สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แสนยะมาตย์
2. นางสาวสุชาดา  เจตนเสน
3. เด็กหญิงอรญา  ศรีอุดร
 
1. นางสาวธันยา  นิลผาย
2. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระศักดิ์   นิลสระคู
2. นางสาวสมทรัพย์  สังฆะมณี
3. นางสาวสุพัตรา   บุญวิเศษ
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายวัชรากร  จำปามาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  หงษ์สระคู
2. เด็กหญิงธนิดา  วินทะชัย
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายสันติ  พันนึก
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชยา   จตุเทน
2. นายศวีระ   วิเศษสัตย์
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายสันติ  พันนึก
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  สิมสาย
2. นายธีรเดช  สาสิม
3. นางสาวภิชาดา  มั่นยืน
4. นางสาววรรณภา  ศิลาโล้
5. นางสาวอมรรัตน์  ทองก้านเหลือง
6. นางสาวอัญชุลี  กองชัยภูมิ
 
1. นายสมบูรณ์  พันธุ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผ่านสถิน
2. เด็กชายธีระยุทธ  บุญวิเศษ
3. เด็กหญิงนฤชล  สนิทนัย
4. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ฤาชัยราม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุระพันธ์
6. เด็กหญิงสร้อยเพชร  การุณ
 
1. นางเพ็ชรอร  อ่อนประทุม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิริชัย  แก้วคำจันทร์
 
1. นางฐิติวรดา  พลเยี่ยม
2. นายพิพัฒนพงศ์  พลเยี่ยม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศุภกาญจน์  โปรดบำรุง
2. นางสาวอมรรัตน์  แก่นนาคำ
 
1. นายพิพัฒนพงศ์  พลเยี่ยม
2. นายศักดิ์เดชน์  เศรษฐนันท์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทรพร  มุลิวัลย์
2. นางสาวศุภลักษณ์  จันทาอ่อน
 
1. นายพิพัฒนพงศ์  พลเยี่ยม
2. นายศักดิ์เดชน์  เศรษฐนันท์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาววชิราภรณ์  นิลผาย
 
1. นางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเยาวลักษณ์  สิงสนั่น
 
1. นางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงคลิตตา  วรจักร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง
 
13 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวพชร  ชื่นชม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายเงินตรา  ปัจฉิมา
 
1. นางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง