รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรพนิต   บรรดาศักดิ์
 
1. นางรัชนี  สุวรรณนันท์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  แสนสนิท
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชุปวา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธาวี  นาราษฏร์
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายเด่นพงษ์  แสนคำ
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วงศ์คำ
 
1. นางยุพเรศ  แหล่งสท้าน
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนพงศ์   ชาชิโย
 
1. นางยุพเรศ  แหล่งสท้าน
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวสายธาร  ฤทธิโสม
 
1. นางนีรนุช  สัจจะมโน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวจินดารัตน์  ยิ่งกำแหง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติญา  บุญวิเศษ
2. เด็กหญิงธิดา  สุ่มมาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิเชียร   กีไพบูลย์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายนรเทพ  จิพายัพ
2. นางสาวศศิฉาย  อินทร์อุ่นโชติ
 
1. นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จักรแก้ว
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาววรกานต์  จักรแก้ว
 
1. นายสมยศ  ทีคา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  อินธิราช
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พงษ์เดช
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประวิสุทธิ์
 
1. นางวลีฉัตร    วิบูลย์กุล
2. นางเสาวณิต   ร่มศรี
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวทิพวัลย์  ศรีบุญชู
2. นางสาวศิริลักษณ์  อ่อนทรัพย์
3. นางสาวสิริทิพย์  ศรีขัดเค้า
 
1. นางวัทธนา  เทียนทองดี
2. นางเนาวรัตน์  เฉลิมแสน
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายพันนิตย์  อรัญญวาส
2. เด็กหญิงวรรณา  แสนศรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  ทองอินทร์
2. นายอาคม  สุทธิประภา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  มหาอุต
2. นางสาวสุดฤทัย  สุพร
 
1. นายสุเมธ  จันทรสมบัติ
2. นางอำพัน  คณะนาม
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายรชต  นาคฤทธิ์
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรปภา  โตเหมือน
 
1. นายไชยยงค์  วรนาม
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ศักดิ์ศรีบุญดี
2. เด็กหญิงเกษศราภรณ์  บุญญานุเคราะห์
3. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ธนะแพสย์
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางสุภิญญา  มีกระแส
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวณัฎฐณิชา   เตี๊ยะเพชร
2. นางสาวนวพร  ธนสุนทรสุทธิ์
3. นางสาวปรียาพร   อินทร์เคน
 
1. นางสาวกรัณฑ์เพชร   สายเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  ระวิโรจน์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวัลย์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประกาโส
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณเสวก
 
1. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัดถาทุม
2. นายวิศวกร  ปัดถาทุม
3. นายเอกมงคล  วินธิภา
 
1. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
2. นางสาวปาริชาติ  อุทธา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  รักพงษ์
2. เด็กชายอิงครัต  บิลจรัญ
3. เด็กชายเจนณรงค์พร  สัตยาวัน
 
1. นายคมสันต์  อุดมศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกมลทิพย์  กองทอง
2. นางสาวกาญจนา  กั้วสิทธิ์
3. นายวสวัตติ์  ถนัดค้า
 
1. นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายกิตติศักดิ์  จตุเทน
2. นายชิระวิช  ถาวร
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวัฒนา
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวธิดารัตน์  โคตรพรหม
2. นางสาวปิยาภรณ์  บูราณศรี
3. นายศราวุฒิ  กองเงินนอก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. นายคุณากร  หงษ์สระคู
2. เด็กหญิงธนิดา  วินทะชัย
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายสันติ  พันนึก
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายปิยวัฒน์  สรภูมิ
2. นายพงศกร  ประเสริฐศุภกุล
 
1. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
2. นายศุภชัย  บุญทิพย์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายอนุสิษฐ์  มุขสาร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ
 
1. นายดนัยศักดิ์  เจริญเขต
2. นายสมจิตร  ไพรินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  มูลต้น
2. เด็กชายเมธีร์  แสงทอง
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายจิรายุ  ระเริง
2. นางสาวณัฎฐิกา  ราชวงษา
3. นางสาวมัชชุพร  ขันประกอบ
 
1. นางจิศดา  ยิ่งทรัพย์
2. นางพิกุล  แผนสุพัด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ไชยจักร
2. เด็กหญิงพรพิมล  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อารีย์
4. เด็กชายมงคล  ลาศา
5. เด็กหญิงสราลี  ศรีสุโน
 
1. นางรุจี  ปุยฝ้าย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ดาทอง
2. นางสาวนวรัตน์  นวลนุกูล
3. นางสาวบุศรินทร์  บรรเทาพิษ
4. นางสาวภิญรดา  ภรภัทรปองไป
5. นางสาวราชาวดี  ซ้วนขาว
 
1. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
2. นางอาทิตยา  วงสมศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ประสิทธิชัย
2. เด็กชายคุณานนท์  สาสีเสาร์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  สกุลพานิชย์พันธุ์
4. เด็กหญิงปฏิญญา  ศักดิ์ศรีบุญดี
5. เด็กหญิงสุภาพร  สังฆะมณี
 
1. นางประภาพร  จันทร์เสน
2. นางสุมาลี  กำเนิดแวงควง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  จันทะชำนิ
2. นางสาวมาริษา  สีหาโมกข์
3. นางสาวรัศมี  ถือนูศร
4. นางสาวรุ่งนภา  บำรุงเอื้อ
5. นางสาวสุชาวดี  สูงนอก
 
1. นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ดาราก้านตรง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงศิริภัสสร   ทรงสังข์
4. เด็กหญิงอนุตตรีย์   มาลาล้ำ
5. เด็กหญิงเบจญวรรณ   พลทองมาก
 
1. นายถาวร  ช่อจันทร์
2. นายสุวิช   ไวยราบุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกมลรัตน์  กุลคำเเสง
2. นางสาวกรกฎ   สระเศษ
3. นางสาวจิราพร  โพธิสาขา
4. นางสาวจิราพร  วันนุเสน
5. นางสาวจุฑามาศ  เดชวิเศษ
6. นางสาวชนัญญา   ตาลรุ่ง
7. นายชินวัตร  อาษาวิเศษ
8. นางสาวณัฏฐณิชา  วินทะไชย
9. นางสาวณัฐกาญจน์  สุนทรารักษ์
10. นายธนบูรณ์  พิมพ์จักร
11. นายธีภพ   พิมพ์เวิน
12. นายธีรยุทธ  บุศเนตร
13. นางสาวปิยะนันท์  พวงพี่
14. นางสาวรวิวรรณ  อนุตรี
15. นางสาวรัตติยากร  โสมีศรี
16. นางสาวหนึ่งฤดี  บุญจอง
17. นายอัษฎาวุธ   จงใจ
18. นางสาวอุษา  วินทะไชย
19. นางสาวเกษวรา  พลเยี่ยม
20. นางสาวโสริยา  ฤชัย
 
1. นางปราณี  พื้นแสน
2. นายยุทธกรณ์  ก่อศิลป์
3. นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายคฑาวุธ  เวียงธรรม
2. นายจักรพรรดิ์  วรรณพนม
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  จักรพล
4. นายฐาปกรณ์  แก่นนาคำ
5. นายธนาพงศ์  พรมโสภา
6. นายธีร์ธาวิชญ์  เกตุมาตย์
7. นายพชร  แก้วภูมิแห่
8. นายพีรนัชชา  ชื่นบาน
9. นางสาวมลยกาญจน์  กองแพ
10. นางสาววรรณวิภา  แน่นอุดร
11. นายสหัสชัย  การอินทร์
12. นางสาวสุปรียา  คงประพัฒน์
13. นายสุพร  แต้มพรมรินทร์
14. นางสาวแพรวิไล  สุวรรณศรี
 
1. นายโกวิท  อ่อนประทุม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระวัฒน์   แก่นนาคำ
 
1. นางจรัญศรี   ศรสุทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธีระวัฒน์   พิมพลทอง
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์   จิระกาล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายธัตพงษ์  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ชมภูบุตร
 
1. นางบุญล้อม  คำภักดี
2. นางสาวศศิกานต์  นาอุดม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายนรากร  คำมะสอน
2. นางสาวสิริมาส  ทิพจรูญ
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกชพร  โมกขะรัตน์
2. นางสาวชนัญชิดา  แสงวุธ
3. นางสาวทอฟ้า  เหลาเวียง
4. นางสาวบังอร  ชิณะวี
5. นางสาวปวีณันต์  มังคะวัฒน์
6. นางสาวพริมพริมา  ผดุงกิจ
7. นางสาวลิลิตา  นาคะเมฆ
8. นางสาวอธิชา  ดวงสีเสน
9. นางสาวอังสุนา  อันทไชย
10. นางสาวอารีรัตน์  แสงงาม
 
1. นางวรรณา  ประชานันท์
2. นางเพียรลัดดา  นิลผาย
3. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์พรมมา
2. นางสาวจุลจุรา  พันธ์พาณิช
3. นางสาวดวงใจ  ไชยคิรินทร์
4. นางสาวทิพวรรณ  ฟ้องเสียง
5. นางสาวพรรณิภา  สังข์ศรี
6. นายวิษณุสรรค์  สัตยาคุณ
7. นายวุฒิพงษ์  แสนกระจาย
8. นางสาวศรีสุดา  สมสาร์
9. นายศิรสิทธิ์  ฉวีนวล
10. นางสาวศุภิตา  มะลาลัย
11. นายอภิสิทธิ์  นามวงษา
12. นางสาวอรนิตย์  อรรคนิมาตย์
13. นายอาทิตย์  จำปานวน
14. นางสาวเจนจิรา  คำดำ
15. นายเชาวฤทธิ์  พิญเดช
 
1. นางชวนพิศ  ประเสริฐสังข์
2. นายวิทยา  อัคคะประสา
3. นายวินิจ  หอมสมบัติ
4. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงศศิธร  คำสีแก้ว
3. เด็กหญิงอินทราณี  ขันนาโพธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  จุฬุพงศ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชนินาฐ  แสนวงค์
2. นางสาวพิศมัย  แสนมนตรี
3. นางสาวสมหญิง  จันทะคัด
 
1. ดร.วัชรันทร์  แสนร่งเมือง
2. นางสุปราณี  สัญพึง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ธนสีลังกูร
2. เด็กหญิงธัญรดา  ลีแสน
 
1. นายสมชัย  สนิท
2. นายสุทัศน์  สุขยานุดิษฐุ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายจัตุพร  เชื้ออาชิน
2. นางสาวภิญญารัตน์  วินทิมา
 
1. นางสาวสมสวรรค์  รักษ์สัตย์
2. นางสุภาภรณ์  พื้นแสน
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงปรารถนา   วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภจินต์   วิระพรสวรรค์
3. เด็กหญิงสุรางคนา   กลันพล
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธเนศ  รัตนภักดี
2. นายรัฐพงษ์  สุขกำเนิด
3. นายสันติ  กลีบบัว
 
1. นางฉวี  สุ่มมาตย์
2. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายจิณณวัตร   ตันใจ
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายรุ่งโรจน์  สุวรรณเก
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายเอนก  พลโยธา
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายประเสริฐ  คงบุญวาสน์
 
1. นางชนิสรา  ดำรงเชื้อ
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายวรวิทย์  ไชยพิศ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงวิชุดา   มูลวิชา
2. เด็กหญิงศิริรักษ์   ดิษฐเจริญ
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัชวาลย์  ตะไนศรี
 
1. นายอาทิตชัย  นามไพร
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายสหรัฐ   สืบสำราญ
 
1. นายสมดิจ   ถวิลมาตย์
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกมลวิทย์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายปราโมทย์  เปรมปราโมทย์
3. เด็กชายเจษฎากร  บุระผากา
 
1. นายอาทิตชัย  นามไพร
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายกฤษฎา  ทองคำ
2. นายธวัชชัย  บุญหนา
3. นางสาววีรยา  ศรีมุงคุล
 
1. นายขัวญชัย  สุวรรณ
2. นายทองดำ  อาวรณ์
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สมัยบัวสิงห์
 
1. นายจักรายุทธ  นพราลัย
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกาญจน์กนก  ไชยจันลา
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายชัยฤชา  นุริตมนต์
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรวิภา  คำลือ
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  นวลนุกูล
 
1. นางอรุณทิพย์  พรหมโคตร
 
67 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นางสาวธาริณี  วรกุลสวัสดิ์
 
1. นายจักรายุทธ  นพราลัย
 
68 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นายกฤษณ  ภูพานเพ็ชร
2. นางสาวณัฐฌา  บุตรดี
3. นางสาวดวงนฤมล  แพรสีนวล
4. นางสาวธิดานันท์  ลุทโท
5. นางสาวนิตยา  ปลื้มใจ
6. นางสาวพัชธิดา  แสงมล
7. นางสาวพัทดา  อุดขันจริง
8. นายมนตรี  ชาธรรมมา
9. นางสาวมุกขริน  สังวิบุตร
10. นางสาววรดา  จันทรประทักษ์
11. นายศรวิษฐ์  ท่าช้าง
12. นางสาวศศิชา  สาวิสิทธิ์
13. นางสาวศิริญญา  พฤกษาสิทธิ์
14. นางสาวศุภานิช  แสงงาม
15. นางสาวสุพัตรา  เสนปอภาร
16. นายอรรถวุฒิ  เสาสมภพ
17. นายเกรียงไกร  สาวิศัย
18. นายเจษฎา  ดูมา
19. นางสาวแพรวนภา  อัตตะโน
20. นางสาวํธัญญามาศ  ปัญญะพงษ์
 
1. นายจักรายุทธ  นพราลัย
2. นายมนตรี  นาคพันธ์
3. นายอดิศรชัย  ใบลี
4. นายอาทร  อุตรา
 
69 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤติกา  เอื้อกิจ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์   ไชยประทุม
3. เด็กหญิงกานดา  สังฆะชัย
4. เด็กหญิงจันทกานต์   คำผาลา
5. เด็กหญิงชลธิชา   จันทะสิทธิ์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พ้องเสียง
7. นายฐานทัพ   สุ่มมาตย์
8. นางสาวณัชชา   ชื่นกมล
9. นายถิรเดช   สีหานาม
10. เด็กหญิงธิพาพร   สุรชัย
11. เด็กหญิงนพมาศ   คำแสนพันธ์
12. เด็กหญิงนันทิยา   กอเดช
13. เด็กหญิงนัยนา  โพธิสาขา
14. เด็กหญิงน้ำฝน   ทูจนันตา
15. นางสาวบัณฑิตา   ประเสริฐสังข์
16. นายปฎิรูป   พุทธมอญ
17. นายปฏิมากรณ์  เอกวงค์ษา
18. นางสาวพัชรากรณ์  มานะดี
19. เด็กหญิงพัชรี   พรรณนา
20. เด็กหญิงภริชญา   บุญวิเศษ
21. นางสาวภูระดา   แสนภูมิ
22. นางสาวมาริสา   ทรงศรี
23. เด็กหญิงรัชฎาพร   สุระพันธ์
24. นางสาววรางคณา   โมคภา
25. เด็กหญิงวาริณี   นันสะอาด
26. เด็กหญิงวิชราภรณ์   ชนะพันธ์
27. เด็กหญิงศศินิภา   วงศ์คำจันทร์
28. นายศักดิ์ดา   อาศักดา
29. เด็กหญิงสุชาดา   เพ็ญจันทร์
30. นางสาวสุทธิดา   เวียงอินทร์
31. เด็กหญิงสุธิดา   ศิลารัมย์
32. เด็กหญิงสุพรรณภา   แก่นพิมพ์
33. เด็กหญิงอมรรันต์   กิมรัชต์โชติ
34. เด็กหญิงอรพรรณ   ธรรมโร
35. เด็กหญิงอรุณี   จิตวิขาม
36. นางสาวอาภาภรณ์   ชาวไร่
37. นายเดชาธร   ตรีทศ
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
3. นายทองดำ  อาวรณ์
4. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
5. นางวิไลลักษณ์  พลสามารถ
6. นางอรุณทิพย์  พรหมโคตร
7. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
8. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายประดิษฐ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายบุญยงค์   สารารัตน์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายวิทวัฒน์  อุ่นเจริญ
 
1. นายบุญยงค์  สารารัตน์
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวินันท์
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวชุติมา  สังฆะมณี
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายฐิติ  ชมภูวงศ์
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายธนิตพัฒ  ภูริพันธ์ภิญโญ
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงอัมรินทร์  อยู่สุข
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศิริลักษณ์   ทวินันท์
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายฐิติ  ชมภูวงศ์
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายรังสิมันต์  สายอุ่นใจ
 
1. นายไพฑูรย์  พันโนลาด
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายปัจเดช  โลตุรัตน์
 
1. นายนพคุณ  มลีรัตน์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายรังสิมันต์  สายอุ่นใจ
 
1. นายภิรเดช  แก้วมงคล
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นางสาวนิชารีย์  ศุภผลา
 
1. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวสวรรยา   ไสยมรรคา
 
1. นางเพชรัตน์   จารุตัน
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงไพลิน  เสนารัตน์
 
1. นายประหยัด  ภารการ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกมลทิพย์   วรเชษฐ์
 
1. นางเพชรรัตน์   จารุตัน
 
86 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ภูมิเย็น
2. เด็กชายกิตติพงศ์  วงษ์เจริญ
3. นายกิตติพร  น้อยวิมล
4. นางสาวกิตติยา  สวนหนองแวง
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  อาษาวิเศษ
6. เด็กชายจักรกริช  คุณพรม
7. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วจังหาร
8. นายจิรวัฒน์  นราพันธ์
9. นางสาวจิราภรณ์  คุณพรม
10. นายจีระศักดิ์  เรืองบุญ
11. เด็กชายชนาธิป  มณีปกรณ์
12. เด็กหญิงช่อผกา  ปวงวงศ์คำ
13. นายณัฐวุฒิ  มะยุโรวาท
14. เด็กชายนฤพนธ์  ลุนสอน
15. นายนันทวัฒน์  สาวิสิทธิ์
16. เด็กชายปฏิภาณ  ฤาไพบูลย์
17. นายผดุงเกียรติ  สุภาวัง
18. เด็กชายพงศ์ปัญญา  ทำไถ
19. นางสาวพนิดา  เหล่าไทย
20. นางสาวพรนิภา  จันทะนง
21. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูมิวะ
22. นางสาวภาวดี  แทนคำ
23. เด็กหญิงลลิตา  ญานไพโรจน์
24. นายวรทัต  สาวิสิทธิ์
25. นางสาววรรณภา  เมตมลตรี
26. เด็กหญิงวันทณีย์  เนืองษา
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลาโซ
28. นายศุภกร  เกษมสุข
29. นายสุขสันต์  สีซาแอล
30. นางสาวสุดารัตน์  แสงมล
31. นายสุทธิชัย  มุมทอง
32. นางสาวสุพัตรา  วรบัณฑิตย์
33. เด็กหญิงอทิติยา  แก้วใส
34. นายอภิษฐา  หารัญดา
35. นายอภิสิทธิ์  อินอุ่นโชติ
36. เด็กหญิงอรดี  ภูมิเย็น
37. นางสาวอริยา  บรรเทาพิษ
38. เด็กหญิงอุษณา  พันทสาร
39. นายเกรียงศักดิ์  คัฒมาตร
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วแสนชัย
 
1. นายจักรายุทธ  นพราลัย
2. นายมนตรี  นาคพันธ์
3. นายอดิศรชัย  ใบลี
4. นายอาทร  อุตรา
 
87 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกชกร  ผิวแดง
2. นางสาวกาญจนา  วงศ์สุวรรณ
3. นายคมเกียรติ  พลอำนวย
4. นายจักกริช  สังฆ์ยศ
5. เด็กหญิงจันทิวา  ปิยะนารถ
6. นางสาวชลดา  อาวรณ์
7. นางสาวณัฐณิชา  พุทธาศรี
8. นายธนากร  ราชพันแสน
9. นายธีระพงษ์  อาทิสุมงคล
10. นายธเนศ  พัฒมี
11. นางสาวปรีญาพร  นิลสกุล
12. นายปัจเดช  โลตุรัตน์
13. นางสาวพรทิพย์  แวงเลิศ
14. นางสาวพิชามญธุ์  โคตรุชัย
15. นายรุ่งนภา  แวงวรรณ
16. นายวัชรพร  อินทร์น้อย
17. นายสราวุฒิ  ชารีวัน
18. นางสาวสุธิดา  สีโยยา
19. นายสุนทร  สลางสิงห์
20. นางสาวสุปราณี  สังฆะมณี
21. นางสาวหทัยชนก  บับบุตร
22. นางสาวหทัยรัตน์  ขัตติยวงศ์
23. นายอดิศักดิ์  มีพรหม
24. นางสาวอุษณี  เสาร์อินทร์
25. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรืองหัด
26. นางสาวเมธาณี  บุญเศษ
 
1. นางฉวี  สุ่มมาตย์
2. นายนพคุณ  มลีรัตน์
3. นายวัฒนา  น้อยวิบล
 
88 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   กลมกล่อม
2. เด็กชายกฤษฎา   ศิลารัตน์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์   ฐิติทศพร
4. เด็กหญิงปัทมา   บุตรตะเกิง
5. เด็กชายพีระพัฒน์   พลเยียม
6. เด็กหญิงรัชนีภรณ์   บรรจงปรุ
7. เด็กชายอำพล    ลำไพ
8. เด็กชายเชษฐา   สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางฉวี  สุ่มมาตย์
 
89 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายพิทักษ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวพิมพร  ไชยโสภา
3. นางสาวพิลาวรรณ  รินสาทร
4. นายภาณุเดช  คำมูล
5. นายรุ่งโรจน์  ศรีหนา
6. นายศิครินทร์  แน่นอุดร
7. นางสาวสุทธิชา  ซอนทรัพย์
8. นางสาวอภิระมน  คาคำดวน
9. นางสาวอุ่นเรือน  สังฆมณี
10. นายเนติพงษ์  พันศิลา
 
1. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
2. นางทัศนีย์  อาวร
 
90 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิราพร  กิจพฤกษ์
2. นางสาวพัชริดา  สุรเสน
3. นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน
4. นางสาววนัชพร  ดวงจำปา
5. นางสาววิภาวรรณ  นพบาล
6. นางสาวเจนจิรา  เพี่ยงกลาง
 
1. นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
2. นางวิไลลักษณ์  พลสมมารถ
3. นางอรุณทิพย์  พรหมโคตร
4. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
 
91 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ผิวแดง
2. เด็กหญิงกริชนภา  เสียลีลา
3. เด็กหญิงกิตติยา  กลิ่นจังหรีด
4. เด็กหญิงจันทิวา  ปิยะนารถ
5. เด็กหญิงชลดา  อาวรณ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์
7. เด็กหญิงธิดา  กล้าจิต
8. เด็กหญิงนีรชา  น้อยอุ่นแสน
9. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยศรีรัมย์
10. เด็กหญิงภัทรพร  เนินภู
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยธงรัตน์
12. เด็กหญิงวราภรณ์  โยธาขันธ์
 
1. นางกมลวรรณ  สืบกินร
2. นายวัฒนา  น้อยวิบล
3. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
92 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกชกร  แก่นสน
2. นางสาวจิราภา  แก้วสีนอ
3. นางสาวพรรณวิภา  อันศรีวงศ์
4. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดิ์
5. นางสาวสายฝน  สีหานาม
6. นางสาวสุภาวดี  มีแคน
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
3. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
93 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ผิวแดง
2. เด็กหญิงกริชนภา  เสียลีลา
3. เด็กชายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. เด็กหญิงกิตติยา  กลิ่นจังหรีด
5. เด็กหญิงจันทิวา  ปิยะนารถ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์
7. เด็กหญิงชลลดา  อาวรณ์
8. เด็กหญิงธิดา  กล้าจิต
9. เด็กหญิงนีรชา  น้อยอุ่นแสน
10. เด็กหญิงปิยะนุช  ชัยศรีรัมย์
11. นางสาวพรรณทิวา  แพงทุย
12. เด็กหญิงภัทรพร  เนินภู
13. เด็กชายภารดา  สาวิสิทธิ์
14. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยธงรัตน์
15. เด็กหญิงวราภรณ์  โยธาขันธ์
16. นายอดิศักดิ์  ทรงคาศรี
 
1. นางกมลวรรณ  สืบกินร
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายวัฒนา  น้อยวิบล
4. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
5. นายอุดม  เวียงสงค์
 
94 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายขจรศักดิ์  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวจุฑามาศ  เจิรญสุข
3. นางสาวธนพร  กลิ่นจังหรีด
4. นางสาวธัญพิชชา  กรองทอง
5. นายธีระพงษ์  อาทิสุมงคล
6. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
7. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
8. นางสาววิยุรัตน์  ไชยสงค์
9. นางสาววิราภรณ์  นิ้วหล้า
10. นางสาวศิริประภา  จุ้มกายี
11. นางสาวศิริรัตน์  เครือแวงมล
12. นางสาวสุธิดา  แตะยา
13. นางสาวสุปราณี  สังฆะมณี
14. นางสาวสุพัตตรา  วรนาม
15. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
16. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นางกมลวรรณ  สืบกินร
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายวัฒนา  น้อยวิบล
4. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
5. นายอุดม  เวียงสงค์
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวหัทยา  เจียมตัว
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวอนุสรา  โคตะโน
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายกฤษฎา  นามเหลา
 
1. นายอุดม  เวียงสงค์
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายกฤษฎา  นามเหลา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมเชย
3. นายจักรพันธ์  ออมอด
4. เด็กหญิงจันทิวา  ปิยะนารถ
5. นางสาวจิราพร  สุชายะ
6. นางสาวจุฑามาศ  เจริญสุข
7. เด็กหญิงชลลดา  อาวรณ์
8. เด็กชายณัฐพล  สุรีอาจ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุรีอาจ
10. นางสาวธนพร  กลิ่นจิ้งหรีด
11. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
12. นางสาวธัญพิชา  กรองทอง
13. เด็กหญิงธิดา  กล้าจิต
14. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
15. เด็กชายพีระพล  ขจรชน
16. นางสาวภัทรภร  เนินภู
17. นายยงยุทธ  พลเยี่ยม
18. นางสาวรัชนีกร  ไชธงรัตน์
19. นางสาววชิรัญญา  วังสาหร้าย
20. นางสาววิราภรณ์  นิ้วหล้า
21. นางสาวศิริประภา  จุ้มกายี
22. นางสาวศิริรัตน์  เครือแวงมล
23. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
24. นางสาวสุธิดา  แตะยา
25. นางสาวสุปราณี  สังฆะมณี
26. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
27. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรืองหัด
28. นายเก่งกาจ  พฤกษชาติ
29. นายเจนณรงค์  กุลชนะรงค์
30. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
2. นายวัฒนา  น้อยวิบล
3. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
4. นายอุดม  เวียงสงค์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนิรชา   เมืองมา
2. นางสาวนิศารัตน์  โพธิ์หล้า
3. นางสาวเยาวภา  นามศักดิ์
 
1. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
2. นางวัชราภรณ์  สาลี
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ลือชาธนานนท์
2. เด็กชายรัชมงคล  เดชพละ
3. เด็กชายออมสิน  รากทอง
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายตะวัน  พืชสิงห์
2. นายนายศราวุธ   ไม้แก้ว
3. นายเนติพงษ์  หอมบุญมา
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์ดิษฐ์
2. นายนรินทร์โชติ  บุญยนันท์สิริ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  สาวิสิทธิ์
2. นายคุณากร  แผลงฤทธิ์
3. นายเชาวเลิศ  ทศธรรม
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายมนพัทธ์  อินธิสาร
2. เด็กชายลักษณชัย  โคตรพูลชัย
3. เด็กชายวิชยุตม์  ปัญญาไว
 
1. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีกรม
2. เด็กชายภูมินทร์  ทองเดือน
3. เด็กหญิงอรณา  วินทะวุฒิ
 
1. นางอุไรวัลย์  วินทะไชย
2. นายโสภณ  เทียมวงค์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชนะยุทธ  นิลจันทร์
2. เด็กชายเอกธนา  พลวิเศษ
 
1. นายฉัตรชัย  สหพล
2. นางสาววิรัลพัชร  นารี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 1. นายศักรินทร์  ชมภูศรี
2. นายสุเทพ  เวชสาร
3. นายอภิชิต  มกมงคล
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
2. นางวรากร  อันทะชัย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายอนุพงษ์  ปัญญาบุตร
2. นายอภิชาติ  พังทุย
3. นายอานนท์  ปักกะสีนัง
 
1. นายยืนยง  จันทนาม
2. นายเด่นศักดิ์  สุทธิบาก
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายปัญญา  นัดทะยาย
2. เด็กชายสุทธินันท์  สัตถาวะโห
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายทศพร  ศรีคำภา
2. นายประธาน  สัมฤทธิ์รินทร์
3. นายพิพัฒน์  ผดุงกิจ
4. นายวิศิษฐ์  ขวัญทอง
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. นางสาวฐิติมา  สิมสาย
2. นายธีรเดช  สาสิม
3. นางสาวภิชาดา  มั่นยืน
4. นางสาววรรณภา  ศิลาโล้
5. นางสาวอมรรัตน์  ทองก้านเหลือง
6. นางสาวอัญชุลี  กองชัยภูมิ
 
1. นายสมบูรณ์  พันธุ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายชิดพล  ครุฑขุนทด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปภัสรา  มาตย์แก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมดา
5. เด็กชายมนตรี  แก้วจันทร์
6. เด็กชายอัมรินทร์  คุดค่ำ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธนพร  ชูประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุนิตตา  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ธรรมคูณเศรษฐ์
 
1. นางชนากานต์  อินทะวัน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองคำ
2. เด็กหญิงอารียา   แสนสง่า
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายณัฐพงศ์   เกลาเกลี้ยง
2. นางสาวศศิกานต์   ทองอาจ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คำผา
2. นางอัจฉรียา   หินซุย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  พันธุ์ดงยาง
2. นางสาวจิราพร  วังกานนท์
3. นางสาวสุทธิดา  สิงห์ทองห้าว
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางวิชชุดา  แสนเสนา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐทยามาศ  คล่องขยัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายยศ  เทียนทองดี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงกัญญารี  ทอนจรุง
2. เด็กหญิงอารยา  สิงห์จารย์
3. เด็กหญิงอุราวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวปนัดดา  คำทอง
2. นางสาวอภิญญา  สุวรรณศรี
3. นางสาวอุมาพร  วงษ์มณี
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติโชติ  ธรรมโหร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  กุมผัน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  งามแสง
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางวิชชุดา  แสนเสนา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวลลิตา  พิลาอ้อม
2. นางสาววารุณี  สุดาทิพย์
3. นางสาวศิริลักษณ์  พันภูมิ
 
1. นางจิราภรณ์  ปานะโปย
2. นางสาวปุณณภา  บุญประกอบ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสาร์ศรีริ
2. เด็กหญิงศิริพร  ประทุมดี
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีชื่น
 
1. นางสาวปุณณภา  บุญประกอบ
2. นางศรีสะอาด  มังคะวัฒน์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรรักษ์
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เผ่าภูธร
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชุติมา  เสลามาตย์
2. นางสาวปิยะนัท  บรรณกิจ
3. นางสาวสายชล  รสชา
 
1. นางวราวรรณ  อ่อนฉวี
2. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทร  มันทะรา
2. เด็กหญิงบุศรา  จูมคอม
3. เด็กหญิงพรรณี  แคนโนนงิ้ว
 
1. นางกุลนันท์  อติชาติ
2. นางประภัสสร  รถา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญยะพิมพ์
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ประเสริฐรัตน์
 
1. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมปา
2. นางสาวกุลสตรี  อังคุณะ
3. นางสาววัชรินทร์  ฤทธิสิงห์
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสุกัญญา  บุญยทัต
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  จงใจภักดิ์
2. เด็กหญิงรจนา  ศิริเกตุ
3. เด็กหญิงอารียา  ขานอยู่
 
1. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
2. นางปราณี  เจริญเขต
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกาญจนาพร  โหรี
2. นายคชรัตน์  สิงห์วิสุสุทธิ์
3. นางสาวสิริยาภร  ฟองน้อย
 
1. นางกาญจนา  ศรีโคกล่าม
2. นางสาวพจนา  โพธิสาร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นายอภิชัย  สุขโนนจารย์
2. นายเกรียงไกร  สาวิศัย
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปภาวดี  ชัยมานะพร
2. นายภาสกร  จันทรมหา
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   โกกะพันธ์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา   บัวบาล
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นายสิทธิพร  สิทธิสวนจิก
2. นางสาวสุธิดา  ปานกลาง
3. นางสาวสุรัสวดี  มุละสิวะ
 
1. ดร.กุศล  ศรีสารคาม
2. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวนลินนิภา  สัตยมุข
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  พลปฐม
 
1. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี
2. นายศุภชัย  บุญทิพย์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศิริสุวรรณ
2. เด็กชายทัศศิศ   บุญวิเศษ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกกร  กลิ่นทองหลาง
 
1. นางวลิดา  จันทรสมบัติ
 
137 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาววิลาสินี  ทิพเจริญ
 
1. นางมากาเล็ตร  สีหานาม
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยะ   โปรมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   ด่านวันดี
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวชุติสรา   วงศ์เวไนย์
 
1. นางสาวสุนันทา    ด่านวันดี
 
140 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สมัครการ
 
1. นางเบญจมาศ   มุขพรหม
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศุภกร   ลักษณะงาม
 
1. นายวิชาญ   น้อยเมืองเปลือย
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายปณิธาน  จิรสุวรรณกุล
 
1. นางอากาศรัศมี   จุลเหลา
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์พา  จันทรจตุรภัทร
 
1. นางธารารัตน์  สุวรรณศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายสุรเดช  อนุนิวัฒน์
 
1. นางสาววชิราพร   ภูริพันธุ์ภิญโญ
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติญา  ฉัตรจารุกุล
2. เด็กหญิงกันยาสิริ  ดงตะไฟ
3. เด็กหญิงติรณา  พิมพานุช
4. เด็กหญิงธันวรัตน์  โค่นโน
5. เด็กหญิงอติพร  มงคลมะไฟ
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางรำไพ  รอเสนา
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชญาดา  สุนทรพนาเวช
2. นางสาวธนภรณ์  สงเคราะห์
3. นายปวีณวิทย์  พิมพะสาลี
4. นายพงษ์นริศ  เมืองสองชั้น
5. นายเปรม  จุกโนนยาง
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางรำไพ  รอเสนา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศุภกานต์  มนตรี
 
1. MissLiang  shi hui
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวดาริกา  จันทะแพน
 
1. นายประเสริฐ  บุญสม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เปปะตัง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายวิศรุต  เสนาชัย
 
1. Mr.Christopher   Haler
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  คำภักดี
2. เด็กชายปิยะชัย  เครางาม
3. นายมงคล  รู้ยืนยง
4. นายวีรวัฒน์  โวหารลึก
5. นายวุฒิชัย   พิลาแดง
6. เด็กชายสุวินัย  สารพล
7. นายอนุวัฒน์  น้อยอามาตย์
8. เด็กชายแสงทิพย์  โสภา
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
2. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
3. นางสมร  ต้องโพนทอง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายกิติพงษ์  แก้วสวนจิก
2. นายจิรพล  อรัญมิตร
3. นายณัฐพล  ไชยวงษา
4. นายดนุพล  กำแก้ว
5. นายปฎิภาณ  โพสีลาบ
6. นายปริญญา  โสภาอุทก
 
1. นายวิโรจน์  อังคะคำมูล
2. พันจ่าเอกศิล  วงค์สันต์
3. นางเบญจวรรณ  อังคะคำมูล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงศ์
2. นางสาวฐิติกานต์  ยอดปิ่นไกร
3. นางสาวนริศรา  สารทนงค์
4. นายพชร  เพ็งอารีย์
5. นายภาสกร  ดีกมลรัตน์
6. นายภูสิทธิ์  เพิ่มรุ่งเรือง
7. นางสาววรรณภา  ฉันวิจิตร
8. นายวุฒิชัย  โยลัย
9. นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์สมศรี
10. นางสาวอัญชลี  ดวงแสง
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์
3. นางนงนุช  อภิมติรัตน์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายคณปริณ   ภูมิศรี
2. นางสาวชุติมา   สังฆะมณี
3. นางสาวณริศรา  โพธิ์อามาตย์
4. นางสาวนิพาพันธ์   ศรีภูชน
5. นางสาวเพ็ญนภา   ปัญยาง
 
1. นางเอื้องฟ้า   สุขประเสริฐ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุดม
3. เด็กหญิงวรนุช  วรวงค์
 
1. นางสาวกมลพร  สาศิริ
2. นางกมลภัทร  ประเทพา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นายชนาธิป  วงศ์จอม
3. นายเอกพงษ์  จันละคร
 
1. นางนงรักษ์  มหาวัจน์
2. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
2. นายวรวุฒิ  สุริบุตร
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายเอกดำรงค์  ถวิลรักษ์
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาจรีย์  กอบบุญ
2. เด็กหญิงศิรินัดดา  พรหมคุณ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาววัชรินทร์พร  วินทะไชย
 
1. นางสาวมนัชยา  ตั้งกิจเจริญพงษ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นคง
2. เด็กชายมาโนช  วิริยะ
 
1. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายเจตนิพัทธ์  วงษ์สนิท
 
1. นางนำพา  เกษตรสินธุ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายลิปิกร  ปาปะเถ
 
1. นางสาวศิริธร  เรืองศรี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวปวีณ์  พันธุ์ภูมิ
 
1. นางปิยะสุดา  จอมหงษ์
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยกุฉิน
 
1. นางสาวภัคนิดา  หนองเรือง
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวดวงดาว  จันดาวรรณ
 
1. นางสุธีรัตน์   แจ่มวิจักษณ์
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาววิภาพร   ทองใบ
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อาจศรี
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายชูตินัส  สงตลาด
2. เด็กหญิงมุธิตา  ไชยปัดถา
3. เด็กหญิงรัชนก  บรรจงปรุ
 
1. นางนงลักษณ์   ณ พัทลุง
2. นางบังอร  ทินบุตร
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนุชิต  หินจำปา
 
1. นางสมพิศ  วิทยา
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ลือจันดา
2. เด็กชายธนาธิป  พันธ์ดงยาง
 
1. นางสมพิศ  วิทยา
2. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพล  บุญละคร
2. เด็กหญิงอรพา  สมวงษ์
 
1. นางสาวชลธิชา  ก้านจักร
2. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวนิศาชล  ทิพย์มณี
2. เด็กหญิงมานิดา   กองอุดม
3. เด็กหญิงรัตนมณี  มะยุโรวาส
 
1. นางอุไรรัตน์  ไชยทุม
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวสุฑามาศ  วาปี
3. นายสุนัย  พิลา
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทัศนีย์  กระจ่างโลก
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  นามโบราณ
2. เด็กหญิงเกษแก้ว  โกศล
3. เด็กชายเลิศสิน  ตะนนท์
 
1. นางสาวปัทมา  เปลี่ยนเปรม
2. นางสมศรี  นนทะภา
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สังขอน
2. เด็กชายพัฒพร  มังคลัง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  รินสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
2. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  พิผ่วนนอก
2. เด็กหญิงปัทมา  ดวงนะหว้า
3. นางสาวพาลินี  งามแสง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  พันธ์พาณิชย์
2. นางสาวเพ็ญประภา  ชมภูหลง
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวชาริณี  ถิ่นวิจารย์
2. นายวสันต์  สิทธิศักด์ิ
3. นายวัลลภ  บุญแสน
 
1. นายวิเลิศ  วรรณทิพย์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นายศิวัช  สนิทนวล
 
1. นางสาวปัทมา  เปลี่ยนเปรม
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายธวัชชัย   พานา
 
1. นายสมชาย   วงศ์เพชรศรี
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  ลือนาม
3. เด็กชายปารเมศร์  สิงหาทิพย์
4. นายฤทธิ์เดช  แปะพาณิชย์
5. เด็กหญิงอังธิดา  วงศ์มาตย์
6. นายอาทิตย์  อาษาวิเศษ