สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเกวลิน  ภาคทวี
 
1. นายยงค์   ป้องเขตต์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพรนภา   ราช่อง
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงประทานพร   วรรณสุทธิ์
 
1. นางสาวสุดาพร   ศรีโคตา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนิภาพร   โพดพันธุ์
 
1. นางสาวสุดาพร  ศรีโคตา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นายเดชดำรค์  วิรัชวา
 
1. นายสุริยา  รูจีพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายปิยะพงษ์  วิรัชวา
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สุวรรณวงค์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินอ่อน
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนิรชา  หงส์รัตนวิจิตร
2. นางสาวสิริตา  พิชัย
3. นางสาวสุแพรวพรรณ  นาวัลย์
 
1. นางทศพร  คำทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำมาก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรพุฒ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมสอาด
 
1. นางทศพร  คำทอง
2. นายพรรค  แสงเกตุ
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวชฎาพร  สุดหนองบัว
2. นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณวงค์
3. นางสาวรตรีมาส  พิชัย
 
1. นางทศพร  คำทอง
2. นายพรรค  แสงเกตุ
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพกอง
2. เด็กหญิงดรุณี  อังกาบ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังฆะทิพย์
 
1. นางทศพร  คำทอง
2. นายพรรค  แสงเกตุ
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนิษฐา  นาวัลย์
2. นางสาวสุธาสินี  อรรคนิมาตย์
3. นางสาวอัศราพร  วรวงค์
 
1. นางทศพร  คำทอง
2. นายพรรค  แสงเกตุ
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรีชา  มูลต้น
2. เด็กชายเมธีร์  แสงทอง
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. นางสาวยุภาวรรณ  จินดาวงษ์
2. นายสุวัฒน์  อาจสด
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
2. นายสมพร  นาวัลย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 1. นายจุมพล  เฉลิมราช
2. นางสาวประกายดาว  สังฆทิพย์
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
2. นายสมพร  นาวัลย์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาววรรณษา  อวนศรี
 
1. นายคำพูล  บุญสุข
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 5    
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  อรรคนิมาตย์
 
1. นายสุรินทรฺ์  จุฑางกูร
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอนงค์รัตน์  นิลดอนหวาย
 
1. นายสุรินทร์  จุฑางกูร
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเกตุแก้ว  บุตรดาพิมพ์
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายณัฐพล  แก่นนาคำ
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวธนพร  โคตรสีทา
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักรินทร์  ชมภูศรี
2. นายสุเทพ  เวชสาร
3. นายอภิชิต  มกมงคล
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
2. นางวรากร  อันทะชัย
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายธนศักดิ์  ศิริราญ
2. เด็กชายประพันธ์   วรวงศ์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนพล  แสนทองคำ
2. เด็กหญิงรัตมน  หมื่นชาติ
 
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภาวดี  หมื่นชาติ
2. นายเสกสรร  พงษ์รัตน์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวรุจิรา  ศรีศิริ
 
1. นายจำกัด  รัตนภักดี
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  บุญยู้
 
1. นายจำกัด  รัตนภักดี