุญโสภา
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
983 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายอดิศร  ตาริเทพ
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
984 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญหินกอง
 
1. นางภคมน  บุญหินกอง
 
985 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายวรวัฒน์  บุรีนอก
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
 
986 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นายธีรพล  ยันต์พิมาย
 
1. นางนวนจิต  ชินหงษ์
 
987 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายคุณาวุฒิ  แม้นศิริ
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
988 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
989 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  จันทร์ฝาง
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
990 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกชมน  พรมนิกร
2. เด็กชายคมกฤษณ์   หงษ์จันทร์
3. นายคมสัน  แจ่มดี
4. นายชัดชน  พิมาย
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มขยาย
6. นางสาวธารารัตน์  ไตยะมะณี
7. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
8. นายนัฐนันท์  ประจุลลา
9. นางสาวนุสรา  สาลี
10. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
11. เด็กหญิงปริชมน  แก้วภู
12. นางสาวปรียานุช  จำปาเทศ
13. เด็กชายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
14. เด็กหญิงพรนภา  วงแหวน
15. นายพูลทวี  ศรีชัยมูล
16. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
17. เด็กชายวรพจน์  จันทยา
18. นายวัชระ  โสระมรรค
19. นางสาวศันสนีย์  ผันผาย
20. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
21. เด็กหญิงสาวิตรี  ตัวงาม
22. เด็กชายสุทธิพัฒน์  สุดตา
23. นายอดิศร  ตาริเทพ
24. เด็กหญิงอนุธิดา  รุ่งราม
25. นายอภิชัย  พิมพ์สิงห์
26. นายอภินันท์  เจริญ
27. เด็กหญิงอรชร  พรมนิกร
28. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินกันหา
29. นายอานนท์  แสนบัวคำ
30. นายเดชา  เอกา
 
1. นางพัชรินทร์  สังสนา
2. นางลัดดา   ล้อจรัสศรีกุล
 
991 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  นามปัญญา
2. นางสาวกาญจนา  มูลมณี
3. เด็กชายคมเพชร  แสนศักดา
4. นางสาวจรัสเพชร  มะลิมาตย์
5. เด็กชายชูเกียรติ  สมภัคดี
6. นางสาวญาสุมินทร์  อาจพงษา
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กอบัว
8. นางสาวณัฐริกา  สง่างาม
9. นางสาวดวงกมล  ไม้หอม
10. เด็กชายทรงเกียรติ  บุญพา
11. นางสาวธัญรดา  ไชยแสนท้าว
12. เด็กชายธีรยุทธ  สีปัดตา
13. เด็กหญิงนภากรณ์  ปัสสาสัย
14. เด็กชายบัณฑิต  ครองยศ
15. นางสาวพัชริดา  บุญธรรม
16. นายพีระยุทธ  คูเมือง
17. นางสาวมณีรัตน์  อวนศรี
18. นางสาวมุกขรินทร์  สามคูเมือง
19. เด็กหญิงลลิตา  สาโรจน์
20. นางสาววิสสุตา  ศรีทุมมา
21. นางสาวศริพร  มหาหงษ์
22. นางสาวสกาวเดือน  นครศรี
23. นางสาวสุกัญญา  พูดเพราะ
24. นางสาวสุกัญญา  กุุดเสนา
25. นางสาวสุจิตรา  จันทร์ขอนแก่น
26. นางสาวสุรีพร  มหาหงษ์
27. นายอนุสรณ์  สุนา
28. นายอภิวัฒน์  ทอนศรี
29. นางสาวอรทัย  สามคูเมือง
30. นางสาวไพลิน  แสนบุุดดี
 
1. นายฉลาด  ทุมลา
2. นายธวัชชัย  สุนา
 
992 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกรกช  ชุมโท่โล่
2. นางสาวกุลธิดา  ภูแสงสั้น
3. นายคุณาวุฒิ  แม้นศิริ
4. เด็กชายจิรพงษ์  ดำลี
5. นายจิราณิวัฒน์  ขันโพธิ์น้อย
6. นางสาวฉัตรดาทิพย์  โพธิ์นาแค
7. นายชลิต  เงาะลำดวน
8. นางสาวณัฐกานต์  มณีแสง
9. นางสาวณัฐริกา  วรวิเศษ
10. นางสาวณัทริกา  วรวิเศษ
11. เด็กชายดนุพร  มามี
12. นางสาวทัศนวรรณ  ดีจานเหนือ
13. นายธวัชชัย  พุททัศน์
14. นางสาวปณยา  ปัญญาพรม
15. นางสาวประพิศรา  ศักดาศรี
16. นางสาวปัทมพร  ขยันกลาง
17. นางสาวปาริฉัตร  สุขคำเม
18. นางสาวผกามาศ  ปฏิเส
19. นายภาคภูมิ  จันทร์ฝาง
20. นางสาววรพันธ์  บุญละคร
21. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์จำปา
22. นางสาวสุพัตรา  ไชยลาภ
23. นายอนุทิน  บรรจบพุดซา
24. นางสาวอรทัย  อินทร์ประเคน
25. นางสาวอรยา  แสงบึง
26. นายอลงกรณ์  กะตะโท
27. นางสาวอัจฉรา  รัตนเทพ
28. นางสาวอัญชลี  ชูกลิ่น
29. นายเฉลิมชัย  ศูนย์เจิม
30. นายเฉลิมเกียรติ  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
2. นางอำภา  ใสกลาง
 
993 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายณฐปกรณ์  พลหนองหลวง
2. เด็กชายดวงสมพงษ์  มะณีสาร
3. เด็กชายหลักนคร  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
994 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงชุติพันธ์  โพนเมืองหล้า
3. เด็กหญิงปิยะพร  นามศิริ
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
995 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงนิตยา  พรมลี
2. เด็กหญิงพิยดา  ชมแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  มาหินกอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  เมืองสนาม
 
996 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สร้างพล
2. เด็กชายมนัสพล  เพ็ญทองดี
3. เด็กชายอนุวัตร  สิมทอง
 
1. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา
2. นายณรงค์  วินทะไชย
 
997 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สาน้ำคำ
2. เด็กหญิงกฤษณา  สาระคู
3. เด็กหญิงกาญจนา  แสงเนตร
 
1. นางสมพร  เขียวสระคู
2. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
 
998 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายนิพนธ์  เอกสิงห์
2. นายวีระศักดิ์  มีเทียน
3. นายเทพไท  ลือจันดา
 
1. นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์   บัวสี
2. เด็กหญิงหนูไกล  สาสอน
3. เด็กหญิงเพียงใจ   สาสอน
 
1. นางนิตยา   ผลสุข
2. นางลำปรางค์   พรมสำโรง
 
1000 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนายงค์  สีสาวแห
2. เด็กชายภูวดล  กองศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เนตรวงศ์
 
1. นายอิทธิชัย  อุปริวงศ์
 
1001 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  ยางงาม
2. เด็กชายภานุวัตน์  ศรีตาแสน
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1002 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชาติมูลตรี
2. เด็กหญิงวริษฐา  เอกอุดมศักดิ์
3. เด็กชายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
1003 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรี  สีสมบา
2. เด็กชายณรงค์เดช  อุดมชัย
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ดำคำ
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
1004 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายฐนันดร์ศักดิ์  เพชรภักดี
2. นายภูวเนศ  ลือโสภา
3. นายศุภกิจ  นามเดช
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
1005 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายกุลชาติ  สีดวงดี
2. นายรณชัย  ปักการะโน
3. นางสาวอันทิกา   สุดจันดี
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
1006 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวพัทราภรณ์  พิมพ์สุวรรณ
2. นายวัฒนา  ชัยสิทธิ์
3. นายสุวรรณ  แก้วน้อยชั้น
 
1. นางสมพร  อ่อนสองชั้น
2. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
 
1007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวณัฐญา  สร้อยสองชั้น
2. นางสาวธิติมา   หมื่นขันธ์
3. นางสาวศิริรัตน์    บัวไข
 
1. นางนิตยา   ผลสุข
2. นางลำปรางค์   พรมสำโรง
 
1008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  พรมท้าว
2. นางสาวพรทิพย์  อุตมะ
3. นายวิชประชา  แสนบุญเรือง
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
 
1009 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวภัทราวดี  ยางสุข
2. นายวรวุฒิ  ขยันชม
3. นางสาวสกุลรัตน์  คำเล็ก
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
1010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายนิรันดร์  นาคครุฑ
2. นายศิริศักดิ์  จันทะสุวรรณ
3. นายสหชัย  สายทอง
 
1. นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
1011 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายกิตติวุฒิ  ดาดวง
2. นายธนพนธ์  หลงหนองบัว
3. นายธีรพนธ์  นาคศรี
 
1. นายประมวล  แสงสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร  ธนะชัย
 
1012 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวศันสนีย์  อิรัชวา
2. นายสิทธินนท์  ไชยเสนา
3. นางสาวหฤทัย  จันสุธรรม
 
1. นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม
2. นายสันติพงศ์  ยมรัตน์
 
1013 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายกัมปนาท  โคโยทา
2. นายวทัญญู  ทศราช
3. เด็กชายวิทวัส  มาดำ
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1014 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  อุทธิสินธิ์
2. นายอนุวัฒน์  ลาพัง
3. นางสาวแย้มใจ  ศรีภูวง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
1015 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยโคตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  สาระภักดี
3. เด็กชายสุริยา  บุญวาสนา
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
1016 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนฤณี  คำสุดที
2. เด็กหญิงศุภนิดา  คำสวาสดิ์
 
1. นางสาวนิติยา  แสนคำ
2. นายพรชัย  ทองวิเศษ
 
1017 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธานินทร์  กุณรัตน์
2. นายนายสุชาติ  คำหมอน
3. นายศรายุทธ  ผลไม้
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
1018 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธนากร  ทัศนภักดิ์
2. นางสาวยุพิน  สาสนาม
 
1. นายกิตติ  ทวยสอน
2. นายบัวสอน  แสวง
 
1019 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายกำธร  ยีรัมย์
2. นายสุริยา  ระผิว
3. นายหยกไทย  ป้องแดง
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นายอนุจิต  หลาบคำ
 
1020 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ถาวรพงษ์
2. เด็กชายสุเมธ  เสนนำเที่ยง
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1021 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายศรราม  เฟือสูงเนิน
2. เด็กชายสถาปัตย์  อาจสังข์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  เวฬุวนารักษ์
 
1022 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงนฤภรณ์  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณิกา  วิพันธ์
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1023 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกัมปนาท  วาสนาม
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  มะโนรา
3. เด็กชายอาทิตย์  ก้านจันทร์
 
1. นายณรงค์  วินทะไชย
2. นายรุ่งศักดิ์  จันทราช
 
1024 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษฐา  เอกอุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงหนูนา  ขาวเขียว
 
1. นางสาวอมร  เวชกามา
 
1025 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายกฤตระการณ์   คุมสุข
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  วรบุตร
3. เด็กชายอุเทน    ใจดี
 
1. นางนิตยา   ผลสุข
2. นางลำปรางค์   พรมสำโรง
 
1026 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายปุลิน  ศริศิลป์
2. นายสุรวุฒิ  ผิวอ่อน
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นายภาคิน  วงศ์อาษา
 
1027 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  จิตติพร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พึ่งสุรินทร์
3. เด็กชายสมพร  หลอดแก้ว
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นางเยาวลักษณ์  แก้วตาแสง
 
1028 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวคณิตา  มาตย์วิเศษ
2. นายณัฐสิทธิ์  สะน้ำเที่ยง
3. นางสาวรัชนีกร  ไหวพริบ
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
1029 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  อยู่คง
2. นายอนุชิต  วันภักดี
3. นายไมตรี  คิดหวัง
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
1030 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายจิรพนธ์  สมภานต์
2. นายทินกร  บุญโสภา
3. นายศุภสิน  พรมแพน
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นายอนุจิต  หลาบคำ
 
1031 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวปนัดดา  สร้อยชด
2. นางสาวพิกุลทอง  สอนศรี
3. นางสาวเจนจิรา  สุดหนองหว้า
 
1. นางนิตยา   ผลสุข
2. นางลำปรางค์   พรมสำโรง
 
1032 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายชานนท์  สำราญเย็น
2. นายนเรศ  สิงห์ดงเมือง
3. นายพงษ์ดนัย  ปุริสาย
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นางเยาวลักษณ์  แก้วตาแสง
 
1033 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  วินทะไชย
2. นายสิทธิพร  สอนภักดี
3. นายอรรถพล  อวนศรี
 
1. นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม
 
1034 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  เจตราช
2. เด็กชายพิรศุษม์  เจตราช
 
1. นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงษ์
 
1035 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงประภัสสร  เกตุศรี
2. เด็กหญิงศุภนุช  ศรีทองขำ
 
1. นายพรชัย  ทองวิเศษ
2. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
 
1036 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายดนุพร  หลาบนอก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางสาวกิรติการ  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางอาริศปรียา  วรวงษ์
 
1037 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เรืองแจ้ง
2. เด็กชายธีระพันธ์  ดอนละครขวา
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1038 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายปรมินทรฺ์  กันยาประสิทธิ์
2. นายเนติพงษ์  คำสงค์
 
1. นางวรลักษณ์  ภาคมฤค
 
1039 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กชายณัฐกาล    ประพันธา
2. เด็กชายธุวานนท์  มีภักดี
 
1. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
2. นายสัญญา  วินทะไชย
 
1040 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ยวนหมื่น
2. เด็กชายสรยุทธ  พงไธสง
 
1. นางสาวพิชญาภา  ยมรัตน์
 
1041 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์  แสงทอง
2. เด็กชายธีระวุฒิ  วงศ์นาแด
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
2. นายอนุจิต  หลาบคำ
 
1042 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายปราญศิลป์  อาญาเมือง
2. เด็กชายอติศักดิ์  สุดแสง
 
1. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
1043 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายนิติพัฒน์  จิตคำภาพันธ์
 
1. นางทิตยา  พลขีดขีน
 
1044 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  กำหอม
2. นายชัยชาญ  อาจหาญ
3. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
4. นางสาวธารารัตน์  ไตยะมะณี
5. นางสาวปิยะภรณ์  อ่อนสา
6. นางสาวอรอุมา  อ่อนสา
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
1045 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวจริยา  ศิริกิจ
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
3. นางสาวพลอยไพลิน  แสนศักดา
4. นางสาวพัชริดา  วงศ์สมบัติ
5. นายสุเมธ  โคตรนายูง
6. นางสาวอรวรรณ  ฤทธาพรม
 
1. นายประยุทธ  นนทฤทธิ์
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
3. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
1046 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญญสาร
2. นางสาวจันมณี  ศรีแก้ว
3. นางสาวทัศณี  มณีแสง
4. นายวัชระ  ศรีนนเฮือง
5. นางสาวอมรรัตน์  คำพะไม
6. นางสาวอัคคะวัณ  หงษ์สุด
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
1047 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งตะวัน   แสงสีงาม
2. นางสาวศิริลักษณ์  พิมพ์ตะคลอง
3. นางสาวสมพิศ  ปัตตะละคะ
4. นางสาวสายใจ  ดวงจันทร์
5. นางสาวสุพิชชา  จันทะโรจน์
6. นางสาวเพ็ญพักตร์  คำทองเที่ยง
 
1. นางจารุวรรณ  กาฬหว้า
2. นายสมภพ  ไชยสิทธางกูร
3. นางสุรีย์รัตน์  ไชยสิทธางกูร
 
1048 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวจันทนิภา  แก่นคำ
2. นายธีระศักดิ์  ลบภิรมย์
3. นางสาวนิดติยา  โทขันธ์
4. นางสาวนิสารัตน์  พรมเทพ
5. นางสาวรถจรินทร์  พลาด
6. นายเพชรไทย  เพช็รรักษา
 
1. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
2. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
 
1049 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ศิริสุนทร
2. เด็กหญิงตรีวิภา  ตรีธาสุข
3. เด็กหญิงรัติยากร  แก้วแสงใส
4. เด็กหญิงสุภิญญา  พันชารี
5. เด็กชายอานนท์  ไชยวงศ์
6. เด็กหญิงอุมารินทร์  ศิลาวารี
 
1. นายสนั่น  มิรัตนไพร
2. นายสมบัติ  ศรีธรรมมา
3. นายสราวุธ  เพชรภักดี
 
1050 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศักดิ์คำดวง
2. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ดวนขันธ์
3. เด็กหญิงจริญาพร  ดวนขันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เทียมปาก
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หอมวงษ์
6. เด็กชายเอกรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
1051 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อาวรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  วงค์วรรณะ
3. เด็กหญิงนันทิยา  ศรีภักดี
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำชาย
5. เด็กหญิงอาทิติยา  มนตรี
6. เด็กหญิงเตือนใจ  สานไชย
 
1. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
1052 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยารัตน์  รันระนา
2. นางสาวนพวรรณ  ลำนวน
3. นางสาวประภัสรา  วรรณฉวี
4. นางสาวศิริวรรณ  สัตนันท์
5. นางสาวสุภาวิณี  ศรีเมฆ
6. เด็กหญิงอัญทิวา  คำใส
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางพรพิมพ์   กิริยะ
 
1053 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจสิตา  วิชัยวงษ์
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  อ่อนปุย
3. เด็กหญิงนุจรินทร์  ยมนัตถ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สุรินทร์
5. เด็กชายพงษ์เกียรติ์  นารีโภชน์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยดี
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางมยุรี  สูตรขวัญ
3. นายอนุจิต  หลาบคำ
 
1054 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงกรรณิการ  เฟือสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงใจ  ดอกจันทร์
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  ภูมิจิดานันท์
4. เด็กหญิงสุมินตรา  สีลาหอม
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  อุดสัย
6. เด็กชายไพวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  ชีวาจร
2. นางปิยนุช  สีส่อง
 
1055 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงรัชฎา  สุทธิสน
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  โสรธร
 
1. นางสาวนิติยา  แสนคำ
2. นางประวิณา  ทองวิเศษ
 
1056 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวัลลญา  แสงงาม
2. เด็กหญิงวีรยา  ข่าขันมะณี
3. เด็กหญิงอติกานต์  มาตรศรี
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
 
1057 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีส่อง
2. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทิพย์มณี
3. เด็กหญิงเกศสริน  นิลดำ
 
1. นางปิยนุช  สีส่อง
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
1058 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวปิยนุช  คำทอง
2. นางสาวพิมชนก  เมืองพรม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลำรุงฤทธิ์
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางมยุรี  สูตรขวัญ
 
1059 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หลวงแสง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฝางแก้ว
 
1. นายโณทัย  ชาบุญมี
 
1060 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงขวัญธิญา  เชิงหอม
2. เด็กชายจักรพงษ์  แสนปรางค์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดงเย็น
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  เมืองสนาม
2. นายสภารัฐ  หลักคำ
 
1061 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายธนัท  จิตรเพียร
2. นางสาวนุจรีย์  หาญคำ
3. นายศราวุฒิ  วิเศษวงษา
 
1. นายพยนต์  เภาพันธ์
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
1062 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายชลทิศ  สุขประสาร
2. เด็กหญิงนุชจริญ  ยมนัตถ์
3. เด็กชายสหรัฐ  สมพร้อม
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1063 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธนกร  จ่าภา
2. นางสาวปณยา  ปัญญาพรหม
3. นางสาวอริสรา  ทองอินทร์
 
1. นายเหรียญชัย  สามาลา
 
1064 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร์  สุวรรณสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  พลอาษา
 
1. นางจรีรัตน์  หลักคำ
2. นางพานทอง  โพธิคลัง
 
1065 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนฤมล  ศรีโสดา
2. นายศรัญยู  พิศเพ็ง
 
1. นางกาญจนา  คำสนาม
2. นางจักรภัทร  กุดทองดี
 
1066 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  พรมท้าว
2. นางสาวฐาปนีย์  โพธิ์ชา
 
1. นายวิชา  พันธวงศ์
 
1067 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายนพกานต์  กล้าทน
2. นางสาววงเดือน  ออมอด
3. นางสาวสุวนันท์  ผิวอ่อน
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
 
1068 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจันจิรา  วารุรัง
2. นางสาวเจนจิรา  ต้นชมพู
3. นางสาวแก้วตา  อัครชาติ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วุฒิรัญญกูล
2. นางพานทอง  โพธิคลัง
 
1069 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวกาญจนา  กมลเลิศ
2. นางสาวนาถติญา  สิทธิตา
3. นายวัชระ  รักษา
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
1070 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายทัศกรณ์  สวัสดิ์เอื้อ
2. นายพงษ์ทวี  รสจันทร์
3. นางสาวสริยา  มาบิดา
 
1. นางพนาวัน  สงครินทร์
 
1071 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายขัตติยะ  สระแก้ว
2. นายณัฐพล  สาโพนทัน
 
1. นายกิตติ  ทวยสอน
2. นางสาวหัทยาพร  วงศ์ชนะ
 
1072 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายวีระเทพ  บุญวิเศษ
2. นายอดุลวิทย์    ศิริประดิษฐกุล
 
1. นางสาวนฤมล  วงษ์ภา
2. นางสุมาลี  ชนะดี
 
1073 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ใคร่นุ่นนา
2. นายศิริวัฒน์  ตะกะศิลา
 
1. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
2. นายสัญญา  วินทะไชย
 
1074 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคโยทา
2. นายนันทวัฒน์  มะลาศรี
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1075 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายธีรเมธ  เศษวงค์
2. เด็กชายสหพันธ์  จันทสี
3. เด็กชายแมนสรวง  สิมทอง
 
1. นายวิชิต  ชนะชัย
2. นายเทวา  ทาระคำ
 
1076 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายกิตติโชติ  กุลสุวรรณ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  งามดังนาค
3. เด็กชายสหชัย  ทรงคาศรี
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นายสนั่น  มิรัตนไพร
 
1077 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  พาพลงาม
2. เด็กชายธนฤทธิ์  ภูเชตวัน
 
1. นางพนมวัลย์  นาวารี
2. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
 
1078 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสริตา  โฮงมาตย์
2. นางสาวสโรชา  จำปาจันทร์
 
1. นายภาคิน  วงศ์อาษา
2. นางสุมาลี  ชนะดี
 
1079 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เภาพันธ์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สิงห์นันท์
 
1. นางสาวอุมาพร  สมนึก
 
1080 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกฤษฎานุกุลย์  แก้วแสง
2. เด็กชายเนติภัทร  โคตรเทิ้ง
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
 
1081 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายธรรมรงค์  นันหมื่น
2. เด็กชายเนวิน  ดวงจันทร์
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
1082 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  ผลาผล
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ภูสังข์
3. เด็กหญิงอารียา  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นายประยุทธ  นนทฤทธิ์
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
1083 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรัชชา  ทัดสาพจน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอมละออ
3. เด็กชายอภัสนันท์  อุดมประเสริฐ
 
1. นายอรรคพล  บุญชำ
2. นายอุดม  น้อยจันทร์
 
1084 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา  วิเศษวงษา
2. เด็กชายธีรภัทร  ยมยิ่ง
 
1. นางสาวกิรติการ  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางอาริศปรียา  วรวงษ์
 
1085 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายภาคิน  พลดอน
2. เด็กชายมงคล  ใจเมือง
3. เด็กชายอิทธิ  คำสงค์
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
1086 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายธีรกรณ์  ศรีอุบล
2. เด็กหญิงภิมวรินทร์  ทูลคำรักษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำบุดดี
 
1. นางพนาวัน  สงครินทร์
 
1087 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นามนัย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีนาม
3. เด็กชายพินิจ  สุดาปัน
 
1. นางปิยนุช  สีส่อง
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
1088 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมโส
2. เด็กหญิงอรญา  อุ่นจิต
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1089 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ก้านจักร
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ลาร่องคำ
 
1. นางเนตรนภา  มหาพานต์
 
1090 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงลักษณา  คุ้มสระพรหม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศรี
 
1. นางสาวขวัญเรือน  เวฬุวนารักษ์
 
1091 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายอภิสิทธิ์  เกษวงศ์
2. นายอานนท์  จุ่นหัวโทน
 
1. นางวรลักษณ์  ภาคมฤค
 
1092 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงอาตยา  ภูมิเรศสุนทร
2. เด็กชายเอกภพ  ศรีโสภน
 
 
1093 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายสมจิตร  ธิพรพันธ์
2. เด็กชายอนันตทรรศ์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1094 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงโสภิตา  ผาลี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
2. นายวินัย  วิลัยพิษ
 
1095 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  นาดี
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีภูมิมาตย์
 
1. นางจินตนา  ประกอบเลิศ
2. นางทิตยา  พลขีดขีน
 
1096 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายนครินทร์  คำผาย
2. เด็กหญิงสิรินภา  ผุดบัวดง
 
1. นางชมพูนุช  แพงวงษ์ จันทรประทักษ์
2. นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
 
1097 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายภูวไนย  กองเกิด
2. เด็กชายยงยุทธ  ทุมมาตัน
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1098 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายจรูญ  เรืองเดช
2. เด็กหญิงอิงลดา  จุลเสริม
 
1. นายชูชาติ  บุญบรรลุ
 
1099 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย    
1100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลสุข
2. เด็กชายจิระพันธ์  ดอกพุด
3. เด็กชายศิริชัย  ชัยรัตน์
 
1. นายสุระชัย  ทีสระคู
 
1101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงวัชรี  คุณมาศ
2. เด็กชายสรารัญน์  ทะนารัมย์
3. เด็กหญิงสุนันท์ทิพย์  คุณมาศ
 
1. นางสาวกฤษณา  คุณแก้ว
2. นายสมุห์  พรมเทพ
 
1102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์ดำ
2. เด็กชายอรมเทพ  ทับทิบหิน
 
1. นางสุพรรณิกา  ทองมาก
 
1103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวดรุณี  ลาหัวโทน
2. นางสาวธัญรดา  ไชยแสนท้าว
3. นางสาวรุ่งนภา  ชนะพันธ์
 
1. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
1104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.625 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวนริชา  โพธิ์หนอง
2. นางสาวศศิธร  สาระถี
3. นางสาวสุนิตา  มาตา
 
1. นางพนาวัน  สงครินทร์
 
1105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาววันทนีย์  เสนามาตย์
2. นางสาวศุภิสรา  โนนสาหร่าย
3. นางสาวสุวนันท์  แผลงฤทธิ์
 
1. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา
2. นายรวีวร  อินทริกานนท์
 
1106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.1 ทอง 4 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  สิงห์ลอยลม
2. นางสาวสุนิศา  แสงอาจหาญ
3. นางสาวสุรญา  ไพรพฤกษ์
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นายสราวุธ  เพชรภักดี
 
1107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 88.62 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชุลีวัน  จันทร์ที
2. นายทวิวัฒน์  แสงน้อย
3. นางสาวรัตนา  มีเทียน
 
1. นายประจาบ  ยาศรี
2. นายอรรคพล  บุญชำ
 
1108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87.62 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายพงษ์พิทักษ์  ลาวัลย์
2. นางสาวอาภาภรณ์  ภูพันใบ
3. นางสาวเสาวรส  สิมมา
 
1. นายณัฐพล  โพธิคลัง
2. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
 
1109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87.1 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวจีระประภา  บุญพร้อม
2. นางสาวพรทิพย์  จาบทอง
3. นางสาวสุพัตรา  ปรากฏรัตน์
 
1. นางสาวกฤษณา  คุณแก้ว
2. นายสมุห์  พรมเทพ
 
1110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายชนินทร์  เดชศรี
2. นายณัฐพล  รมย์ศรี
3. นางสาวรัตนา  นครแสน
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นายสมหมาย  อามาตย์เสนา
 
1111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  สามาลา
2. นางสาวพรวิภา   ปุเลทะตัง
3. นายอนันตศักดิ์  มีมานะ
 
1. นายอำพันธ์  ขันประกอบ
 
1112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก่นวงศ์
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  งอมสระคู
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เงินแท่น
 
1. นางทองสุข  ธรรมเสนา
2. นางพานทอง  โพธิคลัง
 
1113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ยมนัตถ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  สงครินทร์
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
1114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลิตา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  วรรณทวี
3. เด็กหญิงวรรณชนก  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางนันทิญา  อัฒจักร
2. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิต  ธนะชัย
 
1115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  แสงน้ำ
2. เด็กหญิงสุวิภาพร  โต่นวุธ
3. นางสาวเจนจิรา  อาจวาที
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
1116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวธนภรณ์  ป้องทัพไทย
2. นางสาวสาวิตรี  สิมทอง
3. นายอริศ  พงษ์จันทร์
 
1. นางพานทอง  โพธิคลัง
2. นางสุวรรณ  ถาพร
 
1117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญกวิน  สมสีดา
2. นางสาวนิรุชา  อ่อนปุย
3. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ปัญญาคำ
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางมยุรี  สูตรขวัญ
 
1118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายทัตพงษ์  ทาระคำ
2. เด็กชายสาริช  เสนบุญมี
 
1. นายจักรภัทร  กุดทองดี
2. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
 
1119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายภัคพล  อันสงคราม
2. เด็กชายอิทธิพล  วังหนองหว้า
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
2. นายวินัย  วิลัยพิษ
 
1120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินธิแสง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เหมัง
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นายพงศ์อินทร์  สงเคราะห์
 
1121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกนฑ์  วิชัยวงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แว่นไธสงค์
 
1. นายจตุรงค์  นามศักดิ์
2. นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง
 
1122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวรากรณ์  ยามโสภา
2. เด็กชายภาสกร  โตพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญพาทำ
 
1. นางนีลวรรณ  จันปัดถา
 
1123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงสมิตา  อินทร์สระคู
 
1. นายมานิส  สลางสิงห์
 
1124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงพัชรา  คำชัย
2. เด็กหญิงอธิกา  ภักดีวงศ์
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายวุฒินันท์  สุภาพ
2. นางสาวสุจิตรา  เพ็ชรักษา
3. นางสาวอรสา  ดีวงษา
 
1. นายจักรพงษ์  อะปะหัง
 
1126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  เทียมจันทร์
2. นางสาวนิภาพร  ภูสิงห์ทอง
3. นางสาวสุภารัตน์  อุ่นเพ็ง
 
1. นางสรานันท์  นามหาไชย
 
1127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสถาพร  สีสินธุ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อึ่งชื่น
 
1. นายภาคิน  วงศ์อาษา
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
 
1128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายสุรจิตร  ดงพระจันทร์
3. เด็กชายอนุสรณ์  พลหนองคูณ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
 
1129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ลวงหอม
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  คำนวนสี
 
1. นางกิจติพร  นาทาม
2. นางประวิณา  ทองวิเศษ
 
1130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรษราบล  มงคลศรี
2. เด็กหญิงวิริยา  สุขเกษม
 
1. นายจตุรงค์  นามศักดิ์
2. นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง
 
1131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ศรีมนตรี
2. เด็กหญิงประติภา    โต๊ะสิงห์
3. เด็กหญิงสุวรรณา   โต๊ะสิงห์
 
1. นางนิตยา   ผลสุข
2. นางลำปรางค์   พรมสำโรง
 
1132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายนพดล  ครึ้มค้างพลู
2. เด็กชายสุเมธ  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระวุฒิ  วงค์นาแค
2. เด็กชายวิสุพล  โพธิ์โสภา
 
1. นายนายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กชายจิรภาส  บุญรอด
2. เด็กชายวัฒนา  แก้วภักดี
 
1. นางพนมวัลย์  นาวารี
2. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
 
1135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวชโรชา  บุญทันใจ
2. นายศราวุธ  ทองสุข
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
1136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงประนัดดา  สาระวิถี
2. เด็กหญิงแพรวัลย์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ทิมทอง
2. เด็กหญิงมุทิตา  พรหมแสงจันทร์
 
1. นางทิตยา  พลขีดขีน
 
1138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ก้านจักร
2. เด็กชายวชิระ  ชินสงคราม
 
1. นางเนตรนภา  มหาพานต์
 
1139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายจันทร์วงค์  ไชยราช
2. เด็กชายอภิรัฐ  สุขสาร
 
1. นางพิสมัย  ปรินทอง
 
1140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิยา  สำนวนเลิศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตกระเสริม
 
1. นายชูชาติ  บุญบรรลุ
 
1141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพล  เพียตัวผู้
2. นายภานุเดช  ศรีประดู่
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
 
1142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวจินตหรา   แสงดอกไม้
2. นางสาวภรณ์ฤทัย    โต๊ะสิงห์
3. นางสาวแพรวโพยม   น้อยฮวด
 
1. นางนิตยา   ผลสุข
2. นางลำปรางค์   พรมสำโรง
 
1143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สุขอำนวย
2. นางสาวนีรัมพร   ดะใน
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีชาเนตร
 
1. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
1144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชสรา  บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงอุษณี  พวงศรีเคน
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
1145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวิรุฬยุภา  สุวรรโน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นามสีสุข
3. เด็กหญิงแสงดาว  จันทะสอน
 
1. นางสาวกิรติการ  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางอาริศปรียา  วรวงษ์
 
1146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายตะวัน  ไกรวงศ์
2. เด็กหญิงวันชนะ  วงษาวัตร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เทียมปาก
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
1147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิริ
2. นายณัฐวุฒิ  หล้าสวย
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
1148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายทวีวัฒน์  พิมพ์หิน
2. นายมนต์นัส  โพธิ์ศิริ
 
1. นายภาคิน  วงศ์อาษา
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
 
1149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายชวฤทธิ์  บุญอรัญ
2. นายประนุพงษ์  ภูสนาม
3. นางสาวรัชฎาภรณ์   ศรีเคลือบ
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
1150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวพรรณรัช  ศรีตะวัน
2. นางสาวพัชราภรณ์  สวนมอญ
3. นางสาวศศิวิมล  มากมูล
 
1. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
1151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายชาญวิทย์  วลัยศรี
2. นายนพรัตน์  ทับทัน
 
1. นางกาญจนา  คำสนาม
2. นางสาวนิติยา  แสนคำ
 
1152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายจักรพันธ์  เชื้อนนท์
2. นางสาวยุวดี  อนุมาตร
3. นางสาวเสาวภา  นากอก
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
1153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายคเชนทร์  น้อยศรีภูมิ
2. นายสิทธิศักดิ์  บุญมี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
2. นายวินัย  วิลัยพิษ
 
1154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เสนามาตย์
2. นายชาญณรงศ์  สนศรี
3. นายบุญสลัก  อายุสม
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี
2. นางรัตติกาล  โสมีศรี
 
1155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนา  ทรงทัน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองทัพย์
 
1. นายวิชา  พันธวงศ์
 
1156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  บุพพะโต
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คุณไชย
3. นางสาววันดี  คำเรือง
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
1157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวจุไลวรรณ  ยางงาม
2. นายพิทยา   สุริยวงศ์
3. นายยุทธนา  สุขสีดา
 
1. นายจักรพงษ์  อะปะหัง
 
1158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวนภัทร์ศรา  หรหมศรี
2. นางสาวศศิธร  นินชัย
 
1. นางพนมวัลย์  นาวารี
2. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
 
1159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวจิราวรรณ  อดทน
2. นายศิริเทพ  พรมภูงา
 
1. นางจันจิรา  ทุมแสน
2. นางสาวหัทยาพร  วงศ์ชนะ
 
1160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายสราวุธ  แก้วกล้า
2. นายอดิศักดิ์  พันธ์เชื้อ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  เวฬุวนารักษ์
 
1161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวนัญธิญาภรณ์  กมลเลิศ
2. นางสาวบุษกร  เวียงคำ
3. นางสาวสุลีพร  นามสีสุข
 
1. นางสาวกิรติการ  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางอาริศปรียา  วรวงษ์
 
1162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย    
1163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายวันมงคล  สีหานาม
2. นายอนุวัฒน์  โคตรุฉิน
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวฐิติพร  มงคลเคหา
2. นางสาวอันธิกา  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายพิษณุ  เสาสิมมา
2. นายศฤงคาร  สงวนรัตน์
 
1. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
1166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพงศธร  จันทร์หัวโทน
2. นายสุนทร  แซ่ตั้ง
 
1. นายจักรภัทร  กุดทองดี
2. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
 
1167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายกรัสนัย  หารคำ
2. นางสาวอังคณา  โทศรี
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
2. นายณัฐวุฒิ  เรืองนาม
 
1168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทะเลดวน
2. เด็กหญิงอภิญญา  กองสันเทียะ
3. เด็กชายเปรมชัย  ประมังคะตา
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
1169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงณัฐตา  จันทร์หนองสรวง
2. เด็กชายพิทยาวัฒน์  ลาสนาม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อาจเดช
 
1. นางกิจติพร  นาทาม
2. นางสาวนิติยา  แสนคำ
 
1170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายชนะศักดิ์  สุจิตโต
2. นางสาววชิราภรณ์  นาทันใจ
3. นางสาวศิริญาภรณ์  เชิงหอม
 
1. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
1171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกิติยา  วิเศษชาติ
2. นายชาคริน  บุญเกลี้ยง
3. นายนพรัตน์  วังสินธุ์
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
 
1172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวชินานาฎ  อาจเมือง
2. นางสาวสายรุ้ง  ชินศรี
3. เด็กชายอานนท์  จันทร์ดำ
 
1. นางปิยนุช  สีส่อง
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
1173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สิงคะนอง
2. นายอดิศร  จันทนา
3. นายอานนท์  กลิ่นยี่สุ่น
 
1. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
 
1174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวราตรี  สว่างศรี
2. นางสาวสาวรีย์  โสภณ
3. นายเตวิชญ์  คำมอญ
 
1. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
1175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายวันมงคล  แก้วพลงาม
2. นางสาวอนุธิดา  โพนาแค
3. นายเพชรมงคลชัย  แก้วพุฒิ
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายขวัญชัย  วิลา
2. นายธนาณัฐ  โยทาจันทร์
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นายพงศ์อินทร์  สงเคราะห์
 
1177 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจุนลา  พั่วไธสง
2. นายทศพร  ทมงาม
 
1. นายนรินทร์  บุญศักดิ์
 
1178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายจิระศักดิ์  เสนน้ำเที่ยง
2. นายชัยฤทธิ์  โลเกตุ
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1179 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  วงษ์ภูงา
2. เด็กหญิงหยดเทียน  สิงห์คะบูลย์
 
1. นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
2. นายวุฒิไกร  คำแฝง
 
1180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายกนกพล  มาเลี้ยง
2. นางสาวนาตยา  เสาโมก
 
1. นางสาวกิรติการ  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางอาริศปรียา  วรวงษ์
 
1181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายกีฬาวรรธ   สาภูเมือง
2. นายอนุชา   โสดา
 
1. นายถนัด   พรสงวน
 
1182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวรัชดาภรณ์  กองกูล
2. นางสาววรางค์รัตน์  วงศ์ภักดี
 
1. นางเนตรนภา  มหาพานต์
 
1183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิทวัส  มาดำ
2. นายสิทธิชัย  ช่างถม
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายณัฐพงษ์  วิรุณพันธ์
2. นายพัธบดี  ป้องทัพไทย
 
1. นายพรชัย  ทองวิเศษ
2. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
 
1185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อำรุง
2. นางสาวธัญย์ชนก  เสละ
 
1. นางทิตยา  พลขีดขีน
 
1186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายธีระศักดิ์  สุรสังข์
2. นางสาวพัชรี  ชอบมี
 
1. นายมานิส  สลางสิงห์
 
1187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายจิตรกร  ทัศนภักดิ์
2. นางสาวมุนินทร์  มณีขัติย์
 
1. นางกัลยา  สุเมตร
2. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
1188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  อุตมะ
2. นางสาวศิวพร  จุลสม
 
1. นายวิชา  พันธวงศ์
 
1189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวชลิตา  ทองสุข
2. นางสาวอุไรรัตน์  พารา
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
1190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายสันติ  อ่างศรี
2. นายเกียรติยศ  ทนสิงห์
 
1. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
1191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นายอนุรักษ์  โสมะมี
2. นายอภิรักษ์  เศษบุบผา
 
1. นายเชิดเชาว์  ชุมพล
 
1192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวยุพดี  แก้วผาดี
2. นางสาวสินิทธา  บุญญาโพธิ์
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายกิตติโชติ  พิมถู
2. นายนิพล  พานคำ
 
1. นายวีระวัฒน์  วงค์แดง
2. นายอุดม  อวนศรี
 
1194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิสุพล  โพธิ์โสภา
2. เด็กชายสหรัฐ  สมพร้อม
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
1195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายชัยเกียรติ  ตั้งกีรติชัย
2. เด็กชายธนากร  ปักษา
 
1. นายไพจิตร  ลินทอง
 
1196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุระมณี
2. เด็กชายวิรุณ  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวธิติพร  วิเศษวิสัย
 
1197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุตรบุญชู
 
1. นายพรชัย  ทองวิเศษ
2. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
 
1198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายพาทิศ  คาโส
2. นายอัครพนธ์  ปาปะไพร
 
1. นางกัลยา  สุเมตร
2. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
1199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายสหภาพ  ชอบขาย
2. เด็กชายอัศรวุธ  ชอบขาย
 
1. นายชัยอนันต์  สีส่อง
2. นางสาววารุณี  วาพิชชัง
 
1200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายธนากร  มูลเซอร์
2. เด็กชายเมธิชัย  นวลเพ็ญ
 
1. นางทิตยา  พลขีดขีน
2. นายสมชาย  สุขบรรณ์
 
1201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายกฤษดา  ชุปวา
2. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์ไพร
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
1202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กชายธนะชาติ  ทิพนา
2. เด็กชายเปรมอนันต์  ปุคลิค
 
1. นายปิยะกร  แวงสุข
 
1203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายยงยุทธ  ทุมมาตัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมืองขวา
 
1. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
2. นายอนุรักษ์  ศรีสันต์
 
1204 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดมคำ
 
1. นางสาวปุณณดา  ทุมดี
 
1205 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พัฒนพร้อมสุข
 
1. นางลลนา  อวนศรี
 
1206 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวนวลอนงค์  น้อยสำราญ
 
1. นายวิเชียร  กำลา
 
1207 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงวิบูลลักษณ์  ทุมแสน
 
1. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
 
1208 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  พงศ์พยุง
 
1. นางวิภา  ไชโยราษฎร์
 
1209 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกนภา  ศรีเที่ยง
 
1. นางสุธินี  รัตนศรี
 
1210 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  บัวนิล
 
1. นางทรัพย์อนันต์  จุุนทวิเทศ
 
1211 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงมรรษมน  นิลสมบูรณ์โชค
 
1. พระมหาณรงค์  พร้อมบัวป่า
 
1212 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  มุ่งคุณ
 
1. นางอรวรรณ   พันพุ่ม
 
1213 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงผกามาส  ไชยศรี
 
1. นางวนัชภรณ์  ปึ่งพรม
 
1214 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  มีลาด
 
1. นายปัญญา  นาเมือง
 
1215 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายบวรศักดิ์  จิตชาตรี
 
1. นายเวโรจน์  ทาลุมพุก
 
1216 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พันธุ์ไผ่
 
1. Mr.Godian  Nnorge
 
1217 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  พลทองสถิตย์
 
1. นางแววตา  งามเกลี้ยง
 
1218 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงสุมาลี  อนุอัน
 
1. นางสาวศิริญญาภรณ์  พิมพ์สิงห์
 
1219 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจันทิมาพร  ภูษาแก้ว
 
1. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
 
1220 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  โพธิจักร
 
1. นางเตือนใจ  พรวิเศษศิริกุล
 
1221 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวศิริกุล  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ศรีอำคา
 
1222 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวธิดากาญจน์  กรดแก้ว
 
1. นางนิตยา  กลั่นความดี
 
1223 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววันวิสาข์  โพธิ์พงษ์
 
1. นางพวงบุบผา  แว่นใหญ่
 
1224 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  อำศรี
 
1. นางทิชากร  นิลเนตร
 
1225 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวศศิมาพร  ขอดคำ
 
1. นางสุภาพร  เสมียนคิด
 
1226 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  ใคร่นุ่นนา
 
1. นางนงนภัส  เดชพละ
 
1227 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอมรรัตน์  พานทอง
 
1. นางพรจิต  สอนโกษา
 
1228 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวพรรวินท์  นทีนาม
 
1. นางทรัพย์อนันต์  จุุนทวิเทศ
 
1229 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวนิภาพร  กมลเลิศ
 
1. นายเวโรจน์  ทาลุมพุก
 
1230 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสุภาพร  ตรีรัตน์
 
1. นางสาวศิริญญาภรณ์  พิมพ์สิงห์
 
1231 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. นางสาวรัตนา  อรรถาเวช
 
1. พระมหาณรงค์  พร้อมบัวป่า
 
1232 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวสุพัตรา   หงส์สีดา
 
1. นางรุ่งอรุณ   ศรีสนาม
 
1233 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายวิศรุต  ยุปานันท์
 
1. นางแววตา  งามเกลี้ยง
 
1234 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  อ่อนดี
 
1. นางวิไลวรรณ  นามเขต
 
1235 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนิดา  เศรษฐานันท์
 
1. นางลำพูล  ธาระมนต์
 
1236 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงเมทินี  ไทยอ่อน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน
 
1237 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จงใจจิต
 
1. นางสุรีพร  กลางบุรัมย์
 
1238 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริเลิศ
 
1. นางนุชนาฏ  ยะถา
 
1239 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงอัยลดา  เพชรสังฆาต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันนึก
 
1240 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยรา
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
1241 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวอัจฉราพร  เสนสนาม
 
1. นางอรสา  เมธีจริยาพร
 
1242 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำวิชิต
 
1. นางเจษฎาภรณ์  พิมพ์เขต
 
1243 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทำมา
 
1. นางสาวมยุรี  มานะดี
 
1244 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริวรดา  ปะเศษโฐ
 
1. นางจารุวรรณ  กาฬหว้า
 
1245 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงมัทชรา  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางสุนิต  ศรีมงคล
 
1246 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กชายปัญญา  พรมจารีย์
 
1. นางสาวสมพิช  โคคำ
 
1247 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายกิตติพงษ์  แสนกาสา
 
1. นางสาวพิมลกร  ทวยหาญ
 
1248 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริญพร  เหมทานนท์
 
1. นายปรีชา  พุทธลา
 
1249 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนคาร
 
1. นางสาวนวลใย  เจนสำโรง
 
1250 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงประภาพร  สอนเรียง
 
1. นายนิติพงศ์  จันทะไพร
 
1251 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วสมบัติ
 
1. พระมหาณรงค์  พร้อมบัวป่า
 
1252 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  จงจิตร
 
1. นางสาวมนัญชยา  ไทยงาม
 
1253 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  น้ำกระจาย
 
1. นางสาวศันสนีย์  วรรณคำ
 
1254 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์สระคู
 
1. นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ
 
1255 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมประสิทธิ์  แสงอ่อนตา
 
1. นางราตรี  แก่นวงศ์
 
1256 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงวรดา  รินทอง
 
1. นางยุวดี  มะณีแสง
 
1257 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวอิมอร  โคตุทา
 
1. นางสิริพร  วงศ์ศรีมี
 
1258 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายรัฐศาสตร์  คำฝุย
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีมีเทียน
 
1259 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์สระบัว
 
1. นางวิมลรัตน์  สงนางรอง
 
1260 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายนพกร  เกษการ
 
1. นางทิชากร  นิลเนตร
 
1261 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายนพรัตน์  แสนปาง
 
1. นางวราภรณ์  ทับพิลา
 
1262 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวสุภัทรา  กมลเลิศ
 
1. นางสาวพิมลกร  ทวยหาญ
 
1263 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  เอ้วะเม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันนึก
 
1264 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  คาอามาตย์
 
1. นางมัชฌิมา  โรแวน
 
1265 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวณัทธมนกาญจน์  จิรบุษยกุล
 
1. นางสุนิต  ศรีมงคล
 
1266 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวดาริกา  สีทาหลอด
 
1. นางยุวดี  มะณีแสง
 
1267 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวศิริวรรณ  คำมะณี
 
1. นางสำเนียง  สุริยาประภา
 
1268 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นายศุภกิจ  พรมโสภา
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
1269 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายกัมปนาท  รินอินทร์
 
1. นายวัชรพล  จิตจำนงค์
 
1270 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวศิรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเจษฎาภรณ์  พิมพ์เขต
 
1271 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวภัชรินทร์  อินทร์แก้ว
 
1. นางพิสดา  รัตนโกสุมภ์
 
1272 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาววีนา  กำจร
 
1. นายนิติพงศ์  จันทะไพร
 
1273 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวพรพิมล  เปียกุล
 
1. นางจารุวรรณ  กาฬหว้า
 
1274 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  รอดกลาง
 
1. นางสุธินี  รัตนศรี
 
1275 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวชลนิภา  รังไสย
 
1. นางนิตยา  กลั่นความดี
 
1276 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายธนากรณ์  ชูศรี
 
1. นางสาวนวลใย  เจนสำโรง
 
1277 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวศรสวรรค์  ขันทา
 
1. นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู
 
1278 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สอนโกษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  คุรินทร์
 
1279 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  หงษ์ศรี
 
1. นางสุภา  วิชพล
 
1280 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  อ่านเขียน
 
1. นางสมฤดี   บัณฑิต
 
1281 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา    จันทร์แดง
 
1. นางกิตติมา  ทองเจริญ
 
1282 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ตากแดดหัวโทน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีบุญเพชร
 
1283 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78.6 เงิน 7 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. เด็กชายปริญญา  นุชิตภาพ
 
1. นางสมรัก  วิเศษวิสัย
 
1284 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาภักดี
 
1. นางสาวนวลนภา  มาหาญ
 
1285 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีคำภา
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
 
1286 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิลปักษา
 
1. นางฐิติรัตน์  พูลลาภ
 
1287 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิภา  คันทับ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์นันท์
 
1288 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ฤทธิ์ไชยสงค์
 
1. นายพนม  วิลัยหล้า
 
1289 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ค้ำคูณ
 
1. พระมหาณรงค์  พร้อมบัวป่า
 
1290 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 38.2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาเนียร
 
1. นายปรีชา  พุทธลา
 
1291 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  ดวงแสง
 
1. นายปฐม  จงกลาง
 
1292 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บริบูรณ์ผล
 
1. นางราตรี  แก่นวงศ์
 
1293 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ   บัววัตถุ
 
1. นางรุ่งอรุณ   ศรีสนาม
 
1294 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวรวินันท์  นาเมือง
 
1. นางสาวเรืองรอง  สำลี
 
1295 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวธันย์ชนก  เวโรจน์
 
1. นางอรดี  วงศ์น้ำคำ
 
1296 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรศรีมาตย์
 
1. นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู
 
1297 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เศรษโถ
 
1. นายนคร  สาชำนาญ
 
1298 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวศริธร  พรมโสภา
 
1. นางประไพแสง  ศรีลัย
 
1299 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  นิลวัน
 
1. นางสมรัก  วิเศษวิสัย
 
1300 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 78.6 เงิน 7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายพลอยวัฒน์  ทัดภูธร
 
1. นายสุรพล  ดีหนองแวง
 
1301 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจริญญา  ภูปา
 
1. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
 
1302 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวปัทมาพร  มูลพลงาม
 
1. นางสุภา  วิชพล
 
1303 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวเทียนวาด  เสียงล้ำเลิศ
 
1. นางไกรวัลล์  มาหาญ
 
1304 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 68.9 ทองแดง 11 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวคุณาธรรม  แสนปาง
 
1. นางทิชากร  นิลเนตร
 
1305 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวมนทิรา  โทสมบูรณ์
 
1. นายพนม  วิลัยหล้า
 
1306 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 60.9 ทองแดง 13 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นายอนุชา  จะอ่อน
 
1. นายปรีชา  พุทธลา
 
1307 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาววราพร  ชัยชาญรัมย์
 
1. นางสาวศิริญญาภรณ์  พิมพ์สิงห์
 
1308 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นางสาวจิรากร  จุ่นหัวโทน
 
1. นางณัฏฐิกา  สิทธิจันทร์
 
1309 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวถิรนันท์  สุพิพงศกร
 
1. Mr.Vlaradimir   Pujic
 
1310 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายสถาพร   พันธ์สำโรง
 
1. นางรุ่งอรุณ   ศรีสนาม
 
1311 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวอมรรัตน์  อัฒจักร
 
1. นางแววตา  งามเกลี้ยง
 
1312 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายวิศวกร  โรมศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปาณีนิจ
 
1313 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงศยามน  จักสาน
 
1. นางสุภาพร  ชมหมื่น
 
1314 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุวิมล  ชูวิจิตร
 
1. นางรพีพรรณ  พายุหะ
 
1315 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิชา  แสพลกรัง
 
1. นางวลัยพร  พาโคกทม
 
1316 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.34 ทองแดง 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวอินธุอร  ก้อนคำ
 
1. นายปรีชา  พุทธลา
 
1317 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.34 ทองแดง 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนวพรรษ  ไวยวุทธิ์
 
1. นางเพลินใจ  พิเชษฐ์ปกรณ์กุล
 
1318 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สีลารัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  หนองหิน
 
1319 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัชรางค์  สีหัวโทน
 
1. นางอมร  บุญเทียม
 
1320 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43.67 เข้าร่วม 9 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ลาสองชั้น
 
1. นายรัฐพล  นามคำ
 
1321 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ถิ่นทัพไทย
 
1322 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สีหาฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
 
1323 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวเสาวณีย์  ตาสืบ
 
1. นายชวลิต  ภาระแพน
 
1324 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพิมาศ  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวนวลใย  เจนสำโรง
 
1325 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสิริญา  ผลาผล
 
1. นางจารุวรรณ  เวียงคำ
 
1326 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุรางคนางค์  กิ่งแก้ว
 
1. นางกฤษณา  บุญเจริญ
 
1327 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  โคตรจันทึก
 
1. นางวลัยพร  พาโคกทม
 
1328 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวสุจิตรา  บู่สุวรรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ถิ่นทัพไทย
 
1329 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวอัญชลิตา  ดวงประทุม
 
1. นางสุภา  วิชพล
 
1330 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายวิทยา  บูระภี
 
1. นางวรรณา  แก้วแสน
 
1331 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สาลี
 
1. นายรัฐพล  นามคำ
 
1332 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสุภิญญา  ละอองทุมมา
 
1. นางมณีรัตน์  สุกใส
 
1333 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดีล้วน
 
1. นางผุสดี  สิงห์ทอง
 
1334 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นายทวีศักดิ์  ภูนะ
 
1. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
 
1335 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47.67 เข้าร่วม 11 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวปิยะวรรณ  ชาญสุทธิกนก
 
1. นายนิติพงศ์  จันทะไพร
 
1336 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวปรางชมพู  บุญชม
 
1. นางสาวนวลใย  เจนสำโรง
 
1337 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิวรรณกานต์  ถวิลไพร
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
 
1338 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายชัชพงศ์  หาสูง
2. นางสาวฐิติมา  งามเลิศ
3. นางสาวทิวาพร  ศรีอ่อน
4. นางสาวธิติกานต์  รังไสย์
5. นายพิษณุกร  คำสะไมล์
 
1. นางบำเพ็ญ  พัฒนสระคู
2. นางยุวดี  โกสุมาลย์
 
1339 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพิชญ์  ภูมิชูชิต
2. นายนิรุต  พลสนาม
3. นางสาววรรณิภา  ทองดี
4. นางสาวศิริวิมล  ทองทิพย์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภูมิพนา
 
1. นายชวลิต  พาระแพน
2. นางผุสดี  สิงห์ทอง
 
1340 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจียบเกาะ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศิลาวงค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรโสภา
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามัง
5. เด็กหญิงเพ็ญประภาพร  สุริยนต์
 
1. นายพายุพงศ์  พายุหะ
2. นางวาสนา  พิเนตร
 
1341 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ปาทะหา
2. เด็กชายนฤชัย  บัวหลวง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วรโชติ
4. เด็กหญิงอภิญญา  ไตยะมะณี
5. เด็กชายเจตพล  ถวิลไพร
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
2. นางระนอง  สีพลี
 
1342 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พรมสำโรง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   สุทธิสุข
3. เด็กหญิงสิริยาพร   สายสีโส
4. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  สุทธิสน
5. เด็กชายอภิศานต์  สอนสิงห์
 
1. นายธีระพงษ์   บุญเข็ม
2. นางรุ่งอรุณ   ศรีสนาม
 
1343 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธนกฤต  ไพรสินธุ์
2. นายธนากรณ์  สายุทธ์
3. นางสาวนนทิยาภรณ์  เสาใบ
4. นางสาวรัชนีกร  ศรีประสาร
5. นางสาวอรทัย  เบ้าหนองบัว
 
1. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
2. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
1344 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกกรรณ  กันยาเลิศ
2. นางสาวพักตร์ศีณี  ศรีสว่าง
3. นายยุทธพงษ์  มาตรหนองแวง
4. นางสาววิมนทกาญจน์  จันทร์เพ็ง
5. นายศุทธวีร์  ทนแสง
 
1. นายพายุพงศ์  พายุหะ
2. นางสาวมธุรส  ทองบุรี
 
1345 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  สุกร
2. นางสาววณิชยา  ไกรขุนทด
3. นางสาวศรัญญา  จิตตะยโศธร
4. นายศุภฦกษ์  สุดาเดช
5. นางสาวสุภัสสร  นามอุตวงษ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
2. นางสาวเบญจวรรณ  สุภาพสุนทร
 
1346 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ถนัดค้า
2. นางสาวทักษพร  กุลไธสง
3. นางสาวนฤมล  คำสมบัติ
4. นางสาววรดา  บุริทัศน์
5. นายอำนาจ  มะธิปิไข
 
1. นางสาววงค์เดือน  สีลำเนาว์
2. นางสุภาภรณ์  โพธินาม
 
1347 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรศรี
2. นายทิวา  วัดพรหม
3. นางสาวธมนันท์  ภูมิชูชิต
4. นางสาวอารยา  สุดชารี
5. นางสาวเด่นนภา  กาแก้ว
 
1. นายชวลิต  พาระแพน
2. นางผุสดี  สิงห์ทอง
 
1348 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ภูสีเขียว
 
1. นายภาสกร  น้อยสุข
 
1349 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอาภากมล  ไชยบัวแดง
 
1. MissLu   Jei Mei
 
1350 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวสาธิยา  กมลเลิศ
 
1. นายธนะรัช  นพรัตน์
 
1351 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชดาธาร  พรมสิงห์
 
1. MissLiang  Zhen
 
1352 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญา  ศรีนวล
 
1. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพช็ร
 
1353 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวละอองดาว  พงศ์มา
 
1. นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน
 
1354 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ประทุมทอง
 
1. นางกมลพรรณ  สามาลา
 
1355 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสิริพงษ์  โพธิ์ทอง
 
1. Mr.Qin  Long Bin
 
1356 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุพงษ์  คินันติ
 
1. นางสาวปาล์มทิพย์  สร้อยคำ
 
1357 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวโยษิตา  จิตจักร
 
1. MissLiang  Zhen
 
1358 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ประสมศรี
 
1. นายธนะรัช  นพรัตน์
 
1359 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนีราพร  โพธิ์พงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ศิลารัตน์
 
1360 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพิชญาพร  พันธวงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
 
1361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายชนินร์  เพ็ญทองดี
2. เด็กชายชาญชัย  เพ็งทองดี
3. เด็กชายตะวัน  ไกรวงษ์
4. เด็กชายนนทกานต์  สมพงษ์
5. เด็กชายนันทวัตร  สดีวงค์
6. เด็กชายวราพงษ์  ใจเสือ
7. เด็กชายวัฒนพงษ์  ศรีวิเศษ
8. เด็กชายสิริวุฒิ  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิทักษ์   ปรักมาศ
2. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
 
1362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สารชาติ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วรรโน
3. เด็กหญิงงามงอน  ช่วยหาญ
4. เด็กหญิงมินตรา  ไทยสงคราม
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฉวีคำ
6. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สืบสำราญ
7. เด็กหญิงสุประภา  ผลผาเลิศ
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อามาตย์เสนา
 
1. นายสมจิตร์  ประทุมทอง
2. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
3. นางไพบูลย์  พรหมทา
 
1363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤษณะ  ตาเดอิน
2. นายกฤษดา  บุญวัน
3. นายนพรัตน์  พรมแพงดี
4. นายนิติพล  หล้าสวย
5. นายวันชัย  นามัง
6. นายสุรวิทย์  โคตุทา
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
2. นายนเรศ  ศรีหนา
 
1364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายรัชดา  อาจพรม
2. นายวันชนะ  น้ำกระจาย
3. นายวีรพล  สมภูงา
4. นายวโรดม  พิศเพ็ง
5. นายศราวุฒิ  บุญมาก
6. นายสิทธิพงษ์  น้ำกระจาย
 
1. นายพลอย  เชิงโกรย
 
1365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สีแดง
2. นางสาวกำไลทิพย์  มาศพงษ์
3. นายธีระศักดิ์  ทองบุ
4. นางสาวนิสาภรณ์  ศรีทนท์
5. นางสาวรัชฎาพร  กงทอง
6. นางสาวอมรรัตน์  กอนจันดา
7. นางสาวเมลิยา  ปาระจูม
 
1. นางสาวเปรมจิต  สงครินทร์
2. นายไสว  วีระพันธ์
 
1366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยา  สีเสน
2. นางสาวชาริดา  คำสอง
3. นางสาวฐาวรี  ยาสิทธิ์
4. นางสาวพรพิมล  ชอบขาย
5. นางสาววัลภา   สิมมา
6. นางสาวศิริรัตน์  ชูสระคู
7. นายสถาพร  วัฒนศรี
8. นางสาวสถาพร  ศิรวัตร
9. นายสุริยะพงษ์  วรวงศ์
10. นางสาวอาทิตย์  เสนารัตน์
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นายละมัย  จันทลา
 
1367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกำไลทอง  มูลจันที
2. นางสาวจิตติญาภรณ์  สร้างพล
3. นายฉลาดชัย  สังสนา
4. นายชาตรี  ศิริมี
5. นางสาวณัฐริกา  ลุงไธสง
6. นางสาวปัญจพร  มะโนมัย
7. นายศิริชัย  ไตรวงค์น้อย
8. นางสาวสุภารัตน์  หมื่นรัตน์
9. นางสาวหทัยกาญจน์  สีถาวร
10. นางสาวเจนจิรา  โคกสูง
 
1. นายชัยทอง  กาญจนศิริรัตน์
 
1368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พึงสันเทียะ
2. นางสาวกุลธิดา  เหล็กศรี
3. นางสาวจันทิมา  บุดดาวัน
4. นายณัติพงษ์  ใจเมือง
5. นางสาวพรนภา  แสงอรุณ
6. นางสาวพัชรินทร์  มาห้างหว้า
7. นายพิษณุ  สุตานัย
8. นางสาวลลิดา  รัตนศรี
9. นางสาววรรณภา  ศรีไศล
10. นายสินชัย  บุตรคาม
 
1. นายทรงวุฒิ  ลาศา
2. นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร
3. นางเพ็ญศิริ  เมืองหนองหว้า
 
1369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอนเหนือ
2. เด็กหญิงกุลกาญจน์  กุลชาติ
3. เด็กหญิงรตาชนก  คุริรัง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญศร
5. เด็กหญิงเขมิกา  รัตนทรัพย์
 
1. นางกัญญารัตน์  โทดา
2. นายสมจิตร์  ประทุมทอง
 
1370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจินตนากร  วงษ์ลุน
2. นางสาววนิดา  คูเมือง
3. นางสาวสุรัญชา  เทพอินทร์
4. นางสาวหทัยชนก  คณะโท
5. นางสาวเบญจลักษณ์  ตันเล
 
1. นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์
2. นายบวร  ใยคำโพด
 
1371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกนกอร  ปาปะไพ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมเสน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ดงเย็น
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
1372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงปวีณา  พิมพานิช
3. เด็กหญิงยุภาพร  ปักสังคเนย์
 
1. นางสาวฐาปณิตา  สว่างศรี
2. นางประกอบ  สิงห์โตทอง
 
1373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หินจำปา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดศิลา
3. เด็กหญิงบังอร  สุโพธิิ์
 
1. นางพัทรศยา  เขาน้อย
2. นางสมพร  ศรีสนไชย
 
1374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.55 ทอง 4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงดาวหวัน  เรืองยศ
2. เด็กหญิงธราวดี  มณีศรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อัคสุข
 
1. นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์
2. นางอุทัยวรรณ์  สุขขา
 
1375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกาะน้ำใส
2. เด็กหญิงธันยพร  ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวิสาวดี  เจริญบุญ
 
1. นายคมกริช  มิรัตนไพร
2. นางจันทรา  คำอินทร์
 
1376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 6 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ธงสีนาด
2. เด็กหญิงวินชิตา  แปวประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สีขาว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
1377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.3 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  วรศิริ
3. เด็กหญิงสิริพร  ลุนสอน
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
2. นางสุรัตน์   แสงจันทร์
 
1378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะเสน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ไชยประกรณ์
3. เด็กหญิงศิริยากร  นนท์อ่อน
 
1. นางทักษิณา  ใจกล้า
2. นางสาวโฉมเฉลา  แสวงผล
 
1379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมภู
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  อินสีเมือง
3. เด็กชายอศิลา  เจือนาก
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
1380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.48 ทอง 10 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขิดเข่ม
2. นางสาวขวัญชนก  คำพะไม
3. นางสาวทัศนะ  ทมงาม
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
1381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.3 ทอง 11 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  รัตนเถลา
2. เด็กชายอนาวิล  ศรีพลัง
3. เด็กชายเสถียร  ใจดี
 
1. นางดวงพร  สำโรงแสง
2. นางสาวพรทิพย์  จันทร์บางสพาน
 
1382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงปณิดา  อุ่นสีมา
2. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  หลุมกลาง
3. เด็กหญิงอนุสรา  โคตา
 
1. นางสาวสาคร  ทุมพร
 
1383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  สุขขา
2. เด็กหญิงมัทชรา  รุ่งสันเทียะ
3. นายวัชระ  มาขุมเหล็ก
 
1. นางปิยวรรณ  อุดม
2. นางสาวสุดารัตน์  พระสุรัตน์
 
1384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพัชราภรณ์  ช่างเหล็ก
2. นางสาวรุจิกรณ์  หลงเชิง
3. นางสาวสุภัคสา  ยาน้ำคำ
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
1385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  จิตติวงษ์
2. นางสาวอารียา  เกษมสุข
3. นายไพจิตร  อนงนุช
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
2. นางแววดาว  ใจเสือ
 
1386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  สหัสนา
2. นางสาวสุนิพร  ศรีโคตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวฐาปณิตา  สว่างศรี
2. นางประกอบ  สิงห์โตทอง
 
1387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวนิภา  ทองดี
2. นางสาวปาหนัน  เสนามาตย์
3. นางสาวอนุชา  จวงพลงาม
 
1. นายคำไพร  สิงห์พันธ์
2. นางปาริชาต  สาลี
 
1388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวประภัสสร  พลทิพย์
2. นางสาววัลลี  วรพุฒ
3. นางสาวอัศราภรณ์  ชัยราช
 
1. นางสาวสาคร  ทุมพร
 
1389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวพิกุลทอง  โคตวงษ์
2. นางสาวลลิตา  ไวพจน์
3. นางสาวศิิริขวัญ  คำนึง
 
1. นายคมกริช  มิรัตนไพร
2. นางจันทรา  คำอินทร์
 
1390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  อุดมแก้ว
2. นางสาวอภิญญา  พรมสี
3. นายอภิสิทธิ์  แดงหนองแปน
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
1391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สำโรงแสง
2. นางสาวบุษกร  คำภาพันธ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยโย
 
1. นางดวงพร  สำโรงแสง
2. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
1392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. นางสาวจีระนันท์  ผดุงรัตน์
2. นางสาวรุ่งนภา  สุนทอง
3. นางสาวอังคณา  ปันแสง
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
1393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีเพ็ชร
2. นางสาวสาวิตรี  บุญวิไลวงศ์
3. นางสาวเจนจิรา  ประชานันท์
 
1. นางสุนีรัตน์  ห้วยจันทร์
2. นางอุทัยวรรณ์  สุขขา
 
1394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ลาดดอนเหนือ
2. นางสาวนฤทัย  น้อยบาท
3. นางสาวน้ำฝน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางทักษิณา  ใจกล้า
2. นางสาวโฉมเฉลา  แสวงผล
 
1395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวขวัญฤดี  อิ่มขำ
2. นางสาววิลาวรรณ  ตาลสันต์
3. นางสาวศิริวรรณ  คำมะณี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
1396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวจุฑามาศ  บึงแก้ว
2. นางสาวพิกุลทอง  อามาตโพธิ์ศรี
3. นายภานุพัฒน์  จันทร์หอม
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
2. นางสุรัตน์   แสงจันทร์
 
1397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวชลิญา  ภาพลงาม
2. นางสาวพัชรพร  สวรรณ์ล้ำ
3. นางสาวสุธาวัลย์  รุ่้งราม
 
1. นางปิยะวรรณ  อุดม
2. นางสาวสุดารัตน์  พระสุรัตน์
 
1398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงรัชนี  ละออ
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ละออ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน
2. นางอรดี  วงศ์น้ำคำ
 
1399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณ พชรพงศ์  พายุหะ
2. เด็กชายพงศธร  นะคะจัต
 
1. นางกิตติมา  ทองเจริญ
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีแก้ว
 
1400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  โคตุทา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ทองชนะ
 
1. นายพิศิษฐ์  วรรณคำ
2. นางวัฒนา  ชิณวุธ
 
1401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายปัญญากร  แสนพล
2. นางสาวอภิญญา  คูณศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวพิมลกร  ทวยหาญ
 
1402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนุชา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงอมิตา  เย็นศิริ
 
1. นางพุทธชาด  วิเศษวิสัย
 
1403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณ์  ย่อมอารีย์
2. เด็กชายวัน  สำเนียงเย็น
 
1. นางสาวสุภาวดี  อุตรมาตย์
 
1404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  ชลไชยะ
2. เด็กหญิงพรรณิดา  สุดชา
 
1. นางสุภาพร  ชมหมื่น
2. นางสุรีพร  กลางบุรัมย์
 
1405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ชดสร้อย
2. เด็กหญิงอาภรณ์รัฐฎ์  พรมศิลป์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีบุญเพชร
 
1406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองมนตรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พิชา
 
1. นางทรัพย์อนันต์  จุนทวิเทศ
2. นายสมศักดิ์  เสือโคร่ง
 
1407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  แพงบุดดา
2. เด็กชายศตวรรษ  งามเกลี้ยง
 
1. นางสาวนวลใย  เจนสำโรง
2. นางแววตา  งามเกลี้ยง
 
1408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  วงศ์สอน
2. เด็กหญิงอินทิรา  สีนิล
 
1. นางสาวศันสนีย์  วรรณคำ
 
1409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สนสมบัติ
2. เด็กชายสรศักดิ์  จันทะชา
 
1. นางละออง  สุดหนองบัว
 
1410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัยนา  ศรีนนท์
2. เด็กชายสมชัย  ภูมี
 
1. นางทิพพิชา  สามิบัติ
2. นายพงศ์พันธ์  เพชรไพร
 
1411 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์    
1412 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวลดาเดือน  เย็นศิริ
 
1. นางพุทธชาด  วิเศษวิสัย
 
1413 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายณพงศ์ปกรณ์  ชุมศรี
 
1. นางกิตติกานต์  เศษโถ
 
1414 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  บัวแดง
 
1. นายพิศิษฐ์  วรรณคำ
 
1415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจตุรภัทราพรรณ  พายุหะ
 
1. นางปัตนี  นันตลาด
 
1416 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 1. นางสาวภาณิดา  มาตภาพ
 
1. นางสาวสมพิช  โคคำ
 
1417 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุวินันท์  วันนี
 
1. นางสุภา  วิชพล
 
1418 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายอรรถวรรธ   ผิวงาม
 
1. นายธีระพงษ์   บุญเข็ม
 
1419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. นายพชร  กุลสีดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  อุตรมาตย์
 
1420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวปรียารัตน์  ละออ
 
1. นางแววตา  งามเกลี้ยง
 
1421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวจุฑามาศ  ไกรวงษ์
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
1422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวมุฑิตา  นนทฤทธิ์
 
1. นางดวงพร  สุดชารี
 
1423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสุกัญญา  เภชัยภูมิ
 
1. นางสาวศิริญญาภรณ์  พิมพ์สิงห์
 
1424 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายธีรวัฒน์  เดชศรี
 
1. นางสาวพิมลกร  ทวยหาญ
 
1425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายจิตติณ  คำผาย
 
1. นางสุธินี  รัตนศรี
 
1426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์    
1427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นางสาวอรทัย  นันตะชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ
 
1428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นาเมือง
2. เด็กชายอะโณชา  ตอพล
 
1. นางกัญญารัตน์  โทดา
2. นางสาวกาญจนา  ครองจริง
 
1429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โสไชยยันต์
2. เด็กหญิงเกศราวดี  เกตุวงค์
 
1. นางกุสุมา  พรหมศรี
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำภักดี
 
1430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินธิแสง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เหมัง
 
1. นายอภิชาติ  จันหัวนา
2. นายเสถียร  นามชารี
 
1431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ช้อยชด
2. เด็กชายสุริยา  สมอาษา
 
1. นายนันทพงศ์  นานวน
2. นางปริณี  ตระกูลไพบูลย์กิจ
 
1432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีตะวัน
2. เด็กชายประภัทร  ชนะพันธ์
 
1. นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น
2. นายสุภาพ  คำหาญพล
 
1433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงปิยะวดี  เทอดวงศ์วิโรจน์
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
 
1434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  ฟ้องเสียง
2. เด็กหญิงศดานันท์  หลงชล
 
1. นางดวงฤทัย  บุตสาทำ
 
1435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนุสรณ์  อรรคบุตร
2. เด็กชายภูมินทร์  สำเหนียก
 
1. นางจารุวรรณ  รากเงิน
2. นางดวงใจ  นาวารี
 
1436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   หลุบเลา
2. เด็กหญิงสขิลา  สีฉายา
 
1. นางจันทรา  คำอินทร์
2. นางสาครรัตน์  กล้าหาญ
 
1437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   สิงห์โท
2. นางสาวสุจิตตรา    แสนคำ
 
1. นางจันทร์ศรี  ขันอาษา
2. นายสุนทร  บุญถ่าน
 
1438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย  ถนอมผล
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดำเกลี้ยง
 
1. นางสาวศรัญเรศ  บัวสอน
2. นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ
 
1439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุทธิพร  ศรีเมืองเฮ้า
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชา
 
1440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธนากร  ลานรอบ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำภักดี
 
1441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวธารทิพย์  พันธ์ลา
 
1. นายสรศักดิ์  สีตาชัย
 
1442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวพิมพ์จันทร์  เลิศภูเขียว
 
1. นายอภิรัณธรักษ์  ผลาผล
 
1443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นายชะลอ  แก่นจันทร์
 
1. นางดวงใจ  นาวารี
 
1444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  นาอ่อน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มนตรี
 
1445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวธนิตรา  บุตมะ
 
1. นายสุเทพ  ชมหมื่น
 
1446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายจักรี  บุญปัญญา
 
1. นางสาวศรัญเรศ  บัวสอน
 
1447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นางสาวสุพรรณษา  มิถุนาวงค์
 
1. นายเอกนฤน  ทอนทม
 
1448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาววาสนา    เชิงหอม
 
1. นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน์
 
1449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวนริศรา  พรมมี
 
1. นายนันทพงศ์  นานวน
 
1450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชายาภรณ์  แจ้งสนาม
2. นายสมประสงค์  หาญไชย
 
1. นางจันทร์สุดา  สุรเสน
 
1451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  พรรณศรี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรียงศรี
 
1. นางจุไรรัตน์  ประวันนา
 
1452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เรืองศรี
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เรียงศรี
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
1453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  จันมะณีย์
2. เด็กหญิงอรชา  บางวิเศษ
 
1. นางทักษิณา  ใจกล้า
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
1454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวจิราวัลย์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวจิราวัลย์  คำสงค์
 
1. นางปราณี  เวชกามา
2. นางเกษกิตติ  ปัญญาไวย์
 
1455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชญานันท์  นันทเพชร
 
1. นางจันทร์สุดา  สุรเสน
 
1456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวเสาวณีย์  พรมสนาม
 
1. นางสาวไพวัลย์  สระคำจันทร์
 
1457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอัจรีย์  อึ่งชื่น
 
1. นางจุไรรัตน์  ประวันนา
 
1458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวเอื้องฟ้า  ขวัญโพน
 
1. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
1459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวสุภาพร  แก้วเกิด
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนิล
 
1460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวายุลี  แจ้งสนาม
 
1. นายเสถียร  นามชารี
 
1461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายภัทรภูมิ  คำวิไชย
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำภักดี
 
1462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ทองคำดี
 
1. นายวิรชาติ  วิเศษวิสัย
 
1463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงลดา  เทศอิ่ม
 
1. นางสาวอรวริญญ์  อยู่ไพร
 
1464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายนัฐพล  พันธุ์สุภี
 
1. นางดรินกรณ์  รัตนศรี
 
1465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์   ต้นหนองสรวง
 
1. นางจันทร์ศรี  ขันอาษา
 
1466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  กาแก้ว
 
1. นายภานุพงษ์  พิมพ์เขต
 
1467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีตะวัน
 
1. นางอรวรรณ  ภูกลาง
 
1468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. เด็กหญิงประนัดดา  เลิศลื่อชัย
 
1. นางสาวยลลดา  ปุรณะ
 
1469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผลไม้
 
1. นายปิยะณัฐ   อุทก
 
1470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายปฐวีกานต์  สิงห์นา
 
1. นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์
 
1471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายบัณฑิต  ศรีฮาด
 
1. นายพิชิตศักดิ์  รากเงิน
 
1472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุคนธา  สุคนธราช
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
1473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวศิรประภา  ออมอด
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำภักดี
 
1474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวอรพรรณ    บัวสี
 
1. นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน์
 
1475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวณัฐมน  หีบแก้ว
 
1. นางดรินกรณ์  รัตนศรี
 
1476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวนิรมล  โพธิจักร
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน
 
1477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชลิฎา  อุบลหล้า
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
 
1478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายพรเทพ  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวนิตญา  ราโช
 
1479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายบุญส่ง  สังเสน
 
1. นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์
 
1480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวอรพิน  ประทิน
 
1. นางสาวบุญเฮียง  โคตสิน
 
1481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวสุมาลี  นามณีย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ป้องสีดา
 
1482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาววารุณี  โคชา
 
1. นายสุเทพ  ชมหมื่น
 
1483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายสาโรจน์  พาดงยาง
 
1. นายเอกนฤน  ทอนทม