หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นางยุพวรรณ คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชินหัวดงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ ห้วยจันทร์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายศุภชัย เบญจมาศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุฯ กรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ สวนงามโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
7. นายพีรพัฒน์ เมธีจริยาพร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
8. นางสาวดอกไม้ ธรศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นางปิยวรรณ อุดมโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางนันทพร ประทุมชนกกุลโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นางเตือน สร้อยจิตโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
5. นางศิรินภา ภูกลางโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
6. นางจิรวดี พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
9. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางรองรัตน์ คำสีเขียวโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
4. นางทักษิณา ใจกล้า โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมินทร์ธิชา สิงห์พันธ์ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ
6. นางจินดา ศรีเที่ยง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางบรรจง กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวัลยา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางดวงจันทร์ รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางวัลภา สุขเจริญ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
3. นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพูลสิน เทียมตรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุฯกรรมการ
6. นางสาวเกษสุดา พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นางพรวิไล ไชยสงค์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ บุษดี โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกรรมการ
9. นางเอี่ยมจิต ชนะชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางประภากร จันทมัตตุการ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุบิน แสงสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธาน
2. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
3. นางอนุรัชนี สาภูเมือง โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ใจเมืองโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
5. นางสาวนิตยา พูลลาภ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
6. นายชุมพร ดิษฐ์ภักดี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นางปราณี เวชกามา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
8. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
9. นางลัดดา บุญมี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายปัญจพล ธิดา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสุบิน แสงสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ
3. นางยุพาวดี เสนาภักดิ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย โคตะยันต์ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ
5. นางวิริยาพร หะโท โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ อิงประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายปัญจพล ธิดา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ หงส์มาลา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธาน
2. นางสาวสาคร ทุมพร โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
4. นางอัจฉรีย์ญา เศษโถ โรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
5. นางพิมณภัตร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง โรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางกาญจนา อโนนาม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางรัศมี นตะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเกิดกฤษ สวนงาม โรงเรียนทรายทองวิทยา กรรมการ
9. นางพิลัยรมย์ นามเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางวราภรณ์ โยวะผุย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ หงส์มาลา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธาน
2. นายเชิดเชาว์ ชุมพล โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางมาเรียม นิลขำ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางสุวลี ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นางพรศรี พันธุวงศ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
6. นายคำไพร สิงห์พันธ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวไพวัลย์ สะคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางสาวจินตนา ก้อนผาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสมพร ศรีสนไชย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ อุดมทรัพย์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุฯ ประธาน
2. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่าน กรรมการ
3. นางสุมาลี ศรีจันทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเข็มพร พุดมี โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางมนธกานต์ สุดาเดชโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ
6. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ ลาร่องคำโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นางทิพย์ รุ่งบรรเทา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายคมกริช มิรัตนไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
10. นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางแววดาว ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ อุดมทรัพย์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุฯ ประธาน
2. นายทองม้วน สิงห์ทองห้าวโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา อวิรุทธพาณิชย์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ นามหาชัยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุฯ กรรมการ
5. นางเกษกิตติ ปัญญาไวย์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
6. นางเอื้อมพร วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางวาสนา มณีพงษ์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางสาวนิภา ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชอบ ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางสุวรีย์ อาจพรมโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุโขโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรองแก้ว ถนัดค้า โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาชัย กรรมการ
6. นางสุพรรนิภา ทองมากโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
7. นางเพียงฤทัย สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุมาลี บุญมีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวนิตญา ราโชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นายจักรทิพย์ ก้านจักรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางรัชนี สืบพานิชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นายเกรียงไกร สุคำภา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางพวงเพชร ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายนิตินัย คำจันทร์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ คชพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายอานนท์ คนขยันโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนพล เจริญเขตโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายพิชิตศักดิ์ รากเงิน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางดารุณี พนมจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระ ศรีสมุทรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นายฉัตรชัย อินทร์ทองโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
11. นางพัชรี มะเสนะโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. นางกานดา ศิริเมือง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นายสุภาพ คำหาญพลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
15. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
16. นายชารี เพชรภักดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย แสงสว่าง โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ประธาน
2. นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสำราญ จันทร์พลงามโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพจิตร อักษรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายวิระชัย อ่ำศรีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นายธีรพัฒน์ เสมังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นางจำนง จิตฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางชลธิชา กลางบุรัมย์โรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
9. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางจันทร์ศรี ขันอาษาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
12. นายนิวัฒน์ อุ่นพิกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
13. นายเจริญสุข แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นางวรฉัตร ไตรทิพย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
15. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
16. นายหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสุรวรีย์ โทนหงส์ษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย แสงสว่างโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ประธาน
2. นายสุชาติ ทวีแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางชื่นจิตร บุตรมาลาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรินกรณ์ รัตนศรี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรสุดา ศรีปัญญาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายเอกนฤน ทอนทม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางอังคณา อรรคฮาดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ป้องสีดาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
9. นายอรรถพล สุขประเสริฐโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
10. นายสุภารัก หลักคำโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือกรรมการ
11. นางอภิญญา กิ่งแก้ว โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางสาวจุฑามาศ มนตรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
15. นายอนุศิษย์ +โรงเรียนสุวรรณภูมิไพศาลกรรมการ
16. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
18. นางอุมาพร ธงจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชยกร ไชยน้ำอ้อมโรงเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธาน
2. นางพัชรินทร์ สามะณีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พิมพ์เขตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางจีราพร จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมิตชัย โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายบงกาล จันทร์หัวโทนโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
8. นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางกุสุมา พรหมศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางปรัศนีย์ แก้วแกมเกษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายชยกร ไชยน้ำอ้อมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
2. นางพัชรี มูลมิรัตน์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายนันทพงศ์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายทูล วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายสรศักดิ์ ศรีตาชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสิรวิชญ์ พรมแพนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายมานะ ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โคตรจันทึกโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นายสุเทพ ชมหมื่นโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ถนัดค้า โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายชูชาติ โสมีศรี โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นางพรพนา สำราญรื่นโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางอรวรรณ จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางอรวรรณ ภูกลางโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวเนตรฤทัย ขันอาษาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นางพรนิภา ดีพลงาม โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นางสาวนิภาพร ทีน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นายพลกฤษณ์ เทศสิงห์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
13. นางวราภรณ์ คำบุดดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โคตรจันทึกโรงเรียนอาจสามารถวิทยา ประธาน
2. นายวิชัย โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร นามคำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายอานนท์ คนขยัน โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร คำแฝง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายนาวา แก้วกัญญาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางชลธิชา ประทุม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุนทร บุญถ่าน โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นายอาทิตย์ จันทร์ภูงาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนกรรมการ
12. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นายอภิชาต จันหัวนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
14. นางอภิชญา ชนะบุญโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
15. นางสาวน้ำผึ้ง สวนงามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมภักดิ์ สมภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธาน
2. นางอนันตา อินธิสารโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกุสุมาลย์ คุณแก้วโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางโกศล ลายวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายนิติวัตร ปกติโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา คุณแก้วโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
7. นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑาแก้ว ประสานสุขโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
9. นางวีณา จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางสมฤดี แสนเภาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
12. นางสาววราหาญ บัวแก้วโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
13. นางคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวทัศนีย์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นายชัยพร พิลาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมภักดิ์ สมภักดีโรงเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางสาวนวพร ชุมวันโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดาว จันทร์หนองสรวงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกร ทะวะลีโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
6. นายพุทธชาติ นาวารีโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวฉัตรสุดา ทอนทมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางสาวลำพูน สิงห์ขาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางอารีย์ เผือกไธสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นางเพลินพิศ เปรมปรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางพิสมัย บุญชูศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางเพ็ญทวี สุคำภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. นางลำดวน สำลีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางสุนจรี ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ธรณีโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธาน
2. นายโณทัยชา บุญมีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
3. นางสาวภารดี ชลธีโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศศิธร สุขสวาทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นางนภัสกรณ์ สองสีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางช่องมาตร จันทราเทพโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
7. นางจุลจิรา ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวกุลปรียา เพ็งพิลาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
9. นางพรเพ็ญ ชนะพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นายพุฒิพงศ์ ทุมแสนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นายสมัย นามชารีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. นางพนิดา เย็นเพชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นายวีระพันธุ์ จิตรมานะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางประกอบ วัชรไกรโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ธรณีโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธาน
2. นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แก้วคำ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิลันธนา กิตติวงศ์ตระกูลโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภัสสร ศรีแสงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายมรกต ทัพจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางอรอนงค์ สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวอภิญญา อุปวงศ์ษาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางเยาวรัตน์ วงศ์โพนกลางโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นางจินตนา จิตจำนงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางวิภา สุขประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางอภัย ปาสาในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ศรีทองโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธาน
2. นายเด่น อุดมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เกี้ยมแสนเมืองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอิสรา ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
6. นางวัชรา คำรพโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางอำพร วิชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิรลักษณ์เบญญา มาแสวง โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางอุทัย สะเดาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นายอัศวิน อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางถนอม พิลาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
12. นายอธิป เมืองนามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส ศรีทองโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธาน
2. นางจารุวรรณ มูลศรีนวลโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายทัศเทพ หฤทัยถาวรโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรมินทร์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นายอิทธิชัย อุปริวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นายไสว วีระพันธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายคมกริช มูลน้ำเที่ยงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร บุญยรัตน์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นางวรรณภา พรรณขามโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นางทิพากร ทาลุมพุกโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ ชินศรีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายอดิเรก วงศ์อาจโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางวินิตย์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพลอย เชิงโกรยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
9. นางบัวไลย์ สิมงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางมัทนา ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยรัตน์โรงเรียนอาจสามารถวิทยา รองประธาน
2. นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสมจิตร พรมชินวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัสโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเอกพงษ์ หุมแพงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ กางแก้วโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณี พันธุ์สมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ประธาน
2. นางเพ็ญศิริ เมืองหนองหว้าโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายภควัต โอวาทโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชนะดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ อรรคฮาดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ปาโทโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ คำหา โรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
8. นายเทพวุฒิ วิทยาวุธโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายธนกร อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นายพงศกร โสรถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นายจงรัก ถนัดค้าโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ประธาน
2. นางสาวแพรวนภา ทัศนิยมโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางพรนิภา ดีพลงามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายอรรถกร ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางทองไพร เปรมปรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวิโรจน์ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุขโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพานิช ลาสระคูรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธาน
2. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายบรรจง เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
8. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
9. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
10. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพานิช ลาสระคูรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธาน
2. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายบรรจง เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพิษณุ สล้างสิงห์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
8. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
9. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
10. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพานิช ลาสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธาน
2. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายบรรจง เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพิษณุ สล้างสิงห์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายพานิช ลาสระคูรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธาน
2. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายบรรจง เชิงหอม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพิษณุ สล้างสิงห์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ พูลลาภ โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ ประธาน
2. นางสาวปราณี ปกติโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย เสนาเพ็งโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายเทพพร ดวงชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายวสันต์ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุริยา สาลีโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
7. นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางเจียมจิต จันทราชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายจักรี ชนะภัยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศศินันท์ พูลลาภ โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ ประธาน
2. นางอุมาพร ขุนนะราโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
3. นายเทพพร ดวงชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นายประภากร กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ไชยพลงามโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางนันทนาตรี เผ่าศิริ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายฉัตรมงคล พลภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางปวีณา ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นางเพ็ญศรี นามตาแสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
3. นางสุภาวดี ไชยโยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ น้อยพึ่งโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายสมทรัพย์ ศรีหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมควร ศรีเจริญโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวฎาฏิกาล สุดาทิพย์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์โรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
9. นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นายบุญมา โอชาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางพิกุลทอง สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นางจตุพร ไขแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายมานพ คุณมาศโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
4. นางวรางคณา บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศร อัณโนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสุนทร สุรวาทกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางพวงเพชร ภาสว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางละมัย จันทลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทุมแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมิตรชัย บุญมาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุลย์ศักดิ์ อาจสมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยาประธาน
2. นายสมเกียรติ นตะโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชนี ถวิลไพรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาศรี บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุทัย บุญมีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
6. นายธนญาณชาต เกษตรสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางชญานิศ ตาลกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสุนทร ยามโสภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นายไชยา หาพันธุ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนญาณชาต เกษตรสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกมล อุทก โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ประธาน
2. นายศรานุพงษ์ ปรินแคนโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปรีดาพร แก้วโสภาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายวินัย สิมสีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางทองลิ้ม กองอุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ ไชยพลงามโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวนิตยา บางโทโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นายวุฑฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์โรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
10. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางยิ้ม ศรีรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางนิจนิรันดิ์ สีสมบาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกมล อุทก โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ประธาน
2. นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยอนันต์ สีส่องโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
4. นายวินัยสิม สีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิภพ สินธุพงษ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิรัช คำแฝงเมืองโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางปุณนิศา จุฬาคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
8. นายกรุงศรี หันไชยเนาว์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสมปอง คำภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางชนกานต์ เครื่องพาทีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประสพ วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธาน
2. นางนันทิยาพร ขันธวงค์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางธนาวดี โชคกลางเดือนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายคุณวุฒิ เฉลาชัยโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ผาริการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ วงศ์ท้าวโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสุจิรา มะลิรัตน์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
9. นางสมพร ลาสนามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางนุธรีภรณ์ จันทวารีย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางอมร เอกปริญญาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายประสพ วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธาน
2. นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางหนูกัณฑ์ ปาโสโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ผาริการ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางดุสิต ทีบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปุณนิศา จุฬาคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายฉวีวรรณ บุญจวง โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางนิตยาภรณ์ กิ่งไธสงโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
10. นางอาทิตยา สุรวาทกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางยุพาพิน พวงศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสมพร ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบุญเหลือ คำสีเขียวโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมประธาน
2. นายยรรยง โชชัยโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายมนตรี ฉิมงามโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางอัมพร ปานจันดาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ จันทร์สำราญโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางสาวสราลี สุขประเสริฐโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางไพบูลย์ พรหมทาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอำไพ นามวงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายวิชัย รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายคำพันธ์ จำนงกิจผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธาน
2. นายกัมปนาท เรืองศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคกรรมการ
3. นางสมพักตร์ วัชระกวีศิลป์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ฉิมงามโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ธุระพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายองค์อาจ กันยานุชโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพนิตนันต์ บุตรหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิทยา โยวะผุยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธาน
2. นายถนอม อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมัย สมภูงาโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาชัยกรรมการ
4. นายทิวานนท์ อุดคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายมานะ อะมะมูล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางพานิชย์ เรียงอารักษ์กุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายวินิต สิงคะกุลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิทยา โยวะผุยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธาน
2. นายดุสิต สามิบัติโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายทรงศิลป์ รักษาภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ นันทวงษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธาน
2. นางนุชนภา คำศิริรักษ์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชิราวุฒิ วงศ์จำปา โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ถนัดค้าโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาต ดอนกลางโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสมเพชร สหัสวาปีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
7. นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวทยาลัย กรรมการ
8. นายวิเศษ หลวงสนามโรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการ
9. นายวิวัฒน์ นันทวงษ์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ
10. นายประเสริฐ นามเดชโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกรรมการ
11. นายผาย เวียงสิมา โรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
12. นายชอบ เศรษไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นายศิริศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
14. นายยุทธนา เชิงหอมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธาน
2. ส.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายภาราดร จันทพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสกุณา พรมเกษโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
5. นางกำไล หนูมณีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
6. นายพงศธร ทาสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
7. นายมนตรี เกษีสังข์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
8. นายอนุศักดิ์ สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นายทองสุข ขันรักษาโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกรรมการ
10. นายอนัน แสนคำโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
11. นางวันเพ็ญ อัฒจักรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
12. นายศิริศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
13. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นายพงศทอง สุดชาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวุธ บุญชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธาน
2. นายสมหมาย บำรุงเอื้อครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ขาวสวยครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายจีระชัย พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางประทุมวรรณ อินธิสารครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ มีภูงา ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายธีรวุธ บุญชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธาน
2. นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายจีระชัย พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ มีภูงาครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธีรวุธ บุญชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธาน
2. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นายสุภชัย ทีสระคูครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มูลสุขครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางภคมนบุญ หินกองครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิโรจน์ ใจเมืองครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมชัย ชิณพรครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธีรวุธ บุญชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธาน
2. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นายสุภชัย ทีสระคูครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มูลสุขครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกอง ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิโรจน์ ใจเมืองครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมชัย ชิณพรครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีรวุธ บุญชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์รองประธาน
2. นายสืบพงษ์ แต้สกุลครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นางวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ชิณพร ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมือง ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธีรวุธ บุญชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธาน
2. นายสืบพงษ์ แต้สกุล ครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นางวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ชิณพรครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศิลป์ สุรเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นางวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสารครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดมศิลป์ สุรเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสารครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุดมศิลป์ สุรเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสารครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณี ครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นายจีระชัย พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรี เชิงหอมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
6. นางวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายปกรณ์ สีดาพาลีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายพนม ทวีนันท์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายรังสรรค์ สุระมณีครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นายจีระชัย พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรี เชิงหอมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมือง ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายวชิรภรณ์ เฉลิมแสนครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายปกรณ์ สีดาพาลี ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายพนม ทวีนันท์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายศรีธาตุ ดีสินครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธเรศ วงศ์ภูงาครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นายศรีธาตุ ดีสินครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลี ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธเรศ วงศ์ภูงา ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายสุชาติ สุรวาทศิลป์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธาน
2. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
3. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคู ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
4. นายชาญชัย ชุมศรี ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้า ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
7. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรี ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้า ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนอาจสามารถกรรมการ
6. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
8. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา จกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สุทธิสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
4. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคู ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคูครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้ากรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญกรรมการ
5. นายวรากร จันทร์ศรีกรรมการ
6. นายสรเชษฐ สังสนากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมดีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายพงพันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายโกศล เจนสระคู ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชาญชัย ชุมศรีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้า ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
7. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
8. นายพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
7. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรีครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
7. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
7. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
6. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
7. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลเลขานุการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้า โรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
7. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
5. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
6. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธาน
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย ชุมศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
5. นายรักศักดิ์ สุมมาตย์กรรมการ
6. นายไตรรงค์ แท่นประยุทธกรรมการ
7. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์พันธ์ พรมหงส์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางนวนจิต ชินหงส์ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะ ครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคู ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
18. นางสาววชิราวดี ศรีนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางนวนจิต ชินหงส์ ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคูครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
17. นางสาววชิราวดี ศรีนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอรแสน หลาบคำครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางนวนจิต ชินหงส์ ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางนกวรรณ นิโรคะครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคู ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสม ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนาครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาววชิราวดี ศรีนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางนวน จิตชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสม โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาววชิราวดี ศรีนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางนวน จิตชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
12. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ
13. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวืทยากรรมการ
18. นางสาววชิราวดี ศรีนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางนวน จิตชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะ โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
18. นางสาววชิราวดี ศรีนา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางนวน จิตชินหงส์เหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาววชิราวดี ศรีนา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
18. นางวารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางนวน จิตชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคู โรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางพิไลลักษ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นายจำนาญู ูบูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายสุรเชษฐ์ สังสนา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
16. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
17. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
18. นางวชิราวดี ศรีนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์ โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นายฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาววชิราวดี ศรีนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธาน
2. นางบังอร แสนหลาบคำครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางนวนจิต ชินหงส์ ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นายกนกวรรณ นิโรคะครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคู ครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
11. นายกีรดิต ผลาผลครูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
12. นางพิไลลักษ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. นายจำนาญบูรณ์ เจริญ ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
15. นายสุรเชษฐ์ สังสนา ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวพนมพร ชินชนะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
17. นางสาววชิราวดี ศรีนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธาน
2. นายภูษิต สอนสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
6. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธาน
2. นายภูษิต สอนสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธาน
2. นายภูษิต สอนสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายขนบ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธาน
2. นายภูษิต สอนสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายลัดดาล้อ จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
6. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธาน
2. นายภูษิต สอนสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายวรากร จันทร์ศรีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายลัดดา จรัสศรีกุลครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประภาส กิติศัพท์ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธิบดี เพชรสมครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
7. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิริยะ ทองดีครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธาน
2. นางสาวสุภาพร ก้านจักร ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภชัย ทีสระคู ครูโรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกประยงค์ คมขำ ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประมวล แสงสุวรรณครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ วินทะไชย ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เวียงใต้ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ โคตรเวียงครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวชุติมา พาโคกทมครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ โคตรเวียงครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธาน
2. นางสมบัติ ประชุมศรี ครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสรานันท์ นามมหาไชยครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกประยงค์ คมขำครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสมพร เขียวสระคู ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัยครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางลำปรางค์ พรมสำโรงครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางสมร อิสิสิงห์ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
9. นางจันทร์สิริ แก้วกัญญาครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางสาวสุนันทา เวียงใต้ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวขวัญเรือน เวฬุวนารักธ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอมร เวชกามาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายภาคิน วงค์อาษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานะ สมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธาน
2. นายทรงวุฒิ ลาศาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชะ สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนิตศักดิ์ นิลผายโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ
6. นายประจวบ ยาศรีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ โคตรเวียงครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานะ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธาน
2. นายทรงวุฒิ ลาศาครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชะ สิงห์ทอง ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
4. นายธนิตศักดิ์ นิลผาย ครูโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายกิตติการ นิลเนตรโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายประจวบ ยาศรี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธาน
2. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิรติการ โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เสวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายสมุห์ พรมเทพโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
5. นางสรีย์รัตน์ ไชยสิทธางกูรโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
7. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาหาดยาววิทยากรรมการ
9. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เสวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นายสมุห์ พรมเทพโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสรีย์รัตน์ ไชยสิทธางกูรโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ชีวาจรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางพรพิมพ์ กิริยะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
7. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางสาวหัทยาพร วงศ์ชนะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางพิไลพร สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางสาวหัทยาพร วงศ์ชนะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายจักรภัทร์ กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางพิไลพร สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นายขวัญชัย วิชพลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสังวาลย์ อ่อนคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
4. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธาน
2. นางรัตติกาล โสมีศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพร อ่อนสองชั้นโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเหรียญชัย สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ วุฒิรัญญากูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ อนันเต่าโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางอาริศ ปรียาวรวงษ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอุดม อวนศรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวอุมาพร สมนึกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายณัฐพล โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายอำพันธ์ ขันประกอบ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกรรมการ
5. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายวิชิต ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายอุดม น้อยจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นายสมพร มาตย์คำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบุญเพ็ง จำปานวนโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายรวีวร อินทริกานนท์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายอุดม น้อยจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางนันทิยา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางนันทิยา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นางเนตรนภา มหาพานต์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวร่วมจิตร ศรีวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางนันทิยา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางนีลวรรณ จันปัดถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางทองสุข ธรรมเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางนันทิยา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางนีลวรรณ จันปัดถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายชูชาติ บุญบรรลุโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางพนมวัลย์ นาวารีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางจันทรา ขันทราโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกรรมการ
6. นายจาตุรงค์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิติยา แสนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางเนตรนภา มหาพานต์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธาน
2. นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพานทอง โพธิ์คลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธาน
2. นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพานทอง โพธิ์คลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เดชภูมิโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวธิติพร วิเศษวิสัยโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นางกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธาน
2. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางสรีย์รัตน์ ไชยสิทธางกูรโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ชีวาจรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
7. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธาน
2. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ชีวาจรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรีย์รัตน์ ไชยสิทธางกูรโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์เลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ
5. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นางสาววารุณี วานิชชังโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
8. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
9. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
12. นางสาวนฤมล วงษ์ภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นางสาวนฤมล วงษ์ภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นางทิตยา พลขีดขีนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย อามาตย์เสนาโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายวีรยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ วงศ์แดงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นายนรินทร์ บุญศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายนิพน พานคำโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ เพ็งพลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
13. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสัญญา วินทะไชยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายกรตศรินทร์ มูลดีโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพจิตร ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวนฤมล วงษ์ภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายฉัตร ภาคมฤคโรงเรียนจันทรุเบกษาอุสรณ์ประธาน
2. นายรัฐพล นามคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา นันเจริญโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางสาวศิริญาภรณ์ สมสิงห์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นางอรวรรณ พันพุ่มโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางนัชภรณ์ มิ่งพรมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางพรจิต สอนโกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางทิพพิชา สามิบัติโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
10. Mr.Mel Panonotโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
11. นางลลนา อวนศรีโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
12. นางเตือนใจ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวมธุรส ทองบุรีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
15. นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายฉัตร ภาคมฤคโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธาน
2. นายนวลฉวี นาครินทร์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
3. นางจาฬุวรรณ กาฬหว้าโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายจิโรจน์ โปรดเมธีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางพวงบุบผา แว่นใหญ่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายวัชรพล จิตรจำนงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเพียงพร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางสาวดวงจันทร์ ศรีอำคาโรงเรียนสรวงวิทยากรรมการ
9. นางทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางนิตยา กลั่นความดีโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
11. นางสาวจินตนา แสงโสภาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวมธุรส ทองบุรีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. Mr.Richard Brian Pageโรงเรียนพนมไพรกรรมการ
14. นางเดือนใจ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตน์กรรมการ
15. นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมรัก วิเศษวิสัยโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธาน
2. นางพิสดา รัตนโกสุมภ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางเจษฎาภรณ์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พันนึกโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
5. นางสาวนวลใย เจนสำโรงโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล สูงพลโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางลำพูล ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
8. นางอรสา เมธีจริยาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางปิ่นอนงค์ หงษ์ศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. MissEndam Blessing Ejeiโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
12. นางนุชนาฏ ยะถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวรัตนา ศรีเที่ยงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
16. นางวิไลวรรณ นามเขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสมรัก วิเศษวิสัย โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธาน
2. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางราตรี แก่นวงศ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทับพิลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสุภาพร เ สมียนคิดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนุชนาฏ สีลา โรงเรียนสุวรรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางมัชฌิมา โรแวนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. Mrs.Anjeh Yvonne Iyungidongโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวลัลนา พวงพี่โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
11. นางวิมลรัตน์ สงนางรองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวขนิษฐา ชื่นนอกโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. Mr.Neil Purnellโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นางสิริพร วงศ์ศรีมีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางมนัญชยา ไทยงาม โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางแววตา งามเกลี้ยงโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางสาวยุวดี มณีแสง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พันธ์จินดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา คุรินทร์โรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ สิงห์นันท์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสุภา วิชพลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
10. นางสมฤดี บัณฑิตโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. Mr.Vlado โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ สีแก้วโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. Mr.David Feesโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
15. นางกิตติมา ทองเจริญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธาน
2. นางสาวมยุรี มานะดี โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางไกรวัลล์ มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. Mr.Robert Riddleโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสลักจิตร วงศ์บุญโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
7. นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
8. นางอรวรรณ ศรีบุญเพชรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
9. นางสาวเรืองรอง สำสีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
10. นายสุรพล ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
12. นางกิตติมา ทองเจริญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นายธวัชชัย บวรโมทย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางเพลินใจ พิเชษฐ์ปกรณ์กุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรพล จิตรจำนงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
6. นางวรรณา แก้วแสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายสมศักดิ์ เสือโคร่งโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
8. นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
9. นางวาสนา พิเนตรโรงเรียนจันทรุเบกษาอุสรณ์กรรมการ
10. Mr.Jeremy Grant Roseโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพิมโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นางทิชากร นิลเนตรโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลินใจ พิเชษฐ์ปกรณ์กุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นางผุสดี สิงห์ทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกฤษณา บุญเจริญโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
6. นางอมร บุญเทียมโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสมรัก วิเศษวิสัย โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ กรรมการ
8. นายสุภชัย กระทำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิยาคมกรรมการ
10. นางจารุวรรณ เวียงคำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพิมโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธาน
2. นางสาวพิสมัย ขุนไชยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวจิตติกานต์ คำมะสอนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุภาภรณ์ พันธ์จินดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายชวลิต พาระแพน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ พัฒนสระคูโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ศรีสนามโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสมควร พระจันทร์ลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brian Leighโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ประธาน
2. นางสาวพิสมัย ขุนไชย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายชวลิต พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประชารัฐ เดชสองชั้นโรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โพธินามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Brian leighโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
7. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นางสาวปาล์มทิพย์ สร้อยคำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. MissLiang Zhen โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายภาสกร น้อยสุขโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. MissLu Jei Meiโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ สงัดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ชื่นนอกโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นางกมลพรรณ สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Qin Long Binโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ชื่นนอกโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวลภาพิม เนตรวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ สงัดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ขุนไชย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธาน
2. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ขุนไชย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองเรือง อินทร์ทอง โรงเรียนการกุศลวัดกลางประธาน
2. นายจำลอง ลายวงศ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
3. นายประสาร สาระวิถี โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นายสมจิต ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ปรักมาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายนเรศ ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
7. นางสาวละมุล เสนามาตร์โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์กรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทองเรือง อินทร์ทองโรงเรียนการกุศลวัดกลางประธาน
2. นายจำลอง ลายวงศ์ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
3. นายประสาร สาระวิถี โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
4. นายสมจิต ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
5. นายพิทักษ์ ปรักมาศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายนเรศ ศรีหนา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ประธาน
2. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
3. นายเด่นชัย เผ่าศิริ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมทรัพย์ ศรีหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรี ชนะภัยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
3. นายเด่นชัย เผ่าศิริโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมทรัพย์ ศรีหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรี ชนะภัย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นายบวร ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ภาระเวชโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ สำราญจิตรโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธาน
2. นายบวร ใยคำโพด โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ภาระเวชโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสิริรัตน์ สำราญจิตร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
5. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอเนก อุดมวงค์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธาน
2. นางศิรินภา ภูกลาง โรงเรียนการกุศลวัดกลางกรรมการ
3. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
4. นางนรินทร์ บุตรโท โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวฐาปณิตา สว่างศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
6. นางปิยวรรณ อุดมโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอเนก อุดมวงค์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประธาน
2. นางอุทัยวรรณ์ สุขขาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางจันทรา คำอินทร์ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
5. นายสนอง นามมูลตรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางแววดาว ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ไชยสิทธางกูล โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ประธาน
2. นางพุทธชาด วิเศษวิสัยโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
4. นายพงศ์พันธ์ เพชรไพรโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุนิต ศรีมงคลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
6. นางสาวสมพิช โคคำ โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ กรรมการ
7. นางวัฒนา ชินวุธโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
8. นางอรดี วงค์นำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางสาวเสาวนีย์ สงัดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางปัตนี นันตลาดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมภพ ไชยสิทธางกูรโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ประธาน
2. นางดวงพร สุดชารี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาพร ชมหมื่น โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ
4. นางสุภา วิชพล โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อุตรมาตย์ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ หนองหิน โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ วรรณคำ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายกิตติกานต์ เศษโถ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางสาวเสาวนีย์ สงัดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางปัตานี นันตลาดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล พลมะศรี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ ประธาน
2. นางสาวศรัญเรศ บัวสอน โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายเอกนฤน ทอนทมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ โทดาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาครรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
8. นาย เสถียร นามชารี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล พลมะศรี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุประธาน
2. นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศรัญเรศ บัวสอน โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ศรีวิชาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกนฤน ทอนทมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
6. นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาครรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
8. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายสุเพียบ สอนใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธาน
2. นายปิยวรรณ อุดม โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางนรินทร์ บุตรโทโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประธาน
2. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายทิวา แซ่โง้วผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ประธาน
2. นายภานุพงษ์ พิมพ์เขตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
3. นายวิรชาติ วิเศษวิสัย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวอรวิญ อยู่ไพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายทิวา แซ่โง้วผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ประธาน
2. นายภานุพงษ์ พิมพ์เขตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ
3. นายวิรชาติ วิเศษวิสัย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวอรวริญญ์ อยู่ไพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
6. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางหนึ่งฤทัย ยอดดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]